With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 98/634/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to bed mattresses
Entscheidung der Kommission vom 2. Oktober 1998 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Bettmatratzen (98/634/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/634/EB frá 2. október 1998 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir rúmdýnur
Kommisjonsvedtak 98/634/EF av 2. oktober 1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar
Commission Decision 98/184/EC of 25 February 1998 concerning a questionnaire for Member States' reports on the implementation of Council Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste
Entscheidung der Kommission vom 25. Februar 1998 zum Fragebogen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung der Richtlinie 94/67/EG des Rates über die Verbrennung gefährlicher Abfälle (Umsetzung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates) (98/184/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/184/EB frá 25. febrúar 1998 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar ráðsins 94/67/EB um brennslu hættulegs úrgangs (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 98/184/EF av 25. februar 1998 om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av rådsdirektiv 94/67/EF om forbrenning av farlig avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.