With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Directive 2004/117/EC of 22 December 2004 amending Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards examinations carried out under official supervision and equivalence of seed produced in third countries
Richtlinie 2004/117/EG des Rates vom 22. Dezember 2004 zur Änderung der Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG und 2002/57/EG hinsichtlich der amtlich überwachten Prüfungen und der Gleichstellung von in Drittländern erzeugtem Saatgut
Tilskipun ráðsins 2004/117/EB frá 22. desember 2004 um breytingu á tilskipunum 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/EB að því er varðar prófanir sem fara fram undir opinberu eftirliti og að því er varðar jafngildi fræs sem er framleitt í þriðju löndum
Rådsdirektiv 2004/117/EF av 22. desember 2004 om endring av direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til undersøkelser utført under offentlig tilsyn og likeverdighet for frø produsert i tredjestater
Commission Directive 2004/55/EC of 20 April 2004 amending Council Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed
Richtlinie 2004/55/EG der Kommission vom 20. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 66/401/EWG des Rates über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/55/EB frá 20. apríl 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 66/401/EBE um markaðssetningu fóðurjurtafræja
Kommisjonsdirektiv 2004/55/EF av 20. april 2004 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022