With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2004/554/EC of 9 July 2004 amending Annex E to Council Directive 91/68/EEC and Annex I to Council Decision 79/542/EEC as regards the updating of the model health certificates relating to ovine and caprine animals
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 2004 zur Änderung von Anhang E der Richtlinie 91/68/EWG des Rates und Anhang I der Entscheidung 79/542/EWG hinsichtlich der Aktualisierung der Veterinärbescheinigungen für Schafe und Ziegen (2004/554/EG)
Kommisjonsvedtak av 9. juli 2004 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF og vedlegg I til rådsvedtak 79/542/EØF når det gjelder ajourføring av modellen for helsesertifikater for sau og geit (2004/554/EF)
Commission Regulation (EC) No 1259/2004 of 8 July 2004 concerning the permanent authorisation of certain additives already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1259/2004 der Kommission vom 8. Juli 2004 über die unbefristete Zulassung bestimmter in der Tierernährung bereits zugelassener Zusatzstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1259/2004 frá 8. júlí 2004 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum sem þegar er leyft að nota í fóður
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1259/2004 av 8. juli 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer
Commission Decision 2004/590/EC of 4 June 2004 recognising the fully operational character of the Cypriot database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 4. Juni 2004 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der zyprischen Datenbank für Rinder (2004/590/EG)
Kommisjonsvedtak av 4. juni 2004 om godkjenning av at den kypriotiske databasen for storfe er i full drift (2004/590/EF)
Commission Decision 2004/588/EC of 3 June 2004 recognising the fully operational character of the Maltese database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 3. Juni 2004 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der maltesischen Datenbank für Rinder (2004/588/EG)
Kommisjonsvedtak av 3. juni 2004 om godkjenning av at den maltesiske databasen for storfe er i full drift (2004/588/EF)
COM(2000) 438
Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for the hygiene in foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 880/2004 of 29 April 2004 authorising without time limit the use of beta-carotene and canthaxanthin as additives in feedingstuffs belonging to the group of colouring matters including pigments
Verordnung (EG) Nr. 880/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur unbefristeten Zulassung der Verwendung von Beta-Karotin und Canthaxanthin als Zusatzstoffe für Futtermittel, die zur Gruppe der färbenden Stoffe, einschließlich Pigmente, gehören
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 880/2004 frá 29. apríl 2004 um leyfi án tímamarka fyrir notkun beta-karótíns og kantaxantíns sem aukefna í fóður í flokki litunarefna, að meðtöldum fastlitarefnum
Kommisjonsfororodning (EF) nr. 880/2004 av 29. april 2004 om godkjenning uten tidsbegrensning av bruk i fôrvarer av betakaroten og kantaxantin som tilsetningsstoff tilhørende gruppen fargestoffer, herunder pigmenter
Commission Regulation (EC) No 876/2004 of 29 April 2004 amending Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards trade in ovine and caprine animals for breeding
Verordnung (EG) Nr. 876/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur Änderung des Anhangs VIII der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Handels mit Zuchtschafen und -ziegen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 876/2004 frá 29. apríl 2004 um breytingu á VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar viðskipti með sauðfé og geitur til undaneldis
Kommisjonsforordning (EF) nr. 876/2004 av 29. april 2004 om endring av vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til handel med avlsdyr av sau og geit
COM(2003) 570
Council Directive 2004/68/EC of 26.4.2004 laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate animals, amending Directives 90/426/EEC and 92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC
Richtlinie 2004/68/EG des Rates vom 26. April 2004 zur Festlegung der Veterinärbedingungen für die Einfuhr und die Durchfuhr bestimmter lebender Huftiere in bzw. durch die Gemeinschaft, zur Änderung der Richtlinien 90/426/EWG und 92/65/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 72/462...
Rådsdirektiv 2004/68/EF av 26. april 2004 om fastsettelse av dyrehelseregler for import til og transitt gjennom Fellesskapet av visse arter levende hovdyr, om endring av direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF, og om oppheving av direktiv 72/462/EØF
Commission Regulation (EC) No 879/2004 of 29 April 2004 concerning the provisional authorization of a new use of an additive already authorized in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 879/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes, der in Futtermitteln bereits zugelassen ist (Saccharomyces cerevisiae)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 879/2004 frá 29. apríl 2004 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður (Saccharomyces cerevisiae)
Kommisjonsfororodning (EF) nr. 879/2004 av 29. april 2004 om midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer (Saccharomyces cerevisiae)
Commission Regulation (EC) No 878/2004 of 29 April 2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation (EC) No 1774/2002 for certain animal by-products classified as Category 1 and 2 materials and intended for technical purposes
Verordnung (EG) Nr. 878/2004 der Kommission vom 29. April 2004 mit Übergangsregelungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 hinsichtlich bestimmter tierischer Nebenprodukte, die als Material der Kategorien 1 und 2 eingestuft werden und für technische Verwendungszwecke...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 878/2004 frá 29. apríl 2004 um bráða- birgðaráðstafanir að því er varðar tilteknar aukaafurðir úr dýrum sem eru skilgreindar sem efni í 1. og 2. flokki í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002
Kommisjonsforordning (EF) nr. 878/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av overgangstiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 for visse animalske biprodukter klassifisert som kategori 1- og 2-materiale og som er beregnet til tekniske formål
Commission Decision 2004/433/EC of 29 April 2004 laying down transitional measures for Latvia derogating from Council Directive 1999/74/EC as regards the height of cages for laying hens
Entscheidung 2004/433/EG der Kommission vom 29. April 2004 mit Übergangsmaßnahmen für Lettland zur Abweichung von der Richtlinie 1999/74/EG des Rates hinsichtlich der Höhe der Käfige für Legehennen
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om fastsetjing av overgangstiltak for Latvia om unntak frå rådsdirektiv 1999/74/EF med omsyn til burhøgda for verpehøner (2004/433/EF)
Commission Decision 2004/434/EC of 29 April 2004 adapting Decision 2003/324/EC as regards a derogation from the intra-species recycling ban for fur animals under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council by reason of the accession of Estonia
Entscheidung 2004/434/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Anpassung der Entscheidung 2003/324/EG betreffend eine Ausnahmeregelung für Pelztiere vom Verbot der Rückführung innerhalb derselben Tierart gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des...
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om tilpasning av vedtak 2003/324/EF om unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor samme art for pelsdyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002, på grunn av Estlands tiltredelse (2004/434/EF)
Commission Decision 2004/449/EC of 29 April 2004 approving the residues monitoring plans submitted by the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia in accordance with the Council Directive 96/23/EC
Entscheidung 2004/449/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Genehmigung der von der Tschechischen Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und der Slowakei gemäß der Richtlinie 96/23/EG des Rates vorgelegten Rückstandsüberwachungspläne
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om godkjenning av planene for overvåking av restmengder framlagt av Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF (2004/449/EF)
Commission Decision 2004/439/EC of 29 April 2004 adopting a transitional measure in favour of certain establishments in the meat sector in Malta
Entscheidung 2004/439/EG der Kommission vom 29. April 2004 mit Übergangsmaßnahmen zugunsten bestimmter Betriebe des Fleischsektors in Malta
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om vedtakelse av overgangstiltak til fordel for visse virksomheter i kjøttsektoren på Malta (2004/439/EF)
Commission Decision 2004/455/EC of 29 April 2004 adapting Decision 2003/322/EC implementing Regulation (EC) No 1774/2002 as regards the feeding of certain necrophagous birds with certain Category 1 materials by reason of the accession of Cyprus
Entscheidung der Kommission, vom 29. April 2004, zur Änderung der Entscheidung 2003/322/EG zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Fütterung bestimmter Aas fressender Vögel mit bestimmten Materialien der...
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om tilpasning av vedtak 2003/322/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til fôring av visse åtselfugler med visse typer kategori 1-materiale, som følge av Kypros' tiltredelse (2004/455/EF)
Commission Regulation (EC) No 911/2004 of 29 April 2004 implementing Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards eartags, passports and holding registers
Verordnung (EG) Nr. 911/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Ohrmarken, Tierpässe und Bestandsregister
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 911/2004 frá 29. apríl 2004 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 að því er varðar eyrnamerki, vegabréf og jarðabækur
Kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til øremerker, pass og registre på driftsenheten
Commission Decision 2004/407/EC of 26 April 2004 on transitional sanitary and certification rules under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards imports from certain third counties of photographic gelatine
Entscheidung der Kommission vom 26. April 2004 mit Übergangsregelungen für Hygiene und Bescheinigungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einfuhr von Fotogelatine aus bestimmten Drittländern (2004/407/EG)
COM(2000) 438
Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealinge certain directives concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption and amending Council Directives 89/662/EEC and 92/118/EEC and Council Decision 95/408/EC.
Richtlinie 2004/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Aufhebung bestimmter Richtlinien über Lebensmittelhygiene und Hygienevorschriften für die Herstellung und das Inverkehrbringen von bestimmten, zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/41/EB frá 21. apríl 2004 um niðurfellingu tiltekinna tilskipana sem varða hollustuhætti í tengslum við matvæli og heilbrigðisskilyrði við framleiðslu og markaðssetningu tiltekinna afurða úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis og um...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF av 21. april 2004 om oppheving av visse direktiver om næringsmiddelhygiene og hygieneregler for produksjon og omsetning av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om endring av rådsdirektiv 89/662/EØF og 92/118/...
Commission Decision 2004/371/EC of 20 April 2004 on conditions for the placing on the market of seed mixtures intended for use as fodder plants
Entscheidung der Kommission vom 20. April 2004 über die Bedingungen für das Inverkehrbringen von Saatgutmischungen für Futterpflanzen (2004/371/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/371/EB frá 20. apríl 2004 um skilyrði fyrir markaðssetningu fræblandna sem nota á til ræktunar fóðurjurta (tilkynnt með númeri C(2004) 1429)
Kommisjonsvedtak 2004/371/EF av 20. april 2004 om vilkår for markedsføring av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster [meddelt under nummer K(2004) 1429]
Commission Directive 2004/55/EC of 20 April 2004 amending Council Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed
Richtlinie 2004/55/EG der Kommission vom 20. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 66/401/EWG des Rates über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/55/EB frá 20. apríl 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 66/401/EBE um markaðssetningu fóðurjurtafræja
Kommisjonsdirektiv 2004/55/EF av 20. april 2004 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster
Commission Regulation (EC) No 745/2004 of 16 April 2004 laying down measures with regard to imports of products of animal origin for personal consumption
Verordnung (EG) Nr. 745/2004 der Kommission vom 16. April 2004 mit Einfuhrvorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs zum persönlichen Verbrauch
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 745/2004 frá 16. apríl 2004 um ráðstafanir varðandi innflutning afurða úr dýraríkinu til einkaneyslu
Commission Decision 2004/329/EC of 6 April 2004 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Glycine max not satisfying the requirements of Council Directive 2002/57/EC
Entscheidung der Kommission vom 6. April 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Glycine max (2004/329/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/329/EB frá 6. apríl 2004 um tímabundna setningu tiltekins fræs af tegundinni Glycine max, sem uppfyllir ekki kröfur tilskipunar ráðsins 2002/57/EB, á markað (tilkynnt með númeri C(2004) 1258)
Kommisjonsvedtak 2004/329/EF av 6. april 2004 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Glycine max som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 2002/57/EF [meldt under nummeret K(2004) 1258]
Commission Decision 2004/328/EC of 5 April 2004 amending Annexes I and II to Decision 2003/634/EC approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish
Entscheidung der Kommission vom 5. April 2004 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2003/634/EG zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen virale...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. apríl 2004 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2003/634/EB um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski (...
Kommisjonsvedtak av 5. april 2004 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/634/EF om godkjenning av programma med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og...
Commission Decision 2004/320/EC of 31 March 2004 amending Decisions 93/52/EEC, 2001/618/EC and 2003/467/EC as regards the status of acceding countries with regard to brucellosis (B. melitensis), Aujeszky's disease, enzootic bovine leukosis, bovine brucellosis and tuberculosis and of France with regard to Aujeszky's disease
Entscheidung der Kommission vom 31. März 2004 zur Änderung der Entscheidungen 93/52/EWG, 2001/618/EG und 2003/467/EG hinsichtlich des Status der Beitrittsländer in Bezug auf die Tierseuchen Brucellose (B. melitensis), Aujeszky-Krankheit, Rinderleukose, Rinderbrucellose und...
Kommisjonsvedtak av 31. mars 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF, 2001/618/EF og 2003/467/EF med hensyn til de tiltredende staters status når det gjelder brucellose (B. melitensis), pseudorabies, enzootisk bovin leukose og bovin brucellose og tuberkulose samt Frankrikes status...
Commission Regulation (EC) No 599/2004 of 30 March 2004 concerning the adoption of a harmonised model certificate and inspection report linked to intra-Community trade in animals and products of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 599/2004 der Kommission vom 30. März 2004 zur Festlegung einheitlicher Musterbescheinigungen und Kontrollberichte für den innergemeinschaftlichen Handel mit Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 599/2004 frá 30. mars 2004 um að samþykkja samræmda fyrirmynd að vottorði og skoðunarskýrslu í tengslum við viðskipti innan Bandalagsins með dýr og afurðir úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport i forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk opprinnelse

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar