With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(1998) 388
Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption
Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
Tilskipun ráðsins 98/83/EB frá 3. nóvember 1998 um gæði neysluvatns
Rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet
Commission Directive 98/15/EC amending Council Directive 91/271/EEC with respect to certain requirements established in Annex I thereof.
Richtlinie 98/15/EG der Kommission vom 27. Februar 1998 zur Änderung der Richtlinie 91/271/EWG des Rates im Zusammenhang mit einigen in Anhang I festgelegten Anforderungen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/15/EB frá 27. febrúar 1998 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/271/EBE að því er varðar tilteknar kröfur í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 98/15/EF av 27. februar 1998 om endring av rådsdirektiv 91/271/EØF med omsyn til visse krav som er fastsette i vedlegg I

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.