With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 2006/141/EC of 22 December 2006 on infant formulae and follow-on formulae and amending Directive 1999/21/EC
Richtlinie 2006/141/EG der Kommission vom 22. Dezember 2006 über Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung und zur Änderung der Richtlinie 1999/21/EG
Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 1999/21/EF
Commission Directive 2006/142/EC of 22 December 2006 amending Annex IIIa of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council listing the ingredients which must under all circumstances appear on the labelling of foodstuffs
Richtlinie 2006/142/EG der Kommission vom 22. Dezember 2006 zur Änderung des Anhangs III a der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates mit dem Verzeichnis der Zutaten, die unter allen Umständen auf der Etikettierung der Lebensmittel anzugeben sind
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/142/EB frá 22. desember 2006 um breytingu á skránni í III. viðauka a við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB yfir innihaldsefni sem skylt er að tilgreina í merkingu matvæla
Kommisjonsdirektiv 2006/142/EF av 22. desember 2006 om endring av listen i vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF over de ingredienser som alltid skal angis ved merking av næringsmidler
Commission Directive 2006/139/EC of 20 December 2006 amending Council Directive 76/769/EEC as regards restrictions on the marketing and use of arsenic compounds for the purpose of adapting its Annex I to technical progress.
Richtlinie 2006/139/EG der Kommission vom 20. Dezember 2006 zur Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates hinsichtlich der Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung von Arsenverbindungen zwecks Anpassung ihres Anhangs I an den technischen Fortschritt
Kommisjonsdirektiv 2006/139/EF av 20. desember 2006 om endring av rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til begrensning av omsetning og bruk av arsenforbindelser for å tilpasse vedlegg I til den tekniske utvikling
Commission Directive 2006/140/EC of 20 December 2006 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2006/140/EG der Kommission vom 20. Dezember 2006 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Sulfurylfluorid in Anhang I
Kommisjonsdirektiv 2006/140/EF av 20. desember 2006 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av sulfurylfluorid som et aktivt stoff i vedlegg I
COM(2003) 644
Directive 2006/121/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency.
Richtlinie 2006/121/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe im Hinblick auf...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/121/EF av 18. desember 2006 om endring av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer for å tilpasse det til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,...
COM(2003) 252
Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (codified version)
Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (kodifizierte Fassung)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF av 12. desember 2006 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser
Commission Directive 2006/128/EC of 8 December 2006 amending and correcting Directive 95/31/EC laying down specific criteria of purity concerning sweeteners for use in foodstuffs
Richtlinie 2006/128/EG der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Änderung und Berichtigung der Richtlinie 95/31/EG zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für Süßungsmittel, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/128/EB frá 8. desember 2006 um breytingu og leiðréttingu á tilskipun 95/31/EB um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir sætuefni til notkunar í matvælum
Kommisjonsdirektiv 2006/128/EF av 8. desember 2006 om endring og retting av direktiv 95/31/EF om fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium for søtstoff som kan nyttast i næringsmiddel
Commission Directive 2006/129/EC of 8 December 2006 amending and correcting Directive 96/77/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners
Richtlinie 2006/129/EG der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Änderung und Berichtigung der Richtlinie 96/77/EG zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/129/EB frá 8. desember 2006 um breytingu og leiðréttingu á tilskipun 96/77/EB þar sem mælt er fyrir um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir önnur aukefni í matvælum en litarefni og sætuefni
Kommisjonsdirektiv 2006/129/EF av 8. desember 2006 om endring og retting av direktiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Commission Directive 2006/119/EC of 27 November 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council concerning heating systems for motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 2006/119/EG der Kommission vom 27. November 2006 zur Anpassung der Richtlinie 2001/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Heizanlagen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt
Kommisjonsdirektiv 2006/119/EF av 27. november 2006 om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere
Council Directive 2006/102/EC of 20 November 2006 adapting Directive 67/548/EEC on the classification, packaging and labelling of dangerous substances, by reason of the accession of Bulgaria and Romania
Richtlinie 2006/102/EG des Rates vom 20. November 2006 zur Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens
Rådsdirektiv 2006/102/EF av 20. november 2006 om tilpasning av direktiv 67/548/EØF om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
Commission Directive 2006/92/EC of 9 November 2006 amending Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for captan, dichlorvos, ethion and folpet
Richtlinie 2006/92/EG der Kommission vom 9. November 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte für Captan, Dichlorvos, Ethion und Folpet
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/92/EB frá 9. nóvember 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir kaptan, díklórvos, etíon og fólpet
Kommisjonsdirektiv 2006/92/EF av 9. november 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for restmengder av kaptan, diklorvos, etion og folpet
Commission Directive 2006/81/EC of 23 October 2006 adapting Directive 95/17/EC as regards the non-inclusion of one or more ingredients on the list used for the labelling of cosmetic products and Directive 2005/78/EC as regards the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from engines for use in vehicles, by reason of the accession of Bulgaria and Romania
Richtlinie 2006/81/EG der Kommission vom 23. Oktober 2006 zur Anpassung der Richtlinie 95/17/EG betreffend die Nichteintragung eines oder mehrerer Bestandteile in die für die Etikettierung kosmetischer Mittel vorgesehene Liste und der Richtlinie 2005/78/EG über Maßnahmen gegen...
Kommisjonsdirektiv 2006/81/EF av 23. oktober 2006 om tilpasning av direktiv 95/17/EF med hensyn til fritak for oppføring av én eller flere bestanddeler på listen fastsatt for merking av kosmetiske produkter, og direktiv 2005/78/EF med hensyn til tiltak mot utslipp av...
Commission Directive 2006/82/EC of 23 October 2006 adapting Directive 91/321/EEC on infant formulae and follow-on formulae and Directive 1999/21/EC on dietary foods for special medical purposes, by reason of the accession of Bulgaria and Romania
Richtlinie 2006/82/EG der Kommission vom 23. Oktober 2006 zur Anpassung der Richtlinie 91/321/EWG über Säuglingsnahrung und Folgenahrung und der Richtlinie 1999/21/EG über diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/82/EB frá 23. október 2006 um aðlögun á tilskipun 91/321/EBE um ungbarnablöndur og stoðblöndur og á tilskipun 1999/21/EB um sérfæði, sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi, vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu
Kommisjonsdirektiv 2006/82/EF av 23. oktober 2006 om tilpasning av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn og direktiv 1999/21/EF om næringsmidler til spesielle medisinske formål, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
Commission Directive 2006/78/EC of 29 September 2006 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annex II thereto to technical progress.
Richtlinie 2006/78/EG der Kommission vom 29. September 2006 zur Anpassung des Anhangs II der Richtlinie 76/768/EWG über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/78/EB frá 29. september 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga II. viðauka við hana að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2006/78/EF av 29. september 2006 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II til nevnte direktiv til den tekniske utvikling
Commission Directive 2006/76/EC of 22 September 2006 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the specification of the active substance chlorothalonil.
Richtlinie 2006/76/EG der Kommission vom 22. September 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates im Hinblick auf die Spezifikation des Wirkstoffs Chlorthalonil
Kommisjonsdirektiv 2006/76/EF av 22. september 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til spesifikasjonen av det aktive stoffet klortalonil
Commission Directive 2006/75/EC of 11 September 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include dimoxystrobin as active substance.
Richtlinie 2006/75/EC der Kommission vom 11. September 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Dimoxystrobin
Kommisjonsdirektiv 2006/75/EF av 11. september 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av dimoksystrobin som aktivt stoff
Commission Directive 2006/74/EC of 21 August 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include dichlorprop-P, metconazole, pyrimethanil and triclopyr as active substances.
Richtlinie 2006/74/EG der Kommission vom 21. August 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Dichlorprop-P, Metconazol, Pyrimethanil und Triclopyr
Kommisjonsdirektiv 2006/74/EF av 21. august 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av diklorprop-P, metkonazol, pyrimetanil og triklopyr som aktive stoffer
Commission Directive 2006/72/EC of 18 August 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles.
Richtlinie 2006/72/EG der Kommission vom 18. August 2006 zur Änderung der Richtlinie 97/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Bauteile und Merkmale von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/72/EB frá 18. ágúst 2006 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/24/EB um tiltekna íhluti í vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum og sérkenni slíkra ökutækja í því skyni að laga hana a ð tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2006/72/EF av 18. august 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul
Commission Directive 2006/65/EC of 19 July 2006 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annexes II and III thereto to technical progress.
Richtlinie 2006/65/EG der Kommission vom 19. Juli 2006 zur Änderung der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel zwecks Anpassung der Anhänge II und III an den technischen Fortschritt
Kommisjonsdirektiv 2006/65/EF av 19. juli 2006 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling
Commission Directive 2006/64/CE of 18 July 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include clopyralid, cyprodinil, fosetyl and trinexapac as active substances.
Richtlinie 2006/64/EG der Kommission vom 18. Juli 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Clopyralid, Cyprodinil, Fosetyl und Trinexapac
Kommisjonsdirektiv 2006/64/EF av 18. juli 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klopyralid, cyprodinil, fosetyl og trineksapak som aktive stoffer
Commission Directive 2006/62/EC of 12 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for desmedipham, phenmedipham and chlorfenvinphos
Richtlinie 2006/62/EG der Kommission vom 12. Juli 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für Desmedipham, Phenmedipham und Chlorfenvinphos
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/62/EB frá 12. júlí 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir desmedífam, fenmedífam og klórfenvinfos
Kommisjonsdirektiv 2006/62/EF av 12. juli 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for restmengder av desmedifam, fenmedifam og klorfenvinfos
Commission Directive 2006/41/EC of 7 July 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include clothianidin and pethoxamid as active substances.
Richtlinie 2006/41/EG der Kommission vom 7. Juli 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Clothianidin und Pethoxamid
Kommisjonsdirektiv 2006/41/EF av 7. juli 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klotianidin og petoksamid som aktive stoffer
Commission Directive 2006/60/CE of 7 July 2006 amending Annexes to Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of trifloxystrobin, thiabendazole, abamectin, benomyl, carbendazim, thiophanate-methyl, myclobutanyl, glyphosate, trimethylsulfonium, fenpropimorph and chlormequat
Richtlinie 2006/60/EG der Kommission vom 7. Juli 2006 zur Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Trifloxystrobin, Thiabendazol, Abamectin, Benomyl, Carbendazim, Thiophanatmethyl, Myclobuanyl, Glyphosat,...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/60/EB frá 7. júlí 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipun ráðsins 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir trífloxýstróbín, þíabendasól, abamektín, benómýl, karbendasím, þíófanatmetýl, mýklóbútanýl, glýfosat,...
Kommisjonsdirektiv 2006/60/EF av 7. juli 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for restmengder av trifloksystrobin, tiabendazol, abamektin, benomyl, karbendazim, tiofanatmetyl, myklobutanil, glyfosat, trimetylsulfonium,...
Commission Directive 2006/61/EC of 7 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for atrazine, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthion, methamidophos, methomyl, paraquat and triazophos
Richtlinie 2006/61/EG der Kommission vom 7. Juli 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für Atrazin, Azinphosethyl, Cyfluthrin, Ethephon, Fenthion, Methamidophos, Methomyl, Paraquat und...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/61/EB frá 7. júlí 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir atrasín, asínfosetýl, sýflútrín, etefón, fenþíón, metamídófos, metómýl, parakvat og...
Kommisjonsdirektiv 2006/61/EF av 7. juli 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder for atrazin, azinfos-etyl, cyflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomyl, parakvat og triazofos
Directive 2006/52/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs
Richtlinie 2006/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Änderung der Richtlinie 95/2/EG über andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel sowie der Richtlinie 94/35/EG über Süßungsmittel, die in Lebensmitteln verwendet werden...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/52/EB frá 5. júlí 2006 um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni og tilskipun 94/35/EB um sætuefni til notkunar í matvælum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/52/EF av 5. juli 2006 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer og direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.