EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 1999/25/EC adapting to technical progress Council Directive 93/34/EEC on statuary markings for two- or threee wheel motor vehicles
Richtlinie 1999/25/EG der Kommission vom 9. April 1999 zur Anpassung der Richtlinie 93/34/EWG des Rates über vorgeschriebene Angaben an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/25/EB frá 9. apríl 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/34/EBE varðandi lögboðnar áletranir á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/25/EF av 9. april 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/34/EØF om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul
COM(1997) 257
Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB frá 9. mars 1999 um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta og gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar
Commission Directive 1999/21/EC of 25 March 1999 on dietary foods for special medical purposes
Richtlinie 1999/21/EG der Kommission vom 25. März 1999 über diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/21/EB frá 25. mars 1999 um sérfæði sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi
Kommisjonsdirektiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til spesielle medisinske formål
Commission Directive 1999/17/EC adapting to technical progress Council Directive 76/761/EEC relating to motor vehicle headlamps which function as main -beam and/or dipped-beam headlamps and to incandescent electric filament lamps for such headlamps
Richtlinie 1999/17/EG der Kommission vom 18. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 76/761/EWG des Rates über Kraftfahrzeugscheinwerfer für Fernlicht und/oder Abblendlicht sowie über Glühlampen für diese Scheinwerfer an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/17/EB frá 18. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/761/EBE varðandi aðalljós vélknúinna ökutækja sem virka sem háljós og/eða lágljós og varðandi glóðarþráðarperu fyrir slík aðalljós
Kommisjonsdirektiv 1999/17/EF av 18. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/761/EØF med hensyn til frontlykter for fjernlys og/eller nærlys på motorvogner, og om elektriske glødelamper for slike lykter
Commission Directive 1999/18/EC adapting to technical progress Council Directive 76/762/EEC relating to front fog lamps for motor vehicles and filament lamps for such lamps
Richtlinie 1999/18/EG der Kommission vom 18. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 76/762/EWG des Rates über Nebelscheinwerfer für Kraftfahrzeuge und über Glühlampen für diese Scheinwerfer an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/18/EB frá 18. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/762/EBE varðandi þokuljósker að framan á vélknúnum ökutækjum og glóðarþráðarperur fyrir slík ljósker
Kommisjonsdirektiv 1999/18/EF av 18. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/762/EØF om lykter for tåkelys foran på motorvogner og om glødelamper for slike lykter
Commission Directive 1999/14/EC adapting to technical progress Council Directive 77/538/EEC relating to rear fog lamps for motor vehicles and their trailers
Richtlinie 1999/14/EG der Kommission vom 16. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 77/538/EWG des Rates über Nebelschlußleuchten für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/14/EB frá 16. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/538/EBE varðandi þokuljós að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 1999/14/EF av 16. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/538/EØF om lykter for tåkelys bak på motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 1999/15/EC adapting to technical progress Council Directive 76/759/EEC relating t0 direction indicator lamps for motor vehicles and their trailers
Richtlinie 1999/15/EG der Kommission vom 16. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 76/759/EWG des Rates über Fahrtrichtungsanzeiger für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/15/EB frá 16. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/759/EBE varðandi stefnuljósabúnað vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra
Kommisjonsdirektiv 1999/15/EF av 16. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/759/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for retningslys på motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 1999/16/EC adapting to technical progress Council Directive 77/540/EEC relating to parking lamps for motor vehicles
Richtlinie 1999/16/EG der Kommission vom 16. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 77/540/EWG des Rates über Parkleuchten für Kraftfahrzeuge an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/16/EB frá 16. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/540/EBE varðandi stöðuljós á vélknúnum ökutækjum
Kommisjonsdirektiv 1999/16/EF av 16. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/540/EØF om lykter for parkeringslys for motorvogner
Commission Directive 1999/10/EC of 8 March 1999 providing for derogations from the provisions of Article 7 of Council Directive 79/112/EEC as regards the labelling of foodstuffs
Richtlinie 1999/10/EG der Kommission vom 8. März 1999 über Ausnahmen von Artikel 7 der Richtlinie 79/112/EWG des Rates hinsichtlich der Etikettierung von Lebensmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/10/EB frá 8. mars 1999 um undanþágur frá ákvæðum 7. gr. tilskipunar ráðsins 79/112/EBE að því er varðar merkingar matvæla
Kommisjonsdirektiv 1999/10/EF av 8. mars 1999 om fastsetjing av unntak frå føresegnene i artikkel 7 i rådsdirektiv 79/112/EØF med omsyn til merking av næringsmiddel
Commission Directive 1999/11/EC of 8 March 1999 adapting to technical progress the principles of good laboratory practice as specifies in Council Directive 87/18/EEC on the harmonisation of laws, regulations and administrative provisions relating to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of their applications for tests on chemical substances
Richtlinie 1999/11/EG der Kommission vom 8. März 1999 zur Anpassung der Grundsätze der Guten Laborpraxis an den technischen Fortschritt gemäß Richtlinie 87/18/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Grundsätze der Guten...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/11/EB frá 8. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á meginreglunum varðandi góðar starfsvenjur við rannsóknir eins og um getur í tilskipun ráðsins 87/18/EBE um samhæfingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um beitingu meginreglna...
Kommisjonsdirektiv 1999/11/EF av 8. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av prinsippene for god laboratoriepraksis som definert i rådsdirektiv 87/18/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene for god laboratoriepraksis og kontroll av deres...
Commission Directive 1999/12/EC of 8 March 1999 adapting to technical progress for the second time the Annex to Council Directive 88/320/EEC on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP)
Richtlinie 1999/12/EG der Kommission vom 8. März 1999 zur zweiten Anpassung des Anhangs der Richtlinie 88/320/EWG des Rates über die Inspektion und Überprüfung der Guten Laborpraxis (GLP)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/12/EB frá 8. mars 1999 um aðra aðlögun að tækniframförum á viðaukanum við tilskipun ráðsins 88/320/EBE um skoðun og sannprófun á góðum starfsvenjum við rannsóknir
Kommisjonsdirektiv 1999/12/EF av 8. mars 1999 om annen tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegget til rådsdirektiv 88/320/EØF om tilsyn og kontroll med god laboratoriepraksis (GLP)
Commission Regulation (EC) No 508/1999 of 4 March 1999 amending Annexes I to IV to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 508/1999 der Kommission vom 4. März 1999 zur Änderung der Anhänge I bis IV der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 508/1999 frá 4. mars 1999 um breytingu á I. til IV. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 508/1999 av 4. mars 1999 om endring av vedlegg I-IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Directive 1999/9/EC of 26 February 1999 amending Directive 97/17/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers
Richtlinie 1999/9/EG der Kommission vom 26. Februar 1999 zur Änderung der Richtlinie 97/17/EG zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für Haushaltsgeschirrspüler
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/9/EB frá 26. febrúar 1999 um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/17/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE með hliðsjón af orkumerkingum uppþvottavéla til heimilisnota
Kommisjonsdirektiv 1999/9/EF av 26. februar 1999 om endring av direktiv 97/17/EF om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner
Commission Decision 1999/217/EC of 23 February 1999 adopting a register of flavouring substances used in or on foodstuffs drawn up in application of Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council of 28 October 1996
Entscheidung der Kommission vom 23. Februar 1999 über ein Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe, das gemäß Verordnung (EG) Nr. 2232/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Oktober 1996 erstellt wurde (1999/217/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/217/EB frá 23. febrúar 1999 um samþykkt skráar yfir bragðefni, sem eru notuð í eða á matvælum, til beitingar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2232/96 frá 28. október 1996
Kommisjonsvedtak av 23. februar 1999 om vedtakelse av et register over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler utarbeidet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996
Directive 1999/2/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 on the approximation of the laws of the Member States concerning foods and food ingredients treated with ionising radiation
Richtlinie 1999/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über mit ionisierenden Strahlen behandelte Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/2/EB frá 22. febrúar 1999 um samræmingu laga aðildarríkjanna að því er varðar matvæli og innihaldsefni matvæla sem hafa verið meðhöndluð með jónandi geislun
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/2/EF av 22. februar 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler og næringsmiddelingredienser behandlet med ioniserende stråling
COM(1995) 722
Directive 1999/3/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 on the establishment of a Community list of foods and food ingredients treated with ionising radiation
Richtlinie 1999/3/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 über die Festlegung einer Gemeinschaftsliste von mit ionisierenden Strahlen behandelten Lebensmitteln und Lebensmittelbestandteilen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/3/EB frá 22. febrúar 1999 um gerð skrár í bandalaginu yfir matvæli og innihaldsefni matvæla sem hafa verið meðhöndluð með jónandi geislun
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/3/EF av 22. februar 1999 om opprettelse av en fellesskapsliste for næringsmidler og næringsmiddelingredienser behandlet med ioniserende stråling
Directive 1999/4/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 relating to coffee extracts and chicory extracts
Richtlinie 1999/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 über Kaffee- und Zichorien-Extrakte
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/4/EB frá 22. febrúar 1999 um kaffikjarna og síkóríukjarna
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/4/EF av 22. februar 1999 om kaffe- og sikoriekstrakter
Commission Regulation (EC) No 330/1999 of 12 February 1999 amending Section C of Annex VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural production and foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 330/1999 der Kommission vom 12. Februar 1999 zur Änderung des Anhangs VI Teil C der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 330/1999 frá 12. febrúar 1999 um breytingu á C-hluta VI. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 330/1999 av 12. februar 1999 om endring av del C i vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler
Commission Decision 1999/177/EC establishing the conditions for a derogation for plastic crates and plastic pallets in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
Entscheidung der Kommission vom 8. Februar 1999 zur Festlegung der Bedingungen, unter denen die in der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle festgelegten Schwermetallgrenzwerte nicht für Kunststoffkästen und -paletten gelten (1999/177/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/177/EB frá 8. febrúar 1999 um skilyrði fyrir því að plastkassar og -vörubretti séu undanþegin ákvæðum um styrk þungmálma sem kveðið er á um í tilskipun 94/62/EB um umbúðir og umbúðaúrgang
Kommisjonsvedtak 1999/177/EF av 8. februar 1999 om fastsettelse av vilkårene for at plastkasser og -paller kan unntas fra bestemmelsene om konsentrasjoner av tungmetall fastsatt i direktiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall
Commission Directive 1999/7/EC of 26 January 1999 adapting to technical progress Council Directive 70/311/EEC relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers
Richtlinie 1999/7/EG der Kommission vom 26. Januar 1999 zur Anpassung der Richtlinie 70/311/EWG des Rates über die Lenkanlagen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/7/EB frá 26. janúar 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 70/311/EBE varðandi stýrisbúnað vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra
Kommisjonsdirektiv 1999/7/EF av 26. januar 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/311/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere
Commission decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards prefabricated stair kits (notified under document number C(1999) 113)
Entscheidung der Kommission vom 25. Januar 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für Fertigtreppen (1999/89/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/89/EB frá 25. janúar 1999 um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar forsmíðaðar stigasamstæður
Kommisjonsvedtak 1999/89/EF av 25. januar 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte trappesystem
Commission decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards membranes(notified under document number C(1999) 114)
Entscheidung der Kommission vom 25. Januar 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Dichtungsbahnen (1999/90/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/90/EB frá 25. janúar 1999 um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar himnur og dúka
Kommisjonsvedtak 1999/90/EF av 25. januar 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til membranar
Commission decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards thermal insulating products (notified under document number C(1999) 115)
Entscheidung der Kommission vom 25. Januar 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Wärmedämmprodukte (1999/91/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/91/EB frá 25. janúar 1999 um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar varmaeinangrandi byggingarvörur
Kommisjonsvedtak av 1999/91/EF 25. januar 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til varmeisolerande varer
Commission decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards light composite wood-based beams and columns (notified under document number C(1999) 116)
Entscheidung der Kommission vom 25. Januar 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend leichte Verbundbalken und -stützen auf Holzbasis (1999/92/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/92/EB frá 25. janúar 1999 um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar létta, samsetta bita og súlur, unnin úr viði
Kommisjonsvedtak av 1999/92/EF 25. januar 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til lette trebaserte komposittbjelkar og -søyler
Commission decision of 25 January 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards doors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware (notified under document number C(1999) 117)
Entscheidung der Kommission vom 25. Januar 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Türen, Fenster, Fensterläden, Rolläden, Tore und Beschläge (1999/93/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/93/EB frá 25. janúar 1999 um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar hurðir, glugga, hlera, gluggahlera, hlið og tilheyrandi glugga- og hurðarjárn
Kommisjonsvedtak av 1999/93/EF 25. januar 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til dører, vindauge, lemmar, persienner, portar og tilhøyrande beslag

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020