With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 9 July 2009 on establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label for footwear (2009/563/EC)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 2009 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Schuhe (2009/563/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/563/EB frá 9. júlí 2009 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir skófatnað (2009/563/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy (2009/563/EF)
Commission Decision of 9 July 2009 establishing the ecological criteria for the award of the Community Ecolabel for bed mattresses
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 2009 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bettmatratzen (2009/598/EG)
Kommisjonsvedtak av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar (2009/598/EF)
Commission Decision of 9 July 2009 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to hard coverings (2009/607/EC)
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 2009 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Hartbeläge (2009/607/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. júlí 2009 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir harðar klæðningar (2009/607/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til harde dekker (2009/607/EF)
Commission Decision 2009/442/EC of 5 June 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards monitoring and reporting
Entscheidung der Kommission vom 5. Juni 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Überwachung und Berichterstattung (2009/442/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. júní 2009 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2007/2/EB að því er varðar vöktun og skýrslugjöf (2009/442/EB)
Kommisjonsvedtak av 5. juni 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og rapportering (2009/442/EF)
Commission Decision of 16 April 2009 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for emissions and tonne-kilometre data from aviation activities (2009/339/EC)
Entscheidung der Kommission vom 16. April 2009 zur Änderung der Entscheidung 2007/589/EG zwecks Einbeziehung von Leitlinien für die Überwachung und Berichterstattung betreffend Emissionen und Tonnenkilometerdaten aus Luftverkehrstätigkeiten (2009/339/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. apríl 2009 um breytingu á ákvörðun 2007/589/EB í því skyni að fella inn í hana viðmiðunarreglur um vöktun og skýrslugjöf vegna losunar og upplýsinga um tonnkílómetra í tengslum við flugstarfsemi (2009/339/EB)
Kommisjonsvedtak av 16. april 2009 om endring av vedtak 2007/589/EF med hensyn til innlemming av retningslinjer for overvåking og rapportering for utslipp og tonnkilometerdata fra luftfartsvirksomhet [meddelt under nummer K(2009) 2887] (2009/339/EF)
Commission Decision 2009/300/EC of 12 March 2009 establishing the revised ecological criteria for the award of the Community Eco-label to televisions
Entscheidung der Kommission vom 12. März 2009 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Fernsehgeräte (2009/300/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. mars 2009 um endurskoðaðar vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir sjónvörp (tilkynnt með númeri C(2009) 1830) (2009/300/EB)
Kommisjonsvedtak av 12. mars 2009 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fjernsyn (2009/300/EF)
Commission Decision of 17 December 2008 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for emissions of nitrous oxide (2009/73/EC)
Entscheidung der Kommission vom 17. Dezember 2008 zur Änderung der Entscheidung 2007/589/EG hinsichtlich der Einbeziehung von Überwachungs- und Berichterstattungsleitlinien für Stickoxid (2009/73/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. desember 2008 um breytingu á ákvörðun 2007/589/EB í því skyni að fella inn í hana viðmiðunarreglur um vöktun og skýrslugjöf vegna losunar á nituroxíði (2009/73/EB)
Kommisjonsvedtak av 17. desember 2008 om endring av vedtak 2007/589/EF med hensyn til tilføyelse av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av dinitrogenoksid [meddelt under nummer K(2008) 8040] (2009/73/EF)
Commission Decision of 18 November 2008 amending Decisions 2002/747/EC, 2003/31/EC, 2005/342/EC, 2005/344/EC and 2005/360/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products
Entscheidung der Kommission vom 18. November 2008 zur Änderung der Entscheidungen 2002/747/EG, 2003/31/EG, 2005/342/EG, 2005/344/EG und 2005/360/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens an bestimmte Produkte (2008/889/EG)
Kommisjonsvedtak av 18. november 2008 om endring av vedtak 2002/747/EF, 2003/31/EF, 2005/342/EF, 2005/344/EF og 2005/360/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2008/889/EF)
Commission Decision 2008/915/EC of 30 October 2008 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise
Entscheidung der Kommission vom 30. Oktober 2008 zur Festlegung der Werte für die Einstufungen des Überwachungssystems des jeweiligen Mitgliedstaats als Ergebnis der Interkalibrierung gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2008/915/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. október 2008 um að ákvarða gildi fyrir flokkun í vöktunarkerfi aðildarríkjanna á grundvelli niðurstaðna úr millikvörðun samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB (2008/915/EB)
Kommisjonsvedtak av 30. oktober 2008 om fastsettelse av verdiene for klassifisering i medlemsstatenes overvåkingssystem som følge av interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF (2008/915/EF)
Commission Decision of 13 August 2008 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to outdoor paints and varnishes (2009/543/EC)
Entscheidung der Kommission vom 13. August 2008 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Außenfarben und –lacke (2009/543/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/543/EB frá 13. ágúst 2008 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir utanhússmálningu og -lökk (2009/543/EB)
Kommisjonsvedtak av 13. august 2008 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til utendørs maling og lakk (2009/543/EF)
Commission Decision of 13 August 2008 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes (2009/544/EC)
Entscheidung der Kommission vom 13. August 2008 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Innenfarben und -lacke (2009/544/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. ágúst 2008 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir innanhússmálningu og -lökk (2009/544/EB)
Kommisjonsvedtak av 13. august 2008 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til innendørs maling og lakk (2009/544/EF)
Commmission decision of 26 March 2008 amending Decision 2001/405/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to tissue paper products
Entscheidung der Kommission vom 26. März 2008 zur Änderung der Entscheidung 2001/405/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Hygienepapier (2008/277/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. mars 2008 um breytingu á ákvörðun 2001/405/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir hreinlætispappírsvörur (2008/277/EB)
Kommisjonsvedtak av 26. mars 2008 om endring av vedtak 2001/405/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapirprodukt, skal gjelde for (2008/277/EF)
Commission decision of 17 March 2008 amending Decision 2005/338/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to campsite service
Entscheidung der Kommission vom 17. März 2008 zur Änderung der Entscheidung 2005/338/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Campingdienste (2008/276/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. mars 2008 um breytingu á ákvörðun 2005/338/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir tjaldstæði (2008/276/EB)
Kommisjonsvedtak av 17. mars 2008 om endring av vedtak 2005/338/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til campingplasstenester, skal gjelde for (2008/276/EF)
Commission Decision of 20 December 2007 amending Decisions 2002/231/EC, 2002/255/EC, 2002/272/EC, 2002/371/EC, 2003/200/EC and 2003/287/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2007 zur Änderung der Entscheidungen 2002/231/EG, 2002/255/EG, 2002/272/EG, 2002/371/EG, 2003/200/EG und 2003/287/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens an bestimmte Produkte...
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2007 om endring av vedtak 2002/231/EF, 2002/255/EF, 2002/272/EF, 2002/371/EF, 2003/200/EF og 2003/287/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2008/63/...
Commission Decision of 26 July 2007 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Council Directive 1999/13/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations during the period 2008-2010 (notified under document number C(2007) 3547) (2007/531/EC)
Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 2007 über einen Fragebogen für Berichte der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Durchführung der Richtlinie 1999/13/EG des Rates über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in...
Kommisjonsvedtak av 26. juli 2007 om et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av rådsdirektiv 1999/13/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg i perioden...
Commission Decision 2007/589/EC of 18 July 2007 establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2007) 3416)
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 2007 zur Festlegung von Leitlinien für die Überwachung und Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen im Sinne der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Monitoring-Leitlinien) (2007/589/EG)
Kommisjonsvedtak av 18. juli 2007 om fastsettelse av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (2007/589/EF)
Commission Decision of 21 June 2007 amending Decisions 2001/689/EC, 2002/739/EC, 2002/740/EC, 2002/741/EC and 2002/747/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products (notified under document number C(2007) 3128) (Text with EEA relevance) (2007/457/EC)
Entscheidung der Kommission vom 21. Juni 2007 zur Änderung der Entscheidungen 2001/689/EG, 2002/739/EG, 2002/740/EG, 2002/741/EG und 2002/747/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens an bestimmte Produkte (2007/457/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. júní 2007 um breytingu á ákvörðunum 2001/689/EB, 2002/739/EB, 2002/740/EB, 2002/741/EB og 2002/747/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir tilteknar vörur (2007/457/EB)
Kommisjonsvedtak av 21. juni 2007 om endring av vedtak 2001/689/EF, 2002/739/EF, 2002/740/EF, 2002/741/EF og 2002/747/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2007/457/EF)
Commission Decision of 21 June 2007 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to soaps, shampoos and hair conditioners (notified under document number C(2007) 3127) (2007/506/EC)
Entscheidung der Kommission vom 21. Juni 2007 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Seifen, Shampoos und Haarspülungen, -kuren (2007/506/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. juni 2007 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam (2007/506/EF)
Commission Decision of 29 March 2007 amending Decisions 2001/405/EC, 2002/255/EC, 2002/371/EC, 2004/669/EC, 2003/31/EC and 2000/45/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products (notified under document number C(2007) 532)
Entscheidung der Kommission vom 29. März 2007 zur Änderung der Entscheidungen 2001/405/EG, 2002/255/EG, 2002/371/EG, 2004/669/EG, 2003/31/EG und 2000/45/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an bestimmte Produkte (2007...
Kommisjonsvedtak av 29. mars 2007 om endring av vedtak 2001/405/EF, 2002/255/EF, 2002/371/EF, 2004/669/EF, 2003/31/EF og 2000/45/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2007/207/EF)
Commission Decision of 22 March 2007 establishing a common format for the first report of Member States on the implementation of Directive 2004/42/EC of the European Parliament and the Council concerning the limitation of emissions of certain volatile organic compounds
Entscheidung der Kommission vom 22. März 2007 betreffend das einheitliche Format für den ersten Bericht der Mitgliedstaaten über die Durchführung der Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. mars 2007 um sameiginlegt snið fyrir fyrstu skýrslu aðildarríkja um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/42/EB um takmörkun á losun tiltekinna rokgjarnra, lífrænna efnablandna (2007/205/EB)
Kommisjonsvedtak av 22. mars 2007 om fastsettelse av et felles format for medlemsstatenes første rapport om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser (2007/205/EF)
Commission Decision of 15 December 2006 establishing revised ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to growing media
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 2006 zur Festlegung revidierter Umweltkriterien sowie der diesbezüglichen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für Kultursubstrate
Kommisjonsvedtak av 15. desember 2006 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til dyrkingsmedium (2007/64/EF)
Commission Decision of 13 November 2006 on avoiding double counting of greenhouse gas emission reductions under the Community emissions trading scheme for project activities under the Kyoto Protocol pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 13. November 2006 zur Vermeidung der doppelten Erfassung von im Rahmen des Europäischen Emissionshandelssystems erzielten Treibhausgasemissionsreduktionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bei...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. nóvember 2006 um að komast hjá því að tvíreikna skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda í kerfi Bandalagsins um viðskipti með heimildir til losunar, að því er varðar verkefnistengdar aðgerðir samkvæmt Kýótóbókuninni, í samræmi við...
Kommisjonsvedtak av 13. november 2006 om unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslippet innenfor rammen av Fellesskapets ordning for handel med utslippskvoter når det gjelder prosjektvirksomhet i henhold til Kyoto-protokollen, i samsvar med europaparlaments- og...
Commission Decision of 3 November 2006 establishing revised ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to soil improvers (2006/799)
Entscheidung der Kommission vom 3. November 2006 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien und der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bodenverbesserer (2006/799/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. nóvember 2006 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir jarðvegsbæti (2006/799/EB)
Kommisjonsvedtak av 3. november 2006 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel (2006/799/EF)
Commission Decision of 20 July 2006 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 1999/13/EC during the period 2005-2007
Entscheidung der Kommission vom 20. Juli 2006 über einen Fragebogen zur Erstellung von Berichten der Mitgliedstaaten über die Durchführung der Richtlinie 1999/13/EG im Zeitraum 2005—2007 (2006/534/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. júlí 2006 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar 1999/13/EB á tímabilinu 2005-2007 (2006/534/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. juli 2006 om et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF i perioden 2005-2007 (2006/534/EF)
Commission Decision of 2 March 2006 establishing a questionnaire relating to Council directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)
Entscheidung der Kommission vom 2. März 2006 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) (2006/194/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. mars 2006 um að útbúa spurningalista varðandi tilskipun ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (IPPC) (2006/194/EB)
Kommisjonsvedtak av 2. mars 2006 om opprettelse av et spørreskjema i tilknytning til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC) (2006/194/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.