With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2008/861/EC of 29 October 2008 on rules for implementing Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (Codified version)
Entscheidung der Kommission vom 29. Oktober 2008 über die Durchführungsbestimmungen zu der Richtlinie 95/64/EG des Rates über die statistische Erfassung des Güter- und Personenseeverkehrs (2008/861/EG)
Kommisjonsvedtak av 29. oktober 2008 om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs (2008/861/EF)
Commission Decision 2007/394/EC of 7 June 2007 amending Council Directive 90/377/EEC with regard to the methodology to be applied for the collection of gas and electricity prices charged to industrial end-users
Beschluss der Kommission vom 7. Juni 2007 zur Änderung der Richtlinie 90/377/EWG des Rates zur Einführung eines gemeinschaftlichen Verfahrens zur Gewährleistung der Transparenz der vom industriellen Endverbraucher zu zahlenden Gas- und Strompreise (2007/394/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júní 2007 um breytingu á tilskipun ráðsins 90/377/EBE með tilliti til aðferðafræðinnar sem beita á við söfnun upplýsinga um verð á gasi og rafmagni til notenda í atvinnuskyni (2007/394/EB)
Kommisjonsbeslutning av 7. juni 2007 om endring av rådsdirektiv 90/377/EØF med hensyn til metoden som skal anvendes ved innsamling av priser på gass og elektrisk kraft til sluttbrukere som driver næringsvirksomhet (2007/394/EF)
Commission Decision of 4 March 2005 implementing Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea and amending Annexes thereto
Entscheidung der Kommission vom 4. März 2005 zur Durchführung der Richtlinie 95/64/EG des Rates über die statistische Erfassung des Güter- und Personenseeverkehrs und zur Änderung ihrer Anhänge (2005/366/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. mars 2005 til framkvæmdar á tilskipun ráðsins 95/64/EB um gerð hagskýrslna í tengslum við vöru- og farþegaflutninga á sjó og um breytingu á viðaukum við hana (2005/366/EB)
Kommisjonsvedtak av 4. mars 2005 om gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs, og om endring av vedlegg til dette (2005/366/EF)
Commission Decision 2004/883/EC of 10 December 2004 adjusting the Annex to Council Directive 95/57/EC on the collection of statistical information in the field of tourism as regards country lists
Entscheidung der Kommission vom 10. Dezember 2004 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 95/57/EG des Rates über die Erhebung statistischer Daten im Bereich des Tourismus (2004/883/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. desember 2004 um aðlögun á viðaukanum við tilskipun ráðsins 95/57/EB um söfnun tölfræðilegra upplýsinga á sviði ferðaþjónustu að því er varðar landaskrárnar (2004/883/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. desember 2004 om tilpasning av vedlegget til rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling av statistiske opplysninger om turisme med hensyn til listene over stater (2004/883/EF)
Commission Decision 2000/363/EC of 28 April 2000 on rules for implementing Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
Entscheidung der Kommission vom 28. April 2000 über die Durchführungsbestimmungen zu der Richtlinie 95/64/EG des Rates über die statistische Erfassung des Güter- und Personenseeverkehrs (2000/363/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/363/EB frá 28. apríl 2000 um reglur til framkvæmdar á tilskipun ráðsins 95/64/EB um gerð hagskýrslna í tengslum við vöru- og farþegaflutninga á sjó
Kommisjonsvedtak 2000/363/EF av 28. april 2000 om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs
Commission Decision of 24 November 1999 relating to the definitions of the characteristics, the list of agricultural products, the exceptions to the definitions and the regions and districts regarding the surveys on the structure of agricultural holdings (2000/115/EC)
Entscheidung der Kommission vom 24. November 1999 über die Definitionen der Erhebungsmerkmale, die Liste der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die Ausnahmen von den Definitionen sowie die Regionen und Bezirke im Hinblick auf die Erhebungen über die Struktur der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/115/EB frá 24. nóvember 1999 að því er varðar skilgreiningar könnunaratriða, skrána yfir landbúnaðarafurðir, undantekningar frá skilgreiningunum og svæði og héruð er varða kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum [tilkynnt með númeri C(1999)...
Kommisjonsvedtak 2000/115/EF av 24. november 1999 om definisjoner av kjennetegn, listen over landbruksvarer, unntak fra definisjonene samt regioner og områder med hensyn til undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i landbruket [meldt under nummeret K(1999) 3875])
Commission Decision 1999/35/EC of 9 December 1998 on the procedures for implementing Council Directive 95/57/EC on the collection of statistical information in the field of tourism
Entscheidung der Kommission vom 9. Dezember 1998 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 95/57/EG des Rates über die Erhebung statistischer Daten im Bereich des Tourismus (1999/35/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/35/EB frá 9. desember 1998 um málsmeðferð við framkvæmd á tilskipun ráðsins 95/57/EB um söfnun tölfræðilegra upplýsinga á sviði ferðaþjónustu
Kommisjonsvedtak 1999/35/EF av 9. desember 1998 om framgangsmåten for gjennomføring av rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling av statistiske opplysninger om turisme
Commission Decision 98/377/EC of 18 May 1998 adapting Annex I to Council Regulation 571/88/EC in view of the organisation of the Community surveys on the structure of agricultural holdings
Entscheidung der Kommission vom 18. Mai 1998 zur Anpassung von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates im Hinblick auf die Durchführung von Erhebungen der Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe (98/377/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/377/EB frá 18. maí 1998 um aðlögun I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 um skipulag kannana bandalagsins á nýtingu bújarða
Kommisjonsvedtak 98/377/EF av 18. mai 1998 om tilpasning av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 med henblikk på tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket
Commission Decision 98/385/EC of 13 May 1998 on rules for implementing Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
Entscheidung der Kommission vom 13. Mai 1998 über die Durchführungsbestimmungen zu der Richtlinie 95/64/EG des Rates über die statistische Erfassung des Güter- und Personenseeverkehrs (98/385/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/385 frá 13. maí 1998 um reglur um framkvæmd tilskipunar ráðsins 95/64/EB um gerð hagskýrslna í tengslum við vöru- og farþegaflutninga á sjó
Kommisjonsvedtak 98/385/EF av 13. mai 1998 om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs
Commission Decision 97/157/EC of 12 February 1997 defining the treatment of the income of undertakings for collective investment (UCITs) for the purpose of the implementation of Council Directive 89/130/EEC
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 1997 zur Festlegung der Behandlung der Einnahmen von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) im Zusammenhang mit der Anwendung der Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates zur Harmonisierung der Erfassung des Bruttosozialprodukts zu...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/157/EB, KBE frá 12. febrúar 1997 um hvernig fara skuli með tekjur fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu vegna framkvæmdar á tilskipun ráðsins 89/130/EBE, KBE um samræmingu skýrslugerðar um verga þjóðarframleiðslu á markaðsvirði
Kommisjonsvedtak 97/157/EF, Euratom av 12. februar 1997 om handsaminga av inntektene til føretak for kollektiv investering (FKI) i samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
Commission Decision of 15 February 1996 adapting Annex I of Council Regulation (EEC) No 571/88 on the organization of Community surveys on the structure of agricultural holdings between 1988 and 1997 and Commission Decision No 89/651/EEC relating to the definitions of the characteristics and to the list of agricultural products for these surveys
Entscheidung der Kommission vom 15. Februar 1996 zur Anpassung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates zur Durchführung von Gemeinschaftserhebungen über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe im Zeitraum 1988 bis 1997 und des Anhangs I der Entscheidung 89...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. febrúar 1996 um aðlögun á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 um skipulag kannana bandalagsins á nýtingu bújarða frá 1998 til 1997 og á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 89/651/EBE um skilgreiningar könnunaratriða og um...
Kommisjonsvedtak 96/170/EF av 15. februar 1996 om tilpasning av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket i tidsrommet 1988-1997 og av vedlegg I til kommisjonsvedtak 89/651/EØF om...
96/14/EC: Commission Decision of 19 December 1995 establishing deadlines for the communication of the results of the 1995 farm structure surveys to the Statistical Office of the European Communities
Entscheidung der Kommission vom 19. Dezember 1995 zur Festlegung der spätesten Termine für die Übermittlung der Ergebnisse der Agrarstrukturerhebungen 1995 an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (96/14/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. desember 1995 um fresti til að skila Hagstofu Evrópubandalaganna niðurstöðum kannana um nýtingu bújarða 1995
Commission Decision of 4 October 1993 defining the distinction between 'other taxes linked to production' and 'intermediate consumption' for the purpose of the implementation of Article 1 of Council Directive 89/130/EEC, Euratom on the harmonization of the compilation of gross national product at market prices
Entscheidung der Kommission vom 4. Oktober 1993 bezüglich der Abgrenzung der "sonstigen Produktionssteuern" von den "Vorleistungen" im Zusammenhang mit der Anwendung von Artikel 1 der Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates zur Harmonisierung der Erfassung...
Commission Decision of 22 July 1993 defining taxes linked to production and imports for the purpose of the implementation of Article 1 of Council Directive 89/130/EEC, Euratom on the harmonization of the compilation of gross national product at market prices
Entscheidung der Kommission vom 22. Juli 1993 zur Festlegung der Definition der Produktionssteuern und Einfuhrabgaben im Zusammenhang mit der Anwendung von Artikel 1 der Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates zur Harmonisierung der Erfassung des Bruttosozialprodukts zu...
Commission Decision of 22 July 1993 defining production and import subsidies for the purpose of the implementation of Article 1 of Council Directive 89/130/EEC, Euratom on the harmonization of the compilation of gross national product at market prices
Entscheidung der Kommission vom 22. Juli 1993 zur Festlegung der Definition der Subventionen im Zusammenhang mit der Anwendung von Artikel 1 der Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates zur Harmonisierung der Erfassung des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen (93/475/EWG,...
Commission Decision of 9 February 1993 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 807/89 for Community surveys on the structure of agricultural holdings in the period 1996 to 1997
Entscheidung der Kommission vom 9. Februar 1993 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 807/89 des Rates im Hinblick auf die Erhebungen der Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe im Zeitraum 1993 bis 1997 (93/156/EWG)
72/356/EEC: Commission Decision of 18 October 1972 laying down implementing provisions for the statistical surveys on milk and milk products
72/356/EWG: Entscheidung der Kommission vom 18. Oktober 1972 über Durchführungsbestimmungen bezüglich der statistischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.