With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Decision of 22 December 1995 on a medium-term Community action programme on equal opportunities for men and women (1996 to 2000)
Beschluß des Rates vom 22. Dezember 1995 über ein mittelfristiges Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die Chancengleichheit von Männern und Frauen (1996-2000) (95/593/EG)
Council Decision of 22 December 1995 on the implementation of a training programme for professionals in the European audiovisual programme industry (Media II - Training)
Beschluß des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Durchführung eines Fortbildungsprogramms für die Fachkreise der europäischen audiovisuellen Programmindustrie (MEDIA II - Fortbildung) (95/564/EG)
Council Regulation (EC) 3094/95 of 22 December 1995 on aid to shipbuilding.
Verordnung (EG) Nr. 3094/95 des Rates vom 22. Dezember 1995 über Beihilfen für den Schiffbau
Reglugerð ráðsins (EB) 3094/95 frá 22. desember 1995 um aðstoð til skipasmíða
Rådsforordning (EF) nr. 3094/95 av 22. november 1995 om støtte til skipsbyggingsindustrien
Council Regulation (EC) No 2964/95 of 20 December 1995 introducing registration for crude oil imports and deliveries in the Community
Verordnung (EG) Nr. 2964/95 des Rates vom 20. Dezember 1995 zur Schaffung eines Registrierungssystems für Rohöleinfuhren und -lieferungen in der Gemeinschaft
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2964/95 frá 20. desember 1995 um að taka upp skráningu vegna innflutnings og afgreiðslu á hráolíu í bandalaginu
Rådsforordning (EF) nr. 2964/95 av 20. desember 1995 om registrering i Fellesskapet av import og leveransar av råolje
Council Resolution of 27 November 1995 on the industrial aspects for the European Union in the development of the information society
Entschließung des Rates vom 27. November 1995 zu den industriellen Aspekten, die sich für die Europäische Union aus der Errichtung der Informationsgesellschaft ergeben
Ályktun ráðsins 95/C 341/03 frá 27. nóvember 1995 um hvaða áhrif það hefur á iðnaðinn að koma á upplýsingaþjóðfélagi í Evrópusambandinu
Council Regulation (EC) No 2744/95 of 27 November 1995 on statistics on the structure and distribution of earnings
Verordnung (EG) Nr. 2744/95 des Rates vom 27. November 1995 zu den Statistiken über Struktur und Verteilung der Verdienste
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2744/95 frá 27. nóvember 1995 um hagskýrslur um launakerfi og dreifingu tekna
Rådsforordning (EF) nr. 2744/95 av 27. november 1995 om statistikkar over inntektsstruktur og inntektsfordeling
95/468/EC: Council Decision of 6 November 1995 on a Community contribution for telematic interchange of data between administrations in the Community (IDA)
Beschluß des Rates vom 6. November 1995 betreffend den Gemeinschaftsbeitrag für den Informationsverbund für den Datenaustausch zwischen Verwaltungen in der Gemeinschaft (IDA) (95/468/EG)
95/471/EC: Commission Decision of 26 October 1995 amending Decision 93/590/EC for the purchase by the Community of foot-and-mouth disease antigens within the framework of the Community action concerning reserves of foot-and-mouth disease vaccines
Entscheidung der Kommission vom 26. Oktober 1995 zur Änderung der Entscheidung 93/590/EG über den Kauf von MKS-Antigenen durch die Gemeinschaft im Rahmen der Bildung gemeinschaftlicher Reserven von MKS- Impfstoffen (95/471/EG)
Commission Regulation (EC) No 2479/95 of 25 October 1995 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport
Verordnung (EG) Nr. 2479/95 der Kommission vom 25. Oktober 1995 zur Anpassung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr an den technischen Fortschritt
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2479/95 frá 25. október 1995 um aðlögun að tækniframförum á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2479/95 av 25. oktober 1995 om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport
Commission Decision of 24 October 1995 implementing Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC on construction products
Entscheidung der Kommission vom 24. Oktober 1995 über die Durchführung von Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates über Bauprodukte (95/467/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/467/EB frá 24. október 1995 um framkvæmd 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um byggingarvörur
Kommisjonsvedtak 95/467/EF av 24. oktober 1995 om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer
COM(2003) 187
Decision No 626/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Decision No 508/2000/EC establishing the Culture 2000 programme
Beschluss Nr. 626/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Änderung des Beschlusses Nr. 508/2000/EG über das Programm "Kultur 2000"
Council Directive 95/50/EC of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road
Richtlinie 95/50/EG des Rates vom 6. Oktober 1995 über einheitliche Verfahren für die Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße
Tilskipun ráðsins 95/50/EB frá 6. október 1995 um samræmt eftirlit með flutningi á hættulegum farmi á vegum
Rådsdirektiv 95/50/EF av 6. oktober 1995 om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods
Resolution of the Council and the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 5 October 1995 on the image of women and men portrayed in advertising and the media
Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 5. Oktober 1995 zur Darstellung der Frau und des Mannes in Werbung und Medien
Ályktun 95/C 296/06 frá ráðinu og fulltrúum ríkisstjórna aðildarríkjanna, sem komu saman á vegum ráðsins, frá 5. október 1995 um þá mynd sem er dregin upp af konum og körlum í auglýsingum og fjölmiðlum
Council Resolution of 28 September 1995 on the deployment of telematics in the road transport sector
Entschließung des Rates vom 28. September 1995 zum Einsatz der Telematik im Straßenverkehr
Ályktun ráðsins 95/C 264/01 frá 28. september 1995 um nýtingu á fjarvirkni við flutninga á vegum.
Council Resolution of 18 September 1995 on the implementation of the future regulatory framework for telecommunications
Entschließung des Rates vom 18. September 1995 zur Entwicklung des künftigen ordnungspolitischen Rahmens für die Telekommunikation
Ályktun ráðsins 95/C 258/01 frá 18. september 1995 um setningu rammaákvæða fyrir fjarskipti
Council Regulation (EC) No 2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks
Verordnung (EG) Nr. 2236/95 des Rates vom 18. September 1995 über die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2236/95 frá 18. september 1995 um almennar reglur um fjárhagsaðstoð Bandalagsins á sviði samevrópskra neta
Rådsforordning (EF) nr. 2236/95 av 18. september 1995 om fastsettelse av alminnelige regler for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett
Commission Decision of 25 July 1995 amending Decision 92/446/EEC of 27 July 1992 concerning questionnaires relating to directives in the water sector
Entscheidung der Kommission vom 25. Juli 1995 zur Änderung der Entscheidung 92/446/EWG über die Fragebögen zu den Wasserrichtlinien (95/337/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/337/EB frá 25. júlí 1995 um breytingu á ákvörðun 92/446/EBE um spurningaeyðublöð sem snerta tilskipanir um vatnsmálefni
Kommisjonsvedtak 95/337/EF av 25. juli 1995 om endring av vedtak 92/446/EØF om spørreskjemaer for direktiver på området vann
Council Decision of 10 July 1995 on the implementation of a programme encouraging the development and distribution of European audiovisual works (Media II - Development and distribution) (1996- 2000)
Beschluß des Rates vom 10. Juli 1995 über ein Programm zur Förderung der Projektentwicklung und des Vertriebs europäischer audiovisueller Werke (MEDIA II - Projektentwicklung und Vertrieb) (1996 - 2000) (95/563/EG)
Sixth Commission Directive 95/32/EC of 7 July 1995 relating to methods of analysis necessary for checking the composition of cosmetic products
Sechste Richtlinie 95/32/EG der Kommission vom 7. Juli 1995 über Analysemethoden zur Kontrolle der Zusammensetzung kosmetischer Mittel
Sjötta tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/32/EB frá 7. júlí 1995 um nauðsynlegar efnagreiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara
Sjette kommisjonsdirektiv 95/32/EF av 7. juli 1995 om nødvendige analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning
Council Regulation (EC) No 1643/95 of 29 June 1995 amending Regulation (EC) No 2062/94 establishing a European Agency for Safety and Health at Work
Verordnung (EG) Nr. 1643/95 des Rates vom 29. Juni 1995 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2062/94 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Rådsforordning (ef) nr. 1643/95 av 29. juni 1995 om endring av forordning (EF) nr. 2062/94 om opprettelse av et europeisk kontor for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
Council Decision of 29 June 1995 on the extension of the legal protection of topographies of semiconductor products to persons from the United States of America
Entscheidung des Rates vom 29. Juni 1995 zur Ausdehnung des Rechtsschutzes der Topographien von Halbleitererzeugnissen auf Personen aus den Vereinigten Staaten von Amerika (95/237/EG)
Ákvörðun ráðsins frá 29. júní 1995 um rýmkun lögverndar svæðislýsinga smárása á hálfleiðurum þannig að hún nái til persóna frá Bandaríkjum Norður-Ameríku
Rådsvedtak av 29. juni 1995 om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte personer fra Amerikas forente stater
Council Resolution of 29 June 1995 on the further development of mobile and personal communications in the European Union
Entschließung des Rates vom 29. Juni 1995 über die weitere Entwicklung der Mobil- und der persönlichen Kommunikation in der Europäischen Union
Ályktun ráðsins 95/C 188/02 frá 29. júní 1995 um frekari þróun farsíma- og einkafjarskipta í Evrópusambandinu
Council Resolution of 19 June 1995 on the development of rail transport and combined transport
Entschließung des Rates vom 19. Juni 1995 über den Ausbau des Schienenverkehrs und des kombinierten Verkehrs
Ályktun ráðsins 95/C 169/01 frá 19. júní 1995 um þróun járnbrautarflutninga og samsettra flutninga
Council Resolution of 19 June 1995 on social harmonization in road freight transport in the Internal Market
Entschließung des Rates vom 19. Juni 1995 zur Harmonisierung der Sozialvorschriften für den Straßengüterverkehr im Binnenmarkt
Ályktun ráðsins 95/C 169/03 frá 19. júní 1995 um félagslega samhæfingu í farmflutningum á vegum á innri markaðinum
Council Resolution 95/C 169/02 of 19 June 1995 on relocation in air transport
Entschließung des Rates vom 19. Juni 1995 zur Frage der Standortverlagerungen im Luftverkehr
Ályktun ráðsins 95/C 169/02 frá 19. júní 1995 um tilflutning á sviði flugrekstrar

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.