With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2013/794/EU of 19 December 2013 on the recognition of Georgia pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers, 2013/794/EU
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Dezember 2013 über die Anerkennung Georgiens gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Ausbildungssysteme und Erteilung von Befähigungszeugnissen für Seeleute (2013/794/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. desember 2013 um viðurkenningu á Georgíu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (tilkynnt með númeri C(2013) 9224) (2013/794/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 19. desember 2013 om godkjenning av Georgia i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2013/794/EU)
Decision No S10 of 19 December 2013 concerning the transition from Regulations (EEC) Nos 1408/71 and 574/72 to Regulations (EC) Nos 883/2004 and 987/2009 and the application of reimbursement procedures
Beschluss Nr. S10 vom 19. Dezember 2013 betreffend den Übergang von den Verordnungen (EWG) Nrn. 1408/71 und 574/72 zu den Verordnungen (EG) Nrn. 883/2004 und 987/2009 sowie die Anwendung der Erstattungsverfahren
Ákvörðun nr. S10 frá 19. desember 2013 um að breyta frá reglugerðum (EBE) nr. 1408/71 og 574/72 yfir í reglugerðir (EB) nr. 883/2004 og 987/2009 og beitingu verklagsreglna vegna endurgreiðslna
Beslutning nr. S10 av 19. desember 2013 om overgangen fra forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009, og om anvendelsen av framgangsmåter for refusjon
2013/784/EU: Commission Implementing Decision of 18 December 2013 amending the model health certificates I, II and III for intra-Union trade in ovine and caprine animals for slaughter, fattening and breeding set out in Annex E to Council Directive 91/68/EEC (notified under document C(2013) 9208)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. Dezember 2013 zur Änderung der Mustergesundheitsbescheinigungen I, II und III für den Handel innerhalb der Union mit Schafen und Ziegen, die für die Schlachtung, Mast oder Zucht bestimmt sind, gemäß Anhang E der Richtlinie 91/68/EWG...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 2013 um breytingu á fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum I, II og III fyrir viðskipti innan Sambandsins með sauðfé og geitur til slátrunar, eldis og undaneldis sem settar eru fram í viðauka E við tilskipun ráðsins 91/68...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 18. desember 2013 om endring av modellene for helsesertifikat I, II og III for handel innenfor Unionen med slaktedyr, oppfôringsdyr og avlsdyr av sau og geit fastsatt i vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF (2013/784/EU)
Commission Decision 2014/9/EU of 18 December 2013 amending Decisions 2010/2/EU and 2011/278/EU as regards the sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage
Beschluss der Kommission vom 18. Dezember 2013 zur Änderung der Beschlüsse 2010/2/EU und 2011/278/EU hinsichtlich der Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen wird, dass sie einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt sind (2014/9/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 2013 um breytingu á ákvörðunum 2010/2/ESB og 2011/278/EB hvað varðar þá geira og undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (tilkynnt með númeri C(2013) 9186) (2014/9/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 18. desember 2013 om endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU når det gjelder sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje (2014/9/EU)
COM(2011) 934
Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism
Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über ein Katastrophenschutzverfahren der Union
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1313/2013/ESB frá 17. desember 2013 um almannavarnakerfi Sambandsins
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013/EU av 17. desember 2013 om en ordning for sivil beredskap i Unionen
COM(2012) 416
Decision No 1359/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Directive 2003/87/EC clarifying provisions on the timing of auctions of greenhouse gas allowances
Beschluss Nr. 1359/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zur Klarstellung der Bestimmungen über den zeitlichen Ablauf von Versteigerungen von Treibhausgasemissionszertifikaten
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1359/2013/ESB frá 17. desember 2013 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB um að skýra ákvæði um tímasetningu uppboða á heimildum til losunar gróðurhúsalofttegunda
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1359/2013/EU av 17. desember 2013 om endring av direktiv 2003/87/EF for å presisere bestemmelsene om tidsplanen for auksjoner med klimagasskvoter
Commission Decision 2013/806/EU of 17 December 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for imaging equipment
Beschluss der Kommission vom 17. Dezember 2013 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für bildgebende Geräte (2013/806/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. desember 2013 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir búnað til myndgerðar (tilkynnt með númeri C(2013) 9097) (2013/806/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 17. desember 2013 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til bilethandsamingsutstyr (2013/806/EU)
Commission Implementing Decision 2013/764/EU of 13 December 2013 concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Dezember 2013 mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten (2013/764/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. desember 2013 um varnarráðstafanir vegna heilbrigðis dýra í tengslum við svínapest í tilteknum aðildarríkjum (tilkynnt með númeri C(2013) 8667) (2013/764/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. desember 2013 om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater (2013/764/EU)
Commission Implementing Decision 2013/753/EU of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system, 2013/753/EU
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Dezember 2013 zur Änderung des Beschlusses 2012/226/EU über die zweite Reihe gemeinsamer Sicherheitsziele für das Eisenbahnsystem (2013/753/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 11. desember 2013 om endring av beslutning 2012/226/EU om annen serie av felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet (2013/753/EU)
Commission Implementing Decision 2013/752/EU of 11 December 2013 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices and repealing Decision 2005/928/EC (2013/752/EC)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Dezember 2013 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite und zur Aufhebung der Entscheidung 2005/928/EG (2013/752/EU)
Framkvæmdarákvörðunframkvæmdastjórnarinnar frá 11. desember 2013 um breytingu á ákvörðun 2006/771/EB um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar til notkunar fyrir skammdrægan búnað og niðurfellingu á ákvörðun 2005/928/EB (2013/752/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/752/EU av 11. desember 2013 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr, og om oppheving av vedtak 2005/928/EF
Commission Implementing Decision 2013/732/EU of 9 December 2013 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions, for the production of chlor-alkali
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Dezember 2013 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf die Chloralkaliindustrie (2013/732/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/732/ESB frá 9. desember 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna klóralkalíframleiðslu
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 9. desember 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for kloralkaliproduksjon, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Implementing Decision 2013/727/EU of 6 December 2013 establishing a format for notifying the information on the adoption and substantial revisions of the waste management plans and the waste prevention programmes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 6. Dezember 2013 zur Festlegung eines Formats für die Mitteilungen über die Annahme und die wesentliche Änderung von Abfallbewirtschaftungsplänen und Abfallvermeidungsprogrammen (2013/727/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/727/ESB frá 6. desember 2013 um að ákvarða snið til að tilkynna upplýsingar varðandi samþykki og umtalsverðar breytingar á áætlunum um meðhöndlun úrgangs og áætlunum um forvarnir gegn myndun úrgangs
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 6. desember 2013 om fastsettelse av et skjema for underretning om vedtakelse og vesentlige endringer av avfallshåndteringsplaner og avfallsforebyggingsprogrammer
Commission Decision 2013/710/EU of 2 December 2013 amending Decision 2012/757/EU concerning the technical specification for interoperability relating to the 'operation and traffic management' subsystem of the rail system in the European Union
Beschluss der Kommission vom 2. Dezember 2013 zur Änderung des Beschlusses 2012/757/EU über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (2013/710/EU)
Kommisjonsbeslutning av 2. desember 2013 om endring av beslutning 2012/757/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem (2013/710/EU)
Commission Implementing Decision 2013/709/EU of 2 December 2013 authorising a laboratory in the United States of America to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 2. Dezember 2013 über die Zulassung eines Laboratoriums in den Vereinigten Staaten von Amerika für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2013/709/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 2. desember 2013 om godkjenning av et laboratorium i De forente stater med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning (2013/709/EU)
Commission Implementing Decision 2013/706/EU of 29 November 2013 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards the disease-free status of Denmark for viral haemorrhagic septicaemia and of Ireland and Northern Ireland territory of The United Kingdom for Koi herpes virus disease
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. November 2013 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2009/177/EG in Bezug auf den Seuchenfreiheitsstatus Dänemarks hinsichtlich der viralen hämorrhagischen Septikämie sowie Irlands und des Gebiets Nordirland des Vereinigten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. nóvember 2013 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB að því er varðar sjúkdómalausa stöðu Danmerkur með tilliti til veirublæðis og sjúkdómalausa stöðu Írlands og yfirráðasvæðis Breska konungsríkisins á Norður-...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 29. november 2013 om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til sykdomsfri status for Danmark med hensyn til hemoragisk virusseptikemi og for Irland og Nord-Irlands territorium i Det forente kongerike med hensyn til...
Commission Implementing Decision 674/2013 of 25 November 2013 on Guidelines on Annex I to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. November 2013 über Leitlinien zu Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel (2013/674/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. nóvember 2013 um viðmiðunarreglur um I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 um snyrtivörur (2013/674/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. november 2013 om retningslinjer for vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (2013/674/EU)
Commission Implementing Decision 2013/686/EU of 25 November 2013 amending Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. November 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/861/EG betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung von nichtkonformer Rohmilch in...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. nóvember 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/861/EB um umbreytingarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar vinnslu hrámjólkur, sem uppfyllir ekki kröfur, í tilteknum...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/686/EU av 25. november 2013 om endring av vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som...
COM(2012) 710
Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’
Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1386/2013/ESB frá 20. nóvember 2013 um að koma á fót almennri aðgerðaáætlun Sambandsins á sviði umhverfismála til ársins 2020 „Gott líf innan marka plánetunnar okkar“
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 2020 – «Et godt liv i en ressursbegrenset verden»
Commission Implementing Decision 2013/654/EU of 12 November 2013 amending Decision 2008/294/EC to include additional access technologies and frequency bands for mobile communications services on aircraft (MCA services)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 12. November 2013 zur Änderung der Entscheidung 2008/294/EG zwecks Aufnahme weiterer Zugangstechnologien und Frequenzbänder für Mobilfunkdienste an Bord von Flugzeugen (MCA-Dienste) (2013/654/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 12. november 2013 om endring av vedtak 2008/294/EF for å inkludere ytterligere aksessteknologier og frekvensbånd for mobile kommunikasjonstjenester i luftfartøyer (MCA-tjenester) (2013/654/EU)
Commission Implementing Decision 2013/652/EU of 12 November 2013 on the monitoring and reporting of antimicrobial resistance in zoonotic and commensal bacteria
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 12. November 2013 zur Überwachung und Meldung von Antibiotikaresistenzen bei zoonotischen und kommensalen Bakterien (2013/652/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. nóvember 2013 um vöktun og skýrslugjöf varðandi þol gegn sýkingalyfjum hjá bakteríum, sem valda sjúkdómi sem berst milli manna og dýra, og hjá gistilífsbakteríum (2013/652/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/652/EU av 12. november 2013 om overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier
Commission Decision 2013/641/EU of 7 November 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for flushing toilets and urinals
Beschluss der Kommission vom 7. November 2013 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für WC und Urinale (2013/641/EU)
Kommisjonsavgjerd av 7. november 2013 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til vassklosett og urinal (2013/641/EU)
Commission Decision 2013/633/EU of 30 October 2013 amending Decision 2007/742/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps
Beschluss der Kommission vom 30. Oktober 2013 zur Änderung der Entscheidung 2007/742/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens an Elektro-, Gasmotor- oder Gasabsorptionswärmepumpen (2013/633/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/633/ESB frá 30. október 2013 um breytingu á ákvörðun 2007/742/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir rafknúnar eða gasknúnar varmadælur eða gasísogsvarmadælur
Kommisjonsavgjerd 2013/633/EU av 30. oktober 2013 om endring av vedtak 2007/742/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til elektriske, gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper, skal gjelde for
Commission Implementing Decision 2013/529/EU of 25 October 2013 on the approval of the Bosch system for navigation-based preconditioning of the battery state of charge for hybrid vehicles as an innovative technology for reducing CO 2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Oktober 2013 zur Genehmigung des Systems von Bosch zur navigationsbasierten Vorkonditionierung des Batterieladezustands bei Hybridfahrzeugen als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. oktober 2013 om godkjenning av Boschs system for navigasjonsbasert forkondisjonering av batteriets ladetilstand for hybridkjøretøyer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments...
COM(2011) 866
Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 2119/98/EC
Beschluss Nr. 1082/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 2119/98/EG
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1082/2013/ESB frá 22. október 2013 um alvarlegar heilsufarsógnir sem ná yfir landamæri og niðurfellingu ákvörðunar nr. 2119/98/EB
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU av 22. oktober 2013 om alvorlige helsetrusler over landegrensene og om oppheving av vedtak nr. 2119/98/EF
Commission Implementing Decision 2013/518/EU of 21 October 2013 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificate for animals from holdings
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. Oktober 2013 zur Änderung von Anhang E Teil 1 der Richtlinie 92/65/EWG des Rates hinsichtlich der Musterveterinärbescheinigung für Tiere aus Betrieben (2013/518/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. oktober 2013 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter (2013/518/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

New EFTA House: Call for logo proposals