With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) 2015/359 of 4 March 2015 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council as regards statistics on healthcare expenditure and financing
Verordnung (EU) 2015/359 der Kommission vom 4. März 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Statistiken über die Kosten der Gesundheitsversorgung und ihre Finanzierung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/359 frá 4. mars 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1338/2008 að því er varðar hagskýrslur um útgjöld og fjármögnun heilbrigðisþjónustu
Kommisjonsforordning (EU) 2015/359 av 4. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikker over utgifter til og finansiering av helsetjenester
Commission Regulation (EU) 2015/245 of 16 February 2015 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2016 list of target secondary variables on access to services
Verordnung (EU) 2015/245 der Kommission vom 16. Februar 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick auf das Verzeichnis der sekundären...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/245 frá 16. febrúar 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2016 yfir aukamarkbreytur varðandi aðgang að...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/245 av 16. februar 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2016 over sekundærmålvariabler for tilgang til tjenester
Commission Implementing Regulation (EU) No 1264/2014 of 26 November 2014 amending Regulation (EU) No 408/2011 implementing Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council concerning statistics on pesticides, as regards transmission format
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1264/2014 der Kommission vom 26. November 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 408/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Statistiken zu Pestiziden im Hinblick auf das...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB) nr. 1264/2014 frá 26. nóvember 2014 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1185/2009 um hagskýrslur um varnarefni, að því er varðar afhendingarsnið
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1264/2014 av 26. november 2014 om endring av forordning (EU) nr. 408/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over pesticider med hensyn til overføringsformatet
Commission Regulation (EU) No 1175/2014 of 30 October 2014 implementing Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning, as regards statistics on the participation of adults in lifelong learning and repealing Commission Regulation (EU) No 823/2010
Verordnung (EU) Nr. 1175/2014 der Kommission vom 30. Oktober 2014 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erstellung und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen im Hinblick auf Statistiken...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1175/2014 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 452/2008 um gerð og þróun hagskýrslna um menntun og símenntun að því er varðar hagskýrslur um þátttöku fullorðinna einstaklinga í símenntun og um niðurfellingu...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1175/2014 av 30. oktober 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over voksnes deltaking i livslang læring og...
Commission Regulation (EU) No 1196/2014 of 30 October 2014 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society
Verordnung (EU) Nr. 1196/2014 der Kommission vom 30. Oktober 2014 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1196/2014 frá 30. október 2014 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1196/2014 av 30. oktober 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
Commission Regulation (EU) No 1153/2014 of 29 October 2014 amending Regulation (EC) No 198/2006 as regards the data to be collected, and the sampling, precision and quality requirements
Verordnung (EU) Nr. 1153/2014 der Kommission vom 29. Oktober 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 198/2006 in Bezug auf die zu erhebenden Daten, die Stichprobenverfahren, die Genauigkeits- und die Qualitätsanforderungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1153/2014 frá 29. október 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 198/2006 að því er varðar gögn sem safna skal, ásamt kröfum varðandi úrtöku, nákvæmni og gæði
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1153/2014 av 29. oktober 2014 om endring av forordning (EF) nr. 198/2006 med hensyn til dataene som skal samles inn, samt krav til utvalg, presisjon og kvalitet
Commission Regulation (EU) No 1209/2014 of 29 October 2014 amending Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a new statistical classification of products by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No 3696/93
Verordnung (EU) Nr. 1209/2014 der Kommission vom 29. Oktober 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 451/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung einer neuen statistischen Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen (CPA) und zur Aufhebung...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1209/2014 frá 29. október 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 451/2008 um að koma á fót nýrri vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA) og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/ 2014 av 29. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93
C(2014)7583
Commission Delegated Regulation (EU) No 1397/2014 of 22 October 2014 amending Regulation (EU) No 318/2013 adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2016 to 2018, for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) No 577/98
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1397/2014 der Kommission vom 22. Oktober 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 318/2013 der Kommission zur Annahme des Programms von Ad-hoc-Modulen für die Jahre 2016 bis 2018 für die Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte gemäß der Verordnung...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1397/2014 frá 22. október 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 318/2013 um samþykkt áætlunar um sérstakar einingar fyrir tímabilið 2016 til 2018 fyrir vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr....
Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1397/2014 av 22. oktober 2014 om endring av forordning (EU) nr. 318/2013 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98
Commission Regulation (EU) No 842/2014 of 4 July 2014 establishing for 2014 the 'Prodcom list' of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91
Verordnung (EU) Nr. 842/2014 der Kommission vom 4. Juli 2014 zur Erstellung der „Prodcom-Liste“ der Industrieprodukte für 2014 gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 842/2014 frá 4. júlí 2014 um gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2014 sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91
Kommisjonsforordning (EU) nr. 842/2014 av 4. juli 2014 om opprettelse av 2014-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91
Commission Implementing Regulation (EU) No 724/2014 of 26 June 2014 on the interchange standard for the transmission of data required under Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council on the European system of national and regional accounts in the European Union
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 724/2014 der Kommission vom 26. Juni 2014 über das Standardaustauschformat für die Übermittlung von Daten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 724/2014 frá 26. júní 2014 um staðal um gagnaskipti fyrir afhendingu gagna sem krafist er samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í Evrópusambandinu
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 724/2014 av 26. juni 2014 om utvekslingsstandarden for oversending av data som kreves i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den europeiske union
Commission Regulation (EU) No 715/2014 of 26 June 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods, as regards the list of characteristics to be collected in the farm structure survey 2016
Verordnung (EU) Nr. 715/2014 der Kommission vom 26. Juni 2014 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1166/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Betriebsstrukturerhebungen und die Erhebung über landwirtschaftliche Produktionsmethoden im Hinblick auf...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 715/2014 frá 26. júní 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1166/2008 um kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði að því er varðar skrána yfir...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 715/ 2014 av 26. juni 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor landbruket med hensyn til...
Commission Regulation (EU) No 446/2014 of 2 May 2014 amending Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, and Commission Regulation (EC) No 251/2009 and (EU) No 275/2010, as regards the series of data to be produced and the criteria for evaluation of the quality of structural business statistics
Verordnung (EU) Nr. 446/2014 der Kommission vom 2. Mai 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die strukturelle Unternehmensstatistik, der Verordnung (EG) Nr. 251/2009 der Kommission und der Verordnung (EU) Nr. 275/2010...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 446/2014 frá 2. maí 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 251/2009 og (ESB) nr. 275/2010 að því er varðar...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2014 av 2. mai 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer og kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009 og (EU) nr. 275/2010 med hensyn til de dataseriene som skal utarbeides, og...
Commission Implementing Regulation (EU) No 439/2014 of 29 April 2014 amending Regulation (EC) No 250/2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the definitions of characteristics and the technical format for the transmission of data
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 439/2014 der Kommission vom 29. April 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 250/2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die strukturelle Unternehmensstatistik im Hinblick auf die...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 439/2014 frá 29. apríl 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 250/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja að því er varðar skilgreiningar á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 439/2014 av 29. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 250/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer med hensyn til definisjoner av kjennetegn og det...
Commission Regulation (EU) No 431/2014 of 24 April 2014 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the implementation of annual statistics on energy consumption in households
Verordnung (EU) Nr. 431/2014 der Kommission vom 24. April 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Energiestatistik hinsichtlich der Durchführung von jährlichen Statistiken zum Energieverbrauch in Privathaushalten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 431/2014 frá 24. apríl 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1099/2008 um hagskýrslur um orkumál að því er varðar framkvæmd árlegra hagskýrslna um orkunotkun heimila
Kommisjonsforordning (EU) nr. 431/2014 av 24. april 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk med hensyn til gjennomføringen av årlig statistikk om husholdningers energiforbruk
Regulation (EU) No 538/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts
Verordnung (EU) Nr. 538/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 über europäische umweltökonomische Gesamtrechnungen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 538/2014 frá 16. apríl 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 691/2011 um evrópska umhverfisreikninga
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 538/2014 av 16. april 2014 om endring av forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar
Commission Implementing Regulation (EU) No 228/2014 of 10 March 2014 amending Regulation (EC) No 601/2006 implementing Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council on statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, as regards the format and the procedure for the transmission of data
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 228/2014 der Kommission vom 10. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 601/2006 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 228/2014 frá 10. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 601/2006 um framkvæmdarreglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 184/2005 um hagskýrslur að því er varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við útlönd og beina...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 228/2014 av 10. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 601/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og...
Commission Implementing Regulation (EU) No 205/2014 of 4 March 2014 laying down uniformed conditions for the implementation of Regulation (EU) No 1260/2013 of the European Parliament and of the Council on European demographic statistics, as regards breakdowns of data, deadlines and data revisions
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 205/2014 der Kommission vom 4. März 2014 zur Festlegung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über europäische demografische Statistiken im Hinblick auf die...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 205/2014 frá 4. mars 2014 sem mælir fyrir um samræmd skilyrði varðandi framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1260/2013 um lýðfræðilegar hagtölur í Evrópu, að því er varðar sundurliðun gagna, tímamörk og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 205/2014 av 4. mars 2014 om fastsettelse av ensartede vilkår for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1260/2013 om europeisk demografisk statistikk, med hensyn til inndeling av data, tidsfrister og revisjon...
Commission Regulation (EU) No 67/2014 of 27 January 2014 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2015 list of target secondary variables on social and cultural participation and material deprivation
Verordnung (EU) Nr. 67/2014 der Kommission vom 27. Januar 2014 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick auf das Verzeichnis der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 67/2014 frá 27. janúar 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2015 yfir aukamarkbreytur varðandi félagslega...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 67/2014 av 27. januar 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2015 over sekundærmålvariabler for sosial og kulturell...
Commission Regulation (EU) No 68/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 141/2013 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on public health and health and safety at work, as regards statistics based on the European Health Interview Survey (EHIS) by reason of the accession of Croatia to the European Union
Verordnung (EU) Nr. 68/2014 der Kommission vom 27. Januar 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 141/2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 68/2014 frá 27. janúar 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 141/2013 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1338/2008 um hagskýrslur Bandalagsins um lýðheilsu og heilbrigði og öryggi á...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2014 av 27. januar 2014 om endring av forordning (EU) nr. 141/2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen, med hensyn til...
COM(2011) 903
Regulation (EU) No 1260/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on European demographic statistics
Verordnung (EU) Nr. 1260/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über europäische demografische Statistiken
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1260/2013 frá 20. nóvember 2013 um lýðfræðilegar hagtölur í Evrópu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1260/2013 av 20. november 2013 om europeisk demografisk statistikk
Commission Regulation (EU) No 912/2013 of 23 September 2013 implementing Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning, as regards statistics on education and traning systems
Verordnung (EU) Nr. 912/2013 der Kommission vom 23. September 2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erstellung und die Entwicklung von Statistiken über Bildung und lebenslanges Lernen im Hinblick auf Statistiken...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.912/2013 frá 23. september 2013 um framkvæmd á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 452/2008 um gerð og þróun hagskýrslna um menntun og símenntun að því er varðar hagskýrslur um mennta- og starfsmenntakerfi
Kommisjonsforordning (EU) nr. 912/2013 av 23. september 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over utdannings- og opplæringssystemer
Commission Regulation (EU) No 936/2013 of 12 September 2013 establishing for 2013 the 'Prodcom list' of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91
Verordnung (EU) Nr. 936/2013 der Kommission vom 12. September 2013 zur Erstellung der „Prodcom-Liste“ der Industrieprodukte für 2013 gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates
Kommisjonsforordning (EU) nr. 936/2013 av 12. september 2013 om opprettelse av 2013-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91
Commission Regulation (EU) No 859/2013 of 5 September 2013 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society
Verordnung (EU) Nr. 859/2013 der Kommission vom 5. September 2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 859/2013 frá 5. september 2013 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið
Kommisjonsforordning (EU) nr. 859/2013 av 5. september 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
Commission Regulation (EU) No 557/2013 of 17 June 2013 implementing Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council on European Statistics as regards access to confidential data for scientific purposes and repealing Commission Regulation (EC) No 831/2002
Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der Kommission vom 17. Juni 2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über europäische Statistiken in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke und zur Aufhebung...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 557/2013 frá 17. júní 2013 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 að því er varðar aðgang að trúnaðargögnum í vísindaskyni og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 831/2002
Kommisjonsforordning (EU) nr. 557/2013 av 17. juni 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr...
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union
Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013 frá 21. maí 2013 um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í Evrópusambandinu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 av 21. mai 2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den europeiske union

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.