With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2908/2000 of 29 December 2000 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue.
Verordnung (EG) Nr. 2908/2000 der Kommission vom 29. Dezember 2000 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2908/2000 frá 29. desember 2000 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2908/2000 av 29. desember 2000 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Directive 2000/82/EC of 20 December 2000 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively.
Richtlinie 2000/82/EG der Kommission vom 20. Dezember 2000 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln in und auf Obst und Gemüse,...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/82/EB frá 20. desember 2000 um breytingu á viðaukum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á annars vegar ávöxtum, matjurtum, kornvörum og matvælum úr dýraríkinu og hins...
Kommisjonsdirektiv 2000/82/EF av 20. desember 2000 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis frukt og grønnsaker, korn, næringsmidler av...
Commission Directive 2000/81/EC of 18 December 2000 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables, respectively.
Richtlinie 2000/81/EG der Kommission vom 18. Dezember 2000 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide, Lebensmitteln...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/81/EB frá 18. desember 2000 um breytingu á viðaukum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á annars vegar kornvörum og matvælum úr dýraríkinu og hins vegar tilteknum vörum úr...
Kommisjonsdirektiv 2000/81/EF av 18. desember 2000 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter...
Commission Directive 2000/80/EC of 4 December 2000 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market, so as to consolidate that Annex and include a further active substance (lambda-cyhalothrin)
Richtlinie 2000/80/EG der Kommission vom 4. Dezember 2000 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und infolgedessen zur Konsolidierung dieses Anhangs sowie zur Aufnahme eines weiteren Wirkstoffs (Lambda-...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/80/EB frá 4. desember 2000 um breytingu á I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna í því skyni að sameina þann viðauka og bæta við nýju, virku efni (lambda-sýhalótríni)
Kommisjonsdirektiv 2000/80/EF av 4. desember 2000 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter med henblikk på konsolidering av vedlegget og oppføring av ytterligere et aktivt stoff (lambda-cyhalotrin.
Commission Regulation (EC) No 2364/2000 of 25 November 2000 concerning the fourth list of priority substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No 793/93
Verordnung (EG) Nr. 2364/2000 der Kommission vom 25. Oktober 2000 zur vierten Prioritätenliste gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2364/2000 frá 25. október 2000 um fjórðu skrána yfir efni sem hafa forgang eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2364/2000 av 25. oktober 2000 om den fjerde liste over prioriterte stoffer i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 793/93
Commission Directive 2000/72/EC of 22 November 2000 adapting to technical progress Council Directive 93/31/EC on stands for two-wheel motor vehicles
Richtlinie 2000/72/EG der Kommission vom 22. November 2000 zur Anpassung der Richtlinie 93/31/EWG des Rates über den Ständer von zweirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/72/EB frá 22. nóvember 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/31/EBE um standara á ökutækjum sem eru á tveimur hjólum
Kommisjonsdirektiv 2000/72/EF av 22. november 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/31/EØF om parkeringsstøtter for motorvogner med to hjul
Commission Directive 2000/73/EC of 22 November 2000 adapting to technical progress Council Directive 93/92/EEC on the installation of lighting and light-signalling devices on two- or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 2000/73/EG der Kommission vom 22. November 2000 zur Anpassung der Richtlinie 93/92/EWG des Rates über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/73/EB frá 22. nóvember 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/92/EBE um ljósa- og ljósmerkjabúnað vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Kommisjonsdirektiv 2000/73/EF av 22. november 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/92/EØF om montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner med to eller tre hjul
Commission Directive 2000/74/EC of 22 November 2000 adapting to technical progress Council Directive 93/29/EEC on the identification of controls, tell-tales and indicators for two- or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 2000/74/EG der Kommission vom 22. November 2000 zur Anpassung der Richtlinie 93/29/EWG des Rates über die Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/74/EB frá 22. nóvember 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/29/EBE um merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Kommisjonsdirektiv 2000/74/EF av 22. november 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/29/EØF om merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul
Commission Regulation (EC) No 2535/2000 of 17 November 2000 amending Annex I of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin.
Verordnung (EG) Nr. 2535/2000 der Kommission vom 17. November 2000 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2535/2000 frá 17. nóvember 2000 um breytingar á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2535/2000 av 17. november 2000 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Directive 2000/70/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 amending Council Directive 93/42/EEC as regards medical devices incorporating stable derivates of human blood or human plasma
Richtlinie 2000/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2000 zur Änderung der Richtlinie 93/42/EWG des Rates hinsichtlich Medizinprodukten, die stabile Derivate aus menschlichem Blut oder Blutplasma enthalten
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/70/EB frá 16. nóvember 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 93/42/EBE að því er varðar lækningabúnað sem í eru stöðugar afleiður úr blóði eða blóðvökva manna
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/70/EF av 16. november 2000 om endring av rådsdirektiv 93/42/EØF med hensyn til medisinsk utstyr som inneholder stabile produkter av blod eller plasma fra mennesker
Commission Regulation (EC) No 2426/2000 of 31 October 2000 amending Regulation (EEC) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91
Verordnung (EG) Nr. 2426/2000 der Kommission vom 31. Oktober 2000 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 94/92 mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2426/2000 frá 31. október 2000 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 94/92 um nákvæmar reglur um innflutning frá þriðju löndum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2426/2000 av 31. oktober 2000 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91
Commission Regulation (EC) No 2391/2000 of 27 October 2000 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin.
Verordnung (EG) Nr. 2391/2000 der Kommission vom 27. Oktober 2000 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2391/2000 frá 27. október 2000 um breytingar á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2391/2000 av 27. oktober 2000 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk...
Commission Directive 2000/66/EC of 23 October 2000 including an active substance (triasulfuron) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 2000/66/EG der Kommission vom 23. Oktober 2000 zur Aufnahme des Wirkstoffs Triasulfuron in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschuzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/66/EB frá 23. október 2000 um að bæta virku efni (tríasúlfúroni) við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 2000/66/EF av 23. oktober 2000 om oppføring av eit aktivt stoff (triasulfuron) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
Commission Directive 2000/67/EC of 23 October 2000 including an active substance (esfenvalerate) in Annex I to Council Directive 91/414/EC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 2000/67/EG der Kommission vom 23. Oktober 2000 zur Aufnahme des Wirkstoffs Esfenvalerat in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/67/EB frá 23. október 2000 um að bæta virku efni (esfenvalerati) við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 2000/67/EF av 23. oktober 2000 om oppføring av eit aktivt stoff (esfenvalerat) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
Commission Directive 2000/68/EC of 23 October 2000 including an active substance (bentazone) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 2000/68/EG der Kommission vom 23. Oktober 2000 zur Aufnahme des Wirkstoffs Bentazon in Anhang I der Richtlinie 91/41/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/68/EB frá 23. október 2000 um að bæta virku efni (bentasóni) við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 2000/68/EF av 23. oktober 2000 om oppføring av eit aktivt stoff (bentazon) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
Commission Regulation (EC) No 2338/2000 of 20 October 2000 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin .
Verordnung (EG) Nr. 2338/2000 der Kommission vom 20. Oktober 2000 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2338/2000 frá 20. október 2000 um breytingar á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2338/2000 av 20. oktober 2000 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk...
Commission Directive 2000/63/EC of 5 October 2000 amending Directive 96/77/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners.
Richtlinie 2000/63/EG der Kommission vom 5. Oktober 2000 zur Änderung der Richtlinie 96/77/EG zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel .)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/63/EB frá 5. október 2000 um breytingu á tilskipun 96/77/EB um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir önnur aukefni í matvælum en litarefni og sætuefni
Kommisjonsdirektiv 2000/63/EF av 5. oktober 2000 om endring av direktiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Commission Decision 2000/605/EC of 26 September 2000 amending decision 96/603/EC establishing the list of products belonging to class A "No contribution to fire" provided for in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products
Entscheidung der Kommission vom 26. September 2000 zur Änderung der Entscheidung 96/603/EG zur Festlegung eines Verzeichnisses von Produkten, die in die Kategorien A "Kein Beitrag zum Brand" gemäß der Entscheidung 94/611/EG zur Durchführung von Artikel 20 der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/605/EB frá 26. september 2000 um breytingu á ákvörðun 96/603/EB um samantekt skrár yfir vörur sem falla undir flokk A ,,Stuðlar ekki að útbreiðslu elds“ sem kveðið er á um í ákvörðun 94/611/EB um framkvæmd 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/...
Kommisjonsvedtak 2000/605/EF av 26. september 2000 om endring av vedtak 96/603/EF om utarbeiding av lista over byggjevarer som høyrer inn under klasse A «Bidrar ikke til brann» i vedtak 94/611/EF om gjennomføring av artikkel 20 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggevarer
Commission Regulation (EC) No 2020/2000 of 25 September 2000 amending Regulation (EEC) No 207/93 defining the content of Annex VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 and amending Section C of Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs.
Verordnung (EG) Nr. 2020/2000 der Kommission vom 25. September 2000 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 207/93 zur Festlegung des Inhalts des Anhangs VI der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates sowie zur Änderung des Anhangs VI Teil C der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2020/2000 frá 25. september 2000 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 207/93 um skilgreiningu á innihaldi VI. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 og breytingu á C-hluta VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2020/2000 av 25. september 2000 om endring av forordning (EØF) nr. 207/93 om fastsettelse av innholdet i vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 og endring av del C i vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode...
Commission Decision 2000/638/EC of 22 September 2000 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to marine radio communication equipment intended to be fitted to seagoing non-SOLAS vessels and which is intended to participate in the global maritime distress and safety system (GMDSS) and not covered by Council Directive 96/98/EC on marine equipment
Entscheidung der Kommission vom 22. September 2000 über die Anwendung von Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e) der Richtlinie 1999/5/EG auf Seefunkanlagen, die für die Ausrüstung von nicht dem SOLAS-Übereinkommen unterliegenden Seeschiffen zwecks Teilnahme am weltweiten Seenot- und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/638/EB frá 22. september 2000 um beitingu e-liðar 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 1999/5/EB gagnvart fjarskiptabúnaði um borð í skipum sem ætlaður er til uppsetningar í hafskip sem ekki falla undir samninginn um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS...
Kommisjonsvedtak 2000/638/EF av 22. september 2000 om anvendelse av artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i direktiv 1999/5/EF på radiokommunikasjonsutstyr beregnet på installering på sjøgående skip som ikke omfattes av SOLAS-konvensjonen, med henblikk på deltaking i Det globale maritime...
Commission Directive 2000/57/EC of 22 September 2000 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively.
Richtlinie 2000/57/EG der Kommission vom 22. September 2000 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG und 90/642/EWG des Rates über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Obst und Gemüse und bestimmten Erzeugnissen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/57/EB frá 22. september 2000 um breytingu á viðaukum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE og 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á annars vegar ávöxtum og matjurtum og hins vegar tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum...
Kommisjonsdirektiv 2000/57/EF av 22. september 2000 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler i og på frukt og grønnsaker og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og...
Commission Directive 2000/58/EC of 22 September 2000 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively.
Richtlinie 2000/58/EG der Kommission vom 22. September 2000 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide, Lebensmitteln...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/58/EB frá 22. september 2000 um breytingu á viðaukum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á annars vegar kornvörum og matvælum úr dýraríkinu og hins vegar tilteknum vörum úr...
Kommisjonsdirektiv 2000/58/EF av 22. september 2000 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse...
Commission Regulation (EC) No 1960/2000 of 15 September 2000 amending Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (1).
Verordnung (EG) Nr. 1960/2000 der Kommission vom 15. September 2000 zur Änderung der Anhänge I und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1960/2000 frá 15. september 2000 um breytingar á I. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1960/2000 av 15. september 2000 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Directive 2000/49/EC of 26 July 2000 including an active substance (mesulfuron/methyl) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 2000/49/EG der Kommission vom 26. Juli 2000 zur Aufnahme eines Wirkstoffs (Metsulfuron-Methyl) in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/49/EB frá 26. júlí 2000 um að bæta virku efni (metsúlfúronmetýli) við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 2000/49/EF av 26. juli 2000 om oppføring av et aktivt stoff (metsulfuron-metyl) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
Commission Directive 2000/50/EC of 26 July 2000 including an active substance (prohexadione-calcium) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 2000/50/EG der Kommission vom 26. Juli 2000 zur Aufnahme eines Wirkstoffs (Prohexadion-Calcium) in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/50/EB frá 26. júlí 2000 um að bæta virku efni (próhexadíonkalsíumi) við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 2000/50/EF av 26. juli 2000 om oppføring av et aktivt stoff (proheksadion?kalsium) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.