With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision (EU) 2022/252 of 21 February 2022 amending Implementing Decision (EU) 2020/1167 in order to specify the testing requirements to be applied to a 48 Volt efficient motor generator integrated in the transmission housing and combined with a 48 Volt/12 Volt DC/DC converter
Durchführungsbeschluss (EU) 2022/252 der Kommission vom 21. Februar 2022 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/1167 zur Festlegung der Prüfanforderungen für einen in das Getriebegehäuse integrierten effizienten 48-Volt-Motorgenerator in Kombination mit einem 48-...
Commission Implementing Decision (EU) 2021/973 of 1 June 2021 confirming or amending the provisional calculation of the average specific emissions of CO2 and the specific emissions targets for manufacturers of passenger cars and light commercial vehicles for the calendar year 2019 and, for the passenger car manufacturer Dr Ing. h.c. F. Porsche AG and the Volkswagen pool, for the calendar years 2014 to 2018 pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/973 der Kommission vom 1. Juni 2021 zur Bestätigung oder Änderung der vorläufigen Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen und der Zielvorgaben für die spezifischen Emissionen für Hersteller von Personenkraftwagen und...
Commission Decision 2011/415/EU of 14 July 2011 correcting Directive 2010/19/EU amending, for the purposes of adaptation to technical progress in the field of spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers, Council Directive 91/226/EEC, and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the amendment of the Annexes to Directive 2007/46/EC
Beschluss der Kommission vom 14. Juli 2011 zur Berichtigung der Richtlinie 2010/19/EU zur Änderung der Richtlinie 91/226/EG des Rates und der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zum Zwecke der Anpassung der Vorschriften über Spritzschutzsysteme für...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júlí 2011 um leiðréttingu á tilskipun 2010/19/ESB um breytingu, að því er varðar aðlögun að tækniframförum varðandi hjól- og aurhlífabúnað á tilteknum flokkum vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra, á tilskipun ráðsins 91/226/EBE og...
Kommisjonsbeslutning av 14. juli 2011 om retting av direktiv 2010/19/EU om endring av rådsdirektiv 91/226/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF for å tilpasse disse til den tekniske utvikling på området avskjermingssystemer for visse grupper av motorvogner og deres...
Commission Decision of 20 March 2006 on the detailed technical requirements for carrying out the tests specified in Directive 2005/66/EC of the European Parliament and of the Council relating to the use of frontal protection systems on motor vehicles.
Entscheidung der Kommission vom 20. März 2006 über die ausführlichen technischen Vorschriften für die Durchführung der in der Richtlinie 2005/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwendung von Frontschutzsystemen an Kraftfahrzeugen genannten Prüfungen (2006/...
Kommisjonsvedtak av 20. mars 2006 om detaljerte tekniske krav til gjennomføring av prøvingene angitt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/66/EF om bruk av frontvern på motorvogner (2006/368/EF)
Commission Decision of 23 December 2003 on the technical prescriptions for the implementation of Article 3 of Directive 2003/102/EC of the European Parliament and of the Council relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users before and in the event of a collision with a motor vehicle and amending Directive 70/156/EEC.
Entscheidung der Kommission vom 23. Dezember 2003 über die technischen Vorschriften zur Ausführung von Artikel 3 der Richtlinie 2003/102/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von Fußgängern und anderen ungeschützten Verkehrsteilnehmern vor und bei Kollisionen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/90/EB frá 23. desember 2003 um tækniforskriftir fyrir framkvæmd 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/102/EB um vernd fótgangandi og annarra óvarinna vegfarenda í undanfara árekstrar og við árekstur við vélknúið ökutæki og um...
Kommisjonsvedtak 2004/90/EF av 23. desember 2003 om de tekniske krav til gjennomføring av artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/102/EF om beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter før og ved kollisjon med en motorvogn, og om endring av direktiv 70/156/...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.