With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2006/311/EC of 21 April 2006 amending Commission Decision 2004/407/EC as regards imports of photographic gelatine
Entscheidung der Kommission vom 21. April 2006 zur Änderung der Entscheidung 2004/407/EG der Kommission hinsichtlich der Einfuhr von Fotogelatine (2006/311/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. april 2006 om endring av kommisjonsvedtak 2004/407/EF med hensyn til import av fotografisk gelatine (Bare den nederlandske, engelske, franske og tyske teksten har gyldighet) (2006/311/EF)
Commission Decision 2006/132/EC of 13 February 2006 recognising the fully operational character of the Italian database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 13. Februar 2006 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der italienischen Datenbank für Rinder (2006/132/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. febrúar 2006 um viðurkenningu á því að ítalski gagnagrunnurinn yfir nautgripi er að öllu leyti rekstrarhæfur (2006/132/EB)
Kommisjonsvedtak av 13. februar 2006 om godkjenning av at den italienske databasen for storfe er i full drift [meldt under nummeret K(2006) 350] (2006/132/EF)
Commission Decision 2006/130/EC of 10 February 2006 amending Decision 98/536/EC establishing the list of national reference laboratories for the detection of residues
Entscheidung der Kommission vom 10. Februar 2006 zur Änderung der Entscheidung 98/536/EG zur Festlegung des Verzeichnisses der nationalen Referenzlaboratorien für Rückstandsuntersuchungen (2006/130/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 2006 um breytingu á ákvörðun 98/536/EB um skrá um innlendar tilvísunarrannsóknarstofur fyrir greiningu efnaleifa (2006/130/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. februar 2006 om endring av vedtak 98/536/EF om utarbeiding av listen over nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder (2006/130/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 17 February 2022