With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2004/915/EC of 27 December 2004 amending Decision 2001/497/EC as regards the introduction of an alternative set of standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries
Entscheidung der Kommission vom 27. Dezember 2004 zur Änderung der Entscheidung 2001/497/EG bezüglich der Einführung alternativer Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer (2004/915/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. desember 2004 um breytingu á ákvörðun 2001/497/EB að því er varðar innleiðingu annarra fastra samningsákvæða vegna flutnings persónuupplýsinga til þriðju landa (2004/915/EB)
Kommisjonsvedtak av 27. desember 2004 om endring av vedtak 2001/497/EF med henblikk på å innføre et alternativt sett standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater (2004/915/EF)
Commission Decision 2005/5/EC of 27 December 2004 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of certain plants of agricultural and vegetable species and vine under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC for the years 2005 to 2009
Entscheidung der Kommission vom 27. Dezember 2004 mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und -tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, Gemüsesorten und Reben im Rahmen der Richtlinien 66/401/EWG, 66/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. desember 2004 um tilhögun við samanburðartilraunir og -prófanir Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni tiltekinna nytjaplantna í landbúnaði og grænmetis- og vínviðartegunda samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 68/193/EBE, 92...
Kommisjonsvedtak av 27. desember 2004 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar av frø og økslingsmateriale av visse planteartar til jordbruksføremål og visse grønsakartar og vinstokkar som er nemnde i rådsdirektiv 66/401/EØF...
Commission Decision 2004/894/EC of 20 December 2004 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Triticum aestivum, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Triticum aestivum (2004/894/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2004 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af tegundinni Triticum aestivum sem fullnægir ekki kröfum tilskipunar ráðsins 66/402/EBE Tilskipun 2004/894/EB
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2004 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Triticum aestivum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF (2004/894/EF)
COM(2004) 512
Council Decision of 20 December 2004 amending Decision 1999/847/EC as regards the extension of the Community action programme in the field of civil protection (1)
Entscheidung des Rates vom 20. Dezember 2004 zur Änderung der Entscheidung 1999/847/EG in Bezug auf die Verlängerung des Aktionsprogramms der Gemeinschaft für den Katastrophenschutz (2005/12/EG)
Ákvörðun ráðsins frá 20. desember 2004 um breytingu á ákvörðun 1999/847/EB að því er varðar framlengingu á aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði almannavarna (2005/12/EB)
Rådsvedtak av 20. desember 2004 om endring av vedtak 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet for katastrofevernebuing (2005/12/EF)
Commission Decision 2004/893/EC of 20 December 2004 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Secale cereale, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Secale cereale (2004/893/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2004 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af tegundinni Secale cereale sem fullnægir ekki kröfum tilskipunar ráðsins 66/402/EBE (2004/893/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2004 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Secale cereale som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF (2004/893/EF)
COM(2003) 796
Decision No 2241/2004/EC of the European Parliament and of the Council on a single Community framework for the transparency of qualifications and competences (Europass)
Entscheidung Nr. 2241/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 über ein einheitliches gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz bei Qualifikationen und Kompetenzen (Europass)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2241/2004/EB frá 15. desember 2004 um samræmdan lagaramma Bandalagsins um gagnsæi menntunar og hæfni (evrópskt starfsmenntavegabréf)
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)
Commission Decision 2004/842/EC of 1 December 2004 concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogue of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted
Entscheidung der Kommission vom 1. Dezember 2004 über Durchführungsbestimmungen, nach denen die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Saatgut der Sorten genehmigen können, für die die Aufnahme in den einzelstaatlichen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten oder...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. desember 2004 um framkvæmdarreglur aðildarríkjanna við veitingu leyfis til að setja á markað fræ af yrkjum sem sótt hefur verið um skráningu fyrir í landsskrá yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði eða grænmetistegunda (2004/842/EB)
Kommisjonsvedtak av 1. desember 2004 om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale sortsliste for plantearter til jordbruksformål eller grønnsakarter...
Commission Decision 2004/824/EC of 1 December 2004 establishing a model health certificate for non-commercial movements of dogs, cats and ferrets from third countries into the Community
Entscheidung der Kommission vom 1. Dezember 2004 zur Festlegung des Musters einer Gesundheitsbescheinigung für nicht gewerbliche Verbringungen von Hunden, Katzen und Frettchen aus Drittländern in die Gemeinschaft (2004/824/EG)
Kommisjonsvedtak av 1. desember 2004 om fastsettelse av en modell for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer fra tredjestater til Fellesskapet (2004/824/EF)
Commission Decision 2004/700/EC of 13 October 2004 amending Decision 2004/280/EC laying down transitional measures for the marketing of certain products of animal origin obtained in the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Entscheidung der Kommission vom 13. Oktober 2004 zur Änderung der Entscheidung 2004/280/EG zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen für die Vermarktung bestimmter Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die in der Tschechischen Republik, in Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn,...
Kommisjonsvedtak av 13. oktober 2004 om endring av vedtak 2004/280/EF om fastsetjing av overgangsføresegner for marknadsføring av visse produkt av animalsk opphav som er framstilte i Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og...
Commission Decision 2004/691/EC of 7 October 2004 amending Decision 2002/840/EC adopting the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods
Entscheidung der Kommission vom 7. Oktober 2004 zur Änderung der Entscheidung 2002/840/EG zur Festlegung der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen (2004/691/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. október 2004 um breytingu á ákvörðun 2002/840/EB um samþykkt skrár yfir stöðvar í þriðju löndum sem hafa hlotið viðurkenningu til að geisla matvæli (2004/691/EB)
Kommisjonsvedtak av 7. oktober 2004 om endring av vedtak 2002/840/EF om vedtaking av lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel
Council Decision 2004/650/EC of 13 September 2004 amending Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals to take account of the accession of Malta
Entscheidung des Rates vom 13. September 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken zur Berücksichtigung des Beitritts von Malta(Text...
Rådsvedtak av 13. september 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 om krava til dyrehelse som skal nyttast på ikkje-kommersiell flytting av kjæledyr, for å ta omsyn til tilmeldinga av Malta (2004/650/EF)
Commission Decision 2004/595/EC of 29 July 2004 establishing a model health certificate for the importation into the Community for trade of dogs, cats and ferrets
Entscheidung der Kommission vom 29. Juli 2004 mit einer Mustergesundheitsbescheinigung für die Einfuhr von Hunden, Katzen und Frettchen zu Handelszwecken in die Gemeinschaft (2004/595/EG)
Kommisjonsvedtak av 29. juli 2004 om fastsettelse av en modell for et helsesertifikat for import til Fellesskapet av hunder, katter og ildrer beregnet på handel (2004/595)
COM(2003) 758
Decision No 593/2004/EC of the European Parliament and of the Council amending Decision 2000/819/EC on a multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2005)
Entscheidung Nr. 593/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Juli 2004 zur Änderung der Entscheidung 2000/819/EG des Rates über ein Mehrjahresprogramm für Unternehmen und unternehmerische Initiative, insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 593/2004/EB frá 21. júlí 2004 um breytingu á ákvörðun ráðsins 2000/819/EB um áætlun til margra ára um fyrirtæki og framtakssemi, einkum vegna lítilla og meðalstórra fyrirtækja (2001-2005)
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 593/2004/EF av 21. juli 2004 om endring av rådsvedtak 2000/819/EF om et flerårig program for foretak og entreprenørskap, særlig for små og mellomstore bedrifter (SMB) (2001????2005)
Commission Decision 2004/564/EC of 20 July 2004 concerning Community reference laboratories for the epidemiology of zoonoses and for salmonella and national reference laboratories for salmonella
Entscheidung der Kommission vom 20. Juli 2004 betreffend Gemeinschaftliche Referenzlaboratorien für die Epidemiologie von Zoonosen und für Salmonellen sowie nationale Referenzlaboratorien für Salmonellen (2004/564/EG)
Kommisjonsvedtak av 20. juli 2004 om fellesskapsreferanselaboratoria for zoonoseepidemiologi og salmonella og nasjonale referanselaboratorium for salmonella (2004/564/EF)
Commission Decision 2004/545/EC of 8 July 2004 on the harmonisation of radio spectrum in the 79 GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community
Entscheidung der Kommission vom 8. Juli 2004 zur Harmonisierung der Frequenznutzung im Bereich 79 GHz für Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft (2004/545/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. júlí 2004 um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 79 Ghz til notkunar fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum í Bandalaginu (2004/545/EB)
Kommisjonsvedtak av 8. juli 2004 om harmonisering av radiospekteret i 79 GHz-frekvensbåndet til bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogner i Fellesskapet (2004/545/EF)
Commission Decision 2004/590/EC of 4 June 2004 recognising the fully operational character of the Cypriot database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 4. Juni 2004 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der zyprischen Datenbank für Rinder (2004/590/EG)
Kommisjonsvedtak av 4. juni 2004 om godkjenning av at den kypriotiske databasen for storfe er i full drift (2004/590/EF)
Commission Decision 2004/588/EC of 3 June 2004 recognising the fully operational character of the Maltese database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 3. Juni 2004 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der maltesischen Datenbank für Rinder (2004/588/EG)
Kommisjonsvedtak av 3. juni 2004 om godkjenning av at den maltesiske databasen for storfe er i full drift (2004/588/EF)
COM(2003) 188
Decision No 845 /2004/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Decision No 163/2001/EC on the implementation of a training programme for professionals in the European audiovisual programme industry (MEDIA-Training) (2001-2005)
Beschluss Nr. 845/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Änderung des Beschlusses Nr. 163/2001/EG zur Durchführung eines Fortbildungsprogramms für die Fachkreise der europäischen audiovisuellen Programmindustrie (MEDIA-Fortbildung) (2001-2005)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 845/2004/EB frá 29. apríl 2004 um breytingu á ákvörðun nr. 163/2001/EB um framkvæmd áætlunar um menntun fagfólks í evrópskum hljóð- og myndmiðlaiðnaði (MEDIA - Menntun) (2001-2005)
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 845/2004/EF av 29. april 2004 om endring av beslutning nr. 163/2001/EF om iverksetting av et opplæringsprogram for yrkesutøvere i den europeiske audiovisuelle programindustri (MEDIA-opplæring) (2001-2005)
Commssion Decision 2004/478 of 29 April 2004 concerning the adoption of a general plan for food/feed crisis management
Beschluss der Kommission, vom 29. April 2004, zur Erstellung eines allgemeinen Plans für das Krisenmanagement im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit (2004/478/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um samþykkt almennrar áætlunar um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs (2004/478/EB)
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om vedtakelse av en generell plan for krisehåndtering på næringsmiddel- og fôrområdet (2004/478/EF)
Commission Decision 2004/447/EC of 29 April 2004 modifying Annex A of the Commission Decision 2002/731/EC of 30 May 2002 and establishing the main characteristics of Class A system (ERTMS) of the controlcommand and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system referred to in Directive 2001/16/EC
Entscheidung 2004/447/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Änderung von Anhang A der Entscheidung 2002/731/EG und zur Festlegung der Hauptmerkmale der Klasse-A-Systeme (ERTMS) des Teilsystems Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung des konventionellen transeuropäischen...
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om endring av vedlegg A til vedtak 2002/731/EF av 30. mai 2002 og om fastsettelse av de grunnleggende spesifikasjoner for klasse A-systemet (ERTMS) i delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for...
COM(2003) 191
Decision No 846/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Council Decision 2000/821/EC on the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA Plus Development, Distribution and Promotion) (2001-2005)
Beschluss Nr. 846/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Änderung des Beschlusses 2000/821/EG des Rates zur Durchführung eines Programms zur Förderung von Entwicklung, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich europäischer audiovisueller...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 846/2004/EB frá 29. apríl 2004 um breytingu á ákvörðun ráðsins 2000/821/EB um framkvæmd áætlunar um að hvetja til þróunar, dreifingar og kynningar á evrópskum hljóð- og myndverkum (MEDIA plús - þróun, dreifing og kynning) (2001-2005)
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 846/2004/EF av 29. april 2004 om endring av rådsbeslutning 2000/821/EF om iverksetting av et program for å fremme utvikling, distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle verk (MEDIA Plus - utvikling, distribusjon og...
Commission Decision 2004/433/EC of 29 April 2004 laying down transitional measures for Latvia derogating from Council Directive 1999/74/EC as regards the height of cages for laying hens
Entscheidung 2004/433/EG der Kommission vom 29. April 2004 mit Übergangsmaßnahmen für Lettland zur Abweichung von der Richtlinie 1999/74/EG des Rates hinsichtlich der Höhe der Käfige für Legehennen
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om fastsetjing av overgangstiltak for Latvia om unntak frå rådsdirektiv 1999/74/EF med omsyn til burhøgda for verpehøner (2004/433/EF)
Commission Decision 2004/434/EC of 29 April 2004 adapting Decision 2003/324/EC as regards a derogation from the intra-species recycling ban for fur animals under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council by reason of the accession of Estonia
Entscheidung 2004/434/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Anpassung der Entscheidung 2003/324/EG betreffend eine Ausnahmeregelung für Pelztiere vom Verbot der Rückführung innerhalb derselben Tierart gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des...
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om tilpasning av vedtak 2003/324/EF om unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor samme art for pelsdyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002, på grunn av Estlands tiltredelse (2004/434/EF)
Commission Decision 2004/449/EC of 29 April 2004 approving the residues monitoring plans submitted by the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia in accordance with the Council Directive 96/23/EC
Entscheidung 2004/449/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Genehmigung der von der Tschechischen Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und der Slowakei gemäß der Richtlinie 96/23/EG des Rates vorgelegten Rückstandsüberwachungspläne
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om godkjenning av planene for overvåking av restmengder framlagt av Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF (2004/449/EF)
Commission Decision 2004/439/EC of 29 April 2004 adopting a transitional measure in favour of certain establishments in the meat sector in Malta
Entscheidung 2004/439/EG der Kommission vom 29. April 2004 mit Übergangsmaßnahmen zugunsten bestimmter Betriebe des Fleischsektors in Malta
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om vedtakelse av overgangstiltak til fordel for visse virksomheter i kjøttsektoren på Malta (2004/439/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.