EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Regulation (EC) No 2978/94 of 21 November 1994 on the implementation of IMO Resolution A.747(18) on the application of tonnage measurement of ballast spaces in segregated ballast oil tankers
Verordnung (EG) Nr. 2978/94 des Rates vom 21. November 1994 zur Durchführung der IMO-Entschließung A.747 (18) über die Vermessung der Ballasträume in Öltankschiffen mit Tanks für getrennten Ballast
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2978/94 frá 21. nóvember 1994 um framkvæmd ályktunar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) A. 747 (18) um beitingu mælingarreglna um aðgreinda sjókjölfestugeyma í olíuflutningaskipum
Rådsforordning (EF) nr. 2978/94 av 21. november 1994 om gjennomføring av IMO-resolusjon A.747(18) om måling av ballastrom i oljetankskip med atskilte ballasttanker
Commission Regulation (EC) No 2703/94 of 7 November 1994 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Verordnung (EG) Nr. 2703/94 der Kommission vom 7. November 1994 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2703/94 frá 7. nóvember 1994 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2703/94 av 7. november 1994 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Council Regulation (EC) No 3135/94 of 15 December 1994 amending Annex I to Regulation (EEC) No 2455/92 concerning the export and import of certain dangerous chemicals
Verordnung (EG) Nr. 3135/94 des Rates vom 15. Dezember 1994 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefährlicher Chemikalien
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3135/94 frá 15. desember 1994 um breytingu á I. Viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2455/92 um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna
Rådsforordning (EF) nr. 3135/94 av 15. desember 1994 om endring av vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og import av visse farlige kjemikalier
Council Regulation (EC) No 3315/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EEC) No 3118/93 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State
Verordnung (EG) Nr. 3315/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3118/93 zur Festlegung der Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmen zum Güterkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3315/94 frá 22. desember 1994 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3118/93 um skilyrði fyrir því að farmflytjendur geti stundað flutningaþjónustu á vegum í aðildarríki þar sem þeir eru ekki búsettir
Rådsforordning (EF) nr. 3315/94 av 22. desember 1994 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3118/93 om fastsettelse av vilkårene for transportørers adgang til å utføre innenlands godstransport på vei i en medlemsstat der de ikke er hjemmehørende
Commission Regulation (EC) No 2733/94 of 9 November 1994 authorizing the United Kingdom to permit an additional increase in the alcoholic strength of table wines and of quality wines produced in a specified region
Verordnung (EG) Nr. 2733/94 der Kommission vom 9. November 1994 zur Ermächtigung des Vereinigten Königreichs, eine zusätzliche Erhöhung des Alkoholgehalts bei Tafelwein und Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete zu gestatten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2733/94 frá 9. nóvember 1994 um að heimila Breska konungsríkinu að leyfa aukinn alkóhólstyrkleika í borðvíni og gæðavíni sem eru framleidd í tilgreindum héruðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2733/94 av 9. november 1994 om bemyndigelse av Det forente kongeriket til å tillate en ytterligere økning i alkoholstryrken i bordviner og kvalitetsviner fra et bestemt dyrkingsområde
Council Regulation (EC) No 3093/94 of 15 December 1994 on substances that deplete the ozone layer
Verordnung (EG) Nr. 3093/94 des Rates vom 15. Dezember 1994 über die Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3093/94 frá 15. desember i994 um efni sem eyða ósonlaginu
Rådsforordning (EF) nr. 3093/94 av 15. desember 1994 om stoffer som bryter ned ozonlaget

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement