With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Directive 95/50/EC of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road
Richtlinie 95/50/EG des Rates vom 6. Oktober 1995 über einheitliche Verfahren für die Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße
Tilskipun ráðsins 95/50/EB frá 6. október 1995 um samræmt eftirlit með flutningi á hættulegum farmi á vegum
Rådsdirektiv 95/50/EF av 6. oktober 1995 om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods
Sixth Commission Directive 95/32/EC of 7 July 1995 relating to methods of analysis necessary for checking the composition of cosmetic products
Sechste Richtlinie 95/32/EG der Kommission vom 7. Juli 1995 über Analysemethoden zur Kontrolle der Zusammensetzung kosmetischer Mittel
Sjötta tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/32/EB frá 7. júlí 1995 um nauðsynlegar efnagreiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara
Sjette kommisjonsdirektiv 95/32/EF av 7. juli 1995 om nødvendige analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning
Commission Directive 95/6/EC of 20 March 1995 amending Annexes I and II to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Richtlinie 95/6/EG der Kommission vom 20. März 1995 zur Änderung der Anlagen I und II der Richtlinie 66/402/EWG des Rates über den Verkehr mit Getreidesaatgut
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/6/EB frá 20. mars 1995 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun ráðsins 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns
Kommisjonsdirektiv 95/6/EF av 20. mars 1995 om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022