With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2014/746/EU of 27 October 2014 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage, for the period 2015 to 2019
Beschluss der Kommission vom 27. Oktober 2014 zur Festlegung eines Verzeichnisses der Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen wird, dass sie im Zeitraum 2015-2019 einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt sind, gemäß der Richtlinie 2003/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. október 2014 um samantekt skrár samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB yfir geira og undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka á tímabilinu 2015 til 2019 (2014/746/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 27. oktober 2014 om opprettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF, av en liste over sektorer og delsektorer som anses å være eksponert for en betydelig risiko for karbonlekkasje, i perioden 2015-2019
Commission Implementing Decision 2014/166/EU of 21 March 2014 amending Decision 2005/381/EC as regards the questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. März 2014 zur Änderung des Beschlusses 2005/381/EG in Bezug auf den Fragebogen für die Berichterstattung über die Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/166/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. mars 2014 um breytingu á ákvörðun 2005/381/EB að því er varðar spurningalista fyrir skýrslugjöf um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (2014/166/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. mars 2014 om endring av vedtak 2005/381/EF med hensyn til spørreskjemaet til rapportering om anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 17 February 2022