EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 144/2011 of 17 February 2011 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements as corrected by OJ L 49, 24.2.2011, p. 53 and OJ L 63, 10.03.2011, p. 28.
Verordnung (EU) Nr. 144/2011 der Kommission vom 17. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 zur Erstellung von Listen der Drittländer, Gebiete und Teile davon, aus denen das Verbringen bestimmter Tiere und bestimmten frischen Fleisches in die Europäische Union...
Commission Regulation (EU) No 149/2011 of 18 February 2011 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Improvements to International Financial Reporting Standards (IFRSs)
Verordnung (EU) Nr. 149/2011 der Kommission vom 18. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 betreffend die Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 149/2011 frá 18. febrúar 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna, alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar endurbætur á...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2011 av 18. februar 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til forbedringer av internasjonale...
Commission Decision 2011/121/EU of 21 February 2011 setting the European Union-wide performance targets and alert thresholds for the provision of air navigation services for the years 2012 to 2014
Beschluss der Kommission vom 21. Februar 2011 zur Festlegung der für die gesamte Europäische Union geltenden Leistungsziele und Warnschwellen für die Erbringung von Flugsicherungsdiensten in den Jahren 2012 bis 2014 (2011/121/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. febrúar 2011 um að setja frammistöðumarkmið og viðvörunarmörk fyrir veitingu flugleiðsöguþjónustu í gervöllu Evrópusambandinu fyrir árin 2012 til 2014 (2011/121/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 21. februar 2011 om fastsettelse av felles ytelsesmål og varslingsterskler for Den europeiske union når det gjelder yting av flysikringstjenester for årene 2012–2014 (2011/121/EU)
Commission Directive 2011/15/EU of 23 February 2011 amending Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council establishing a Community vessel traffic monitoring and information system
Richtlinie 2011/15/EU der Kommission vom 23. Februar 2011 zur Änderung der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/15/ESB frá 23. febrúar 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/59/EB um stofnun eftirlits- og upplýsingakerfis Bandalagsins fyrir umferð á sjó
Kommisjonsdirektiv 2011/15/EU av 23. februar 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet
Commission Regulation (EU) No 176/2011 of 24 February 2011 on the information to be provided before the establishment and modification of a functional airspace block
Verordnung (EU) Nr. 176/2011 der Kommission vom 24. Februar 2011 über die vor Einrichtung und Änderung eines funktionalen Luftraumblocks bereitzustellenden Informationen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 176/2011 frá 24. febrúar 2011 um upplýsingar sem á að leggja fram áður en starfrænu loftrýmisumdæmi er komið á fót eða því breytt
Kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2011 av 24. februar 2011 om opplysninger som skal framlegges før opprettelse og endring av en funksjonell luftromsblokk
Commission Directive 2011/10/EU of 8 February 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include bifenthrin as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/10/EU der Kommission vom 8. Februar 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Bifenthrin in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/10/ESB frá 8. febrúar 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu bífentríni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/10/EU av 8. februar 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av bifentrin som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2011/11/EU of 8 February 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include (Z,E)-tetradeca-9,12-dienyl acetate as an active substance in Annexes I and IA thereto (1)
Richtlinie 2011/11/EU der Kommission vom 8. Februar 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat in die Anhänge I und IA
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/11/ESB frá 8. febrúar 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu (Z, E)-tetradeka-9,12-díenýlasetati við í I. viðauka og I. viðauka A við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/11/EU av 8. februar 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av (Z,E)-tetradeka-9,12-dienylacetat som et aktivt stoff i vedlegg I og IA
Commission Directive 2011/12/EU of 8 February 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include fenoxycarb as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/12/EU der Kommission vom 8. Februar 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Fenoxycarb in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/12/ESB frá 8. febrúar 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu fenoxýkarbi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/12/EU av 8. februar 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av fenoksykarb som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2011/13/EU of 8 February 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include nonanoic acid as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/13/EU der Kommission vom 8. Februar 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Nonansäure in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/13/ESB frá 8. febrúar 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu nónan- sýru við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/13/EU av 8. februar 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av nonansyre som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Regulation (EU) No 143/2011 of 17 February 2011 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (‘REACH’)
Verordnung (EU) Nr. 143/2011 der Kommission vom 17. Februar 2011 zur Änderung von Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 143/2011 frá 17. febrúar 2011 um breytingu á XIV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))
Kommisjonsforordning (EU) nr. 143/2011 av 17. februar 2011 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)
Commission Regulation (EU) No 109/2011 of 27 January 2011 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards type-approval requirements for certain categories of motor vehicles and their trailers as regards spray suppression systems
Verordnung (EU) Nr. 109/2011 der Kommission vom 27. Januar 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und ihrer Anhänger hinsichtlich der Spritzschutzsysteme
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 109/2011 frá 27. janúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 að því er varðar gerðarviðurkenningarkröfur tiltekinna flokka vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra varðandi hjól- og aurhlífabúnað
Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2011 av 27. januar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 når det gjelder krav til typegodkjenning av visse grupper motorvogner og deres tilhengere med hensyn til avskjermingssystemer
Commission Regulation (EU) No 137/2011 of 16 February 2011 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress
Verordnung (EU) Nr. 137/2011 der Kommission vom 16. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über Düngemittel zwecks Anpassung ihrer Anhänge I und IV an den technischen Fortschritt
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 137/2011 frá 16. febrúar 2011 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 um áburð í því skyni að laga I. og IV. viðauka við hana að tækniframförum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 137/2011 av 16. februar 2011 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV til den tekniske utvikling
Commission Decision of 25 February 2011 amending Annex II to Decision 2006/766/EC as regards the inclusion of Fiji in the list of third countries and territories from which imports of fishery products for human consumption are permitted
Beschluss der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2006/766/EG zwecks Aufnahme der Republik Fidschi-Inseln in die Liste der Drittländer und Gebiete, aus denen Einfuhren von Fischereierzeugnissen zum menschlichen Verzehr zulässig sind (2011...
Commission Regulation (EU) No 201/2011 of 1 March 2011 on the model of declaration of conformity to an authorised type of railway vehicle
Verordnung (EU) Nr. 201/2011 der Kommission vom 1. März 2011 über das Muster der Konformitätserklärung für genehmigte Schienenfahrzeugtypen
Kommisjonsforordning (EU) nr. 201/2011 av 1. mars 2011 om modellen for samsvarserklæring for en godkjent type jernbanekjøretøy
Commission Directive 2011/18/EU of 1 March 2011 amending Annexes II, V and VI to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community
Richtlinie 2011/18/EU der Kommission vom 1. März 2011 zur Änderung der Anhänge II, V und VI der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft
Kommisjonsdirektiv 2011/18/EU av 1. mars 2011 om endring av vedlegg II, V og VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem
Commission Decision of 25 February 2011 establishing minimum requirements for the cross-border processing of documents signed electronically by competent authorities under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market
Beschluss der Kommission vom 25. Februar 2011 über Mindestanforderungen für die grenzüberschreitende Verarbeitung von Dokumenten, die gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt von zuständigen Behörden...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. febrúar 2011 um að setja lágmarkskröfur um vinnslu skjala yfir landamæri sem undirrituð eru rafrænt af lögbærum yfirvöldum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB um þjónustu á innri markaðnum (2011/130/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 25. februar 2011 om fastsettelse av minstekrav til behandling over landegrensene av dokumenter som signeres elektronisk av vedkommende myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (2011/130/EU)
Commission Decision, 2011/120/EU, of 21 February 2011 concerning the non-inclusion of methyl bromide in Annex I to Council Directive 91/414/EEC
Beschluss der Kommission vom 21. Februar 2011 über die Nichtaufnahme von Methylbromid in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (2011/120/EU)
Commission Decision, 2011/123/EU, of 23 February 2011 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of sedaxane and Bacillus firmus I-1582 in Annex I to Council Directive 91/414/EEC
Beschluss der Kommission vom 23. Februar 2011 zur grundsätzlichen Anerkennung der Vollständigkeit der Unterlagen, die zur eingehenden Prüfung im Hinblick auf eine etwaige Aufnahme von Sedaxan und Bacillus firmus I-1582 in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates eingereicht...
Commission Regulation (EU) No 171/2011 of 23 February 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae DSM 14223 as a feed additive for poultry and for porcine species and amending Regulation
Verordnung (EU) Nr. 171/2011 der Kommission vom 23. Februar 2011 zur Zulassung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Aspergillus oryzae DSM 14223 als Futtermittelzusatzstoff für Geflügel und Schweine und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 255/2005 (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 171/2011 frá 23. febrúar 2011um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Aspergillus oryzae DSM 14223, sem fóðuraukefni fyrir alifugla og fyrir svín og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 255/2005 (leyfishafi er DSM...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 171/2011 av 23. februar 2011 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae DSM 14223 som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin og fjørfe og om endring av forordning (EF) nr. 255/2005 (innehaver av godkjenningen: DSM...
Commission Regulation (EU) No 168/2011 of 23 February 2011 amending Regulation (EU) No 107/2010 as regards the use of the feed additive Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in feed containing maduramycin ammonium, monensin sodium, narasin, or robenidine hydrochloride
Verordnung (EU) Nr. 168/2011 der Kommission vom 23. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 107/2010 hinsichtlich der Verwendung des Futtermittelzusatzstoffs Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in Futtermitteln, die Maduramycin-Ammonium, Monensin-Natrium, Narasin oder...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 168/2011 frá 23. febrúar 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 107/2010 að því er varðar notkun á fóðuraukefninu Bacillus subtilis ATCC PTA- í fóðri sem inniheldur madúramýsínammóníum, natríummónensín, narasín eða róbenidínhýdróklóríð
Kommisjonsforordning (EU) nr. 168/2011 av 23. februar 2011 om endring av forordning (EU) nr. 107/2010 med omsyn til bruken av tilsetjingsstoffet Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 i fôr som inneheld maduramicinammonium, monensinnatrium, narasin eller robenidinhydroklorid
Commission Regulation (EU) No 169/2011 of 23 February 2011 concerning the authorisation of diclazuril as a feed additive for guinea fowls
Verordnung (EU) Nr. 169/2011 der Kommission vom 23. Februar 2011 zur Zulassung von Diclazuril als Futtermittelzusatzstoff für Perlhühner (Zulassungsinhaber Janssen Pharmaceutica N.V.)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 169/2011 frá 23. febrúar 2011 um leyfi fyrir díklasúríli sem fóðuraukefni fyrir perluhænsni (leyfishafi er Janssen Pharma ceutica N.V.)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 169/2011 av 23. februar 2011 om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for perlehøns (innehaver av godkjenningen: Janssen Pharmaceutica N.V.)
Commission Regulation (EU) No 170/2011 of 23 February 2011 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for piglets (weaned) and amending Regulation (EC) No 1200/2005
Verordnung (EU) Nr. 170/2011 der Kommission vom 23. Februar 2011 zur Zulassung von Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als Futtermittelzusatzstoff für Ferkel (abgesetzt) sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1200/2005 (Zulassungsinhaber: Prosol S.p.A.)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 170/2011 frá 23. febrúar 2011 um leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1200/2005 (leyfishafi er Prosol SpA)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 170/2011 av 23. februar 2011 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågriser (avvente) og om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 (innehaver av godkjenningen: Prosol SpA)
Commission Regulation (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) Nr. 189/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Änderung der Anhänge VII und IX der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 189/2011 frá 25. febrúar 2011 um breytingu á VII. og IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EU) nr. 189/2011 av 25. februar 2011 om endring av vedlegg VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EU) No 187/2011 of 25 February 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin
Verordnung (EU) Nr. 187/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 669/2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf verstärkte amtliche Kontrollen bei der Einfuhr...
Commission Decision 2011/124/EU of 23 February 2011 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of ethametsulfuron in Annex I to Council Directive 91/414/EEC
Beschluss der Kommission vom 23. Februar 2011 zur grundsätzlichen Anerkennung der Vollständigkeit der Unterlagen, die zur eingehenden Prüfung im Hinblick auf eine etwaige Aufnahme von Ethametsulfuron in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates eingereicht wurden (2011/124/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement