With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Directive 1999/89/EC of 15 November 1999 amending Directive 91/494/EEC on animal health conditions governing intra-Community trade in and imports from third countries of fresh poultrymeat
Richtlinie 1999/89/EG des Rates vom 15. November 1999 zur Änderung der Richtlinie 91/494/EWG über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit frischem Geflügelfleisch und für seine Einfuhr aus Drittländern
Rådsdirektiv 1999/89/EF av 15. november 1999 om endring av direktiv 91/494/EØF om krav til dyrehelse ved handel med ferskt fjørfekjøtt innenfor Fellesskapet og ved innførsel av slikt kjøtt fra tredjestater
Council Directive 1999/90/EC of 15 November 1999 amending Directive 90/539/EEC on animal health conditions governing intra-Community trade in and imports from third countries of poultry and hatching eggs
Richtlinie 1999/90/EG des Rates vom 15. November 1999 zur Änderung der Richtlinie 90/539/EWG über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern sowie für ihre Einfuhr aus Drittländern
Rådsdirektiv 1999/90/EF av 15. november 1999 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg fra tredjestater
COM(1999) 004
Directive 1999/72/EC of the European Parliament and of the Council of 29 July 1999 amending Directive 92/117/EEC of the Council concerning measures for protection against specified zoonoses and specific zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
Richtlinie 1999/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juli 1999 zur Änderung der Richtlinie 92/117/EWG des Rates über Maßnahmen zum Schutz gegen bestimmte Zoonosen bzw. ihre Erreger bei Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zur Verhütung...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/72/EF av 29. juli 1999 om endring av direktiv 92/117/EØF om vernetiltak med hensyn til visse zoonoser og visse zoonotiske smittestoffer hos dyr og i produkter av animalsk opprinnelse med sikte på å hindre infeksjoner og forgiftninger...
Commission Directive 1999/78/EC of 27 July 1999 amending Commission Decision 95/10/EC
Richtlinie 1999/78/EG der Kommission vom 27. Juli 1999 zur Änderung der Richtlinie 95/10/EG
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/78/EB frá 27. júlí 1999 um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/10/EB
Kommisjonsdirektiv 1999/78/EF av 27. juli 1999 om endring av direktiv 95/10/EF
Commission Directive 1999/79/EC of 27 July 1999 amending the third Commission Directive 72/199/EEC of 27 April 1972 establishing Community methods of analysis for the official control of feedingstuffs
Richtlinie 1999/79/EG der Kommission vom 27. Juli 1999 zur Änderung der Dritten Richtlinie 72/199/EG der Kommission zur Festlegung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/79/EB frá 27. júlí 1999 um breytingu á þriðju tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 72/199/EBE frá 27. apríl 1972 um greiningaraðferðir bandalagsins vegna opinbers eftirlits með fóðri
Kommisjonsdirektiv 1999/79/EF av 27. juli 1999 om endring av tredje kommisjonsdirektiv 72/199/EØF av 27. april 1972 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer
Commisison Directive 1999/76/EC of 23 July 1999 establishing a Community method of analysis for the determination of lasalocid sodium in feedingstuffs
Richtlinie 1999/76/EG der Kommission vom 23. Juli 1999 zur Festlegung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die Bestimmung von Lasalocid-Natrium in Futtermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/76/EB frá 23. júlí 1999 um að taka upp í bandalaginu greiningaraðferðir til að ákvarða lasalósíðnatríum í fóðri
Kommisjonsdirektiv 1999/76/EF av 23. juli 1999 om fastsettelse av en analysemetode i Fellesskapet for bestemmelse av lasalocid-natrium i fôrvarer
COM(1999) 223
Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum standards for the protection of laying hens
Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen
Rådsdirektiv 1999/74/EF av 19. juli 1999 om fastsettelse av minstestandarder for vern av verpehøner
Commission Directive 1999/61/EC of 18 June 1999 amending the Annexes to Council Directives 79/373/EEC and 96/25/EC
Richtlinie 1999/61/EG der Kommission vom 18. Juni 1999 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 79/373/EWG und 96/25/EG des Rates
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/61/EB frá 18. júní 1999 um breytingu á viðaukum við tilskipun ráðsins 79/373/EBE og 96/25/EB
Kommisjonsdirektiv 1999/61/EF av 18. juni 1999 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 79/373/EØF og 96/25/EF
Commission Directive 1999/54/EC of 26 May 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Richtlinie 1999/54/EG der Kommission vom 26. Mai 1999 zur Änderung der Richtlinie 66/402/EWG des Rates über den Verkehr mit Getreidesaatgut
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/54/EB frá 26. maí 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns
Kommisjonsdirektiv 1999/54/EF av 26. mai 1999 om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn
Council Directive 1999/29/EC of 22 April 1999 on undesirable substances and products in animal nutrition
Richtlinie 1999/29/EG des Rates vom 22. April 1999 über unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tierernährung
Tilskipun ráðsins 1999/29/EB frá 22. apríl 1999 um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu
Rådsdirektiv 1999/29/EF av 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer
Commission Directive 1999/27/EC of 20 April 1999 establishing Community methods of analysis for the determination of amprolium, diclazuril and carbadox in feedingstuffs and amending Directives 71/250/EEC, 73/46/EEC and repealing Directive 74/203/EEC
Richtlinie 1999/27/EG der Kommission vom 20. April 1999 zur Festlegung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die Bestimmung von Amprolium, Diclazuril und Carbadox in Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinien 71/250/EWG und 73/46/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 74/...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/27/EB frá 20. apríl 1999 um að taka upp í bandalaginu greiningaraðferðir til að ákvarða amprólíum, díklasúríl og karbadox í fóðri og um breytingu á tilskipun 71/250/EBE, 73/46/EBE og niðurfellingu á tilskipun 74/203/EBE
Kommisjonsdirektiv 1999/27/EF av 20. april 1999 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for bestemmelse av amprolium, diclazuril og karbadoks i fôrvarer og om endring av direktiv 71/250/EØF og 73/46/EØF og oppheving av direktiv 74/203/EØF
COM(1998) 438
Council Directive 1999/20/EC of 22 march 1999 amending Directives 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs, 82/471/EEC concerning certain products used in animal nutrition, 95/53/EC fixing the principles governing the organisation of official inspections in the field of animal nutrition and 95/69/EC laying down the conditions and arrangements for approving and registering certain establishments and intermediaries operating in the animal feed sector
Richtlinie 1999/20/EG des Rates vom 22. März 1999 zur Änderung der Richtlinien 70/524/EWG über Zusatzstoffe in der Tierernährung, 82/471/EWG über bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung, 95/53/EG mit Grundregeln für die Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrollen und...
Tilskipun ráðsins 1999/20/EB frá 22. mars 1999 um breytingu á tilskipun 70/524/EBE um aukefni í fóðri, tilskipun 82/471/EBE um ákveðnar afurðir í dýrafæðu, tilskipun 95/53/EB um meginreglur um tilhögun opinbers eftirlits með dýrafóðri og tilskipun 95/69/EB um skilyrði og...
Rådsdirektiv 1999/20/EF av 22. mars 1999 om endring av direktiv 70/524/EF om tilsetningsstoffer i fôrvarer, 82/471/EØF om visse produkter som brukes i fôrvarer, 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller på fôrvareområdet og 95/69/EF om...
Commission Directive 1999/8/EC of 18 February 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Richtlinie 1999/8/EG der Kommission vom 18. Februar 1999 zur Änderung der Richtlinie 66/402/EWG des Rates über den Verkehr mit Getreidesaatgut
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/8/EB frá 18. febrúar 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns
Kommisjonsdirektiv 1999/8/EF av 18. februar 1999 om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.