With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2785/98 of 22 December 1998 concerning the modification of the period of authorisations of additives referred to in Article 9e(3) of Council Directive 70/524/EEC
Verordnung (EG) Nr. 2785/98 der Kommission vom 22. Dezember 1998 zur Änderung der Zulassungsdauer von Zusatzstoffen gemäß Artikel 9e Absatz 3 der Richtlinie 70/524/EWG des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2785/98 frá 22. desember 1998 um breytingu á leyfistímabili fyrir aukefni sem um getur í 3. mgr. 9. gr. e í tilskipun ráðsins 70/524/EBE
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2785/98 av 22. desember 1998 om endring av godkjenningsperioden for tilsetningsstoffene nevnt i artikkel 9e nr. 3 i rådsdirektiv 70/524/EØF
COM(1998) 021
Council Regulation (EC) No 2743/98 of 14 December 1998 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
Verordnung (EG) Nr. 2743/98 des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 297/95 über die Gebühren der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2743/98 frá 14. desember 1998 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 297/95 um gjöld sem greiða ber til Lyfjamálastofnunar Evrópu
Rådsforordning (EF) nr. 2743/98 av 14. desember 1998 om endring av forordning (EF) nr. 297/95 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for Legemiddelvurdering
Commission Regulation (EC) No 2646/98 of 9 December 1998 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the treatment of tariffs in the Harmonized Index of Consumer Prices
Verordnung (EG) Nr. 2646/98 der Kommission vom 9. Dezember 1998 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für die Behandlung von Tarifen im Harmonisierten Verbraucherpreisindex
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2646/98 frá 9. desember 1998 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla um meðferð gjaldskráa í samræmdri vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2646/98 av 9. desember 1998 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minstestandarder for behandling av tariffer innenfor den harmoniserte konsumprisindeks
Council Regulation (EC) No 2679/98 of 7 december 1998 on the functioning of the internal market in relation to the free movement of goods among the Member States
Verordnung (EG) Nr. 2679/98 des Rates vom 7. Dezember 1998 über das Funktionieren des Binnenmarktes im Zusammenhang mit dem freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2679/98 frá 7. desember 1998 um starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga milli aðildarríkjanna
Rådsforordning (EF) nr. 2679/98 av 7. desember 1998 om det indre markeds virkemåte med hensyn til det frie varebytte mellom medlemsstatene
Commission Regulation (EC) No 2374/98 of 3 November 1998 concerning the authorisation of new additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2374/98 der Kommission vom 3. November 1998 über die Zulassung neuer Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2374/98 frá 3. nóvember 1998 um að leyfa ný aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2374/98 av 3. november 1998 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer i fôrvarer
COM(1997) 366
Council Regulation (EC)No 2411/98 of 3 November 1998 on the recognition in intra-Community traffic of the distinguishing sign of a Member State in which motor vehicles and their trailers are registered.
Verordnung (EG) Nr. 2411/98 des Rates vom 3. November 1998 über die Anerkennung des Unterscheidungszeichens des Zulassungsmitgliedstaats von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern im innergemeinschaftlichen Verkehr
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2411/98 frá 3. nóvember 1998 um viðurkenningu á auðkenni aðildarríkis þar sem skráð eru vélknúin ökutæki og eftirvagnar þeirra í akstri innan bandalagsins
Rådsforordning (EF) nr. 2411/98 av 3. november 1998 om godkjenning av nasjonalitetsmerket til registreringsmedlemsstaten på motorvogner og tilhengarane deira ved trafikk innanfor Fellesskapet
Commission Regulation (EC) No 2316/98 of 26 October 1998 concerning authorisation of new additives and amending the conditions for authorisation of a number of additives already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2316/98 der Kommission vom 26. Oktober 1998 zur Zulassung neuer Zusatzstoffe und zur Änderung der Zulassungsbedingungen für mehrere bereits zugelassene Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2316/98 frá 26. október 1998 um að leyfa ný aukefni í fóðri og um breytingu á skilyrðum varðandi leyfisveitingu fyrir nokkur aukefni sem eru þegar leyfð
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2316/98 av 26. oktober 1998 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer og om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer
COM(1994) 323
Council Regulation (EC) No 2135/98 of 24.09.98 amending Regulation(EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and Directive 88/599/EEC concerning the application of Regulations (EEC) No 3820/85 and (EEC) No 3821/85
Verordnung (EG) Nr. 2135/98 des Rates vom 24. September 1998 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und der Richtlinie 88/599/EWG über die Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2135/98 frá 24. september 1998 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum og tilskipun 88/599/EBE um beitingu reglugerða (EBE) nr. 3820/85 og (EBE) nr. 3821/85
Rådsforordning (EF) nr. 2135/98 av 24. september 1998 om endring av forordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og direktiv 88/599/EØF om gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 3820/85 og forordning (EØF) nr. 3821/85
Council Regulation (EC) No 1687/98 of 20 July 1998 amending Commission Regulation (EC) No 1749/96 concerning the coverage of goods and services of the harmonised index of consumer prices
Verordnung (EG) Nr. 1687/98 des Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der Kommission hinsichtlich der Erfassung von Waren und Dienstleistungen im harmonisierten Verbraucherpreisindex
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1687/98 frá 20. júlí 1998 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 að því er varðar skrá um vörur og þjónustu sem samræmdar vísitölur neysluverðs taka til
Rådsforordning (EF) nr. 1687/98 av 20. juli 1998 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 med hensyn til den harmoniserte konsumprisindeksens dekning av varer og tjenester
Council Regulation (EC) No 1688/98 of 20 July 1998 amending Commission Regulation (EC) No 1749/96 concerning the geographic and population coverage of the harmonised index of consumer prices
Verordnung (EG) Nr. 1688/98 des Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der Kommission hinsichtlich des geographischen und demographischen Erfassungsbereichs des harmonisierten Verbraucherpreisindex
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1688/98 frá 20. júlí 1998 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/96 um samræmdar vísitölur neysluverðs með tilliti til landfræðilegs umfangs og íbúatölu
Rådsforordning (EF) nr. 1688/98 av 20. juli 1998 om endring av rådsforordning (EF) nr. 1749/96 med hensyn til den harmoniserte konsumprisindeksens geografiske og demografiske dekning
Commission Regulation (EC) No 1436/98 of 3 July 1998 authorising certain additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1436/98 der Kommission vom 3. Juli 1998 zur Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1436/98 frá 3. júlí 1998 um að leyfa tiltekin aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1436/98 av 3. juli 1998 om godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning Short Term Indicators.
Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates vom 19. Mai 1998 über Konjunkturstatistiken
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1165/98 frá 19. maí 1998 varðandi hagskýrslur til skamms tíma
Rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 1998 om konjunkturstatistikk
Commission Regulation (EC) No 494/98 of 27 February 1998 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 820/97 as regards the application of minimum administrative sanctions in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals
Verordnung (EG) Nr. 494/98 der Kommission vom 27. Februar 1998 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates im Hinblick auf die Anwendung von verwaltungsrechtlichen Mindestsanktionen im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 494/98 frá 27. febrúar 1998 um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 820/97 að því er varðar beitingu vægustu stjórnsýsluviðurlaga í tengslum við kerfi um auðkenningu og skráningu nautgripa
Council Regulation (EC) No 448/98 of 16 February 1998 completing and amending Regulation (EC) No 2223/96 with the respect to the allocation of financial intermediation services indirectly measured (FISIM) with the European system of national and regional accounts (ESA)
Verordnung (EG) Nr. 448/98 des Rates vom 16. Februar 1998 zur Ergänzung und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 hinsichtlich der Aufgliederung der unterstellten Bankgebühr im Rahmen des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und...
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 448/98 frá 16. febrúar 1998 um viðbætur og breytingar á reglugerð (EB) nr. 2223/96 að því er varðar skiptingu óbeint mældrar fjármálaþjónustu (FISIM) innan evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfisins (EÞK)
Rådsforordning (EF) nr. 448/98 av 16. februar 1998 om utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til fordelingen av finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) innenfor rammen av det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022