With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 2006/119/EC of 27 November 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council concerning heating systems for motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 2006/119/EG der Kommission vom 27. November 2006 zur Anpassung der Richtlinie 2001/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Heizanlagen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt
Kommisjonsdirektiv 2006/119/EF av 27. november 2006 om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 2006/72/EC of 18 August 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles.
Richtlinie 2006/72/EG der Kommission vom 18. August 2006 zur Änderung der Richtlinie 97/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Bauteile und Merkmale von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/72/EB frá 18. ágúst 2006 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/24/EB um tiltekna íhluti í vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum og sérkenni slíkra ökutækja í því skyni að laga hana a ð tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2006/72/EF av 18. august 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul
Commission Directive 2006/51/EC of 6 June 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Annex I to Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council and Annexes IV and V to Directive 2005/78/EC as regards requirements for the emission control monitoring system for use in vehicles and exemptions for gas engines.
Richtlinie 2006/51/EG der Kommission vom 6. Juni 2006 zur Änderung, zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt, von Anhang I der Richtlinie 2005/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Anhänge IV und V der Richtlinie 2005/78/EG hinsichtlich der...
Kommisjonsdirektiv 2006/51/EF av 6. juni 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF og vedlegg IV og V til direktiv 2005/78/EF med hensyn til krav til utslippskontrollsystemet til bruk i...
Commission Directive 2006/28/EC of 6 March 2006 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directive 72/245/EEC of 20 June 1972 relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles and Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 2006/28/EG der Kommission vom 6. März 2006 zur Änderung der Richtlinie 72/245/EWG des Rates über die Funkentstörung (elektromagnetische Verträglichkeit) von Kraftfahrzeugen und der Richtlinie 70/156/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/28/EB frá 6. mars 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 72/245/EBE frá 20. júní 1972 um rafsegultruflanir (rafsegulsviðs- samhæfi) í ökutækjum og tilskipun 70/156 /EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum...
Kommisjonsdirektiv 2006/28/EF av 6. mars 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 72/245/EØF med hensyn til radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet) i kjøretøyer og rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning...
Commission Directive 2006/27/EC of 3 March 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Council Directives 93/14/EEC on the braking of two- or three-wheel motor vehicles and 93/34/EEC on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles, Directives of the European Parliament and of the Council 95/1/EC on the maximum design speed, maximum torque and maximum net engine power of two- or three-wheel motor vehicles and 97/24/EC on certain components and characteristics of two- or three-wheel motor vehicles.
Richtlinie 2006/27/EG der Kommission vom 3. März 2006 zur Anpassung der Richtlinien 93/14/EWG des Rates über Bremsanlagen für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge, 93/34/EWG des Rates über vorgeschriebene Angaben an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen, 95/1/EG...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/27/EB frá 3. mars 2006 um breytingu á tilskipunum ráðsins 93/14/EBE um hemlun vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum og 93/94/EBE varðandi lögboðnar áletranir á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum,...
Kommisjonsdirektiv 2006/27/EF av 3. mars 2006 om endring av rådsdirektiv 93/14/EØF om bremser for motorvogner med to eller tre hjul, rådsdirektiv 93/34/EØF om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul, europaparlaments- og rådsdirektiv 95/1/EF om største...
Commission Directive 2006/20/EC of 17 February 2006 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 70/221/EEC concerning fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 2006/20/EG der Kommission vom 17. Februar 2006 zur Anpassung der Richtlinie 70/221/EWG des Rates über die Kraftstoffbehälter und den Unterfahrschutz von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/20/EB frá 17. febrúar 2006 um breytingu, að því er varðar aðlögun að tækniframförum, á tilskipun ráðsins 70/221/EB varðandi eldsneytisgeyma og undirakstursvörn að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 2006/20/EF av 17. februar 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 70/221/EØF med hensyn til drivstofftanker og underkjøringshinder bak på motorvogner og deres tilhengere

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.