With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2010/761/EU of 7 December 2010 amending Annexes I and II to Decision 2010/221/EU as regards approved national measures by Hungary and the United Kingdom for spring viraemia of carp
Beschluss der Kommission vom 7. Dezember 2010 zur Änderung der Anhänge I und II des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich genehmigter nationaler Maßnahmen Ungarns und des Vereinigten Königreichs in Bezug auf die Frühlingsvirämie des Karpfens (2010/761/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. desember 2010 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykktar landsráðstafanir Ungverjalands og Bretlands vegna vorveiru í vatnakarpa (tilkynnt með númeri C(2010) 8617) (2010/761/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 7. desember 2010 om endring av vedlegg I og II til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjende nasjonale tiltak frå Ungarn og Det sameinte kongeriket mot vårviremi hjå karpe (2010/761/EU)
Commission Decision of 17 November 2010 amending the Annexes to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of Estonia, Latvia and the Autonomous Community of the Balearic Islands in Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Estonia as officially tuberculosis-free and officially brucellosis-free as regards bovine herds
Beschluss der Kommission vom 17. November 2010 zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung Estlands, Lettlands und der Autonomen Gemeinschaft Balearen in Spanien als amtlich frei von Brucellose (B. melitensis) und zur Änderung der Anhänge I...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. nóvember 2010 um breytingu á viðaukunum við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á Eistlandi, Lettlandi og sjálfstjórnarfylkinu Baleareyjum, Spáni, sem svæðum sem eru opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um...
Kommisjonsavgjerd av 17. november 2010 om endring av vedlegga til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av Estland, Latvia og den autonome regionen Balearane i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF...
Commission Decision 2010/684/EU of 10 November 2010 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificate for animals from holdings
Beschluss der Kommission vom 10. November 2010 zur Änderung des Anhangs E Teil 1 der Richtlinie 92/65/EWG des Rates hinsichtlich der Muster-Veterinärbescheinigung für Tiere aus Betrieben (2010/684/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. nóvember 2010 um breytingu á 1. hluta viðauka E við tilskipun ráðsins 92/65/EBE varðandi fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dýr frá bújörðum (2010/684/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter (2010/684/EU)
Commission Decision 2010/617/EU of 14 October 2010 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Beschluss der Kommission vom 14. Oktober 2010 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in Traces (2010/617/EU)
Kommisjonsavgjerd av 14. oktober 2010 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2010/617/EU)
Commission Decision 2010/470/EU of 26 August 2010 laying down model health certificates for trade within the Union in semen, ova and embryos of animals of the equine, ovine and caprine species and in ova and embryos of animals of the porcine species
Beschluss der Kommission vom 26. August 2010 mit Muster-Veterinärbescheinigungen für den Handel innerhalb der Union mit Samen, Eizellen und Embryonen von Pferden, Schafen und Ziegen sowie mit Eizellen und Embryonen von Schweinen (2010/470/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. ágúst 2010 þar sem mælt er fyrir um fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins með sæði, egg og fósturvísa úr dýrum af hestaætt, sauðfé og geitum, og með egg og fósturvísa úr svínum (tilkynnt með númeri C(2010)...
Kommisjonsbeslutning av 26. august 2010 om fastsettelse av modeller for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor Den europeiske Union med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, sau og geit samt med egg og embryoer fra svin (2010/470/EU)
Commission Decision 2010/435/EU of 9 August 2010 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus
Beschluss der Kommission vom 9. August 2010 zur Änderung des Anhangs XI der Richtlinie 2003/85/EG des Rates hinsichtlich des Verzeichnisses der für den Umgang mit MKS-Lebendviren zugelassenen Laboratorien (2010/435/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. ágúst 2010 um breytingu á XI. viðauka við tilskipun ráðsins 2003/85/EB að því er varðar skrána yfir rannsóknarstofur sem hafa leyfi til að meðhöndla lifandi gin- og klaufaveikiveiru (2010/435/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 9. august 2010 om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus (2010/435/EU)
Commission Decision 2010/434/EU of 6 August 2010 amending Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Slovenia in the list of Member States free of Aujeszky’s disease and of Poland and regions of Spain in the list of Member States where an approved national control programme for that disease is in place
Beschluss der Kommission vom 6. August 2010 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2008/185/EG hinsichtlich der Aufnahme Sloweniens in die Liste der von der Aujeszky-Krankheit freien Mitgliedstaaten und Polens sowie einzelner Regionen Spaniens in die Liste der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. ágúst 2010 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar það að bæta Slóveníu við á skrá yfir aðildarríki sem eru laus við Aujeszkys-veiki og að bæta Póllandi og tilteknum svæðum á Spáni við á skrá yfir...
Kommisjonsbeslutning av 6. august 2010 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF for å oppføre Slovenia på listen over medlemsstater som er fri for pseudorabies, og Polen og visse regioner i Spania på listen over medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer...
Commission Decision 2010/433/EU of 5 August 2010 amending Decision 2004/558/EC implementing Council Directive 64/432/EEC as regards additional guarantees for intra-Union trade in bovine animals relating to infectious bovine rhinotracheitis
Beschluss der Kommission vom 5. August 2010 zur Änderung der Entscheidung 2004/558/EG zur Umsetzung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates hinsichtlich ergänzender Garantien im Handel mit Rindern innerhalb der Union in Bezug auf die infektiöse bovine Rhinotracheitis (2010/433/EU)
Kommisjonsbeslutning av 5. august 2010 om endring av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Unionen (2010/433/EU)
Commission Decision 2010/391/EU of 8 July 2010 amending the Annexes to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of Lithuania and the region of Molise in Italy as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain administrative regions of Italy as officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic-bovine-leukosis
Beschluss der Kommission vom 8. Juli 2010 zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung Litauens und der italienischen Region Molise als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) sowie zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 2003/467/EG...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. júlí 2010 um breytingu á viðaukunum við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á Litháen og Molise-héraði á Ítalíu sem svæðum sem eru opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um breytingu á viðaukunum við ákvörðun 2003/...
Kommisjonsavgjerd av 8. juli 2010 om endring av vedlegga til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av Litauen og regionen Molise i Italia som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegga til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse...
Commission Decision 2010/300/EU of 25 May 2010 amending Decision 2001/672/EC as regards time periods for the movements of bovine animals to summer grazing areas
Beschluss der Kommission vom 25. Mai 2010 zur Änderung der Entscheidung 2001/672/EG bezüglich der Daten und Fristen im Zusammenhang mit dem Sommerauftrieb von Rindern (2010/300/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. maí 2010 um breytingu á ákvörðun 2001/672/EB að því er varðar þau tímabil þegar nautgripir eru fluttir til sumarbeitilanda (2010/300/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 25. mai 2010 om endring av vedtak 2001/672/EF med omsyn til tidsromma for flytting av storfe til sommarbeiteområde (2010/300/EU)
Commission Decision 2010/277/EU of 12 May 2010 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Beschluss der Kommission vom 12. Mai 2010 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in Traces (2010/277/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2010 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2010/277/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 12. mai 2010 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2010/277/EU)
Commission Decision 2010/280/EU of 12 May 2010 amending Decision 2006/968/EC implementing Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards guidelines and procedures for the electronic identification of ovine and caprine animals
Beschluss der Kommission vom 12. Mai 2010 zur Änderung der Entscheidung 2006/968/EG zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates hinsichtlich der Leitlinien und Verfahrensvorschriften für die Anwendung der elektronischen Kennzeichnung von Schafen und Ziegen (2010/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2010 um breytingu á ákvörðun 2006/968/EB um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því er varðar leiðbeiningar og aðferðir við rafræna auðkenningu sauðfjár og geita (tilkynnt með númeri C(2010) 3009) (2010/280/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 12. mai 2010 om endring av vedtak 2006/968/EF om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til retningslinjer og framgangsmåter for elektronisk identifikasjon av sauer og geiter (2010/280/EU)
Commission Decision 2010/271/EU of 11 May 2010 amending Annex II to Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Ireland in the list of regions where an approved national control programme for Aujeszky’s disease is in place
Beschluss der Kommission vom 11. Mai 2010 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2008/185/EG zwecks Aufnahme Irlands in die Liste der Regionen, in denen genehmigte nationale Programme zur Bekämpfung der Aujeszky-Krankheit durchgeführt werden (2010/271/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. maí 2010 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar það að færa Írland á skrána yfir svæði þar sem samþykkt, landsbundin varnaráætlun gegn Aujeszkys-veiki liggur fyrir (2010/271/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 11. mai 2010 om endring av vedlegg II til vedtak 2008/185/EF for å føre opp Irland på listen over regioner der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for bekjempelse av pseudorabies (2010/271/EU)
Commission Decision 2010/270/EU of 6 May 2010 amending Parts 1 and 2 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificates for animals from holdings and for bees and bumble bees
Beschluss der Kommission vom 6. Mai 2010 zur Änderung von Anhang E Teile 1 und 2 der Richtlinie 92/65/EWG des Rates hinsichtlich der Muster-Veterinärbescheinigungen für Tiere aus Betrieben bzw. für Bienen und Hummeln (2010/270/EU)
Kommisjonsbeslutning av 6. mai 2010 om endring av del 1 og 2 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter og for bier og humler (2010/270/EU)
Commission Decision 2010/221/EU of 15 April 2010 approving national measures for limiting the impact of certain diseases in aquaculture animals and wild aquatic animals in accordance with Article 43 of Council Directive 2006/88/EC
Beschluss der Kommission vom 15. April 2010 über die Genehmigung nationaler Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen bestimmter Krankheiten bei Tieren in Aquakultur und wild lebenden Wassertieren im Einklang mit Artikel 43 der Richtlinie 2006/88/EG des Rates (2010/221/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. apríl 2010 um samþykki á landsráðstöfunum til að takmarka áhrif tiltekinna sjúkdóma í lagareldisdýrum og villtum lagardýrum í samræmi við 43. gr. tilskipunar ráðsins 2006/88/EB (2010/221/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 15. april 2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av visse sjukdommar hjå akvakulturdyr og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF (2010/221/EU)
Commission Decision 2010/188/EU of 29 March 2010 amending Annex III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain administrative regions of Poland and Portugal are officially free of enzootic bovine leukosis
Beschluss der Kommission vom 29. März 2010 zur Änderung des Anhangs III der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung, dass bestimmte Verwaltungsgebiete Polens und Portugals amtlich frei von enzootischer Rinderleukose sind (2010/188/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. mars 2010 um breytingu á III. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu þess efnis að tiltekin stjórnsýslusvæði í Póllandi og Portúgal séu opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum (2010/188/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 29. mars 2010 om endring av vedlegg III til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse administrative regionar i Polen og Portugal er offisielt frie for enzootisk bovin leukose (2010/188/EU)
Commission Decision 2010/193/EU of 29 March 2010 amending Decision 2003/135/EC as regards the eradication and emergency vaccination plans for classical swine fever in feral pigs in certain areas of North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate (Germany)
Beschluss der Kommission vom 29. März 2010 zur Änderung der Entscheidung 2003/135/EG hinsichtlich der Pläne zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation und der Notimpfung von Wildschweinen gegen die klassische Schweinepest in bestimmten Gebieten der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. mars 2010 um breytingu á ákvörðun 2003/135/EB að því er varðar áætlanir um útrýmingu svínapestar og neyðar- bólusetningu gegn henni í villtum svínum á tilteknum svæðum í sambandslöndunum Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz (Þýskalandi...
Kommisjonsavgjerd av 29. mars 2010 om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til planane for utrydding av og naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område av Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz (Tyskland) (2010/193/EU)
Commission Decision 2010/171/EU of 22 March 2010 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards surveillance programmes for Ireland and Hungary and the disease-free status of Ireland for certain aquatic animal diseases
Beschluss der Kommission vom 22. März 2010 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2009/177/EG in Bezug auf Überwachungsprogramme für Irland und Ungarn sowie auf den Seuchenfreiheitsstatus von Irland hinsichtlich bestimmter Wassertierkrankheiten (2010/171/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. mars 2010 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB að því er varðar eftirlitsáætlanir fyrir Írland og Ungverjaland og sjúkdómalausa stöðu Írlands að því er varðar tiltekna sjúkdóma í lagardýrum (tilkynnt með númeri C(2010) 1625...
Kommisjonsbeslutning av 22. mars 2010 om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til Irlands og Ungarns overvåkingsprogrammer samt Irlands status som fri for visse vanndyrsykdommer (2010/171/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.