With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 1148/2014 of 28 October 2014 amending Annexes II, VII, VIII, IX and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) Nr. 1148/2014 der Kommission vom 28. Oktober 2014 zur Änderung der Anhänge II, VII, VIII, IX und X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1148/2014 frá 28. október 2014 um breytingu á II., VII., VIII., IX. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1148/2014 av 28. oktober 2014 om endring av vedlegg II, VII, VIII, IX og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EU) No 1137/2014 of 27 October 2014 amending Annex III of Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the handling of certain offal from animals intended for human consumption
Verordnung (EU) Nr. 1137/2014 der Kommission vom 27. Oktober 2014 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Verarbeitung von Nebenprodukten der Schlachtung, die zum menschlichen Verzehr bestimmt sind
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1137/2014 frá 27. október 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar meðhöndlun á tilteknum sláturmat úr dýrum sem ætlaður er til manneldis
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1137/2014 av 27. oktober 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til håndtering av visse typer slaktebiprodukter fra dyr beregnet på konsum
Commission Implementing Decision 2014/732/EU of 20 October 2014 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Bulgaria, Estonia, Croatia, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Portugal and Slovakia (notified under document C(2014) 7516)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 20. Oktober 2014 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, der Slowakei und Ungarn (2014/732/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/732/ESB frá 20. október 2014 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Búlgaríu, Eistlands, Króatíu, Lettlands, Lúxemborgar, Ungverjalands, Möltu, Portúgal og Slóvakíu með tilliti til kúariðu
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 20. oktober 2014 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Luxembourg, Ungarn, Malta, Portugal og Slovakia (2014/732/EU)
Commission Implementing Decision 2014/514/EU of 31 July 2014 authorising laboratories in the Republic of Korea to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31. Juli 2014 zur Zulassung von Laboratorien in der Republik Korea für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2014/514/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/514/ESB frá 31. júlí 2014 um leyfi fyrir rannsóknarstofur í Suður-Kóreu til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 31. juli 2014 om godkjenning av laboratorier i Republikken Korea med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning
Commission Regulation (EU) No 633/2014 of 13 June 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council and Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for handling large wild game and for the post-mortem inspection of wild game
Verordnung (EU) Nr. 633/2014 der Kommission vom 13. Juni 2014 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 633/2014 frá 13. júní 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 að því er varðar sértækar kröfur varðandi...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 633/2014 av 13. juni 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til særlige krav til håndtering av viltlevende...
Commission Regulation (EU) No 592/2014 of 3 June 2014 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of animal by-products and derived products as a fuel in combustion plants
Verordnung (EU) Nr. 592/2014 der Kommission vom 3. Juni 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 hinsichtlich der Verwendung tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte als Brennstoff in Verbrennungsanlagen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 592/2014 frá 3. júní 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar notkun aukaafurða úr dýrum og afleiddra afurða sem eldsneyti í brennsluverum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 592/2014 av 3. juni 2014 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel i forbrenningsanlegg
COM(2011) 525
Regulation (EU) No 653/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 1760/2000 as regards electronic identification of bovine animals and labelling of beef
Verordnung (EU) Nr. 653/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 hinsichtlich der elektronischen Kennzeichnung von Rindern und der Etikettierung von Rindfleisch
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 653/2014 frá 15. maí 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1760/2000 um rafræna auðkenningu nautgripa og merkingar nautakjöts
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 653/2014 av 15. mai 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til elektronisk identifikasjon av storfe og merking av storfekjøtt
Commission Implementing Decision 2014/745/EU of 28 March 2014 amending Decision 98/536/EC as regards the list of national reference laboratories
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. März 2014 zur Änderung der Entscheidung 98/536/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der nationalen Referenzlaboratorien (2014/745/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/745/ESB frá 28. mars 2014 um breytingu á ákvörðun 98/536/EB að því er varðar skrána yfir landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. mars 2014 om endring av vedtak 98/536/EF med hensyn til listen over nasjonale referanselaboratorier (2014/745/EU)
Commission Implementing Decision of 20 March 2014 repealing lists of third country establishments from which Member States authorise imports of certain products of animal origin adopted on the basis of Council Decision 95/408/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 20. März 2014 zur Aufhebung von auf der Grundlage der Entscheidung 95/408/EG des Rates angenommenen Listen der Drittlandbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten bestimmte tierische Erzeugnisse einführen dürfen (2014/160/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. mars 2014 um að fella úr gildi skrár yfir starfsstöðvar í þriðju löndum þaðan sem aðildarríkin heimila innflutning á tilteknum afurðum úr dýraríkinu sem eru samþykktar á grundvelli ákvörðunar ráðsins 95/408/EB
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 20. mars 2014 om oppheving av lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane tillèt import av visse produkt av animalsk opphav frå, som er vedtekne på grunnlag av rådsvedtak 95/408/EF
Commission Regulation (EU) No 218/2014 of 7 March 2014 amending Annexes to Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 2074/2005
Verordnung (EU) Nr. 218/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung von Anhängen der Verordnungen (EG) Nr. 853/2004 und (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 der Kommission
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 218/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á viðaukum við reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 og við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005
Kommisjonsforordning (EU) nr. 218/2014 av 7. mars 2014 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 og av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005
Commission Regulation (EU) No 217/2014 of 7 March 2014 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards Salmonella in pig carcases
Verordnung (EU) Nr. 217/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 hinsichtlich Salmonellen in Schweineschlachtkörpern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 217/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 að því er varðar salmonellu í svínsskrokkum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 217/2014 av 7. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til salmonella i svineskrotter
Commission Regulation (EU) No 31/2014 of 14 January 2014 repealing Decisions 2004/301/EC, 2004/539/EC and Regulation (EU) No 388/2010
Verordnung (EU) Nr. 31/2014 der Kommission vom 14. Januar 2014 zur Aufhebung der Entscheidungen 2004/301/EG und 2004/539/EG sowie der Verordnung (EU) Nr. 388/2010
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 31/2014 frá 14. janúar 2014 um niðurfellingu á ákvörðunum 2004/301/EB og 2004/539/EB og reglugerð (ESB) nr. 388/2010
Kommisjonsforordning (EU) nr. 31/2014 av 14. januar 2014 om oppheving av vedtak 2004/301/EF og 2004/539/EF og av forordning (EU) nr. 388/2010

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021