EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2053/97 of 20 October 1997 amending Regulation (EEC) No 3220/90 laying down conditions for the use of certain oenological practices provided for in Council Regulaiton (EEC) No 822/87
Verordnung (EG) Nr. 2053/97 der Kommission vom 20. Oktober 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3220/90 mit Durchführungsvorschriften für bestimmte önologische Verfahren gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2053/97 frá 20. október 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3220/90 um skilyrði fyrir notkun tiltekinna aðferða í vínfræðum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 822/87
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2053/97 av 20. oktober 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 3220/90 om vilkårene for anvendelsen av visse ønologiske framstillingsmåter fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 822/87
Council Resolution of 17 June 1997 on the development of telematics in road transport, in particular with respect to electronic fee collection.
Entschließung des Rates vom 17. Juni 1997 zum Ausbau der Telematik im Straßenverkehr, insbesondere zur elektronischen Gebührenerfassung
Ályktun ráðsins 97/C 194/03 frá 17. júní 1997 um notkun fjarvirkni við flutninga á vegum, einkum að því er varðar rafræna innheimtu gjalda
Council Resolution 97/C 303/01 of 22 September 1997 on the further development of a numbering policy for telecommunications services in the European Community
Entschließung des Rates vom 22. September 1997 über die Weiterentwicklung eines Numerierungskonzepts für Telekommunikationsdienste in der Europäischen Gemeinschaft
Ályktun ráðsins 97/C 303/01 frá 22. september 1997 um frekari þróun númerafyrirkomulags í fjarskiptaþjónustu í Evrópubandalaginu
Commission Decision 98/8/EC of 16 December 1997 on the list of establishments in the Federal Republic of Yugoslavia approved for the purpose of importing fresh meat into the Community
Entscheidung der Kommission vom 16. Dezember 1997 über die Liste der Betriebe in der Bundesrepublik Jugoslawien, aus denen die Einfuhr frischen Fleisches in die Gemeinschaft zugelassen ist (98/8/EG)
Commission Decision 98/9/EC of 16 December 1997 amending Decision 97/569/EC on drawing up provisional lists of third country establishments from which the Member States authorise imports of meat products
Entscheidung der Kommission vom 16. Dezember 1997 zur Änderung der Entscheidung 97/569/EG zur Aufstellung der vorläufigen Listen der Drittlandsbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Fleischerzeugnissen zulassen (98/9/EG)
Commission Decision 98/10/EC of 16 December 1997 drawing up provisional lists of third country establishments from which the Member States authorise imports of products prepared from meat of bovine animals, swine, equidae and sheep and goats
Entscheidung der Kommission vom 16. Dezember 1997 zur Aufstellung der vorläufigen Listen der Drittlandsbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Erzeugnissen aus Fleisch von Rindern, Schweinen, Equiden, Schafen und Ziegen zulassen (98/10/EG)
Council Decision No 98/22/EC of 19 December 1997 establishing a Community action programme in the field of civil protection
Entscheidung des Rates vom 19. Dezember 1997 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft für den Katastrophenschutz (98/22/EG)
Ákvörðun ráðsins 98/22/EB frá 19. desember 1997 um að koma á fót aðgerðaáætlun bandalagsins á sviði almannavarna
Rådsvedtak 98/22/EF av 19. desember 1997 om skiping av eit fellesskapshandlingsprogram for katastrofevernebuing
Commission Decision 98/24/EC of 15 December 1997 amending Decision 96/490/EC on certain protective measures with regard to Gyrodactylus salaris in salmonids
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 1997 zur Änderung der Entscheidung 96/490/EG über bestimmte Schutzmaßnahmen bezüglich von Gyrodactylus salaris in Salmoniden (98/24/EG)
98/279/EC: Commission Decision of 5 December 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards non load-bearing permanent shuttering kits/systems based on hollow blocks or panels of insulating materials and, sometimes, concrete
Entscheidung der Kommission vom 5. Dezember 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend nichtlasttragende Schalungssysteme/-bausätze, bestehend aus Hohlkörperelementen aus...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/279/EB frá 5. desember 1997 um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar varanlegt mótauppsláttarkerfi sem ekki er burðarvirki og í eru notaðir holsteinar eða plötur...
Kommisjonsvedtak 98/279/EF av 5. desember 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til ikkje-berande, varige forskalingsmodular/-system som er samansette av holblokker eller isolasjonsplater...
Administrative Commission Decision No 166 of 2 October 1997 on the amending of forms E 106 and E 109
Beschluß Nr. 166 vom 2. Oktober 1997 der Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmern zur Änderung der Vordrucke E 106 und E 109 (98/441/EG)
Ákvörðun nr. 166 frá 2. október 1997 um breytingar á eyðublaði E 106 og E 109
Beslutning nr. 166 av 2. oktober 1997 om endring av blankett E 106 og E 109
COM(1996) 190
Council Regulation (EC) No 11/98 of 11 December 1997 amending Regulation (EEC) No 684/92 on common rules for the international carriage of passenger by coach and bus
Verordnung (EG) Nr. 11/98 des Rates vom 11. Dezember 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 zur Einführung gemeinsamer Regeln für den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 11/98 frá 11. desember 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 684/92 um setningu sameiginlegra reglna um farþegaflutninga milli landa með hópbifreiðum
Rådsforordning (EF) nr. 11/98 av 11. desember 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 684/92 om innføring av felles regler for internasjonal persontransport med turvogn og buss
COM(1995) 729
Council Regulation (EC) No 12/98 of 11 December 1997 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport services within a Member State
Verordnung (EG) Nr. 12/98 des Rates vom 11. Dezember 1997 über die Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Personenkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 12/98 frá 11. desember 1997 um skilyrði fyrir því að flutningafyrirtæki geti stundað farþegaflutninga á vegum innanlands í aðildarríki sem þau hafa ekki aðsetur í
Rådsforordning (EF) nr. 12/98 av 11. desember 1997 om fastsetjing av vilkåra for at transportørar skal kunne utføre innanlands persontransport på veg i ein medlemsstat der dei ikkje høyrer heime
Commission Decision 97/830/EC of 11 December 1997 repealing Commission Decision 97/613/EC and imposing special conditions on the import of pistachios and certain products derived from pistachios originating in, or consigned from Iran
Entscheidung der Kommission vom 11. Dezember 1997 zur Aufhebung der Entscheidung 97/613/EWG und zur Einführung von Sonderbedingungen für die Einfuhr von Pistazien und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen mit Ursprung in oder Herkunft aus dem Iran (97/830/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/830/EB frá 11. desember 1997 um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/613/EB og setningu sérstakra skilyrða vegna innflutnings á pistasíuhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr pistasíuhnetum, sem eru upprunnar í Íran eða sendar...
Kommisjonsvedtak 97/830/EF av 11. desember 1997 om oppheving av vedtak 97/613/EF og om særskilde vilkår for import av pistasienøtter og visse produkt framstilte av pistasienøtter som har opphav i eller er sende frå Iran
Decision No 1336/97/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1997 on a series of guidelines for trans-European telecommunications networks
Entscheidung Nr. 1336/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1997 über Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1336/97/EB frá 17. júní 1997 um viðmiðunarreglur fyrir samevrópsk fjarskiptanet
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1336/97/EF av 17. juni 1997 om et sett retningslinjer for transeuropeiske telenett
Council Regulation (EC) No 543/97 of 17 March 1997 amending Regulation (EEC) No 1107/70 on the granting of aids for transport by rail, road and inland waterway
Verordnung (EG) Nr. 543/97 des Rates vom 17. März 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 über Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 543/97 frá 17. mars 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1107/70 um aðstoð vegna flutninga á járnbrautum, vegum og skipgengum vatnaleiðum
Rådsforordning (EF) nr. 543/97 av 17. mars 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 1107/70 om støtte til transport med jernbane, på vei og innlands vannvei
Commission Regulation (EC) No 314/97 of 20 February 1997 amending Regulation (EEC) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 314/97 der Kommission vom 20. Februar 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 94/92 mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die entsprechende...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 314/97 frá 20. febrúar 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 94/92 um nákvæmar reglur um innflutning frá þriðju löndum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 314/97 av 20. februar 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik...
Council Directive 97/12/EC of 17 March 1997 amending and updating Directive 64/432/EEC on health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine
Richtlinie 97/12/EG des Rates vom 17. März 1997 zur Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 64/432/EWG zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen
Council Directive 97/22/EC of 22 April 1997 amending Directive 92/117/EEC concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
Richtlinie 97/22/EG des Rates vom 22. April 1997 zur Änderung der Richtlinie 92/117/EWG über Maßnahmen zum Schutz gegen bestimmte Zoonosen bzw. ihre Erreger bei Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zur Verhütung lebensmittelbedingter Infektionen und Vergiftungen
Commission Decision 97/757/EC of 6 November 1997 laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Madagascar
Entscheidung der Kommission vom 6. November 1997 mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur mit Ursprung in Madagaskar (97/757/EG)
Commission Decision 97/758/EC of 6 November 1997 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption
Entscheidung der Kommission vom 6. November 1997 zur Änderung der Entscheidung 97/296/EG zur Aufstellung der Liste von Drittländern, aus denen Fischereierzeugnisse zur menschlichen Ernährung eingeführt werden dürfen (97/758/EG)
Commission Decision 97/778/EC of 22 July 1997 drawing up a list of border inspection posts (BIPs) agreed for veterinary checks on products and animals from third countries, laying down detailed rules concerning the checks to be carried out by the experts of the Commission and repealing Decision 96/742/EC
Entscheidung der Kommission vom 22. Juli 1997 zur Festlegung eines Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen von Erzeugnissen und Tieren aus Drittländern zugelassenen Grenzkontrollstellen, zur Festlegung genauer Bestimmungen über die von den tierärztlichen Sachverständigen...
Commission Decision 97/779/EC of 31 October 1997 amending Decision 97/778/EC drawing up a list of border inspection posts agreed for veterinary checks on products and animals from third countries, laying down detailed rules concerning the checks to be carried out by the experts of the Commission
Entscheidung der Kommission vom 31. Oktober 1997 zur Änderung der Entscheidung 97/778/EG zur Festlegung eines Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen von Erzeugnissen und Tieren aus Drittländern zugelassenen Grenzkontrollstellen und zur Festlegung genauer Bestimmungen...
Commission Decision 97/794/EC of 12 November 1997 laying down certain detailed rules for the application of Council Directive 91/496/EEC as regards veterinary checks on live animals to be imported from third countries
Entscheidung der Kommission vom 12. November 1997 mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 91/496/EWG des Rates hinsichtlich der Veterinärkontrollen für aus Drittländern einzuführende lebende Tiere (97/794/EG)
Commission Decision 97/804/EC of 21 November 1997 amending Decision 93/73/EEC concerning the status of Ireland with regard to infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia
Entscheidung der Kommission vom 21. November 1997 zur Änderung der Entscheidung 93/73/EWG betreffend den Status Irlands im Hinblick auf die infektiöse hämatopoetische Nekrose und die virale hämorrhagische Septikämie (97/804/EG)
Commission Decision 97/805/EC of 26 November 1997 concerning certain protective measures with regard to certain fishery products originating in China and amending Decision 97/368/EC
Entscheidung der Kommission vom 26. November 1997 über Schutzmaßnahmen gegenüber bestimmten Fischereierzeugnissen mit Ursprung in China und zur Änderung der Entscheidung 97/368/EG (97/805/EG)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020