With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2006) 646
Directive 2006/137/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Directive 2006/87/EC laying down technical requirements for inland waterway vessels
Richtlinie 2006/137/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Änderung der Richtlinie 2006/87/EG über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe
Europaparlaments- og rådsdirektiv av 18. desember 2006 om endring av direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier (2006/137/EF)
COM(2004) 047
Directive 2006/94/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the establishment of common rules for certain types of carriage of goods by road (codified version)
Richtlinie 2006/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die Aufstellung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im Güterkraftverkehr (kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/94/EB frá 12. desember 2006 um setningu sameiginlegra reglna um tiltekna vöruflutninga á vegum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/94/EF av 12. desember 2006 om fastsetjing av felles reglar for visse former for godstransport på veg
COM(2000) 419
Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC
Richtlinie 2006/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe und zur Aufhebung der Richtlinie 82/714/EWG des Rates
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar og ráðsins frá 18. desember 2006 um breytingu á tilskipun 2006/87/EB um tæknilegar kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum (2006/137/EB)
Europaparlaments- og rådsdirektiv av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier, og om oppheving av rådsdirektiv 82/714/EØF (2006/87/EF)
Commission Directive 2006/89/EC of 3 November 2006 adapting for the sixth time to technical progress Council Directive 94/55/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road
Richtlinie 2006/89/EG der Kommission vom 3. November 2006 zur sechsten Anpassung der Richtlinie 94/55/EG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für den Gefahrguttransport auf der Straße an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/89/EB frá 3. nóvember 2006 um sjöttu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 94/55/EB um samræmingu á lögum aðildarríkjanna varðandi flutning á hættulegum farmi á vegum
Kommisjonsdirektiv 2006/89/EF av 3. november 2006 om sjette tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods
Commission Directive 2006/90/EC of 3 November 2006 adapting for the seventh time to technical progress Council Directive 96/49/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail
Richtlinie 2006/90/EG der Kommission vom 3. November 2006 zur siebten Anpassung der Richtlinie 96/49/EG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/90/EB frá 3. nóvember 2006 um sjöundu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 96/49/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi flutning á hættulegum farmi með járnbrautum
Kommisjonsdirektiv 2006/90/EF av 3. november 2006 om sjuande tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport av farleg gods
COM(2004) 473
Directive 2006/23 EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on a Community Air Traffic Controller Licence
Richtlinie 2006/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über eine gemeinschaftliche Fluglotsenlizenz
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/23/EB frá 5. apríl 2006 um Bandalags- skírteini fyrir flugumferðarstjóra
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/23/EF av 5. april 2006 om et fellesskapssertifikat for flygeledere

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.