With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2006/893/EC of 5 December 2006 on the withdrawal of the reference of standard EN 10080:2005 Steel for the reinforcement of concrete — Weldable reinforcing steel — General in accordance with Council Directive 89/106/EEC.
Entscheidung der Kommission vom 5. Dezember 2006 über die Streichung der Fundstelle der Norm EN 10080:2005 Stahl für die Bewehrung von Beton — Schweißgeeigneter Betonstahl — Allgemeines gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (2006/893/EG)
Commission Decision 2006/751/EC of 27 October 2006 amending Decision 2000/147/EC implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction-to-fire performance of construction products.
Entscheidung der Kommission vom 27. Oktober 2006 zur Änderung der Entscheidung 2000/147/EG zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten (2006/751/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. október 2006 um breytingu á ákvörðun 2000/147/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flokkun byggingavara eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna
Kommisjonsvedtak 2006/751/EF av 27. oktober 2006 om endring av vedtak 2000/147/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad
Commission Decision 2006/673/EC of 5 October 2006 amending Decision 2003/43/EC establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards gypsum plasterboards.
Entscheidung der Kommission vom 5. Oktober 2006 zur Änderung der Entscheidung 2003/43/EG zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Gipskartonplatten) (2006/673/EG)
Kommisjonsvedtak av 5. oktober 2006 om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (gipskartongplater) (2006/673/EF)
Commission Decision 2006/600/EC of 4 September 2006 establishing the classes of external fire performance for certain construction products as regards double skin metal faced sandwich panels for roofs.
Entscheidung der Kommission vom 4. September 2006 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Sandwich-Elemente mit beidseitiger Metalldeckschicht für Dächer) bei einem Brand von außen (2006/600/EG)
Kommisjonsvedtak av 4. september 2006 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved utvendig brannpåverknad (dobbeltsidige, metalldekte sandwich-plater til tak) (2006/600/EF)
Commission Decision 2006/213/EC of 6 March 2006 establishing the classses of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards wood flooring and solid wood panelling and cladding
Entscheidung der Kommission vom 6. März 2006 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Holzfußböden sowie Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz) (2006/213/EG)
Kommisjonsvedtak av 6. mars 2006 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (tregolv og ytterveggplater og -kledningar av heiltre) (2006/213/EF)
Commission Decision 2006/190/EC of 1 March 2006 amending Decision 97/808/EC on the procedures for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards floorings
Entscheidung der Kommission vom 1. März 2006 zur Änderung der Entscheidung 97/808/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bodenbeläge (2006/190/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. mars 2006 um breytingu á ákvörðun 97/808/EB um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar gólfefni og slitlag
Kommisjonsvedtak 2006/190/EF av 1. mars 2006 om endring av vedtak 97/808/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til underlagsdekke

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.