EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 27 September 2000 concerning the guidance notes for risk assessment outlined in Annex II of Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms
Entscheidung der Kommission vom 27. September 2000 über Leitlinien für die Risikobewertung gemäß Anhang III der Richtlinie 90/219/EWG des Rates über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen (2000/608/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/608/EB frá 27. september 2000 um athugasemdir til leiðbeiningar við áhættumat sem lýst er í III. viðauka við tilskipun 90/219/EBE um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera
Kommisjonsvedtak 2000/608/EF av 27. september 2000 om veiledende merknader om risikovurdering som nevnt i vedlegg III til direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
COM(1997) 550
Decision of the European Parliament and the Council adopting a multiannual programme for the promotion of renewable energy sources in the Community (ALTENER) (1998 to 2002)
Entscheidung Nr. 646/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2000 über ein Mehrjahresprogramm zur Förderung der erneuerbaren Energieträger in der Gemeinschaft (Altener) (1998-2002)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 646/2000/EB frá 28. febrúar 2000 um samþykkt áætlunar til margra ára um að efla endurnýjanlega orkugjafa í bandalaginu (Altener-áætlunin)
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 646/2000/EF av 28. februar 2000 om vedtakelse av et flerårig program for fremming av fornybare energikilder i Fellesskapet (Altener) (1998-2002)
COM(1997) 550
Decision of the European Parliament and the Council adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) (1998 to 2002).
Entscheidung Nr. 647/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2000 über ein Mehrjahresprogramm zur Förderung der Energieeffizienz (SAVE) (1998-2002)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 647/2000/EB frá 28. febrúar 2000 um samþykkt áætlunar til margra ára um að bæta orkunýtni (SAVE-áætlunin) (1998 til 2002)
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 647/2000/EF av 28. februar 2000 om vedtakelse av et flerårig program for fremming av energieffektivitet (SAVE) (1998-2002)
Commission Decision 2000/657/EC of 16 October 2000 adopting Community import decision for certain chemicals pursuant to Council Regulation (EEC) No 2455/92 concerning the export and import of certain dangerous chemicals
Beschluss der Kommission vom 16. Oktober 2000 zum Erlass der Entscheidungen der Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 des Rates betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefährlicher Chemikalien (2000/657/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/657/EB frá 16. október 2000 um að samþykkja ákvarðanir bandalagsins um innflutning á tilteknum efnum samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2455/92 um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna
Kommisjonsvedtak 2000/657/EF av 16. oktober 2000 om vedtakelse av Fellesskapets importbeslutninger i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og import av visse farlige kjemikalier
Commission Decision 2001/148/EC of 21 February 2001 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to avalanche beacons
Entscheidung der Kommission vom 21. Februar 2001 über die Anwendung von Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e) der Richtlinie 1999/5/EG auf Lawinenverschüttetensuchgeräte (2001/148/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/148/EB frá 21. febrúar 2001 um beitingu e-liðar 3. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB gagnvart snjóflóðaýlum
Kommisjonsvedtak 2001/148/EF av 21. februar 2001 om bruk av artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i direktiv 1999/5/EF på elektroniske skredsøkjarar
Commission Decision of 19 February 2001 establishing the conditions for a derogation for glass packaging in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EEC on packaging and packaging waste
Entscheidung der Kommission vom 19. Februar 2001 zur Festlegung der Bedingungen, unter denen die in der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle festgelegten Schwermetallgrenzwerte nicht für Glasverpackungen gelten (2001/171/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/171/EB frá 19. febrúar 2001 um undanþáguskilyrði fyrir glerumbúðir að því er varðar styrk þungmálma sem ákveðinn er í tilskipun 94/62/EB um umbúðir og umbúðaúrgang
Kommisjonsvedtak 2001/171/EF av 19. februar 2001 om fastsetjing av vilkåra for eit unntak for glasemballasje med omsyn til dei nivåa for konsentrasjon av tungmetall som er fastsette i direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall
Commission Decision 2001/181/EC of 22 February 2001 amending Annex I to Council Decision 91/666/EEC establishing Community reserves of foot-and-mouth disease vaccines and updating Decision 2000/112/EC with regard to distribution between antigen banks of antigen reserves
Entscheidung der Kommission vom 22. Februar 2001 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 91/666/EWG des Rates über die Bildung gemeinschaftlicher MKS-Impfstoffreserven und zur Aktualisierung der Entscheidung 2000/112/EG bezüglich der Aufteilung von Antigenreserven auf die...
Kommisjonsvedtak 2001/181/EF av 22. februar 2001 om endring av vedlegg I til rådsvedtak 91/666/EØF om opprettelse av fellesskapsreserver av munn- og klovsykevaksiner, og om ajourføring av vedtak 2000/112/EF med hensyn til fordeling mellom antigenbanker av antigenreserver
Commission Directive 2002/63/EC of 11 July 2002 establishing Community methods of sampling for the official control of pesticide residues in and on products of plant and animal origin and repealing Directive 79/700/EEC
Richtlinie 2002/63/EG der Kommission vom 11. Juli 2002 zur Festlegung gemeinschaftlicher Probenahmemethoden zur amtlichen Kontrolle von Pestizidrückständen in und auf Erzeugnissen pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Aufhebung der Richtlinie 79/700/EWG
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/63/EB frá 11. júlí 2002 um sýnatökuaðferðir innan bandalagsins við opinbert eftirlit með leifum varnarefna í og á vörum úr jurta- og dýraríkinu og niðurfellingu á tilskipun 79/700/EBE
Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF av 11. juli 2002 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll av rester av plantevernmidler i og på produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av direktiv
COM(1999) 385
Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC
Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/65/EB frá 23. september 2002 varðandi fjarsölu á fjármálaþjónustu fyrir neytendur og um breytingu á tilskipun ráðsins 90/619/EBE og á tilskipunum 97/7/EB og 98/27/EB
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF av 23. september 2002 om fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar, og om endring av rådsdirektiv 90/619/EØF og av direktiv 97/7/EF og 98/27/EF
COM(2002) 232
Council Directive 2002/68/EC of 19 July 2002 amending Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants
Richtlinie 2002/68/EG des Rates vom 19. Juli 2002 zur Änderung der Richtlinie 2002/57/EG über den Verkehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen
Tilskipun ráðsins 2002/68/EB frá 19. júlí 2002 um breytingu á tilskipun 2002/57/EB um markaðssetningu olíu- og trefjaplöntufræs
Rådsdirektiv 2002/68/EF av 19. juli 2002 om endring av rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
Commission Decision 2003/322/EC of 12 May 2003 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the feeding of certain necrophagous birds with certain category 1 materials
Entscheidung der Kommission vom 12. Mai 2003 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Fütterung bestimmter Aas fressender Vögel mit bestimmten Materialien der Kategorie 1 (2003/322/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2003 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar fóðrun tiltekinna hræfugla á tilteknum efnum úr 1. flokki (2003/322/EB)
Kommisjonsvedtak av 12. mai 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til fôring av visse åtselfugler med kategori 1-materiale (Bare den spanske, greske, franske, italienske og portugisiske teksten har gyldighet) (2003/322/EF)
Commission Decision 2003/324/EC of 12 May 2003 as regards a derogation from the intra-species recycling ban for fur animals under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 12. Mai 2003 betreffend eine Ausnahmeregelung für Pelztiere vom Verbot der Rückführung innerhalb derselben Tierart gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (2003/324/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2003 um undanþágu frá banni við endurvinnslu, þegar um er að ræða eina og sömu loðdýrategundina, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 (2003/324/EB)
Kommisjonsvedtak av 12. mai 2003 om unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor samme art for pelsdyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 (Bare den finske og svenske teksten har gyldighet) (2003/324/EF)
Commission Decision 2003/362/EC of 14 May 2003 repealing Decision 98/399/EC approving the plan for the eradication of classical swine fever in feral pigs in the province of Varese, Italy
Entscheidung der Kommission vom 14. Mai 2003 zur Aufhebung der Entscheidung 98/399/EG zur Genehmigung des von Italien vorgelegten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation der Provinz Varese (2003/362/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/362/EF av 14. mai 2003 om oppheving av vedtak 98/399/EF om godkjenning av planen framlagt av Italia for utryddelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin i provinsen Varese (meldt under nummeret K(2003) 1527)
Council Directive 92/60/EEC of 30 June 1992 amending Directive 90/425/EEC concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market
Richtlinie 92/60/EWG des Rates vom 30. Juni 1992 zur Änderung der Richtlinie 90/425/EWG zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchterischen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnenmarkt
Council Directive 92/67/EEC of 14 July 1992 amending Directive 89/662/EEC concerning veterinary checks in intra- Community trade with a view to the completion of the internal market
Richtlinie 92/67/EWG des Rates vom 14. juli 1992 zur Änderung der Richtlinie 89/662/EWG zur Regelung der veterinärrechtlichen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den gemeinsamen Binnenmarkt
95/176/EC: Commission Decision of 6 April 1995 amending Annexes C and D of Council Directive 92/65/EEC laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 90/425/EEC
Entscheidung der Kommission vom 6. April 1995 zur Änderung der Anhänge C und D der Richtlinie 92/65/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die Gemeinschaft,...
95/194/EC: Commission Decision of 30 May 1995 amending Decision 93/455/EEC approving certain contingency plans for the control of foot-and-mouth disease
Entscheidung der Kommission vom 30. Mai 1995 zur Änderung der Entscheidung 93/455/EWG über die Genehmigung von Notstandsplänen zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche (95/194/EG)
Commission Decision 2000/678/EC of 23 October 2000 laying down detailed rules for registration of holdings in national databases for porcine animals as foreseen by Council Directive 64/432/EEC.
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 2000 mit Durchführungsbestimmungen für die Registrierung von Betrieben in nationalen Datenbanken für Schweine gemäß der Richtlinie 64/432/EWG des Rates (2000/678/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/678/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av nærmere regler for registrering av driftsenheter i nasjonale databaser for svin i samsvar med rådsdirektiv 64/432/EØF
Commission Decision of 6 November 2000 on the minimum criteria to be taken into account by Member States when designating bodies in accordance with Article 3(4) of Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council on a Community framework for electronic signatures
Entscheidung der Kommission vom 6. November 2000 über die Mindestkriterien, die von den Mitgliedstaaten bei der Benennung der Stellen gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/709/EB frá 6. nóvember 2000 um lágmarksviðmiðanir sem aðildarríkin skulu taka tillit til þegar þau tilnefna aðila í samræmi við 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 1999/93/EB um ramma bandalagsins varðandi rafrænar undirskriftir
Kommisjonsvedtak 2000/709/EF av 6. november 2000 om de minstekriterier som medlemsstatene skal følge ved utpeking av organer i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer
Commission Decision 2001/303/EC of 11 April 2001 laying down the conditions for the control and eradication of foot-and-mouth disease in endangered species in application of Article 13 of Directive 85/511/EEC
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2001 über die Bedingungen für die Bekämpfung und Tilgung der Maul- und Klauenseuche bei vom Aussterben bedrohten Arten in Anwendung des Artikels 13 der Richtlinie 85/511/EWG (2001/303/EG)
Kommisjonsvedtak 2001/303/EF av 11. april 2001 om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke hos arter som er truet av utryddelse i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF
Commission Decision of 31 January 2001 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council directive 89/106/EEC as regards vetures
Entscheidung der Kommission vom 31. Januar 2001 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend vorgefertigte Außenwandbekleidungselemente mit Wärmedämmschicht (2001/308/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/308/EB frá 31. janúar 2001 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar forsmíðaðar, varmaeinangrandi útveggjaklæðningar (vetures)
Kommisjonsvedtak 2001/308/EF av 31. januar 2001 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte utvendige veggkledningsplater med varmeisolasjonslag
Commission Decision 2001/812/EC of 21 November 2001 laying down the requirements for the approval of border inspection posts responsible for veterinary checks on products introduced into the Community from third countries
Entscheidung der Kommission vom 21. November 2001 zur Festlegung der Bedingungen für die Zulassung der für die Veterinärkontrollen von Drittlanderzeugnissen zuständigen Grenzkontrollstellen der Gemeinschaft (2001/812/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/812/EB frá 21. nóvember 2001 um kröfur um viðurkenningu á skoðunarstöðvum á landamærum sem annast dýraheilbrigðiseftirlit með afurðum sem eru fluttar inn í bandalagið frá þriðju löndum
Kommisjonsvedtak 2001/812/EF av 21. november 2001 om fastsetjing av godkjenningsvilkåra for grensekontrollstasjonar som er ansvarlege for veterinærkontroll ved import til Fellesskapet av produkt frå tredjestatar
Commission Decision 2002/482/EC of 21 June 2002 amending Decision 93/52/EEC recording the compliance by certain Member States or regions with the requirements relating to brucellosis (B. melitensis) and according them the status of a Member State or region officially free of the disease
Entscheidung der Kommission vom 21. Juni 2002 zur Änderung der Entscheidung 93/52/EWG zur Feststellung, dass bestimmte Mitgliedstaaten oder Gebiete die Bedingungen betreffend die Brucellose (Br. melitensis) eingehalten haben, und zur Anerkennung dieser Mitgliedstaaten oder...
Kommisjonsvedtak 2002/482/EF av 21. juni 2002 om endring av vedtak 93/52/EØF om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri...
Commission Decision 2002/525/EC of 27 June 2002 amending Annex II of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles
Entscheidung der Kommission vom 27. Juni 2002 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge (2002/525/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/525/EB frá 27. júní 2002 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki
Kommisjonsvedtak 2002/525/EF av 27. juni 2002 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer
Commission Decision 2002/526/EC of 28 June 2002 repealing Decision 94/141/EC approving the plan presented by France for the eradication of classical swine fever in feral pigs in the northern Vosges
Entscheidung der Kommission vom 28. Juni 2002 zur Aufhebung der Entscheidung 94/141/EG zur Genehmigung des von Frankreich vorgelegten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest bei Wildschweinen in den Nordvogesen (2002/526/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/526/EF av 28. juni 2002 om endring av vedtak 94/141/EF om godkjenning av den planen som Frankrike har lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i dei nordlege delane av Vogesane

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020