With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Directive 97/78/EC of 18 December 1997 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries
Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen
COM(1995) 350
Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 on the approximation of laws of Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery
Richtlinie 97/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen zur Bekämpfung der Emission von gasförmigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren für...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB frá 16. desember 1997 um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða aðgerðir gegn losun mengandi lofttegunda og agna frá brunahreyflum færanlegra véla sem ekki eru notaðar á vegum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner
Council Directive 97/76/EC of 16 December 1997 amending Directive 77/99/EEC and Directive 72/462/EEC with regard to the rules applicable to minced meat, meat preparations and certain other products of animal origin
Richtlinie 97/76/EG des Rates vom 16. Dezember 1997 zur Änderung der Richtlinien 77/99/EWG und 72/462/EWG in bezug auf die Vorschriften für Hackfleisch/Faschiertes, Fleischzubereitungen und bestimmte andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs
Commission Directive 97/71/EC of 15 December 1997 amending the annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues
Richtlinie 97/71/EG der Kommission vom 15. Dezember 1997 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide, Lebensmitteln tierischen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/71/EB frá 15. desember 1997 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum, matvælum úr dýraríkinu og tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum...
Kommisjonsdirektiv 97/71/EF av 15. desember 1997 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter...
Commission Directive 97/72/EC of 15 December 1997 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Richtlinie 97/72/EG der Kommission vom 15. Dezember 1997 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/72/EB frá 15. desember 1997 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 97/72/EF av 15. desember 1997 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector
Richtlinie 97/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der Telekommunikation
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/66/EB frá 15. desember 1997 um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á fjarskiptasviðinu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/66/EF av 15. desember 1997 om behandling av personopplysninger og vern av privatlivets fred innen telekommunikasjonssektoren
Commission Directive 97/73/EC of 15 December 1997 including an active substance (imazalil) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 97/73/EG der Kommission vom 15. Dezember 1997 zur Aufnahme des Wirkstoffs Imazalil in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/73/EB frá 15. desember 1997 um að bæta virku efni (ímasalíli) við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 97/73/EF av 15. desember 1997 om oppføring av et aktivt stoff (imazalil) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
Council Directive 97/74/EC of 15 December 1997 extending, to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Council Directive 94/45/EC of 22 September 1994 on the establishment of a European Works Council
Richtlinie 97/74/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zur Ausdehnung der Richtlinie 94/45/EG über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und...
Tilskipun ráðsins 97/74/EB frá 15. desember 1997 um rýmkun tilskipunar 94/45/EB um stofnun evrópsks samstarfsráðs eða samþykkt reglna í fyrirtækjum og fyrirtækjahópum er starfa á bandalagsvísu varðandi upplýsingamiðlun og samráð við starfsmenn, þannig að hún nái til hins...
Rådsdirektiv 97/74/EF av 15. desember 1997 om utviding av direktiv 94/45/EF om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, med sikte på å...
Council Directive 97/75/EC of 15 December 1997 extending Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Richtlinie 97/75/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zur Änderung und Ausdehnung der Richtlinie 96/34/EG zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub auf das Vereinigte Königreich
Tilskipun ráðsins 97/75/EB frá 15. desember 1997 um breytingu og rýmkun á tilskipun 96/34/EB um rammasamninginn um foreldraorlof sem UNICE, CEEP og ETUC hafa gert svo að hún taki til Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands
Rådsdirektiv 97/75/EF av 15. desember 1997 om endring og utviding av direktiv 96/34/EF om rammeavtalen om foreldrepermisjon inngått mellom UNICE, CEEP og EFF til å omfatte Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland
COM(1997) 624
Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex
Richtlinie 97/80/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Beweislast bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
Tilskipun ráðsins 97/80/EB frá 15. desember 1997 um sönnunarbyrði í málum er varða mismunun vegna kynferðis
Rådsdirektiv 97/80/EF av 15. desember 1997 om provtyngsla i samband med skilnadshandsaming på grunnlag av kjønn
Commission Directive 97/69/EC of 5 December 1997 adapting to technical progress for the 23rd time Council Directive 67/548/EEC on the laws, regs and admin provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Richtlinie 97/69/EG der Kommission vom 5. Dezember 1997 zur dreiundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/69/EB frá 5. desember 1997 um tuttugustu og þriðju aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna
Kommisjonsdirektiv 97/69/EF av 5. desember 1997 om 23. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Commission Directive 97/65/EC of 26 November 1997 adapting, for the third time, to technical progress Council Directive 90/679/EEC on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work
Richtlinie 97/65/EG der Kommission vom 26. November 1997 zur dritten Anpassung der Richtlinie 90/679/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/65/EB frá 26. nóvember 1997 um þriðju aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 90/679/EBE um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum
Kommisjonsdirektiv 97/65/EF av 26. november 1997 om tredje tilpassinga til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 90/679/EØF om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
COM(1996) 594
Directive 97/63/EEC of the European Parliament and of the Council of 24 November 1997 amending Directives 76/116/EEC, 80/876/EEC, 89/284/EEC and 89/530/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilizers
Richtlinie 97/63/EG des Europaïschen Parlaments und des Rates vom 24. November 1997 zur Änderung der Richtlinien 76/116/EWG, 80/876/EWG, 89/284/EWG und 89/530/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Düngemittel
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/63/EB frá 24. nóvember 1997 um breytingu á tilskipunum 76/116/EBE, 80/876/EBE, 89/284/EBE og 89/530/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn áburð
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/63/EF av 24. november 1997 om endring av direktiv 76/116/EØF, 80/876/EØF, 89/284/EØF og 89/530/EØF om tilnærming av lovgjevinga om gjødsel i medlemsstatane
Commission Directive 97/64/EC of 10 November 1997 adapting to technical progress for the fourth time Annex I to Council Directive 76/769/EEC on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (oil lamps)
Richtlinie 97/64/EG der Kommission vom 10. November 1997 zur vierten Anpassung von Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/64/EB frá 10. nóvember 1997 um fjórðu aðlögun að tækniframförum á I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna...
Kommisjonsdirektiv 97/64/EF av 10. november 1997 om fjerde tilpassinga til den tekniske utviklinga av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (...
COM(1996) 375
Directive 97/60/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1997 amending for the third time Directive 88/344/EEC on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients
Richtlinie 97/60/EG des Europaïschen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1997 zur dritten Änderung der Richtlinie 88/344/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Extraktionslösungsmittel, die bei der Herstellung von Lebensmitteln und...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/60/EB frá 27. október 1997 um þriðju breytingu á tilskipun 88/344/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi leysiefni sem notuð eru við framleiðslu matvæla og efnisþátta sem notaðir eru við matvælavinnslu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/60/EF av 27. oktober 1997 om tredje endring av direktiv 88/344/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bruk av ekstraksjonsmidler ved framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser
COM(1996) 513
Directive 97/56/EC of the European Parliament and of the Council of 20 October 1997 amending for the 16th time Directive 76/769/EEC on on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
Richtlinie 97/56/EG des Europaïschen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 1997 zur sechzehnten Änderung der Richtlinie 76/769/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/56/EB frá 20. október 1997 um 16. breytingu á tilskipun 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/56/EF av 20. oktober 1997 om 16. endring av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater
Council Directive 97/61/EC of 20 October 1997 amending the Annex to Directive 91/492/EEC laying down the health conditions for the production and placing on the market of live bivalve molluscs
Richtlinie 97/61/EG des Rates vom 20. Oktober 1997 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 91/492/EWG zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeugung und Vermarktung lebender Muscheln
Commission Directive 97/59/EC of 7 October 1997 on adapting to technical progress Council Directive 90/679/EC on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work
Richtlinie 97/59/EG der Kommission vom 7. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 90/679/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Siebte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) an...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/59/EB frá 7. október 1997 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 90/679/EBE um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum (sjöunda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE)
Kommisjonsdirektiv 97/59/EF av 7. oktober 1997 om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 90/679/EØF om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/...
COM(1995) 437
EP/Council Directive 97/50/EC amending directive 93/16/EEC to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications
Richtlinie 97/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Änderung der Richtlinie 93/16/EWG zur Erleichterung der Freizügigkeit für Ärzte und zur gegenseitigen Anerkennung ihrer Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/50/EB frá 6. október 1997 um breytingu á tilskipun 93/16/EBE um að greiða fyrir frjálsum flutningum lækna og um gagnkvæma viðurkenningu á prófskírteinum þeirra, vottorðum og öðrum vitnisburði um formlega menntun og hæfi
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/50/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 93/16/EØF om å lette den frie bevegelighet for leger og om gjensidig godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis
Directive 97/51/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Council Directives 90/387/EEC and 92/44/EEC for the purpose of adaptation to a competitive environment in telecommunications
Richtlinie 97/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Änderung der Richtlinien 90/387/EWG und 92/44/EWG des Rates zwecks Anpassung an ein wettbewerbsorientiertes Telekommunikationsumfeld
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/51/EB frá 6. október 1997 um breytingu á tilskipunum ráðsins 90/387/EBE og 92/44/EBE til að laga þær að samkeppnisumhverfi í fjarskiptum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/51/EF av 6. oktober 1997 om endring av rådsdirektiv 90/387/EØF og 92/44/EØF med henblikk på tilpasning til konkurranseforhold på telekommunikasjonsområdet
COM(1991) 147
Directive 97/55/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising
Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/55/EB frá 6. október 1997 um breytingu á tilskipun 84/450/EBE varðandi villandi auglýsingar þannig að hún taki einnig til samanburðarauglýsinga
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame
Directive 97/54/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 1997amending, as regards the maximum design speed of wheeled agricultural trators, Council Directives 74/150/EEC, 74/151/EEC, 74/152/EEC, 74/346/EEC, 74/347/EEC, 75/321/EEC, 75/322/EEC, 76/432/EEC, 76/763/EEC, 77/311/EEC, 77/537/EEC, 78/764/EEC, 78/933/EEC, 79/532/EEC, 79/533/EEC, 80/720/EEC, 86/297/EEC, 86/415/EEC and 89/173/EEC.
Richtlinie 97/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 1997 zur Änderung der Richtlinien 74/150/EWG, 74/151/EWG, 74/152/EWG, 74/346/EWG, 74/347/EWG, 75/321/EWG, 75/322/EWG, 76/432/EWG, 76/763/EWG, 77/311/EWG, 77/537/EWG, 78/764/EWG, 78/933/EWG, 79/532/...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/54/EB frá 23. september 1997 um breytingu á tilskipunum ráðsins 74/150/EBE, 74/151/EBE, 74/152/EBE, 74/346/EBE, 74/347/EBE, 75/321/EBE, 75/322/EBE, 76/432/EBE, 76/763/EBE, 77/311/EBE, 77/537/EBE, 78/764/EBE, 78/933/EBE, 79/532/EBE, 79/533/...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF av 23. september 1997 om endring av rådsdirektiv 74/150/EØF, 74/151/EØF, 74/152/EØF, 74/346/EØF, 74/347/EØF, 75/321/EØF, 75/322/EØF, 76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/311/EØF, 77/537/EØF, 78/764/EØF, 78/933/EØF, 79/532/EØF, 79/533/EØF, 80/720/...
Council Directive 97/57/EC establishing Annex VI to Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 97/57/EG des Rates vom 22. September 1997 zur Festlegung des Anhangs VI der Richtlinie 91/414/EWG über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun ráðsins 97/57/EB frá 22. september 1997 um samningu VI. viðauka við tilskipun 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Rådsdirektiv 97/57/EF av 22. september 1997 om fastsettelse av vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
Commission Directive 97/53/EEC of 11 September 1997 adapting to technical progress Council Directive 79/196/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres employing certain types of protection
Richtlinie 97/53/EG der Kommission vom 11. September 1997 zur Anpassung der Richtlinie 79/196/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosibler Atmosphäre, die mit bestimmten...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/53/EB frá 11. september 1997 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 79/196/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um rafföng með tiltekna varnartilhögun til notkunar á sprengihættustöðum
Kommisjonsdirektiv 97/53/EF av 11. september 1997 om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 79/196/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr med visse beskyttelsesarter til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
Commission Directive 97/47/EC of 28 July 1997 amending the Council Directives 77/101/EEC, 79/373/EEC and 91/357/EEC
Richtlinie 97/47/EG der Kommission vom 28. Juli 1997 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 77/101/EWG, 79/373/EWG und 91/357/EWG
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/47/EB frá 28. júlí 1997 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 77/101/EBE, 79/373/EBE og 91/357/EBE
Kommisjonsdirektiv 97/47/EF av 28. juli 1997 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 77/101/EØF, 79/373/EØF og 91/357/EØF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

New EFTA House: Call for logo proposals