EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D052941/02
Commission Regulation (EU) 2018/74 of 17 January 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates (E 338-452) in frozen vertical meat spits
Verordnung (EU) 2018/74 der Kommission vom 17. Januar 2018 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Phosphorsäure — Phosphaten — Di-, Tri- und Polyphosphaten (E 338-452) in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/74 frá 17. janúar 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á fosfórsýru – fosfötum – dí-, trí- og fjölfosfötum (E 338-452) í fryst lóðrétt kjötspjót
D049657/04
Commission Regulation (EU) 2018/401 of 14 March 2018 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards the classification of runways
Verordnung (EU) 2018/401 der Kommission vom 14. März 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 139/2014 hinsichtlich der Klassifizierung von Landebahnen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/401 frá 14. mars 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 139/2014 að því er varðar flokkun flugbrauta
Kommisjonsforordning (EU) 2018/401 av 14. mars 2018 om endring av forordning (EU) nr. 139/2014 med hensyn til klassifisering av rullebaner
D051663/02
Commission Regulation (EU) 2018/394 of 13 March 2018 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the deletion of air operations requirements for balloons
Verordnung (EU) 2018/394 der Kommission vom 13. März 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 hinsichtlich der Streichung von Flugbetriebsvorschriften für Ballone
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/39 frá 13. mars 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 um að fella brott flugrekstrarkröfur fyrir loftbelgi
Kommisjonsforordning (EU) 2018/394 av 13. mars 2018 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til fjerning av krav til luftfartsoperasjoner når det gjelder ballonger
D051664/02
Commission Regulation (EU) 2018/395 of 13 March 2018 laying down detailed rules for the operation of balloons pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) 2018/395 der Kommission vom 13. März 2018 zur Festlegung detaillierter Vorschriften für den Flugbetrieb mit Ballonen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/395 frá 13. mars 2018 um ítarlegar reglur um starfrækslu loftbelgja samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008
Kommisjonsforordning (EU) 2018/395 av 13. mars 2018 om fastsettelse av nærmere regler for ballongflyging i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008
D052864/01
Commission Regulation (EU) 2018/519 of 28 March 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Interpretation 22 of the International Financial Reporting Interpretations Committee - IAS and IFRIC 22
Verordnung (EU) 2018/519 der Kommission vom 28. März 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/519 frá 28. mars 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar 22. túlkun alþjóðlegu...
D052931/01
Commission Regulation (EU) 2018/400 of 14 March 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 40
Verordnung (EU) 2018/400 der Kommission vom 14. März 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/400 frá 14. mars 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan...
D052862/02
Commission Regulation (EU) 2018/588 of 18 April 2018 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards 1-methyl-2-pyrrolidone
Verordnung (EU) 2018/588 der Kommission vom 18. April 2018 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in Bezug auf 1-Methyl-2-...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/588 frá 18. apríl 2018 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi 1-metýl-2-pýrrólídóni) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (...
D052935/03
Commission Regulation (EU) 2018/213 of 12 February 2018 on the use of bisphenol A in varnishes and coatings intended to come into contact with food and amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the use of that substance in plastic food contact materials
Verordnung (EU) 2018/213 der Kommission vom 12. Februar 2018 über die Verwendung von Bisphenol A in Lacken und Beschichtungen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 hinsichtlich der Verwendung dieses...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/213 frá 12. febrúar 2018 um notkun á bisfenóli A í lökk og yfirborðsmeðferðarefni sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 að því er varðar notkunina á því efni í efnivið úr plasti...
D051590/06
Commission Regulation (EU) 2018/192 of 8 February 2018 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the EU reference laboratories in the field of contaminants in feed and food
Verordnung (EU) 2018/192 der Kommission vom 8. Februar 2018 zur Änderung des Anhangs VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der EU-Referenzlaboratorien für den Bereich Lebensmittel- und Futtermittelkontaminanten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/192 frá 8. febrúar 2018 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofur ESB á sviði aðskotaefna í fóðri og matvælum
D050888/01
Commission Regulation (EU) 2018/199 of 9 February 2018 refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health
Verordnung (EU) 2018/199 der Kommission vom 9. Februar 2018 über die Nichtzulassung einer anderen gesundheitsbezogenen Angabe über Lebensmittel als einer Angabe über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/199 frá 9. febrúar 2018 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna
D052937/02
Commission Regulation (EU) 2018/75 of 17 January 2018 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Microcrystalline cellulose (E460(i))
Verordnung (EU) 2018/75 der Kommission vom 17. Januar 2018 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 mit Spezifikationen für die in den Anhängen II und III der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgeführten...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/75 frá 17. janúar 2018 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að...
D052940/03
Commission Regulation (EU) 2018/79 of 18 January 2018 amending Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
Verordnung (EU) 2018/79 der Kommission vom 18. Januar 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/79 frá 18. janúar 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
D053569/02
Commission Regulation (EU) 2018/221 of 15 February 2018 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the European Union reference laboratory for transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) 2018/221 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Referenzlabors der Europäischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/221 frá 15. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á...
D053570/02
Commission Regulation (EU) 2018/222 of 15 February 2018 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the European Union reference laboratory for monitoring the viral and bacteriological contamination of bivalve molluscs
Verordnung (EU) 2018/222 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Änderung von Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf das Referenzlaboratorium der Europäischen Union für die Überwachung der viralen und bakteriologischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/222 frá 15. febrúar 2018 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins sem annast vöktun á veiru- og bakteríumengun í samlokum
D048378/04
Commission Regulation (EU) 2018/290 of 26 February 2018 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of glycidyl fatty acid esters in vegetable oils and fats, infant formula, follow-on formula and foods for special medical purposes intended for infants and young children
Verordnung (EU) 2018/290 der Kommission vom 26. Februar 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte von Glycidyl-Fettsäureestern in pflanzlichen Ölen und Fetten, Säuglingsanfangsnahrung, Folgenahrung und Lebensmitteln für besondere...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/290 frá 26. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi glýsídýlfitusýruestra í jurtaolíum og fitu, ungbarnablöndum, stoðblöndum og matvælum sem eru notuð í sérstökum, læknisfræðilegum...
D051559/03
Commission Regulation (EU) 2018/98 of 22 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards calcium sorbate (E 203)
Verordnung (EU) 2018/98 der Kommission vom 22. Januar 2018 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission in Bezug auf Calciumsorbat (E 203)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/98 frá 22. janúar 2018 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 og á viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 að því er varðar kalsíumsorbat (E 203)
D052936/02
Commission Regulation (EU) 2018/97 of 22 January 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sweeteners in fine bakery wares
Verordnung (EU) 2018/97 der Kommission vom 22. Januar 2018 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Süßungsmitteln in feinen Backwaren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/97 frá 22. janúar 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun sætuefna í fínt kaffibrauð
D047602/02
Commission Regulation (EU) 2018/589 of 18 April 2018 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards methanol
Verordnung (EU) 2018/589 der Kommission vom 18. April 2018 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich Methanol
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/589 frá 18. apríl 2018 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi metanóli) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))
D053812/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/249 of 15 February 2018 concerning the authorisation of taurine, beta-alanine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, L-phenylalanine, L-proline, D,L-serine, L-tyrosine, L-methionine, L-valine, L-cysteine, glycine, monosodium glutamate and L-glutamic acid as feed additives for all animal species and L-cysteine hydrochloride monohydrate for all species except cats and dogs
Durchführungsverordnung (EU) 2018/249 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Taurin, beta-Alanin, L-Alanin, L-Arginin, L-Asparaginsäure, L-Histidin, D,L-Isoleucin, L-Leucin, L-Phenylalanin, L-Prolin, D,L-Serin, L-Tyrosin, L-Methionin, L-Valin, L-Cystein, Glycin,...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/249 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir táríni, betaalaníni, L-alaníni, L-arginíni, L-asparssýru, L-histidíni, D,L-ísólefsíni, L-lefsíni, L-fenýlalaníni, L-prólíni, D,L-seríni, L-týrósíni, L-meþíóníni, L-valíni, L-systeíni,...
D053810/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/246 of 15 February 2018 concerning the authorisation of linalool oxide as a feed additive for all animal species except fish
Durchführungsverordnung (EU) 2018/246 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Linalooloxid als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten außer Fisch
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/246 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir línalóloxíði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fiskum
D053813/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/247 of 15 February 2018 concerning the authorisation of 2,4,5-trimethylthiazole, 2-isobutylthiazole, 5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazole, 2-acetylthiazole, 2-ethyl-4- methylthiazole, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazine and thiamine hydrochloride as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/247 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von 2,4,5-Trimethylthiazol, 2-Isobutylthiazol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol, 2-Acetylthiazol, 2-Ethyl-4-methylthiazol, 5,6-Dihydro-2,4,6-tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazin und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/247 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 2,4,5-trímetýlþíasóli, 2-ísóbútýlþíasóli, 5-(2-hýdroxýetýl)-4-metýlþíasóli, 2-asetýlþíasóli, 2-etýl-4- metýlþíasóli, 5,6-díhýdró-2,4,6,tris(2-metýlprópýl)4H-1,3,5-díþíasíni og...
D053806/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/248 of 15 February 2018 concerning the authorisation of 2,3-diethylpyrazine, 2,5 or 6-methoxy-3-methylpyrazine, 2-acetyl-3-ethylpyrazine, 2,3-diethyl-5-methylpyrazine, 2-(sec-butyl)-3-methoxypyrazine, 2-ethyl-3-methoxypyrazine, 5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline, 2-ethylpyrazine and 5-methylquinoxaline as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/248 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von 2,3-Diethylpyrazin, 2,5- oder 6-Methoxy-3-methylpyrazin, 2-Acetyl-3-ethylpyrazin, 2,3-Diethyl-5-methylpyrazin, 2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazin, 2-Ethyl-3-methoxypyrazin, 5,6,7,8-...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/248 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 2,3-díetýlpýrasíni, 2,5- eða 6-metoxý-3-metýlpýrasíni, 2-asetýl-3-etýlpýrasíni, 2,3-díetýl-5-metýlpýrasíni, 2-(sek-bútýl)-3-metoxýpýrasíni, 2-etýl-3-metoxýpýrasíni, 5,6,7,8-...
D053809/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/250 of 15 February 2018 concerning the authorisation of methyl 2-furoate, bis-(2-methyl-3-furyl) disulfide, furfural, furfuryl alcohol, 2-furanmethanethiol, S-furfuryl acetothioate, difurfuryl disulfide, methyl furfuryl sulfide, 2-methylfuran-3-thiol, methyl furfuryl disulfide, methyl 2-methyl-3-furyl disulfide and furfuryl acetate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/250 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Methyl-2-furoat, Bis(2-methyl-3-furyl)disulfid, Furfural, Furfurylalkohol, 2-Furanmethanthiol, S-Furfurylacetothioat, Difurfuryldisulfid, Methylfurfurylsulfid, 2-Methylfuran-3-thiol,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/250 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir metýl-2-fúróati, bis-(2-metýl-3-fúrýl)-dísúlfíði, fúrfúrali, fúrfúrýlalkóhóli, 2-fúranmetanetíóli, S-fúrfúrýlasetóþíóati, dífúrfúrýldísúlfíði, metýlfúrfúrýlsúlfíði, 2-metýlfúran-3-...
D053811/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/245 of 15 February 2018 concerning the authorisation of menthol, d-carvone, menthyl acetate, d,l-isomenthone, 3-methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one, d-fenchone, fenchyl alcohol, carvyl acetate, dihydrocarvyl acetate and fenchyl acetate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/245 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Menthol, d-Carvon, Menthylacetat, d,l-Isomenthon, 3-Methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-en-1-on, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-en-1-on, d-Fenchon, Fenchylalkohol, Carvylacetat,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/245 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir mentóli, d-karvóni, mentýlasetati, d,l-ísómentóni, 3-metýl-2-(pent-2(cis)-enýl)sýklópent-2-en-1-óni, 3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-en-1-óni, d-fenkóni, fenkýlalkóhóli, karvýlasetati,...
D050702/05
Commission Directive (EU) 2018/350 of 8 March 2018 amending Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council as regards the environmental risk assessment of genetically modified organisms
Richtlinie (EU) 2018/350 der Kommission vom 8. März 2018 zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Umweltverträglichkeitsprüfung von genetisch veränderten Organismen

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019