EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D035976/06
Commission Implementing Decision (EU) 2015/253 of 16 February 2015 laying down the rules concerning the sampling and reporting under Council Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine fuels
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/253 der Kommission vom 16. Februar 2015 zur Regelung der Probenahmen und der Berichterstattung gemäß der Richtlinie 1999/32/EG des Rates bezüglich des Schwefelgehalts von Schiffskraftstoffen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/253 frá 16. febrúar 2015 um reglur varðandi sýnatöku og skýrslugjöf samkvæmt tilskipun ráðsins 1999/32/EB að því er varðar brennisteinsinnihald skipaeldsneytis
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/253 av 16. februar 2015 om fastsettelse av regler for prøvetaking og rapportering i henhold til rådsdirektiv 1999/32/EF med hensyn til svovelinnholdet i skipsdrivstoffer
Commission Regulation (EU) 2015/45 of 14 January 2015 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards innovative technologies for reducing CO2 emissions from light commercial vehicles
Verordnung (EU) 2015/45 der Kommission vom 14. Januar 2015 zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission hinsichtlich innovativer Technologien zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/45 frá 14. janúar 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 að því er varðar nýsköpunartækni sem dregur úr losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum
Kommisjonsforordning (EU) 2015/45 av 14. januar 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer
D036761/02
Commission Regulation (EU) 2015/704 of 30 April 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards the maximum level of non dioxin-like PCBs in wild caught spiny dogfish (Squalus acanthias)
Verordnung (EU) 2015/704 der Kommission vom 30. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 in Bezug auf die Höchstgehalte an nicht dioxinähnlichen PCB in wild gefangenem Dornhai (Squalus acanthias)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/704 frá 30. apríl 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir ódíoxínlík PCB-efni í villtum háfi (Squalus acanthias)
Kommisjonsforordning (EU) 2015/704 av 30. april 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for ikke-dioksinlignende PCB i vill pigghå (Squalus acanthias)
D036748/02
Commission Regulation (EU) 2015/537 of 31 March 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of aluminium lakes of cochineal, carminic acid, carmines (E 120) in dietary foods for special medical purposes
Verordnung (EU) 2015/537 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Aluminiumlacken aus Echtem Karmin (E 120) in diätetischen Lebensmitteln für besondere...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/537 frá 31. mars 2015 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun álsetlitarefna úr kókíníli, karmínsýru, karmínum (E 120) í sérfæði sem er notað í sérstökum...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/537 av 31. mars 2015 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av aluminiumlakker av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) i næringsmidler til spesielle medisinske formål
D034437/03
Commission Regulation (EU) 2015/705 of 30 April 2015 laying down methods of sampling and performance criteria for the methods of analysis for the official control of the levels of erucic acid in foodstuffs and repealing Commission Directive 80/891/EEC
Verordnung (EU) 2015/705 der Kommission vom 30. April 2015 zur Festlegung von Probenahmeverfahren und Leistungskriterien für die Analysemethoden, die für die amtliche Kontrolle des Erucasäuregehalts in Lebensmitteln verwendet werden, und zur Aufhebung der Richtlinie 80/891/EWG...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/705 frá 30. apríl 2015 um aðferðir við sýnatöku og nothæfisviðmiðanir fyrir greiningaraðferðir vegna opinbers eftirlits með magni erúkasýru í matvælum og um niðurfellingu tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 80/891/EBE
Kommisjonsforordning (EU) 2015/705 av 30. april 2015 om fastsettelse av prøvetakingsmetoder og ytelseskriterier for analysemetodene ved offentlig kontroll av innholdet av erukasyre i næringsmidler og om oppheving av kommisjonsdirektiv 80/891/EØF
D036749/02
Commission Regulation (EU) 2015/538 of 31 March 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of benzoic acid — benzoates (E 210-213) in cooked shrimps in brine
Verordnung (EU) 2015/538 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Benzoesäure — Benzoaten (E 210-E 213) in gekochten Garnelen in Lake
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/538 frá 31. mars 2015 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun bensósýru – bensóata (E 210–213) í soðnar rækjur í saltlegi
Kommisjonsforordning (EU) 2015/538 av 31. mars 2015 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av benzosyre - benzoater (E 210-213) i kokte reker i saltlake
D036968/01
Commission Implementing Decision (EU) 2015/249 of 10 February 2015 extending the validity of Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/249 der Kommission vom 10. Februar 2015 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 2006/502/EG zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu treffen, damit nur kindergesicherte Feuerzeuge in Verkehr gebracht werden und das...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/249 frá 10. febrúar 2015 um framlengingu á gildistíma ákvörðunar 2006/502/EB þar sem þess er krafist að aðildarríkin geri ráðstafanir til að tryggja að einungis barnheldir kveikjarar verði settir á markað og banni að...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/249 av 10. februar 2015 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/131 of 23 January 2015 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries
Durchführungsverordnung (EU) 2015/131 der Kommission vom 23. Januar 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/131 frá 23. janúar 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/131 av 26. januar 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater
D036750/02
Commission Regulation (EU) 2015/639 of 23 April 2015 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of silicon dioxide (E 551) in polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer (E 1209)
Verordnung (EU) 2015/639 der Kommission vom 23. April 2015 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Siliciumdioxid (E 551) in Polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer (E...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/639 frá 23. apríl 2015 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á kísildíoxíði (E 551) í pólývínýlalkóhól sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól (E 1209)
Kommisjonsforordning (EU) 2015/639 av 23. april 2015 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av silisiumdioksid (E 551) i polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer (E 1209)
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/149 of 30 January 2015 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘methylprednisolone’
Durchführungsverordnung (EU) 2015/149 der Kommission vom 30. Januar 2015 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Bezug auf Methylprednisolon
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/149 frá 30. janúar 2015 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið metýlprednisólón
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/149 av 30. januar 2015 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet metylprednisolon
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/150 of 30 January 2015 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘gamithromycin’
Durchführungsverordnung (EU) 2015/150 der Kommission vom 30. Januar 2015 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Bezug auf Gamithromycin
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/150 frá 30. janúar 2015 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið gamítrómýsín
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/150 av 30. januar 2015 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet gamitromycin
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/151 of 30 January 2015 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘doxycycline’
Durchführungsverordnung (EU) 2015/151 der Kommission vom 30. Januar 2015 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Bezug auf Doxycyclin
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/151 frá 30. janúar 2015 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið doxýsýklín
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/151 av 30. januar 2015 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet doksysyklin
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/152 of 30 January 2015 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance ‘tulathromycin’
Durchführungsverordnung (EU) 2015/152 der Kommission vom 30. Januar 2015 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 betreffend den Stoff „Tulathromycin“
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/152 frá 30. janúar 2015 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið túlatrómýsín
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/152 av 30. januar 2015 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet tulatromycin
D037424/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/504 of 11 March 2015 implementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles
Durchführungsverordnung (EU) 2015/504 der Kommission vom 11. März 2015 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/504 frá 11. mars 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer
C(2015) 0328
Commission Delegated Directive (EU) 2015/573 of 30 January 2015 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in polyvinyl chloride sensors in in-vitro diagnostic medical devices
Delegierte Richtlinie (EU) 2015/573 der Kommission vom 30. Januar 2015 zur Änderung — zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt — des Anhangs IV der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei in Polyvinylchlorid-...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/573 frá 30. janúar 2015 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í pólývínýlklóríðnema í lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi, í því skyni að...
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2015/573 av 30. januar 2015 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i sensorer av polyvinylklorid som brukes i medisinsk utstyr...
C(2015) 0386
Commission Delegated Directive (EU) 2015/574 of 30 January 2015 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for mercury in intravascular ultrasound imaging systems
Delegierte Richtlinie (EU) 2015/574 der Kommission vom 30. Januar 2015 zur Änderung — zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt — des Anhangs IV der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Quecksilber in...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/574 frá 30. janúar 2015 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir kvikasilfur í kerfi til innæðaómskoðunar, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2015/574 av 30. januar 2015 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for kvikksølv i systemer for intravaskulær ultralydavbildning
D033515/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/408 of 11 March 2015 on implementing Article 80(7) of Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market and establishing a list of candidates for substitution
Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 der Kommission vom 11. März 2015 zur Durchführung des Artikels 80 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Erstellung einer Liste mit...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/408 frá 11. mars 2015 um framkvæmd 7. mgr. 80. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um að koma á skrá yfir efni sem ráðgert er að skipta út
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 av 11. mars 2015 om gjennomføring av artikkel 80 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om utarbeiding av en liste over stoffer som bør erstattes
Commission Regulation (EU) 2015/166 of 3 February 2015 supplementing and amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of specific procedures, assessment methods and technical requirements, and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, and Commission Regulations (EU) No 1003/2010, (EU) No 109/2011 and (EU) No 458/2011
Verordnung (EU) 2015/166 der Kommission vom 3. Februar 2015 zur Ergänzung und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einbeziehung besonderer Verfahren, Bewertungsmethoden und technischer Anforderungen sowie zur...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/166 frá 3. febrúar 2015 um viðbætur við og um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 að því er varðar að fella inn í hana sértækar verklagsreglur, matsaðferðir og tæknilegar kröfur og um breytingu á...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/166 av 3. februar 2015 om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til innføring av særlige framgangsmåter, vurderingsmetoder og tekniske krav, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/...
Commission Regulation (EU) 2015/210 of 10 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Verordnung (EU) 2015/210 der Kommission vom 10. Februar 2015 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/210 frá 10. febrúar 2015 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum
Kommisjonsforordning (EU) 2015/210 av 10. februar 2015 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
D036822/04
Commission Regulation (EU) 2015/647 of 24 April 2015 amending and correcting Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain food additives
Verordnung (EU) 2015/647 der Kommission vom 24. April 2015 zur Änderung und Berichtigung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung bestimmter Lebensmittelzusatzstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/647 frá 24. apríl 2015 um breytingu og leiðréttingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun tiltekinna matvælaaukefna
Kommisjonsforordning (EU) 2015/647 av 24. april 2015 om endring og retting av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av visse tilsetningsstoffer i næringsmidler
D037855/02
Commission Regulation (EU) 2015/830 of 28 May 2015 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
Verordnung (EU) 2015/830 der Kommission vom 28. Mai 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/830 frá 28. maí 2015 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))
Commission Regulation (EU) 2015/282 of 20 February 2015 amending Annexes VIII, IX and X to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards the Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study
Verordnung (EU) 2015/282 der Kommission vom 20. Februar 2015 zur Änderung der Anhänge VIII, IX und X der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/282 frá 20. febrúar 2015 um breytingu á VIII., IX. og X. viðauka (viðvíkjandi framlengdu einnar kynslóðar rannsókninni á eiturhrifum á æxlun) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu...
Kommisjonsforordning (EU) 2015/282 av 20. februar 2015 om endring av vedlegg VIII, IX og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til den utvidede undersøkelsen...
D037928/05
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/543 of 1 April 2015 approving the active substance COS-OGA, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2015/543 der Kommission vom 1. April 2015 zur Genehmigung des Wirkstoffs COS-OGA gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung des Anhangs der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/543 frá 1. apríl 2015 um samþykki fyrir virka efninu COS-OGA, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/543 av 1. april 2015 om godkjenning av det aktive stoffet COS-OGA i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
D037929/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/553 of 7 April 2015 approving the active substance cerevisane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2015/553 der Kommission vom 7. April 2015 zur Genehmigung des Wirkstoffs Cerevisan gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung des Anhangs...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/553 frá 7. apríl 2015 um samþykki fyrir virka efninu serevísan, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/553 av 7. april 2015 om godkjenning av det aktive stoffet cerevisan i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
D038155/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/595 of 15 April 2015 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2016, 2017 and 2018 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin
Durchführungsverordnung (EU) 2015/595 der Kommission vom 15. April 2015 über ein mehrjähriges koordiniertes Kontrollprogramm der Union für 2016, 2017 und 2018 zur Gewährleistung der Einhaltung der Höchstgehalte an Pestizidrückständen und zur Bewertung der Verbraucherexposition...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/595 frá 15. apríl 2015 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2016, 2017 og 2018 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau váhrif sem neytendur verða...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement