With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2000/728/EC establishing the application and annual fees of the Community Eco-label
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 zur Festlegung der Bearbeitungs- und Jahresgebühren für die Verwendung des gemeinschaftlichen Umweltzeichens (2000/728/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/728/EB frá 10. nóvember 2000 um ákvörðun á gjöldum vegna afgreiðslu umsókna um umhverfismerki bandalagsins ásamt árgjöldum
Kommisjonsvedtak 2000/728/EF av 10. november 2000 om fastsetjing av søknadsgebyr og årleg gebyr for fellesskapsmiljømerket
Commission Decision on a standard contract covering the terms of the use of the Community Eco-label
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 über einen Mustervertrag über die Bedingungen für die Verwendung des Umweltzeichens der Gemeinschaft (2000/729/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/729/EB frá 10. nóvember 2000 um ákvörðun á gjöldum vegna afgreiðslu umsókna um umhverfismerki bandalagsins ásamt árgjöldum
Kommisjonsvedtak 2000/729/EF av 10. november 2000 om ei standardavtale om bruksvilkåra for fellesskapsmiljømerket
Commission Decision establishing the European Union Eco-labelling Board and its rules of procedure
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 zur Einsetzung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union und zur Festlegung seiner Geschäftsordnung (2000/730/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/730/EB frá 10. nóvember 2000 um staðlaðan samning um notkunarskilmála umhverfismerkis bandalagsins
Kommisjonsvedtak 2000/730/EF av 10. november 2000 om skiping av Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og om fastsetjing av møteføresegnene til utvalet
Rules of procedure of the Consultation Forum of the revised Community Eco-label Scheme
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 zur Festlegung der Geschäftsordnung des Konsultationsforums im geänderten gemeinschaftlichen System zur Vergabe eines Umweltzeichens (2000/731/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/731/EB frá 10. nóvember 2000 um setningu starfsreglna fyrir samráðsfundi um endurskoðað kerfi um umhverfismerki bandalagsins
Kommisjonsvedtak 2000/731/EF av 10. november 2000 om fastsetjing av møteføresegnene til samrådsforumet for den reviderte fellesskapsordninga for tildeling
Commission Decision establishing a European Pollutant Emissions Register (EPER)
Entscheidung der Kommission vom 17. Juli 2000 über den Aufbau eines Europäischen Schadstoffemissionsregisters (EPER) gemäß Artikel 15 der Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC) (2000/479/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/479/EB frá 17. júlí 2000 um að taka upp evrópska skrá yfir losun mengandi efna (EPER) í samræmi við 15. gr. tilskipunar ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (IPPC)
Kommisjonsvedtak 2000/479/EF av 17. juli 2000 om gjennomføring av et europeisk register over forurensende utslipp (EPER) i henhold til artikkel 15 i rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC)
Decision No 1753/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 2000 establishing a scheme to monitor the average specific emissions of CO2 from new passenger cars
Entscheidung Nr. 1753/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 2000 zur Einrichtung eines Systems zur Überwachung der durchschnittlichen spezifischen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1753/2000/EB frá 22. júní 2000 um að koma á kerfi til að fylgjast með meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings frá nýjum fólksbílum
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1753/2000/EF av 22. juni 2000 om opprettelse av en ordning for overvåking av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra nye personbiler
Commission Decision 2000/413/EC modifying Commission Decision 98/94/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to paper tissue products
Entscheidung der Kommission vom 15. Juni 2000 zur Änderung der Entscheidung 98/94/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Hygienepapiere (2000/413/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/413/EB frá 15. júní 2000 um breytingu á ákvörðun 98/94/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir hreinlætispappírsvörur
Kommisjonsvedtak 2000/413/EF av 15. juni 2000 om endring av vedtak 98/94/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapir

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022