With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2012/786/EU of 13 December 2012 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland and the United Kingdom
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Dezember 2012 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich nationaler Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung bestimmter Wassertierseuchen in Teile von Irland, Finnland und des Vereinigten Königreichs
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. desember 2012 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar landsráðstafanir til að koma í veg fyrir að tilteknir lagardýrasjúkdómar berist til hluta Írlands, Finnlands og Bretlands (tilkynnt með númeri C(2012) 9295) (...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 13. desember 2012 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre innføring av visse sjukdommar hjå vassdyr i delar av Irland, Finland og Det sameinte kongeriket (2012/786/EU)
Commission Regulation (EU) No 1190/2012 of 12 December 2012 concerning a Union target for the reduction of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in flocks of turkeys, as provided for in Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 1190/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012 über ein EU-Ziel zur Verringerung von Salmonella Enteritidis und Salmonella Typhimurium bei Truthühnerherden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1190/2012 frá 12. desember 2012 varðandi það markmið Sambandsins að draga úr Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í hópum kalkúna eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003
Kommisjonsforordning nr. 1190/2012 av 12. desember 2012 om et unionsmål for reduksjon av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i kalkunflokker som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning nr. 2160/2003
Commission Implementing Decision 2012/753/EU of 4 December 2012 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards surveillance programmes for Finland and the United Kingdom and the disease-free status of Finland and the United Kingdom for certain aquatic animal diseases
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Dezember 2012 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2009/177/EG in Bezug auf Überwachungsprogramme für Finnland und das Vereinigte Königreich und den Status Finnlands und des Vereinigten Königreichs als frei von bestimmten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. desember 2012 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB að því er varðar eftirlitsáætlanir fyrir Finnland og Bretland og sjúkdómalausa stöðu Finnlands og Bretlands að því er varðar tiltekna sjúkdóma í lagardýrum (2012/...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 4. desember 2012 om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til Finlands og Det forente kongerikes overvåkingsprogrammer samt Finlands og Det forente kongerikes status som fri for visse vanndyrsykdommer
Commission Implementing Regulation (EU) No 1097/2012 of 23 November 2012 amending Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive as regards dispatch of animal by-products and derived products between Member States
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1097/2012 der Kommission vom 23. November 2012 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1097/2012 frá 23. nóvember 2012 um breytingu, með tilliti til sendinga á aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum milli aðildarríkjanna, á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1097/2012 av 23. november 2012 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter...
Commission Regulation (EU) No 1063/2012 of 13 November 2012 amending Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive
Verordnung (EU) Nr. 1063/2012 der Kommission vom 13. November 2012 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1063/2012 frá 13. nóvember 2012 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1063/2012 av 13. november 2012 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er...
Commission Regulation (EU) No 1064/2012 of 13 November 2012 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the list of rapid tests
Verordnung (EU) Nr. 1064/2012 der Kommission vom 13. November 2012 zur Änderung des Anhangs X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste der Schnelltests
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1064/2012 frá 13. nóvember 2012 um breytingu á X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar skrána yfir flýtiprófanir
Kommisjonsforordning nr. 1064/2012 av 13. november 2012 om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning nr. 999/2001 med hensyn til listen over hurtigprøver
Commission Implementing Decision 2012/701/EU of 13 November 2012 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Ireland, Northern Ireland and the province of Bolzano in Italy in the list of Member States or regions thereof free of Aujeszky’s disease
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. November 2012 zur Änderung der Entscheidung 2008/185/EG zwecks Aufnahme von Irland, Nordirland und der italienischen Provinz Bozen in die Liste der Mitgliedstaaten bzw. Regionen, die frei von der Aujeszky-Krankheit sind (2012/701/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. november 2012 om endring av vedtak 2008/185/EF for å føre opp Irland, Nord-Irland og provinsen Bolzano i Italia på listen over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er frie for pseudorabies (2012/701/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 1012/2012 of 5 November 2012 amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the list of vector species, the health requirements and the certification requirements concerning epizootic ulcerative syndrome and as regards the entry for Thailand in the list of third countries from which imports of certain fish and fishery products into the Union are permitted
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1012/2012 der Kommission vom 5. November 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 und der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 hinsichtlich der Liste der Überträgerarten, der Gesundheits- und Bescheinigungsanforderungen bei epizootischem...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1012/2012 frá 5. nóvember 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og reglugerð (EB) nr. 1251/2008 að því er varðar skrá yfir smitferjur, heilbrigðiskröfur og vottunarkröfur varðandi húðsveppadrep og færsluna fyrir...
Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 1012/2012 av 5. november 2012 om endring av forordning nr. 2074/2005 og forordning nr. 1251/2008 med hensyn til listen over smittebærende arter, helsekrav og krav til utstedelse av sertifikater ved epizootisk ulcerativt syndrom og med...
Commission Implementing Decision 489/2012 of 24 August 2012 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Austria, Belgium, Brazil, Colombia, Croatia and Nicaragua
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. August 2012 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Belgien, Österreich, Brasilien, Kolumbien, Kroatien und Nicaragua (2012/489/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. ágúst 2012 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Austurríkis, Belgíu, Brasilíu, Kólumbíu, Króatíu og Níkaragva með tilliti til kúariðu (2012/489/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 24. august 2012 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Austerrike, Belgia, Brasil, Colombia, Kroatia og Nicaragua (2012/489/EU)
Commission Implementing Decision 2012/449/EU of 27 July 2012 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Lettlands als frei von enzootischer Rinderleukose (2012/449/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júlí 2012 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Lettland sé opinberlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum (2012/449/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. juli 2012 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Latvia er offisielt fri for enzootisk bovin leukose
Commission Implementing Decision 304/2012 of 11 June 2012 authorising laboratories in Croatia and in Mexico to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2012 über die Zulassung von Laboratorien in Kroatien und Mexiko für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2012/304/EU)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 11. juni 2012 om godkjenning av laboratorium i Kroatia og Mexico for utføring av serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (2012/304/EU)
Commission Implementing Decision 303/2012 of 11 June 2012 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2012 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Litauens als frei von enzootischer Rinderleukose (2012/303/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. júní 2012 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Litháen sé opinberlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum (2012/303/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 11. juni 2012 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Litauen er offisielt fri for enzootisk bovin leukose (2012/303/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2012 of 22 May 2012 on the extension of special guarantees concerning salmonella laid down in Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council to eggs intended for Denmark
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 427/2012 der Kommission vom 22. Mai 2012 über die Ausdehnung der in der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen besonderen Garantien betreffend Salmonellen auf Eier, die in Dänemark in Verkehr gebracht...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2012 frá 22. maí 2012 um rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi salmonellu sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004 svo að þær nái til eggja sem á að flytja til Danmerkur
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2012 av 22. mai 2012 om utvidelse av særlige garantier med hensyn til salmonella fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 til egg beregnet på Danmark
Commission Implementing Decision of 19 April 2012 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially brucellosis-free Member State and of certain regions of Italy, Poland and Portugal as officially tuberculosis-free, brucellosis-free and enzootic-bovine-leukosis-free regions
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. April 2012 zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der amtlichen Anerkennung Lettlands als von Brucellose freier Mitgliedstaat und bestimmter italienischer, polnischer und portugiesischer Regionen als von...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 19. april 2012 om endring av vedlegga til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Latvia er offisielt fri for brucellose og at visse regionar i Italia, Polen og Portugal er offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk...
Directive 2012/5/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Directive 2000/75/EC as regards vaccination against bluetongue
Richtlinie 2012/5/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Impfung gegen die Blauzungenkrankheit
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/5/ESB frá 14. mars 2012 um breytingu á tilskipun ráðsins 2000/75/EB að því er varðar bólusetningu gegn blátungu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/5/EF av 14. mars 2012 om endring av rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til vaksinasjon mot blåtunge
Commission Regulation (EU) No 200/2012 of 8 March 2012 concerning a Union target for the reduction of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in flocks of broilers, as provided for in Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 200/2012 der Kommission vom 8. März 2012 über ein Unionsziel zur Verringerung von Salmonella enteritidis und Salmonella typhimurium bei Masthähnchenherden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2012 frá 8. mars 2012 varðandi það markmið Sambandsins að draga úr Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í hópum holdakjúklinga, eins og kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF
Commission Implementing Decision of 10 February 2012 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Denmark and Panama
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. Februar 2012 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Dänemark und Panama (2012/111/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 2012 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Danmerkur og Panama með tilliti til kúariðu (tilkynnt með númeri C(2012) 678) (2012/111/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 10. februar 2012 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Danmark og Panama (2012/111/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 45/2012 of 19 January 2012 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards the content of the movement documents
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 45/2012 der Kommission vom 19. Januar 2012 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates hinsichtlich des Inhalts der Begleitdokumente
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 45/2012 frá 19. janúar 2012 um breytingu á viðaukanum við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því er varðar efni flutningsskjala
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 45/2012 av 19. januar 2012 om endring av vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til transportdokumentenes innhold
Commission Regulation (EU) No 16/2012 of 11 January 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements concerning frozen food of animal origin intended for human consumption
Verordnung (EU) Nr. 16/2012 der Kommission vom 11. Januar 2012 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Vorschriften für gefrorene Lebensmittel tierischen Ursprungs, die für den menschlichen Verzehr...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 16/2012 frá 11. janúar 2012 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar kröfur varðandi frosin matvæli úr dýraríkinu sem ætluð eru til manneldis
Kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2012 av 11. januar 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til kravene til fryste næringsmidler av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021