With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 1576/2007 of 21 December 2007 amending Regulation (EC) No 92/2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and the Council as regards means of disposal or uses of animal by-products
Verordnung (EG) Nr. 1576/2007 der Kommission vom 21. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 92/2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Maßnahmen zur Beseitigung oder Verwendung tierischer...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1576/2007 frá 21. desember 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 92/2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar aðferðir við förgun eða notkun á aukaafurðum úr dýrum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1576/2007 av 21. desember 2007 om endring av forordning (EF) nr. 92/2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder framgangsmåter for disponering eller bruk av animalske biprodukter
Commission Regulation (EC) No 1519/2007 of 19 December 2007 amending Regulations (EC) No 2430/1999, (EC) No 418/2001 and (EC) No 162/2003 as regards the terms of the authorisation of certain additives in feedingstuffs belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 1519/2007 der Kommission vom 19. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2430/1999, (EG) Nr. 418/2001 und (EG) Nr. 162/2003 hinsichtlich der Bedingungen für die Zulassung bestimmter Futtermittel-Zusatzstoffe der Gruppe Kokzidiostatika und andere...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1519/2007 frá 19. desember 2007 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2430/1999, (EB) nr. 418/2001 og (EB) nr. 162/2003 að því er varðar skilmála leyfis fyrir tilteknum aukefnum í fóðri í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1519/2007 av 19. desember 2007 om endring av forordning (EF) nr.2430/1999, (EF) nr.418/2001 og (EF) nr.162/2003 med hensyn til vilkårene for godkjenning i fôrvarer av visse tilsetningsstoffer i gruppen koksidiostatika og andre stoffer med...
Commission Regulation (EC) No 1520/2007 of 19 December 2007 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1520/2007 der Kommission vom 19. Dezember 2007 zur Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in der Tierernährung auf unbegrenzte Zeit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1520/2007 frá 19. desember 2007 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1520/2007 av 19. desember 2007 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1501/2007 of 18 December 2007 concerning the authorisation of a new use of endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 1501/2007 der Kommission vom 18. Dezember 2007 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von Endo-1,4-beta-Xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1501/2007 frá 18. desember 2007 um leyfi fyrir nýrri notkun á endó-1,4-beta-xýlanasa EC 3.2.1.8 (Safizym X) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1501/2007 av 18. desember 2007 om godkjenning av ny bruk av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Council Regulation (EC) No 1560/2007 of 17 December 2007 amending Regulation (EC) No 21/2004 as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals
Verordnung (EG) Nr. 1560/2007 des Rates vom 17. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 hinsichtlich des Zeitpunkts der Einführung einer elektronischen Kennzeichnung von Schafen und Ziegen
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1560/2007 frá 17. desember 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 21/2004 að því er varðar dagsetningu innleiðingar á rafrænni auðkenningu sauðfjár og geita
Rådsforordning (EF) nr. 1560/2007 av 17. desember 2007 om endring av forordning (EF) nr. 21/2004 når det gjelder datoen for innføring av elektronisk identifikasjon av sauer og geiter
Commission Regulation (EC) No 1441/2007 of 5 December 2007 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1441/2007 der Kommission vom 5. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1441/2007 frá 5.desember 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1441/2007 av 5. desember 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
Commission Regulation (EC) No 1275/2007 of 29 October 2007 amending Annex IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EG) Nr. 1275/2007 der Kommission vom 29. Oktober 2007 zur Änderung des Anhangs IX der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1275/2007 frá 29. október 2007 um breytingu á IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2007 av 29. oktober 2007 om endring av vedlegg IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EC) No 1243/2007 of 24 October 2007 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1243/2007 der Kommission vom 24. Oktober 2007 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1243/2007 frá 24. október 2007 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1243/2007 av 24. oktober 2007 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnels
Commission Regulation (EC) No 1244/2007 of 24 October 2007 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards implementing measures for certain products of animal origin intended for human consumption and laying down specific rules on official controls for the inspection of meat
Verordnung (EG) Nr. 1244/2007 der Kommission vom 24. Oktober 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 hinsichtlich der Durchführungsmaßnahmen für bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die zum menschlichen Verzehr bestimmt sind, und zur Festlegung spezifischer...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1244/2007 frá 24. október 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 um framkvæmdarráðstafanir, er varða tilteknar afurðir úr dýraríkinu sem ætlaðar eru til manneldis, og um sértækar reglur um opinbert eftirlit í tengslum við...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1244/2007 av 24. oktober 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til gjennomføringstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll med hensyn til...
Commission Regulation (EC) No 1237/2007 of 23 October 2007 amending Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and Decision 2006/696/EC as regards the placing on the market of eggs from Salmonella infected flocks of laying hens
Verordnung (EG) Nr. 1237/2007 der Kommission vom 23. Oktober 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Entscheidung 2006/696/EG hinsichtlich des Inverkehrbringens von Eiern aus mit Salmonellen infizierten...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1237/2007 frá 23. október 2007 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 og ákvörðun 2006/696/EB að því er varðar setningu eggja úr hópum varphæna, sem eru smitaðir af salmonellu, á markað
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1237/2007 av 23. oktober 2007 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 og vedtak 2006/696/EF med hensyn til omsetning av egg fra flokker av verpehøner angrepet av salmonella
Commission Regulation (EC) No 1140/2007 of 1 October 2007 concerning the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1140/2007 der Kommission vom 1. Oktober 2007 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes, der in Futtermitteln bereits zugelassen ist
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1140/2007 frá 1. október 2007 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1140/2007 av 1. oktober 2007 om midlertidig godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er godkjent i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1141/2007 of 1 October 2007 concerning the authorisation of 3-phytase (ROVABIO PHY AP and ROVABIO PHY LC) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 1141/2007 der Kommission vom 1. Oktober 2007 zur Zulassung von 3-Phytase (ROVABIO PHY AP und ROVABIO PHY LC) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1141/2007 frá 1. október 2007 um að leyfa 3-fýtasa (ROVABIO PHY AP og ROVABIO PHY LC) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1141/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av 3-fytase (ROVABIO PHY AP og ROVABIO PHY LC) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1143/2007 of 1 October 2007 amending Regulation (EC) No 256/2002 as regards the authorisation of the feed additive preparation of Bacillus cereus var. toyoi, belonging to the group of microorganisms
Verordnung (EG) Nr. 1143/2007 der Kommission vom 1. Oktober 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 256/2002 hinsichtlich der Zulassung der zur Gruppe der Mikroorganismen gehörenden Futtermittelzusatzstoffzubereitung Bacillus cereus var. toyoi
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1143/2007 frá 1. október 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 256/2002 að því er varðar leyfi til að nota í fóðri aukefnablöndu með Bacillus cereus var. toyoi sem tilheyrir flokki örvera
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1143/2007 av 1. oktober 2007 om endring av forordning (EF) nr. 256/2002 med hensyn til godkjenning av preparatet Bacillus cereus var. toyoi, som tilhører gruppen mikroorganismer, som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 850/2007 of 19 July 2007 amending Regulation (EC) No 378/2005 on detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the duties and tasks of the Community Reference Laboratory concerning applications for authorisations of feed additives
Verordnung (EG) Nr. 850/2007 der Kommission vom 19. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 378/2005 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Pflichten und Aufgaben des gemeinschaftlichen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 850/2007 frá 19. júlí 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 378/2005 um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópu- þingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar skyldur og verkefni tilvísunar- rannsóknastofu...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 850/2007 av 19. juli 2007 om endring av forordning (EF) nr. 378/2005 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til Fellesskapets referanselaboratoriums plikter og oppgaver i forbindelse...
Commission Regulation (EC) No 832/2007 of 16 July 2007 amending Regulation (EC) No 197/2006 as regards uses of former foodstuffs and the extension of the validity of the transitional measures relating to such foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 832/2007 der Kommission vom 16. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 197/2006 hinsichtlich der Verwendungszwecke von ehemaligen Lebensmitteln und der Verlängerung der Gültigkeit der für solche Lebensmittel geltenden Übergangsmaßnahmen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 832/2007 frá 16. júlí 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 197/2006 að því er varðar notkun á matvælum sem eru ekki lengur ætluð til neyslu og framlengingu gildistíma bráðabirgðaráðstafana í tengslum við slík matvæli
Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 om endring av forordning (EF) nr. 197/2006 med hensyn til bruk av tidligere næringsmidler og om forlengelse av gyldighetsperioden til overgangstiltakene for disse næringsmidlene
Commission Regulation (EC) No 727/2007 of 26 June 2007 amending Annexes I, III, VII and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EG) Nr. 727/2007 der Kommission vom 26. Juni 2007 zur Änderung der Anhänge I, III, VII und X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 727/2007 frá 26. júní 2007 um breytingu á I., III., VII. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 727/2007 av 26. juni 2007 om endring av vedlegg I, III, VII og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati.
Commission Regulation (EC) No 722/2007 of 25 June 2007 amending Annexes II, V, VI, VIII, IX and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung der Kommission (EG) Nr. 722/2007 vom 25. Juni 2007 zur Änderung der Anhänge II, V, VI, VIII, IX und XI der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 722/2007 frá 25. júní 2007 um breytingu á II., V., VI., VII., IX. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 722/2007 av 25. juni 2007 om endring av vedlegg II, V, VI, VIII, IX og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EC) No 537/2007 of 15 May 2007 concerning the authorisation of the fermentation product of Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 537/2007 der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Zulassung des Fermentationsprodukts von Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 537/2007 frá 15. maí 2007 um leyfi fyrir gerjunarafurðinni Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 537/2007 av 15. mai 2007 om godkjenning av gjæringsproduktet av Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 496/2007 of 4 May 2007 amending Regulation (EC) No 600/2005 as regards the introduction of a maximum residue limit for the feed additive ‘Salinomax 120G’, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 496/2007 der Kommission vom 4. Mai 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 600/2005 hinsichtlich der Einführung eines Rückstandshöchstgehalts für den zur Gruppe Kokzidiostatika und andere Arzneimittel zählenden Futtermittelzusatzstoff Salinomax 120G
Kommisjonsforordning (EF) nr. 496/2007 av 4. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 med hensyn til fastsettelse av en grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet «Salinomax 120G», som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning, i...
Commission Regulation (EC) No 497/2007 of 4 May 2007 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 497/2007 der Kommission vom 4. Mai 2007 zur Zulassung von Endo-1,4-beta-Xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 497/2007 frá 4. maí 2007 um að leyfa endó-1,4-beta-xýlanasa EC 3.2.1.8 (Safizym X) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 497/2007 av 4. mai 2007 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 242/2007 of 6 March 2007 concerning the authorisation of endo-1,4-beta xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP and Belfeed B1100ML) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 242/2007 der Kommission vom 6. März 2007 zur Zulassung von Endo-1,4-beta-Xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP und Belfeed B1100ML) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 242/2007 frá 6. mars 2007 um að leyfa endó-1,4-beta-xýlanasa EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP og Belfeed B1100ML) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 242/2007 av 6. mars 2007 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP og Belfeed B1100ML) som tilsetjingsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 184/2007 of 20 February 2007 concerning the authorisation of potassium diformate (Formi LHS) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 184/2007 der Kommission vom 20. Februar 2007 zur Zulassung von Kaliumdiformat (Formi LHS) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 184/2007 frá 20. febrúar 2007 um að leyfa kalíumdíformat (Formi LHS) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 184/2007 av 20. februar 2007 om godkjenning av kaliumdiformiat (Formi LHS) som tilsetjingsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 141/2007 of 14 February 2007 concerning a requirement for approval in accordance with Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council for feed business establishments manufacturing or placing on the market feed additives of the category ‘coccidiostats and histomonostats’
Verordnung (EG) Nr. 141/2007 der Kommission vom 14. Februar 2007 über die Zulassungspflicht für Futtermittelbetriebe, die Futtermittelzusatzstoffe der Kategorie Kokzidiostatika und Histomonostatika herstellen oder in Verkehr bringen, in Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 183/...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 141/2007 frá 14. febrúar 2007 um kröfu varðandi samþykki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005, fyrir starfsstöðvum fóðurfyrirtækja sem framleiða eða setja á markað aukefni í fóðri sem er í flokknum...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 141/2007 av 14. februar 2007 om krav om godkjenning i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av fôrforetaksvirksomheter som framstiller eller bringer i omsetning tilsetningsstoffer i fôrvarer i kategorien «koksidiostatika...
Commission Regulation (EC) No 108/2007 of 5 February 2007 amending Regulation (EC) No 1356/2004 as regards the conditions for authorisation of the feed additive Elancoban, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 108/2007 der Kommission vom 5. Februar 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1356/2004 hinsichtlich der Bedingungen für die Zulassung des zur Gruppe Kokzidiostatika und andere Arzneimittel zählenden Futtermittelzusatzstoffes Elancoban
Kommisjonsforordning (EF) nr. 108/2007 av 5. februar 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1356/2004 med hensyn til vilkårene for godkjenning av Elancoban, som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning, som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 109/2007 of 5 February 2007 concerning the authorisation of monensin sodium (Coxidin) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 109/2007 der Kommission vom 5. Februar 2007 zur Zulassung von Monensin-Natrium (Coxidin) als Futtermittelzusatzstoff
Kommisjonsforordning (EF) nr. 109/2007 av 5. februar 2007 om godkjenning av monensinnatrium (Coxidin) som tilsetningsstoff i fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 9 March 2023