With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2005/841/EC of 28 November 2005 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Triticum durum, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Triticum durum (2005/841/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. nóvember 2005 um tímabundna markaðs- setningu tiltekins sáðkorns af tegundinni Triticum durum sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/402/EBE (2005/841/EB)
Kommisjonsvedtak av 28. november 2005 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Triticum durum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF (2005/841/EF)
Commission Decision 2005/435/EC of 9 June 2005 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Pisum sativum, Vicia faba and Linum usitatissimum not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC or 2002/57/EC respectively
Entscheidung der Kommission vom 9. Juni 2005 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinien 66/401/EWG bzw. 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Arten Pisum sativum, Vicia faba und Linum usitatissimum (2005/435/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. júní 2005 um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af ertu, Pisum sativa, hestabaunum, Vicia faba, og líni, Linum usitatissimum, sem uppfyllir ekki kröfur í tilskipunum ráðsins 66/401/EBE eða 2002/57/EB (2005/435/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. juni 2005 om mellombels marknadsføring av visse frø frå artane Pisum sativum, Vicia faba og Linum usitatissimum som ikkje stettar krava i høvesvis rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/57/EF (2005/435/EF)
Commission Decision of 15 April 2005 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Glycine max not satisfying the requirements of Council Directive 2002/57/EC
Entscheidung der Kommission vom 15. April 2005 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Glycine max(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2005) 1137) (2005/310/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. apríl 2005 um tímabundin viðskipti með tiltekið fræ af tegund sojabauna, Glycine max, sem uppfyllir ekki kröfur í tilskipun ráðsins 2002/57/EB (2005/310/EB)
Kommisjonsvedtak av 15. april 2005 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Glycine max som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 2002/57/EF (2005/310/EF)
Commission Decision 2005/200/EC of 2 March 2005 authorising Estonia, Latvia, Lithuania and Malta to adopt stricter requirements concerning the presence of Avena fatua in cereal seed
Entscheidung der Kommission vom 2. März 2005 zur Ermächtigung Estlands, Lettlands, Litauens und Maltas, bezüglich des Vorhandenseins von Avena fatua in Getreidesaatgut strengere Vorschriften zu erlassen
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. mars 2005 um að heimila Eistlandi, Lettlandi, Litháen og Möltu að samþykkja strangari kröfur að því er varðar flughafra, Avena fatua, í sáðkorni (2005/200/EB)
Kommisjonsvedtak av 2. mars 2005 om tillatelse for Estland, Latvia, Litauen og Malta til å vedta strengere krav med hensyn til forekomst av Avena fatua i såkorn (2005/200/EF)
Commission Decision 2005/114/EC of 7 February 2005 on the continuation in the year 2005 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Gramineae, Medicago sativa L. and Beta, under Council Directives 66/401/EEC and 2002/54/EC started in 2004
Beschluss der Kommission vom 7. Februar 2005 zur Fortführung der im Jahr 2004 begonnenen gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von Gramineae, Medicago sativa L. und Beta, gemäß den Richtlinien 66/401/EWG und 2002/54/EG des Rates im Jahr 2005 (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. febrúar 2005 um að halda áfram á árinu 2005 samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins, sem hófust árið 2004, á fræi og fjölgunarefni Gramineae, Medicago sativa L. og Beta samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE og 2002/54/EB (...
Kommisjonsavgjerd av 7. februar 2005 om vidareføring i 2005 av dei samanliknande fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane av frø og økslingsmateriale av Graminae, Medicago sativa L. og Beta i medhald av rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/54/EF som tok til i 2004 (2005/114/EF)
Commission Decision 2005/5/EC of 27 December 2004 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of certain plants of agricultural and vegetable species and vine under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC for the years 2005 to 2009
Entscheidung der Kommission vom 27. Dezember 2004 mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und -tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, Gemüsesorten und Reben im Rahmen der Richtlinien 66/401/EWG, 66/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. desember 2004 um tilhögun við samanburðartilraunir og -prófanir Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni tiltekinna nytjaplantna í landbúnaði og grænmetis- og vínviðartegunda samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 68/193/EBE, 92...
Kommisjonsvedtak av 27. desember 2004 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar av frø og økslingsmateriale av visse planteartar til jordbruksføremål og visse grønsakartar og vinstokkar som er nemnde i rådsdirektiv 66/401/EØF...
Commission Decision 2004/894/EC of 20 December 2004 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Triticum aestivum, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Triticum aestivum (2004/894/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2004 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af tegundinni Triticum aestivum sem fullnægir ekki kröfum tilskipunar ráðsins 66/402/EBE Tilskipun 2004/894/EB
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2004 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Triticum aestivum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF (2004/894/EF)
Commission Decision 2004/893/EC of 20 December 2004 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Secale cereale, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Secale cereale (2004/893/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2004 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af tegundinni Secale cereale sem fullnægir ekki kröfum tilskipunar ráðsins 66/402/EBE (2004/893/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2004 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Secale cereale som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF (2004/893/EF)
Commission Decision 2004/842/EC of 1 December 2004 concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogue of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted
Entscheidung der Kommission vom 1. Dezember 2004 über Durchführungsbestimmungen, nach denen die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Saatgut der Sorten genehmigen können, für die die Aufnahme in den einzelstaatlichen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten oder...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. desember 2004 um framkvæmdarreglur aðildarríkjanna við veitingu leyfis til að setja á markað fræ af yrkjum sem sótt hefur verið um skráningu fyrir í landsskrá yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði eða grænmetistegunda (2004/842/EB)
Kommisjonsvedtak av 1. desember 2004 om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale sortsliste for plantearter til jordbruksformål eller grønnsakarter...
Commission Decision 2004/371/EC of 20 April 2004 on conditions for the placing on the market of seed mixtures intended for use as fodder plants
Entscheidung der Kommission vom 20. April 2004 über die Bedingungen für das Inverkehrbringen von Saatgutmischungen für Futterpflanzen (2004/371/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/371/EB frá 20. apríl 2004 um skilyrði fyrir markaðssetningu fræblandna sem nota á til ræktunar fóðurjurta (tilkynnt með númeri C(2004) 1429)
Kommisjonsvedtak 2004/371/EF av 20. april 2004 om vilkår for markedsføring av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster [meddelt under nummer K(2004) 1429]
Commission Decision 2004/329/EC of 6 April 2004 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Glycine max not satisfying the requirements of Council Directive 2002/57/EC
Entscheidung der Kommission vom 6. April 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Glycine max (2004/329/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/329/EB frá 6. apríl 2004 um tímabundna setningu tiltekins fræs af tegundinni Glycine max, sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 2002/57/EB, á markað (tilkynnt með númeri C(2004) 1258)
Kommisjonsvedtak 2004/329/EF av 6. april 2004 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Glycine max som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 2002/57/EF [meldt under nummeret K(2004) 1258]
Commission Decision 2004/297/EC of 29 March 2004 authorising the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Hungary, Poland and Slovakia to postpone the application of certain provisions of Council Directives 2002/53/EC and 2002/55/EC with regard to the marketing of seeds of certain varieties
Entscheidung der Kommission vom 29. März 2004 zur Ermächtigung der Tschechischen Republik, Estlands, Litauens, Ungarns, Polens und der Slowakei, die Anwendung bestimmter Vorschriften der Richtlinien 2002/53/EG und 2002/55/EG des Rates hinsichtlich des Inverkehrbringens von...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/297/EB frá 29. mars 2004 þar sem Tékklandi, Eistlandi, Litháen, Ungverjalandi, Póllandi og Slóvakíu er heimilað að fresta beitingu tiltekinna ákvæða tilskipana ráðsins 2002/53/EB og 2002/55/EB að því er varðar markaðssetningu á fræi...
Kommisjonsvedtak 2004/297/EF av 29. mars 2004 om tillatelse til at Tsjekkia, Estland, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakia kan utsette anvendelsen av visse bestemmelser i rådsdirektiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med hensyn til markedsføring av frø av visse sorter [meddelt under...
Commission Decision 2004/287/EC of 24 March 2004 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Vicia faba and Glycine max not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC or 2002/57/EC respectively
Entscheidung der Kommission vom 24. März 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinien 66/401/EWG bzw. 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Arten Vicia faba und Glycine max (2004/287/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/287/EB frá 24. mars 2004 um tímabundna setningu tiltekins fræs af tegundunum Vicia faba og Glycine max á markað sem, eftir því sem við á, uppfyllir ekki kröfur tilskipana ráðsins 66/401/EBE eða 2002/57/EB (tilkynnt með númeri C(2004) 884)
Kommisjonsvedtak 2004/287/EF av 24. mars 2004 om mellombels marknadsføring av visse frø frå artane Vicia faba og Glycine max som ikkje stettar krava i høvesvis rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/57/EF [meldt under nummeret K(2004) 884]
Commission Decision 2004/266/EC of 17 March 2004 authorising the indelible printing of prescribed information on packages of seed of fodder plants
Entscheidung der Kommission vom 17. März 2004 zur Genehmigung des Aufdrucks der vorgeschriebenen Angaben in unverwischbarer Farbe auf den Verpackungen von Saatgut von Futterpflanzen (2004/266/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/266/EB frá 17. mars 2004 um að heimila að tilskildar upplýsingar á umbúðum fóðurjurtafræs séu skráðar með óafmáanlegu letri (tilkynnt með númeri C(2004) 819)
Kommisjonsvedtak 2004/266/EF av 17. mars 2004 om løyve til å påføre pakningar med frø frå fôrvekstrar dei opplysningane som er fastsette, på ein slik måte at dei ikkje kan slettast [meldt under nummeret K(2004) 819]
Commission Decision 2004/164/EC of 19 February 2004 amending Decision 2004/130/EC providing for the temporary marketing of certain seed of the species Vicia faba L., not satisfying the requirements of Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 19. Februar 2004 zur Änderung der Entscheidung 2004/130/EG über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Vicia faba L. (2004/164/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/164/EB rá 19. febrúar 2004 um breytingu á ákvörðun 2004/130/EB þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af tegundinni Vicia faba L. sem fullnægir ekki kröfum í tilskipun ráðsins 66/401/EBE (tilkynnt með númeri C(2004...
Kommisjonsvedtak 2004/164/EF av 19. februar 2004 om endring av vedtak 2004/130/EF om fastsettelse av midlertidig markedsføring av visse frø av arten Vicia faba L. som ikke tilfredsstiller kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF [meddelt under nummer K(2004) 492]
Commission Decision 2004/130/EC of 30 January 2004 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Vicia faba L. not satisfying the requirements of Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 30. Januar 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Vicia faba L. (2004/130/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/130/EB frá 30. janúar 2004 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af tegundinni Vicia faba L. sem fullnægir ekki kröfum í tilskipun ráðsins 66/401/EBE (tilkynnt með númeri C(2004) 161)
Kommisjonsvedtak 2004/130/EF av 30. januar 2004 om fastsettelse av midlertidig markedsføring av visse frø av arten Vicia Faba L. som ikke tilfredsstiller kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF [meddelt under nummer K(2004) 161]
Commission Decision 2004/11/EC of 18 December 2003 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of certain plants of agricultural and vegetable species and vine under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC for the years 2004 and 2005
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2003 mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und -tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, Gemüsesorten und Reben im Rahmen der Richtlinien 66/401/EWG, 66/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/11/EB frá 18. desember 2003 um skilyrði fyrir samanburðartilraunum og -prófunum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni tiltekinna tegunda nytjajurta í landbúnaði og grænmetis- og vínviðartegunda samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/...
Kommisjonsvedtak 2004/11/EF av 18. desember 2003 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar av frø og økslingsmateriale av visse planteartar til jordbruksføremål og visse grønsakartar og vinstokkar som er nemnde i rådsdirektiv...
Commission Decision 2003/795/EC of 10 November 2003 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Vicia faba L., not satisfying the requirements of Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Vicia faba L. (2003/795/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/795/EB frá 10. nóvember 2003 um tímabundna markaðssetningu tiltekins sáðkorns af tegundinni Vicia faba L. sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/401/EBE [tilkynnt með númeri C(2003) 4113]
Kommisjonsvedtak 2003/795/EF av 10. november 2003 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Vicia faba L. som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF [meldt under nummeret K(2003) 4113]
Commission Decision 2003/765/EC of 23 October 2003 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Secale cereale and Triticum durum, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Arten Secale cereale und Triticum durum (2003/765/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/765/EB frá 23. október 2003 um tímabundna markaðssetningu tiltekins sáðkorns af tegundunum Secale cereale og Triticum durum sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/402/EBE [tilkynnt með númeri C(2003) 3862]
Kommisjonsvedtak 2003/765/EF av 23. oktober 2003 om mellombels marknadsføring av visse frø frå artane Secale cereale og Triticum durum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF [meldt under nummeret K(2003) 3862]
Commission Decision 2003/307/EC of 2 May 2003 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Lupinus angustifolius and Linum usitatissimum not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC and 2002/57/EC respectively
Entscheidung der Kommission vom 2. Mai 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinien 66/401/EWG bzw. 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Arten Lupinus angustifolius und Linum usitatissimum (2003/307/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/307/EB frá 2. maí 2003 um tímabundin viðskipti með tiltekið fræ af tegundunum Lupinus angustifolius og Linum usitatissimum sem uppfyllir ekki kröfur tilskipana ráðsins 66/401/EBE og 2002/57/EB [tilkynnt með númeri C(2003) 1414]
Kommisjonsvedtak 2003/307/EF av 2. mai 2003 om mellombels marknadsføring av frø frå visse artar av Lupinus angustifolius og Linum usitatissimum som ikkje stettar krava høvesvis i rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/57/EF [meldt under nummeret K(2003) 1414]
Commission Decision 2003/244/EC of 4 April 2003 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Triticum aestivum, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 4. April 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Triticum aestivum (2003/244/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/244/EB frá 4. apríl 2003 um tímabundna markaðssetningu tiltekins sáðkorns af tegundinni Triticum aestivum sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/402/EBE
Kommisjonsvedtak 2003/244/EF av 4. april 2003 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Triticum aestivum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF
Commission Decision of 25 March 2003 providing for the temporary marketing of seed of certain species, not satisfying the requirements of Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 25. März 2003 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut (2003/210/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/210/EB frá 25. mars 2003 um tímabundna markaðssetningu fræs tiltekinna tegunda sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 66/401/EBE
Kommisjonsvedtak 2003/210/EF av 25. mars 2003 om mellombels marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF
Commission Decision 2004/57/EC of 23 December 2003 on the continuation in the year 2004 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus and Allium ascalonicum under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC started in 2003
Entscheidung der Kommission vom 23. Dezember 2003 zur Fortführung im Jahr 2004 der im Jahr 2003 begonnenen gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von Gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus und Allium ascalonicum gemäß den Richtlinien 66/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/57/EB frá 23. desember 2003 um að halda áfram á árinu 2004 samanburðartilraunum og -prófunum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni af grasætt Triticum aestivum, Brassica napus og Allium a scalonicum samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66...
Kommisjonsvedtak 2004/57/EF av 23. desember 2003 om vidareføring i 2004 av dei samanliknande fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane av frø og økslingsmateriale av Graminae, Triticum aestivum, Brassica napus og Allium ascalonicum i medhald av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/...
Commission Decision 2002/984/EC of 16 December 2002 on the continuation of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus and Allium ascalonicum under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC
Beschluss der Kommission vom 16. Dezember 2002 zur Fortführung der gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von Gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus und Allium ascalonicum gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/984/EB frá 16. desember 2002 um að halda áfram samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni Gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus og Allium ascalonicum samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/...
Kommisjonsbeslutning 2002/984/EF av 16. desember 2002 om videreføring av sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalyser av frø og formeringsmateriale av arter av gressfamilien, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus og Allium ascalonicum etter...
Commission Decision 2002/98/EC of 28 January 2002 providing for the temporary marketing of seed of a species not satisfying the requirements of Council Directive 69/208/EEC
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 2002 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 69/208/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut (2002/98/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/098/EB frá 28. janúar 2002 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu á fræi tegunda sem fullnægja ekki kröfum í tilskipun ráðsins 69/208/EBE
Kommisjonsvedtak 2002/98/EF av 28. januar 2002 om mellombels marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 69/208/EØF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar