With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission decision of June 22 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards timber frame and log prefabricated building kits
Entscheidung der Kommission vom 22. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für vorgefertigte Holzrahmen- und Blockhäuser (1999/455/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/455/EB frá 22. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar samsafn hluta fyrir einingahús úr timbri eða bjálkahús
Kommisjonsvedtak 1999/455/EF av 22. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte byggjesystem med stenderverk og tømmer
Council Directive 1999/63/EC of 21 June 1999 concerning the Agreement on the organisation of working time of seafarers concluded by the European Community Shipowners' Association (ECSA) and the Federation of transport Workers' Union in the European Union (FST)
Richtlinie 1999/63/EG des Rates vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband der Reeder in der Europäischen Gemeinschaft (European Community Shipowners' Association ECSA) und dem Verband der Verkehrsgewerkschaften in der Europäischen Union (Federation of Transport Workers'...
Tilskipun ráðsins 1999/63/EB frá 21. júní 1999 um samning um skipulag á vinnutíma sjómanna á kaupskipum milli Samtaka skipaeigenda í Evrópubandalaginu (ECSA) og Samtaka félaga flutningaverkamanna í Evrópusambandinu (FST)
Rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 om avtalen om organisering av sjøfolks arbeidstid inngått mellom Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og Sammenslutningen av transportarbeiderforbund i Den europeiske union (FST)
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards circulation fixtures and respectively
Entscheidung der Kommission vom 18. Juni 1999 zur Änderung der Entscheidungen 96/579/EG und 97/808/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 98/106/EWG des Rates betreffend Straßenausstattungen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júní 1999 um breytingu á ákvörðunum 96/579/EB og 97/808/EB um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar vegbúnað annars vegar og gólfefni og slitlag hins vegar...
Kommisjonsvedtak 1999/453/EF av 18. juni 1999 om endring av vedtak 96/579/EF og 97/808/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til høvesvis fast vegutstyr og underlagsdekke
Council Directive 1999/60/EC of 17 June 1999 amending Directive 78/660/EEC as regards amounts expressed in ecus
Richtlinie 1999/60/EG des Rates vom 17. Juni 1999 zur Änderung hinsichtlich der in Ecu ausgedrückten Beträge der Richtlinie 78/660/EWG
Tilskipun ráðsins 1999/60/EB frá 17. júní 1999 um breytingu á tilskipun 78/660/EBE að því er varðar fjárhæðir sem eru gefnar upp í ekum
Rådsdirektiv 1999/60/EF av 17. juni 1999 om endring av direktiv 78/660/EØF med hensyn til beløpene uttrykt i ECU
COM(1996) 331
Directive 1999/62/EC of the EP and of the Council of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures.
Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/62/EB frá 17. júní 1999 um álagningu gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir notkun á tilteknum grunnvirkjum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/62/EF av 17. juni 1999 om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
Commission Regulation (EC) No 1245/1999 of 16 June 1999 concerning the authorisation of new additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1245/1999 der Kommission vom 16. Juni 1999 zur Zulassung neuer Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1245/1999 frá 16. júní 1999 um að leyfa ný aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1245/1999 av 16. juni 1999 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1228/1999 of 28 May 1999 concerning the series of data to be produced for insurance services statistics
Verordnung (EG) Nr. 1228/1999 der Kommission vom 28. Mai 1999 über die zu erstellenden Datenserien für die Statistik der Versicherungsdienstleistungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1228/1999 frá 28. maí 1999 um raðir gagna sem taka skal saman fyrir hagskýrslur um tryggingastarfsemi
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1228/1999 av 28. mai 1999 om dataseriene som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester
Commission Regulation (EC) No 1225/1999 of 27 May 1999 concerning the definitions of characteristics for insurance service statistics.
Verordnung (EG) Nr. 1225/1999 der Kommission vom 27. Mai 1999 betreffend die Definition von Merkmalen der Statistik der Versicherungsdienstleistungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1225/1999 frá 27. maí 1999 um skilgreiningar á breytum í hagskýrslum um tryggingastarfsemi
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1225/1999 av 27. mai 1999 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over forsikringstjenester
Commission Directive 1999/54/EC of 26 May 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Richtlinie 1999/54/EG der Kommission vom 26. Mai 1999 zur Änderung der Richtlinie 66/402/EWG des Rates über den Verkehr mit Getreidesaatgut
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/54/EB frá 26. maí 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns
Kommisjonsdirektiv 1999/54/EF av 26. mai 1999 om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn
COM(1998) 217
Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees
Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/44/EB frá 25. maí 1999 um tiltekna þætti í sölu neysluvara og ábyrgð þar að lútandi
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier
Commission Regulation (EC) No 1069/1999 of 25 May 1999 adapting to scientific and technical progress Council Regulation (EEC) No 3922/91
Verordnung (EG) Nr. 1069/1999 der Kommission vom 25. Mai 1999 zur Anpassung der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1069/1999 frá 25. maí 1999 um aðlögun reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3922/91 að framförum á sviði vísinda og tækni
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1069/1999 av 25. mai 1999 om tilpasning av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 til den vitenskapelige og tekniske utvikling
Commission Decision 1999/375/EC of 19 May 1999 recognising the fully operational charater of Luxembourg's database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 19. Mai 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der luxemburgischen Datenbank für Rinder (1999/375/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/375/EF av 19. mai 1999 om anerkjennelse av at den luxembourgske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision 1999/376/EC of 19 May 1999 recognising the fully operational character of the Danish database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 19. Mai 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der dänischen Datenbank für Rinder (1999/376/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/376/EF av 19. mai 1999 om anerkjennelse av at den danske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision 1999/377/EC of 19 May 1999 recognising the fully operational character of the Belgian database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 19. Mai 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der belgischen Datenbank für Rinder (1999/377/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/377/EF av 19. mai 1999 om anerkjennelse av at den belgiske databasen for storfe er i full drift
Directive 1999/34/EC of the European Parliament and the Council of 10 May 1999 amending Council Directive 85/374/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products
Richtlinie 1999/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 1999 zur Änderung der Richtlinie 85/374/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/34/EB frá 10. maí 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 85/374/EBE um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum vegna skaðsemisábyrgðar á gölluðum vörum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/34/EF av 10. mai 1999 om endring av rådsdirektiv 85/374/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om produktansvar
Commission Directive 1999/40/EC of 6 May 1999 adapting to technical progress Council Directive 79/622/EEC relating to the roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors ( static testing)
Richtlinie 1999/40/EG der Kommission vom 6. Mai 1999 zur Anpassung der Richtlinie 79/622/EWG des Rates über Umsturzschutzvorrichtungen für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern an den technischen Fortschritt (statische Prüfungen)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/40/EB frá 6. maí 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 79/622/EBE varðandi veltigrindur á landbúnaðardráttarvélum á hjólum (kyrrstöðuprófun)
Kommisjonsdirektiv 1999/40/EF av 6. mai 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 79/622/EØF med hensyn til veltevern for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (statisk prøving)
COM(1998) 071
Council Directive 1999/35 of 29 April 1999 on a system of mandatroy surveys for the safe operation of regular ro-ro ferry and high-speed passenger craft services
Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999 über ein System verbindlicher Überprüfungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr
Tilskipun ráðsins 1999/35/EB frá 29. apríl 1999 um kerfi lögboðinna skoðana til að stuðla að öruggum rekstri ekjuferja og háhraðafarþegafara í áætlunarferðum
Rådsdirektiv 1999/35/EF av 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske besiktelser med henblikk på sikker drift av roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk
COM(1997) 248
Council Directive 1999/37/EC of 29 April 1999 on the registration documents for motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 1999/37/EG des Rates vom 29. April 1999 über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge
Tilskipun ráðsins 1999/37/EB frá 29. apríl 1999 um skráningarskjöl fyrir ökutæki
Rådsdirektiv 1999/37/EF av 29. april 1999 om registreringsdokumenter for kjøretøyer
Amendment to Regulation EEC 1210/90 on the establishment of the European Environment Agency and the European environment information and observation network
Verordnung (EG) Nr. 933/1999 des Rates vom 29. April 1999 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 933/1999 frá 29. apríl 1999 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1210/90 um stofnun Umhverfisstofnunar Evrópu og evrópsks upplýsinga- og eftirlitsnets á sviði umhverfismála
Rådsforordning (EF) nr. 933/1999 av 29. april 1999 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1210/90 om opprettelse av Det europeiske miljøvernbyrået og det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon
Commission Decision 1999/317/EC of 28 April 1999 recognising the fully operational character of the Finnish database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 28. April 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der finnischen Datenbank für Rinder (99/317/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/317/EF av 28. april 1999 om anerkjennelse av at den finske databasen for storfe er i full drift
Council Decision 99/382/EC of 26 April 1999 establishing the second phase of the Community vocational training action programme "Leonardo da Vinci"
Beschluß des Rates vom 26. April 1999 über die Durchführung der zweiten Phase des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms in der Berufsbildung "Leonardo da Vinci" (1999/382/EG)
Ákvörðun ráðsins 1999/382/EB frá 26. Apríl 1999 um að koma á fót öðrum áfanga aðgerðaráætlunar bandalagsins um starfsmenntun „Leonardo da Vinci“
Rådsbeslutning 1999/382/EF av 26. april 1999 om iverksetting av annen fase av Fellesskapets handlingsprogram «Leonardo da Vinci» for yrkesrettet opplæring
COM(1997) 088
Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC
Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 über eine Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG
Tilskipun ráðsins 1999/32/EB frá 26. apríl 1999 um að draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis og breytingu á tilskipun 93/12/EBE
Rådsdirektiv 1999/32/EF av 26. april 1999 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende drivstoff og om endring av direktiv 93/12/EØF
COM(1999) 116
Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste
Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien
Tilskipun ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 1999 um urðun úrgangs
Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall
Commission Regulation (EC) No 866/1999 of 26 April 1999 concerning the authorisation of new additives and new additive uses in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 866/1999 der Kommission vom 26. April 1999 zur Zulassung neuer Zusatzstoffe und neuer Verwendungszwecke für Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 866/1999 frá 26. apríl 1999 um að leyfa ný aukefni í fóðri og nýjar notkunarleiðir fyrir þau .
Kommisjonsforordning (EF) nr. 866/1999 av 26. april 1999 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer og ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Decision of 23 April 1999 on a common technical regulation for digital enhanced cordless teelcommunications (DECT) equipment accessing the integrated services digital network (ISDN)
Entscheidung der Kommission vom 23. April 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für DECT-Einrichtungen mit Zugang zum diensteintegrierenden digitalen Fernmeldenetz (ISDN) [Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 999] (1999/310/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/310/EB frá 23. apríl 1999 um sameiginlega tækniforskrift vegna búnaðar fyrir aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT) sem tengist stafræna samþætta þjónustunetinu (ISDN-samnetinu)
Kommisjonsvedtak 1999/310/EF av 23. april 1999 om ei felles teknisk forskrift om utstyr for digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) som gjev tilgang til det digitale fleirtenestenettet (ISDN)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - EEA - 9 February 2021