With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 1118/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of diclazuril as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Janssen Pharmaceutica NV) and amending Regulation (EC) No 2430/1999
Verordnung (EU) Nr. 1118/2010 der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Zulassung von Diclazuril als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Janssen Pharmaceutica N.V.) und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1118/2010 frá 2. desember 2010 um leyfi fyrir díklasúríli sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Janssen Pharmaceutica NV) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1118/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Janssen Pharmaceutica NV) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999
Commission Regulation (EU) No 1119/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for dairy cows and horses and amending Regulation (EC) No 1520/2007 (holder of the authorisation Prosol SpA)
Verordnung (EU) Nr. 1119/2010 der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Zulassung von Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als Futtermittelzusatzstoff für Milchkühe und Pferde sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1520/2007 (Zulassungsinhaber: Prosol SpA)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1119/2010 frá 2. desember 2010 um leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sem fóðuraukefni fyrir mjólkurkýr og hesta og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1520/2007 (handhafi leyfis er Prosol SpA)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1119/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester og om endring av forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen er Prosol SpA)
Commission Decision 2010/749/EU of 2 December 2010 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of India, Peru, Panama and South Korea
Beschluss der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Indien, Peru, Panama und Südkorea (2010/749/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. desember 2010 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Indlands, Perú, Panama og Suður-Kóreu með tilliti til kúariðu (tilkynnt með númeri C(2010) 8352) (2010/749/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 2. desember 2010 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for India, Peru, Panama og Sør-Korea (2010/749/EU)
Commission Regulation (EU) No 1053/2010 of 18 November 2010 amending Regulation (EC) No 494/98 as regards administrative sanctions in cases of failure to prove the identification of an animal
Verordnung (EU) Nr. 1053/2010 der Kommission vom 18. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 494/98 bezüglich verwaltungsrechtlicher Sanktionen bei fehlendem Nachweis der Identität eines Tieres
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1053/2010 frá 18. nóvember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 494/98 að því er varðar stjórnsýsluviðurlög í þeim tilvikum þar sem ekki er hægt að sannreyna auðkenni dýra
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1053/2010 av 18. november 2010 om endring av forordning (EF) nr. 494/98 med hensyn til administrative sanksjoner i tilfeller der identifikasjonen av et dyr ikke kan bevises
Commission Regulation (EU) No 1033/2010 of 15 November 2010 amending Regulation (EC) No 1505/2006 as regards the annual reports by the Member States on the results of the checks carried out in relation to the identification and registration of ovine and caprine animals
Verordnung (EU) Nr. 1033/2010 der Kommission vom 15. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1505/2006 bezüglich der Jahresberichte der Mitgliedstaaten über die Ergebnisse der Kontrollen im Zusammenhang mit der Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1033/2010 frá 15. nóvember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1505/2006 að því er varðar árlegar skýrslur aðildar- ríkjanna um niðurstöður úr eftirlitinu sem fram fór í tengslum við auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1033/2010 av 15. november 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1505/2006 med hensyn til medlemsstatenes årsrapporter om resultatene av kontrollene som skal foretas i forbindelse med identifikasjon og registrering av sauer og geiter
Commission Regulation (EU) No 1034/2010 of 15 November 2010 amending Regulation (EC) No 1082/2003 as regards checks concerning the requirements for the identification and registration of bovine animals
Verordnung (EU) Nr. 1034/2010 der Kommission vom 15. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2003 hinsichtlich der Kontrolle der Anforderungen an die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1034/2010 frá 15. nóvember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1082/2003 að því er varðar eftirlit varðandi kröfurnar fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1034/2010 av 15. november 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1082/2003 med hensyn til kontroll av kravene til identifikasjon og registrering av storfe
Commission Decision 2010/692/EU of 15 November 2010 recognising the fully operational character of the Latvian database for bovine animals
Beschluss der Kommission vom 15. November 2010 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der lettischen Rinderdatenbank (2010/692/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. nóvember 2010 um viðurkenningu á því að lettneski gagnagrunnurinn yfir nautgripi sé að öllu leyti rekstrarhæfur (Einungis lettneski textinn hefur lagagildi) (2010/692/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 15. november 2010 om godkjenning av at den latviske databasen for storfe er i full drift (2010/692/EU)
Commission Decision 2010/680/EU of 9 November 2010 releasing Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom from the obligation to apply to certain species Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 1999/105/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC on the marketing of fodder plant seed, cereal seed, material for the vegetative propagation of the vine, forest reproductive material, beet seed, vegetable seed and seed of oil and fibre plants respectively
Beschluss der Kommission vom 9. November 2010 zur Entbindung Bulgariens, Dänemarks, Deutschlands, Estlands, Finnlands, Frankreichs, Irlands, Lettlands, Litauens, Maltas, der Niederlande, Polens, Schwedens, der Slowakei, Sloweniens, Spaniens, der Tschechischen Republik, des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. nóvember 2010 um að leysa Búlgaríu, Tékkland, Danmörku, Þýskaland, Eistland, Írland, Spán, Frakkland, Kýpur, Lettland, Litháen, Möltu, Holland, Pólland, Slóveníu, Slóvakíu, Finnland, Svíþjóð og Bretland undan þeirri skyldu að beita, að því...
Kommisjonsavgjerd av 9. november 2010 om fritak for Bulgaria, Den tsjekkiske republikken, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spania, Frankrike, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket for plikta til å...
Commission Regulation (EU) No 999/2010 of 5 November 2010 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae (DSM 17594) as a feed additive for sows (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd)
Verordnung (EU) Nr. 999/2010 der Kommission vom 5. November 2010 zur Zulassung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Aspergillus oryzae (DSM 17594) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Sauen (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Products Ltd.)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 999/2010 frá 5. nóvember 2010 um leyfi fyrir 6- fýtasa (EB 3.1.3.26), sem er framleiddur með Aspergillus oryzae (DSM 17594), sem fóðuraukefni fyrir gyltur (handhafi leyfis er DSM Nutritional Products Ltd)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 999/2010 av 5. november 2010 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for purker (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd)
Commission Decision 2010/654/EU of 27 October 2010 amending Decision 2009/852/EC as regards the list of certain milk processing establishments in Romania subjected to certain transitional measures
Beschluss der Kommission vom 27. Oktober 2010 zur Änderung der Entscheidung 2009/852/EG hinsichtlich des Verzeichnisses bestimmter milchverarbeitender Betriebe in Rumänien, für die Übergangsbestimmungen gelten (2010/654/EU)
Kommisjonsbeslutning av 27. oktober 2010 om endring av vedtak 2009/852/EF med hensyn til listen over visse melkeforedlingsvirksomheter i Romania som er omfattet av visse overgangstiltak (2010/654/EU)
Commission Regulation (EU) No 956/2010 of 22 October 2010 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the list of rapid tests
Verordnung (EU) Nr. 956/2010 der Kommission vom 22. Oktober 2010 zur Änderung des Anhangs X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste der Schnelltests
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 956/2010 frá 22. október 2010 um breytingu á X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar skrána yfir flýtiprófanir
Kommisjonsforordning (EU) nr. 956/2010 av 22. oktober 2010 om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til listen over hurtigprøver
Commission Decision 2010/633/EU of 22 October 2010 amending Decision 93/152/EEC laying down the criteria for vaccines to be used against Newcastle disease in the context of routine vaccination programmes
Beschluss der Kommission vom 22. Oktober 2010 zur Änderung der Entscheidung 93/152/EWG über die Kriterien für Impfstoffe für Routineimpfungen gegen die Newcastle-Krankheit (2010/633/EU)
Kommisjonsbeslutning av 22. oktober 2010 om endring av vedtak 93/152/EØF om fastsettelse av kriterier for vaksiner som skal brukes mot Newcastle disease i forbindelse med rutinevaksinasjonsprogrammer (2010/633/EU)
Commission Decision 2010/653/EU of 21 October 2010 amending Annex II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Beschluss der Kommission vom 21. Oktober 2010 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2009/861/EG betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nicht konformer Rohmilch in...
Kommisjonsbeslutning av 21. oktober 2010 om endring av vedlegg II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller...
Commission Regulation (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling of feed materials or compound feed as referred to in Article 11(5)
Verordnung (EU) Nr. 939/2010 der Kommission vom 20. Oktober 2010 zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 betreffend zulässige Toleranzen für die Angabe der Zusammensetzung von Einzelfuttermitteln oder Mischfuttermitteln nach Artikel 11 Absatz 5
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 939/2010 frá 20. október 2010 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 767/2009 að því er varðar leyfileg vikmörk í merkingum um samsetningu fóðurefna eða fóðurblandna eins og um getur í 5. mgr. 11. gr
Kommisjonsforordning (EU) nr. 939/2010 av 20. oktober 2010 om endring av vedlegg IV til forordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til tillatte toleranser for merking av sammensetningen av fôrmidler eller fôrblandinger som nevnt i artikkel 11 nr. 5
Commission Regulation (EU) No 892/2010 of 8 October 2010 on the status of certain products with regard to feed additives within the scope of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 892/2010 der Kommission vom 8. Oktober 2010 über den Status bestimmter Erzeugnisse hinsichtlich Futtermittelzusatzstoffen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 892/2010 frá 8. október 2010 um stöðu tiltekinna vara með tilliti til fóðuraukefna sem falla undir gildissvið reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003
Kommisjonsforordning (EU) nr. 892/2010 av 8. oktober 2010 om statusen til visse produkt som tilsetjingsstoff i fôrvarer som høyrer inn under verkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003
Commission Regulation (EU) No 884/2010 of 7 October 2010 amending Regulation (EC) No 1464/2004 as regards the withdrawal time of the additive ‘Monteban’, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EU) Nr. 884/2010 der Kommission vom 7. Oktober 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1464/2004 hinsichtlich der Wartezeit für den zur Gruppe „Kokzidiostatika und andere Arzneimittel“ zählenden Zusatzstoff „Monteban“
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 884/2010 frá 7. október 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1464/2004 að því er varðar biðtíma til afurðanýtingar fyrir aukefnið Monteban® sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EU) nr. 884/2010 av 7. oktober 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1464/2004 med hensyn til tilbakeholdingstiden for tilsetningsstoffet «Monteban» i gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning
Commission Regulation (EU) No 885/2010 of 7 October 2010 concerning the authorisation of the preparation of narasin and nicarbazin as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Eli Lilly and Company Ltd) and amending Regulation (EC) No 2430/1999
Verordnung (EU) Nr. 885/2010 der Kommission vom 7. Oktober 2010 zur Zulassung der Zubereitung aus Narasin und Nicarbazin als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Eli Lilly and Company Ltd) und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 885/2010 frá 7. október 2010 um leyfi fyrir blöndu af narasíni og níkarbasíni sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Eli Lilly and Company Ltd) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999
Kommisjonsforordning (EU) nr. 885/2010 av 7. oktober 2010 om godkjenning av preparatet av narasin og nicarbazin som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Eli Lilly and Company Ltd) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999
Commission Regulation (EU) No 879/2010 of 6 October 2010 amending Regulation (EC) No 554/2008 as regards the minimum content of 6-phytase (Quantum Phytase) as a feed additive in feed for laying hens
Verordnung (EU) Nr. 879/2010 der Kommission vom 6. Oktober 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 554/2008 hinsichtlich des Mindestgehalts von 6-Phytase (Quantum Phytase) als Futtermittelzusatzstoff in Futtermitteln für Legehennen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 879/2010 frá 6. október 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 554/2008 að því er varðar lágmarksinnihald fóðuraukefnisins 6-fýtasa (Quantum Phytase) í fóðri fyrir varphænur
Kommisjonsforordning (EU) nr. 879/2010 av 6. oktober 2010 om endring av forordning (EF) nr. 554/2008 med hensyn til laveste innhold av 6-fytase (Quantum Phytase) som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner
Commission Regulation (EU) No 874/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation of lasalocid A sodium as a feed additive for turkeys up to 16 weeks (holder of authorisation Alpharma (Belgium) BVBA) and amending Regulation (EC) No 2430/1999, as corrected by OJ L 264, 7.10.2010, p. 19.
Verordnung (EU) Nr. 874/2010 der Kommission vom 5. Oktober 2010 zur Zulassung von Lasalocid-A-Natrium als Futtermittelzusatzstoff für Truthühner bis zu 16 Wochen (Zulassungsinhaber: Alpharma (Belgien) BVBA) und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 874/2010 frá 5. október 2010 um leyfi fyrir lasalósíð-A-natríumi sem fóðuraukefni fyrir kalkúna upp að 16 vikna aldri (leyfishafi er Alpharma (Belgíu) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999
Kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2010 av 5. oktober 2010 om godkjenning av lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til kalkuner på opptil 16 uker (innehaver av godkjenningen: Alpharma (Belgia) BVBA) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999
Commission Regulation (EU) No 875/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EU) Nr. 875/2010 der Kommission vom 5. Oktober 2010 über die Zulassung eines Futtermittelzusatzstoffs für einen Zeitraum von zehn Jahren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 875/2010 frá 5. október 2010 um leyfi til 10 ára fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EU) nr. 875/2010 av 5. oktober 2010 om godkjenning for ti år av eit tilsetjingsstoff i fôrvarer
Commission Decision of 1 October 2010 authorising a laboratory in Russia to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Beschluss der Kommission vom 1. Oktober 2010 über die Zulassung eines Laboratoriums in Russland für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Tollwutimpfstoffe (2010/591/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. október 2010 um leyfi fyrir tiltekna rannsóknarstofu í Rússlandi til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði (2010/591/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 1. oktober 2010 om godkjenning av et laboratorium i Russland med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning (2010/591/EU)
Commission Regulation (EU) No 790/2010 of 7 September 2010 amending Annexes VII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption
Verordnung (EU) Nr. 790/2010 der Kommission vom 7. September 2010 zur Änderung der Anhänge VII, X und XI der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 790/2010 frá 7. september 2010 um breytingu á VII., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis
Kommisjonsforordning (EU) nr. 790/2010 av 7. september 2010 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum
Commission Directive 2010/60/EU of 30 August 2010 providing for certain derogations for marketing of fodder plant seed mixtures intended for use in the preservation of the natural environment
Richtlinie 2010/60/EU der Kommission vom 30. August 2010 mit Ausnahmeregelungen für das Inverkehrbringen von Futterpflanzensaatgutmischungen zur Erhaltung der natürlichen Umwelt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/60/ESB frá 30. ágúst 2010 um tilteknar undanþágur sem varða setningu fóðurjurtafræblandna, sem ætlaðar eru til notkunar við varðveislu náttúrulegs umhverfis, á markað
Kommisjonsdirektiv 2010/60/EU av 30. august 2010 om visse unntak for omsetning av blandinger av frø fra fôrvekster bestemt til bruk med henblikk på bevaring av det naturlige miljøet
Commission Decision 2010/436/EU of 9 August 2010 implementing Council Decision 2000/258/EC as regards proficiency tests for the purposes of maintaining authorisations of laboratories to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Beschluss der Kommission vom 9. August 2010 zur Durchführung der Entscheidung 2000/258/EG des Rates im Hinblick auf Befähigungstests zum Zweck der Aufrechterhaltung von Laboratorien erteilten Zulassungen für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. ágúst 2010 um framkvæmd ákvörðunar ráðsins 2000/258/EB að því er varðar hæfnisprófanir í þeim tilgangi að viðhalda leyfum rannsóknarstofa til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði (2010/436/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 9. august 2010 om gjennomføring av rådsvedtak 2000/258/EF med omsyn til dugleiksprøvingar med sikte på å vidareføre godkjenninga av laboratorium som skal utføre serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (2010/436/EU)
Commission Directive 2010/46/EU of 2 July 2010 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directives 2002/53/EC and 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species
Richtlinie der Kommission 2010/46/EU vom 2. Juli 2010 zur Änderung der Richtlinien 2003/90/EG und 2003/91/EG mit Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 der Richtlinien 2002/53/EG und 2002/55/EG des Rates hinsichtlich der Merkmale, auf welche sich die Prüfungen mindestens zu...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/46/ESB frá 2. júlí 2010 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipana ráðsins 2002/53/EB og 2002/55/EB, að því er varðar þá eiginleika, sem athugun skal að lágmarki taka til...
Kommisjonsdirektiv 2010/46/EF av 2. juli 2010 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 9 March 2023