With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 1 March 2006 laying down rules, under Regulation (EC) No 761/2001 of theEuropean Parliament and of the Council, on the use of the EMAS logo in the exceptional cases of transport packaging and tertiary packaging(2006/193/EC)
Entscheidung der Kommission vom 1. März 2006 zur Festlegung von Regeln, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates, für die Verwendung des EMAS-Zeichens für als Ausnahmefall geltende Transportverpackungen und Drittverpackungen (2006/193/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. mars 2006 um reglur, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 761/2001, um notkun kennimerkis umhverfis- stjórnunarkerfis Bandalagsins (EMAS) í undantekningartilvikum á flutningsumbúðir og þriðjastigsumbúðir (2006/193/EB)
Kommisjonsvedtak av 1. mars 2006 om fastsetjing av reglar i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om bruk av EMAS-logoen i unntakstilfelle på transportemballasje og tertiæremballasje (2006/193/EF)
Commission Decision of 20 February 2006 laying down a questionnaire to be used for reporting on the implementation of directive 2000/76/EC on the incineration of waste. (2006/329/EC)
Entscheidung der Kommission vom 20. Februar 2006 zur Festlegung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Durchführung der Richtlinie 2000/76/EG über die Verbrennung von Abfällen (2006/329/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. febrúar 2006 um spurningalista sem nota skal við skýrslugjöf um framkvæmd tilskipunar 2000/76/EB um brennslu úrgangs (2006/329/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av direktiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall (2006/329/EF)
Commission Decision of 9 February 2006 establishing the Community Eco-label working plan. (2006/402/EC)
Entscheidung der Kommission vom 9. Februar 2006 über einen Umweltzeichen-Arbeitsplan der Gemeinschaft (2006/402/EG)
Kommisjonsvedtak av 9. februar 2006 om fastsettelse av en arbeidsplan for EF-miljømerket (2006/402/EF)
Commission Decision of 14 October 2005 amending Decisions 2001/689/EC, 2002/231/EC and 2002/272/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products (2005/783/EC)
Entscheidung der Kommission vom 14. Oktober 2005 zur Änderung der Entscheidungen 2001/689/EG, 2002/231/EG und 2002/272/EG zwecks Verlängerung des Geltungszeitraums der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an bestimmte Produkte (2005/783/EG)
Kommisjonsvedtak av 14. oktober 2005 om endring av vedtak 2001/689/EF, 2002/231/EF og 2002/272/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2005/783/EF)
Commission Decision of 12 May 2005 amending Decisions 2000/45/EC, 2001/405/EC, 2001/688/EC, 2002/255/EC and 2002/747/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products (2005/384/EC)
Entscheidung der Kommission vom 12. Mai 2005 zur Änderung der Entscheidungen 2000/45/EG, 2001/405/EG, 2001/688/EG, 2002/255/EG und 2002/747/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für bestimmte Produkte (2005/384/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2005 um breytingu á ákvörðunum 2000/45/EB, 2001/405/EB, 2001/688/EB, 2002/255/EB og 2002/747/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir tilteknar vörur (2005/384/EB)
Kommisjonsvedtak av 12. mai 2005 om endring av vedtak 2000/45/EF, 2001/405/EF, 2001/688/EF, 2002/255/EF og 2002/747/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2005/384/EF)
Commission Decision of 26 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to lubricants (2005/360/EC)
Entscheidung der Kommission vom 26. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für Schmierstoffe (2005/360/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir smurefni (2005/360/EB)
Kommisjonsvedtak av 26. april 2005 om fastsettelse av miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for tildeling av fellesskapsmiljømerket til smøremidler (2005/360/EF)
Commission Decision of 14 April 2005 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to campsite service. (2005/338/EC)
Entscheidung der Kommission vom 14. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Campingdienste (2005/338/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. april 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir tjaldstæði (2005/338/EB)
Kommisjonsvedtak av 14. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til campingplasstenester (2005/338/EF)
Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to personal computers (2005/341/EC)
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für Tischcomputer (2005/341/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir einkatölvur (2005/341/EB)
Kommisjonsvedtak av 11. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til personlege datamaskiner (2005/341/EF)
Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to portable computers (2005/343/EC)
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für tragbare Computer (2005/343/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2005 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir handþvottaefni (2005/342/EB) 130 Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um...
Kommisjonsvedtak av 11. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til berbare datamaskiner (2005/343/EF)
Commission Decision of 23 March 2005 establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to all purpose cleaners and cleaners for sanitary facilities. (2005/344/EC)
Entscheidung der Kommission vom 23. März 2005 über Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Allzweck- und Sanitärreiniger (2005/344/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir alhliða hreinsiefni og hreinsiefni fyrir hreinlætisaðstöðu (2005/344/EB)
Kommisjonsvedtak av 23. mars 2005 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til allrengjøringsmidler og sanitærrengjøringsmidler (2005/344/EF)
Commission Decision of 23 March 2005 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to hand dishwashing detergents (2005/342/EC)
Entscheidung der Kommission vom 23. März 2005 zur Festlegung der überarbeiteten Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Handgeschirrspülmittel (2005/342/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2005 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir handþvottaefni (2005/342/EB)
Kommisjonsvedtak av 23. mars 2005 om fastsettelse av reviderte miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til håndoppvaskmidler (2005/342/EF)
Commission Decision of 28 February 2005 establishing guidance notes supplementing part B of Annex II to Council Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms (2005/174/EC)
Entscheidung der Kommission vom 28. Februar 2005 über die Festlegung von Leitlinien zur Ergänzung von Anhang II Teil B der Richtlinie 90/219/EWG des Rates über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen (2005/174/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. febrúar 2005 um leiðbeinandi athugasemdir sem bætast við B-hluta í II. viðauka við tilskipun ráðsins 90/219/EBE um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera (2005/174/EB)
Kommisjonsvedtak av 28. februar 2005 om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle del B i vedlegg II til rådsdirektiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer (2005/174/EF)
COM(2004) 461
Commission Decision of 29 April 2004 laying down a questionnaire to be used for annual reporting an ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC and 1999/30/EC and under Directives 2000/69/EC and 2002/3/EC of the European Parliament an dof the Council
Entscheidung der Kommission, vom 29. April 2004, zur Festlegung eines Fragebogens, der für die jährliche Berichterstattung über die Beurteilung der Luftqualität gemäß den Richtlinien 96/62/EG und 1999/30/EG des Rates sowie den Richtlinien 2000/69/EG und 2002/3/EG des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/461/EB frá 29. apríl 2004 um spurningalista sem nota skal í tengslum við árlega skýrslugjöf um mat á gæðum andrúmslofts samkvæmt tilskipunum ráðsins 96/62/EB og 1999/30/EB og samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2000/69/EB og 2002/...
Kommisjonsvedtak 2004/461/EF av 29. april 2004 om fastsettelse av et spørreskjema til bruk ved den årlige rapporteringen om vurderingen av kvaliteten på omgivelsesluft i henhold til rådsdirektiv 96/62/EF og 1999/30/EF og i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/69/EF...
Council Decision of 26 April 2004 granting Cyprus, Malta and Poland certain temporary derogations from Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment
Entscheidung des Rates vom 26. April 2004 zur Gewährung zeitlich begrenzter Ausnahmen von der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte für Zypern, Malta und Polen (2004/486/EG)
Ákvörðun ráðsins frá 26. apríl 2004 um að veita Kýpur, Möltu og Póllandi tilteknar, tímabundnar undanþágur frá tilskipun 2002/96/EB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (2004/486/EB)
Commission Decision of 6 April 2004 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to refrigerators and amending Decision 2000/40/EC
Entscheidung der Kommission vom 6. April 2004 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Kühlgeräte und zur Änderung der Entscheidung 2000/40/EG (2004/669/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/669/EB frá 6. apríl 2004 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir kæliskápa og um breytingu á ákvörðun 2000/40/EB
Kommisjonsvedtak av 6. april 2004 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap, og om endring av vedtak 2000/40/EF (2004/669/EF)
Council Decision 2004/312/EC of 30 March 2004 granting the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Slovakia and Slovenia certain temporary derogations from Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment
Entscheidung des Rates vom 30. März 2004 zur Gewährung zeitlich begrenzter Ausnahmen von der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte für Estland, Lettland, Litauen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik und Ungarn (2004/312/EG)
Ákvörðun ráðsins frá 30. mars 2004 um að veita Tékklandi, Eistlandi, Ungverjalandi, Lettlandi, Litháen, Slóvakíu og Slóveníu tilteknar, tímabundnar undanþágur frá tilskipun 2002/96/EB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (2004/312/EB)
Rådsvedtak av 30. mars 2004 om å innrømme Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Slovakia og Slovenia visse midlertidige unntak fra direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (2004/312/EF)
Commission Decision 2004/214/EC of 3 March 2004 amending Decision 2000/40/EC as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to refrigerators
Entscheidung der Kommission vom 3. März 2004 zur Änderung der Entscheidung 2000/40/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Kühlgeräte (2004/214/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/214/EB frá 3. mars 2004 um breytingu á ákvörðun 2000/40/EB að því er varðar gildistíma vistfræðilegra viðmiðana er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir kæliskápa (tilkynnt með númeri C(2004) 310)
Kommisjonsvedtak 2004/214/EF av 3. mars 2004 om endring av vedtak 2000/40/EF med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap, skal gjelde [meldt under nummeret K(2004) 310]
Commission Decision 2004/232/EC of 3 March 2004 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of halon 2402
Entscheidung der Kommission vom 3. März 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates im Zusammenhang mit der Verwendung von Halon 2402 (2004/232/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/232/EB frá 3. mars 2004 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar notkun halons 2402 (tilkynnt með númeri C(2004) 639)
Kommisjonsvedtak av 3. mars 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til bruk av halon 2402 (2004/232/EF)
Commission Decision 2004/224/EC of 20 February 2004 laying down arrangements for the submission of information on plans or programmes required under Council Directive 96/62/EC in relation to limit values for certain pollutants in ambient air
Entscheidung der Kommission vom 20. Februar 2004 zur Festlegung von Modalitäten für die Übermittlung von Informationen über die gemäß der Richtlinie 96/62/EG des Rates erforderlichen Pläne oder Programme in Bezug auf Grenzwerte für bestimmte Luftschadstoffe (2004/224/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/224/EB frá 20. febrúar 2004 um tilhögun við framlagningu upplýsinga um skipulags- eða framkvæmdaáætlanir sem krafist er samkvæmt tilskipun ráðsins 96/62/EB með tilliti til viðmiðunarmarka fyrir tiltekin mengunarefni í andrúmslofti (tilkynnt...
Kommisjonsvedtak 2004/224/EF av 20. februar 2004 om fastsettelse av nærmere regler for oversending av opplysninger om planer eller programmer som kreves etter rådsdirektiv 96/62/EF med hensyn til grenseverdier for visse forurensende stoffer i omgivelsesluft [meddelt under nummer...
COM(2003) 051
Commission Decision 2004/156/EC of 29 January 2004 establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 29. Januar 2004 zur Festlegung von Leitlinien für Überwachung und Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2004/156/EG)
Kommisjonsvedtak av 29. januar 2004 om opprettelse av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (2004/156/EF)
Commission Decision 2003/287/EC of 14 April 2003 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to tourist accommodation service
Entscheidung der Kommission vom 14. April 2003 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Beherbergungsbetriebe (2003/287/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/287/EB frá 14. apríl 2003 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir gistiaðstöðu í ferðaþjónustu
Kommisjonsvedtak 2003/287/EF av 14. april 2003 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til overnattingstenester
Commission Decision 2003/241/EC of 26 March 2003 amending Commission Decision 1999/391/EC of 31 May 1999 concerning the questionnaire relating to Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) (implementation of Council Directive 91/692/EEC)
Entscheidung der Kommission vom 26. März 2003 zur Änderung der Entscheidung 1999/391/EG der Kommission vom 31. Mai 1999 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC) (Durchführung der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/241/EB frá 26. mars 2003 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/391/EB frá 31. maí 1999 um spurningalista varðandi tilskipun ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/...
Kommisjonsvedtak 2003/241/EF av 26. mars 2003 om endring av kommisjonsvedtak 1999/391/EF av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC) (gjennomføring av rådsdirektiv 91/629/EØF)
Commission Decision 2003/240/EC of 24 March 2003 amending Decision 2000/45/EC as regards the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to washing machines
Entscheidung der Kommission vom 24. März 2003 zur Änderung der Entscheidung 2000/45/EG bezüglich der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Waschmaschinen (2003/240/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/240/EB frá 24. mars 2003 um breytingu á ákvörðun 2000/45/EB að því er varðar gildistíma vistfræðilegra viðmiðana er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir þvottavélar
Kommisjonsvedtak 2003/240/EF av 24. mars 2003 om endring av vedtak 2000/45/EF med omsyn til kor lenge miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemaskiner skal gjelde
Commission Decision of 7 March 2003 amending regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of halon 1301 and halon 2111
Entscheidung der Kommission vom 7. März 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates im Zusammenhang mit Halon 1301 und Halon 1211 (2003/160/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/160/EB frá 7. mars 2003 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar notkun halons 1301 og halons 1211
Kommisjonsvedtak 2003/160/EF av 7. mars 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til bruk av halon 1301 og halon 1211
Commission Decision of 14 February 2003 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to laundry detergents and amending Decision 1999/476/EC
Entscheidung der Kommission vom 14. Februar 2003 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Waschmittel und zur Änderung der Entscheidung 1999/476/EG (2003/200/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/200/EB frá 14. febrúar 2003 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir þvottaefni og um breytingu á ákvörðun 1999/476/EB
Kommisjonsvedtak 2003/200/EF av 14. februar 2003 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilvaskemiddel, og om endring av vedtak 1999/476/EF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.