With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 99/416/EC of 9 June 1999 authorising the Member States to permit temporarily the marketing of seed of certain species not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC or 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 9. Juni 1999 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, bestimmtes, den Anforderungen der Richtlinien 66/401/EWG oder 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendes Saatgut vorübergehend zum Verkehr zuzulassen (1999/416/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/416/EB frá 9. júní 1999 um að heimila aðildarríkjunum að leyfa tímabundna markaðssetningu á fræi tiltekinna tegunda sem fullnægja ekki kröfum í tilskipunum ráðsins 66/401/EBE eða 66/402/EBE
Kommisjonsvedtak 1999/416/EF av 9. juni 1997 om å gje medlemsstatane løyve til mellombels å tillate marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF eller 66/402/EØF
Commission Directive 1999/54/EC of 26 May 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Richtlinie 1999/54/EG der Kommission vom 26. Mai 1999 zur Änderung der Richtlinie 66/402/EWG des Rates über den Verkehr mit Getreidesaatgut
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/54/EB frá 26. maí 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns
Kommisjonsdirektiv 1999/54/EF av 26. mai 1999 om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn
1999/305/EC: Commission Decision of 19 April 1999 repealing certain decisions authorising the United Kingdom to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species
Entscheidung der Kommission vom 19. April 1999 zur Aufhebung bestimmter Entscheidungen zur Ermächtigung des Vereinigten Königreichs, den Verkehr mit Saatgut einiger Sorten landwirtschaftlicher Pflanzenarten zu beschränken (1999/305/EG)
Commission Directive 1999/8/EC of 18 February 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Richtlinie 1999/8/EG der Kommission vom 18. Februar 1999 zur Änderung der Richtlinie 66/402/EWG des Rates über den Verkehr mit Getreidesaatgut
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/8/EB frá 18. febrúar 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns
Kommisjonsdirektiv 1999/8/EF av 18. februar 1999 om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn
Commission Decision 99/84/EC of 19 January 1999 amending Decision 95/232/EC on the organisation of a temporary experiment pursuant to Council Directive 69/208/EEC in order to establish conditions to be satisfied by the seed of hybrids and varietal associations of swede rape and turnip rape
Entscheidung der Kommission vom 19. Januar 1999 zur Änderung der Entscheidung 95/232/EG der Kommission zur Durchführung eines befristeten Versuchs gemäß der Richtlinie 69/208/EWG des Rates zwecks Festlegung der Anforderungen an Saatgut von Raps- und Rübsen-Hybriden und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/84/EB frá 19. janúar 1999 um breytingu á ákvörðun 95/232/EB um tilhögun tímabundinnar tilraunar samkvæmt tilskipun ráðsins 69/208/EBE til að ákvarða hvaða skilyrði fræ blendinga og samsettra afbrigða repju og akurfrækáls þurfi að uppfylla
Kommisjonsvedtak 1999/84/EF av 19. januar 1999 om endring av vedtak 95/232/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal oppfylle Nr. 23/476 EØS-...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.