EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Recommendation 98/511/EC of 29 July 1998 amending Recommendation 98/195/EC on interconnection in a liberalised telecommunications market (Part 1 - Interconnection pricing)
Empfehlung der Kommission vom 29. Juli 1998 zur Änderung der Empfehlung 98/195/EG zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt (Teil 1 - Zusammenschaltungsentgelte) (98/511/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 98/511/EB frá 29. júlí 1998 um breytingu á tilmælum 98/195/EB um samtengingu á frjálsum fjarskiptamarkaði (1. hluti - Verðlagning samtengingar)
COM(1997) 570
Council Recommendation of 24 September 1998 on the development of the competitiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving a comparable and effective level of protection of minors and human dignity (98/560/EC)
Empfehlung des Rates vom 24. September 1998 zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriezweigs der audiovisuellen Dienste und Informationsdienste durch die Förderung nationaler Rahmenbedingungen für die Verwirklichung eines vergleichbaren Niveaus in bezug...
Tilmæli ráðsins 98/560/EB frá 24. september 1998 um að bæta samkeppnishæfni evrópskrar hljóð- og myndmiðlunar og upplýsingaþjónustu með því að stuðla að því að settur verði innlendur lagarammi sem miðar að því að koma á sambærilegri og virkri verndun ólögráða barna og mannlegrar...
COM(1998) 058
Decision No 128/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 1998 on the coordinated introduction of a third-generation mobile and wireless communications system (UMTS) in the Community
Entscheidung Nr. 128/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 1998 über die koordinierte Einführung eines Drahtlos- und Mobilkommunikationssystems (UMTS) der dritten Generation in der Gemeinschaft
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 128/1999/EB frá 14. desember 1998 um að taka upp þriðju kynslóð þráðlausra farstöðva- og fjarskiptakerfa (altæka farstöðvakerfisins (UMTS)) í bandalaginu með samræmdum hætti
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 128/1999/EF av 14. desember 1998 om samordnet innføring av et tredjegenerasjons mobilt og trådløst kommunikasjonssystem (UMTS) i Fellesskapet
Commission Directive 1999/64/EC of 23 June 1999 amending Directive 90/388/EEC in order to ensure that telecommunications networks and cable TV networks owned by a single operator are separate legal entities
Richtlinie 1999/64/EG der Kommission vom 23. Juni 1999 zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG im Hinblick auf die Organisation ein- und demselben Betreiber gehörender Telekommunikations- und Kabelfernsehnetze in rechtlich getrennten Einheiten
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/64/EB frá 23. júní 1999 um breytingu á tilskipun 90/388/EBE með það í huga að tryggja að fjarskiptanet og kapalsjónvarpsnet í eigu eins rekstraraðila séu aðskildir lögaðilar
Kommisjonsdirektiv 1999/64/EF av 23. juni 1999 om endring av direktiv 90/388/EØF for å sikre at telenett og kabelfjernsynsnett som er eigde av éin operatør, er eigne rettssubjekt
COM(1998) 297
Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures
Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/93/EB frá 13. desember 1999 um ramma bandalagsins varðandi rafræna undirskrift
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer
Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within Council of 25 January 1999 concerning public service broadcasting
Entschliessung des Rates und der im Rat Vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 25. Januar 1999 über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Ályktun ráðsins og fulltrúa ríkisstjórna aðildarríkjanna, sem komu saman á vegum ráðsins, 1999/C 30/01 frá 25. janúar 1999 um opinberan útvarpsrekstur
Council Decision 2000/375/JHA of 29 May 2000 to combat child pornography on the internet
Beschluß des Rates vom 29. Mai 2000 zur Bekämpfung der Kinderpornographie im Internet
COM(2002) 207
Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information
Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/98/EB frá 17. nóvember 2003 um endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 17. november 2003 om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor
Regulation No 460/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 establishing the European Network and Information Security Agency
Verordnung (EG) Nr. 460/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur Errichtung der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 460/2004 frá 10. mars 2004 um að koma á fót Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópu
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 460/2004 av 10. mars 2004 om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet
Commission Decision of 14 May 2004 on the adequate protection of personal data contained in the Passenger Name Record of air passengers transferred to the United States’ Bureau of Customs and Border Protection
Entscheidung der Kommission vom 14. Mai 2004 über die Angemessenheit des Schutzes der personenbezogenen Daten, die in den Passenger Name Records enthalten sind, welche dem United States Bureau of Customs and Border Protection übermittelt werden (2004/535/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. maí 2004 um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga sem koma fram í farþegabókunargögnum sem send eru Tolla- og landamæraeftirliti Bandaríkjanna (United States’ Bureau of Customs and Border Protection) (2004/535/EB)
Kommisjonsvedtak av 14. mai 2004 om tilstrekkelig vern av personopplysninger som finnes i registre over flypassasjerer og som overføres til De forente staters toll- og grensekontrollmyndigheter (2004/535/EF)
Commission Recommendation 2003/203/EC of 20 March 2003 on the harmonisation of the provision of public R-LAN access to public electronic communications networks and services in the Community
Empfehlung der Kommission vom 20. März 2003 zur harmonisierten Gewährung des öffentlichen Funk-LAN-Zugangs zu öffentlichen elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten in der Gemeinschaft
Commission Decision 2004/411/EC of 28 April 2004 on the adequate protection of personal data in the Isle of Man
Entscheidung der Kommission vom 28. April 2004 über die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten auf der Insel Man (2004/411/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. apríl 2004 um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga á Mön
Kommisjonsvedtak av 28. april 2004 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Isle of Man
Commission Decision of 14 September 2004 amending Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
Beschluss der Kommission vom 14. September 2004 zur Änderung des Beschlusses 2002/627/EG zur Einrichtung der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste(Text von (2004/641/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. september 2004 um breytingu á ákvörðun 2002/627/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu (2004/641/EB)
Kommisjonsbeslutning av 14. september 2004 om endring av beslutning 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester
Commission Decision 2004/915/EC of 27 December 2004 amending Decision 2001/497/EC as regards the introduction of an alternative set of standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries
Entscheidung der Kommission vom 27. Dezember 2004 zur Änderung der Entscheidung 2001/497/EG bezüglich der Einführung alternativer Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer (2004/915/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. desember 2004 um breytingu á ákvörðun 2001/497/EB að því er varðar innleiðingu annarra fastra samningsákvæða vegna flutnings persónuupplýsinga til þriðju landa (2004/915/EB)
Kommisjonsvedtak av 27. desember 2004 om endring av vedtak 2001/497/EF med henblikk på å innføre et alternativt sett standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater (2004/915/EF)
Commission Decision of 17.1.2005 on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community
Entscheidung der Kommission vom 17. Januar 2005 zur Harmonisierung der befristeten Nutzung des Frequenzbands im Bereich um 24 GHz durch Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft (2005/50/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. janúar 2005 um samhæfingu á tíðnisviðinu 24 GHz fyrir þráðlausar sendingar til tímabundinnar notkunar fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum í Bandalaginu (2005/50/EB)
Kommisjonsvedtak av 17. januar 2005 om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet (2005/50/EF)
Commission Decision 2004/545/EC of 8 July 2004 on the harmonisation of radio spectrum in the 79 GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community
Entscheidung der Kommission vom 8. Juli 2004 zur Harmonisierung der Frequenznutzung im Bereich 79 GHz für Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft (2004/545/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. júlí 2004 um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 79 Ghz til notkunar fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum í Bandalaginu (2004/545/EB)
Kommisjonsvedtak av 8. juli 2004 om harmonisering av radiospekteret i 79 GHz-frekvensbåndet til bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogner i Fellesskapet (2004/545/EF)
Commission Recommendation 2005/57/EC of 21 January 2005 on the provision of leased lines in the European Union Part 1 - Major supply conditions for wholesale leased lines
Empfehlung der Kommission vom 21. Januar 2005 zur Bereitstellung von Mietleitungen in der Europäischen Union (Teil 1 — Wesentliche Lieferbedingungen für Großkunden-Mietleitungen) (2005/57/EG)
Commission Recommendation 2005/268/EC of 29 March 2005 on the provision of leased lines in the European Union Part 2 - Pricing aspects of wholesale leased lines part circuits
Empfehlung der Kommission vom 29. März 2005 zur Bereitstellung von Mietleitungen in der Europäischen Union — Teil 2 — Preisgestaltung für Großkunden-Teilmietleitungen
Commission Recommendation 2005/292/EC of 6 April 2005 on broadband electronic communications through power lines
Empfehlung der Kommission vom 6. April 2005 zur elektronischen Breitband-Kommunikation über Stromleitungen
Commission Decision 2005/513/EC of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs)
Entscheidung der Kommission vom 11. Juli 2005 über die harmonisierte Nutzung von Funkfrequenzen in den 5-GHz-Bändern für die Einführung drahtloser Zugangssysteme einschließlich lokaler Funknetze (WAS/Funk-LANs) (2005/513/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. júlí 2005 um samræmda notkun tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 5 GHz vegna innleiðingar á þráðlausum aðgangskerfum, þ.m.t. þráðlaus staðarnet (WAS/RLAN) (2005/513/EB)
Kommisjonsvedtak av 11. juli 2005 om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN) (2005/513/EF)
Commission Decision 2005/752/EC of 24 October 2005 establishing an expert group on electronic commerce
Beschluss der Kommission vom 24. Oktober 2005 zur Einsetzung einer Expertengruppe „Elektronischer Geschäftsverkehr“ (2005/752/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. október 2005 um að koma á fót hópi sérfræðinga um rafræn viðskipti (2005/752/EB)
Kommisjonsavgjerd av 24. oktober 2005 om skiping av ei ekspertgruppe for elektronisk handel (2005/752/EF)
Commission Recommendation 2005/698/EC of 19 September 2005 on accounting separation and cost accounting systems under the regulatory framework for electronic communications
Empfehlung der Kommission vom 19. September 2005 über die getrennte Buchführung und Kostenrechnungssysteme entsprechend dem Rechtsrahmen für die elektronische Kommunikation
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 19. september 2005 um aðgreint bókhald og rekstrarbókhaldskerfi innan reglurammans um rafræn fjarskipti (2005/698/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 19. september 2005 om atskilte regnskaper og systemer for føring av kostnadsregnskap i henhold til rammereglene for elektronisk kommunikasjon (2005/698/EF)
Directive 2005/82/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 repealing Council Directive 90/544/EEC on the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community
Richtlinie 2005/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur Aufhebung der Richtlinie 90/544/EWG des Rates über die Frequenzbänder für die koordinierte Einführung eines europaweiten terrestrischen öffentlichen Funkrufsystems in der Gemeinschaft
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/82/EB frá 14. desember 2005 um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/544/EBE um tíðnisvið sem tiltekin eru fyrir samræmda opnun á almennu samevrópsku boðkerfi innan Bandalagsins
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/82/EF av 14. desember 2005 om oppheving av rådsdirektiv 90/544/EØF om frekvensbånd utpekt for samordnet innføring av en felleseuropeisk, jordbasert offentlig personsøkertjeneste i Fellesskapet
Commission Decision 2005/928/EC of 20 December 2005 on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community (notified under document number C(2005) 5003)
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2005 zur Harmonisierung des Frequenzbands 169,4-169,8125 MHz in der Gemeinschaft (2005/928/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2005 um samræmingu á tíðnisviðinu 169,4-169,8125 MHz í Bandalaginu (2005/928/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2005 om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet (2005/928/EF)
Council Decision 2005/964/EC of 21 December 2005 on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Agreement on Duty-Free Treatment of Multi-Chip Integrated Circuits (MCPs)
Beschluss des Rates vom 21. Dezember 2005 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Übereinkommens über die Zollfreiheit für integrierte Multichip-Schaltungen (MCP) (2005/964/EG)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019