EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 2005/34/EC of 17 May 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include etoxazole and tepraloxydim as active substances.
Richtlinie 2005/34/EG der Kommission vom 17. Mai 2005 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Etoxazol und Tepraloxydim
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/34/EB frá 17. maí 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum etoxasóli og tepraloxýdími
Kommisjonsdirektiv 2005/34/EF av 17. mai 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av etoksazol og tepraloksydim som aktive stoffer
Commission Directive 2005/42/EC of 20 June 2005 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes II, IV and VI thereto to technical progress.
Richtlinie 2005/42/EG der Kommission vom 20. Juni 2005 zur Anpassung der Anhänge II, IV und VI der Richtlinie 76/768/EWG über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/42/EB frá 20. júní 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga II., IV. og VI. viðauka við hana að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2005/42/EF av 20. juni 2005 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II, IV og VI til nevnte direktiv til den tekniske utvikling
Commission Directive 2005/46/EC of 8 July 2005 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for amitraz
Richtlinie 2005/46/EG der Kommission vom 8. Juli 2005 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen für Amitraz
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/46/EB frá 8. júlí 2005 um breytingu á viðaukum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi fyrir amítrasleifar
Kommisjonsdirektiv 2005/46/EF av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av amitraz
Commission Directive 2005/49/EC of 25 July 2005 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directive 72/245/EEC relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles and Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 2005/49/EG der Kommission vom 25. Juli 2005 zur Änderung der Richtlinie 72/245/EWG des Rates über die Funkentstörung (elektromagnetische Verträglichkeit) von Kraftfahrzeugen und der Richtlinie 70/156/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/49/EB frá 25. júlí 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 72/245/EBE um rafsegultruflanir (rafsegulsviðssamhæfi) í ökutækjum og tilskipun ráðsins 70/156/EBE 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum...
Kommisjonsdirektiv 2005/49/EF av 25. juli 2005 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 72/245/EØF med hensyn til radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet) i kjøretøyer og rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes...
Commission Directive 2005/28/EC of 8 April 2005 laying down principles and detailed guidelines for good clinical practice as regards investigational medicinal products for human use, as well as the requirements for authorisation of the manufacturing or importation of such products
Richtlinie 2005/28/EG der Kommission vom 8. April 2005 zur Festlegung von Grundsätzen und ausführlichen Leitlinien der guten klinischen Praxis für zur Anwendung beim Menschen bestimmte Prüfpräparate sowie von Anforderungen für die Erteilung einer Genehmigung zur Herstellung oder...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/28/EB frá 8. apríl 2005 um meginreglur og ítarlegar viðmiðunarreglur um góðar klínískar starfsvenjur að því er varðar rannsóknarlyf í flokki mannalyfja og einnig um kröfur varðandi leyfi til framleiðslu eða innflutnings á slíkum lyfjum
Kommisjonsdirektiv 2005/28/EF av 8. april 2005 om fastsetjing av prinsipp og detaljerte retningslinjer for god klinisk praksis med omsyn til prøvingspreparat for menneske, og om krav i samband med løyve til framstilling eller import av slike preparat
Commission Directive 2005/52/EC of 9 September 2005 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annex III thereto to technical progress.
Richtlinie 2005/52/EG der Kommission vom 9. September 2005 zur Anpassung des Anhangs III der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/52/EB frá 9. september 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga III. viðauka við hana að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2005/52/EF av 9. september 2005 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling
Commission Directive 2005/53/EC of 16 September 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide and thiophanate-methyl as active substances.
Richtlinie 2005/53/EG der Kommission vom 16. September 2005 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Chlorthalonil, Chlortoluron, Cypermethrin, Daminozid und Thiophanatmethyl
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/53/EB frá 16. september 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum klórþalóníli, klórtólúróni, sýpermetríni, damínósíði og þíófanatmetýli
Kommisjonsdirektiv 2005/53/EF av 16. september 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klortalonil, klortoluron, cypermetrin, daminozid og tiofanatmetyl som aktive stoffer
Commission Directive 2005/54/EC of 19 September 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include tribenuron as active substance.
Richtlinie 2005/54/EG der Kommission vom 19. September 2005 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Tribenuron
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/54/EB frá 19. september 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virka efninu tríbenúróni
Kommisjonsdirektiv 2005/54/EF av 19. september 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av tribenuron som aktivt stoff
Commission Directive 2005/57/EC of 21 September 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include MCPA and MCPB as active substances.
Richtlinie 2005/57/EG der Kommission vom 21. September 2005 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe MCPA und MCPB
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/57/EB frá 21. september 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum MCPA og MCPB
Kommisjonsdirektiv 2005/57/EF av 21. september 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av MCPA og MCPB som aktive stoffer
Commission Directive 2005/58/EC of 21 September 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include bifenazate and milbemectin as active substances.
Richtlinie 2005/58/EG der Kommission vom 21. September 2005 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Bifenazat und Milbemectin
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/58/EB frá 21. september 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum bífenasati og milbemektíni
Kommisjonsdirektiv 2005/58/EF av 21. september 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av bifenazat og milbemektin som aktive stoffer
Commission Directive 2005/48/EC of 23 August 2005 amending Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for certain pesticides in and on cereals and certain products of animal and plant origin
Richtlinie 2005/48/EG der Kommission vom 23. August 2005 zur Änderung der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstwerte für bestimmte Schädlingsbekämpfungsmittel auf und in Getreide und bestimmten Erzeugnissen tierischen und...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/48/EB frá 23. ágúst 2005 um breytingu á tilskipunum ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir tiltekin varnarefni í og á kornvörum og tilteknum afurðum úr dýra- og jurtaríkinu
Kommisjonsdirektiv 2005/48/EF av 23. august 2005 om endring av rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for visse rester av plantevernmidler på og i korn og visse produkter av animalsk og vegetabilsk opprinnelse
Commission Directive 2005/70/EC of 20 October 2005 amending Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for certain pesticides in and on cereals and certain products of animal and plant origin
Richtlinie 2005/70/EG der Kommission vom 20. Oktober 2005 zur Änderung der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte für bestimmte Schädlingsbekämpfungsmittel auf und in Getreide sowie bestimmten Erzeugnissen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/70/EB frá 20. október 2005 um breytingu á tilskipunum ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir tiltekin varnarefni í og á kornvörum og tilteknum afurðum úr dýra- og jurtaríkinu
Kommisjonsdirektiv 2005/70/EF av 20. oktober 2005 om endring av rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder for visse plantevernmidler i og på korn og visse produkter av animalsk og vegetabilsk opprinnelse
Commission Directive 2005/74/EC of 25 October 2005 amending Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of ethofumesate, lambda-cyhalothrin, methomyl, pymetrozine and thiabendazole fixed therein
Richtlinie 2005/74/EG der Kommission vom 25. Oktober 2005 zur Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstwerte für Ethofumesat, Lambda-Cyhalothrin, Methomyl, Pymetrozin und Thiabendazol
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/74/EB frá 25. október 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir etófúmesat, lambda-sýhalótrín, metómýl, pýmetrósín og þíabendasól sem þar eru sett
Kommisjonsdirektiv 2005/74/EF av 25. oktober 2005 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for rester av etofumesat, lambdacyhalotrin, metomyl, pymetrozin og tiabendazol fastsatt i direktivet
Commission Directive 2005/67/EC of 18 October 2005 amending, for the purposes of their adaptation, Annexes I and II to Council Directive 86/298/EEC, Annexes I and II to Council Directive 87/402/EEC and Annexes I, II and III to Directive 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council, relating to the type-approval of agricultural or forestry tractors.
Richtlinie 2005/67/EG der Kommission vom 18. Oktober 2005 zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie 86/298/EWG des Rates, der Anhänge I und II der Richtlinie 87/402/EWG des Rates und der Anhänge I, II und III der Richtlinie 2003/37/EG des Europäischen Parlaments und des...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/67/EB frá 18. október 2005 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun ráðsins 86/298/EBE, I. og II. viðauka við tilskipun ráðsins 87/402/EBE og I., II. og III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/37/EB er varða...
Kommisjonsdirektiv 2005/67/EF av 18. oktober 2005 om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 86/298/EØF, vedlegg I og II til rådsdirektiv 87/402/EØF og vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF med hensyn til typegodkjenning av jordbruks- eller...
Commission Directive 2005/50/EC of 11 August 2005 on the reclassification of hip, knee and shoulder joint replacements in the framework of Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
Richtlinie 2005/50/EG der Kommission vom 11. August 2005 zur Neuklassifizierung von Gelenkersatz für Hüfte, Knie und Schulter im Rahmen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/50/EB frá 11. ágúst 2005 um endurflokkun gerviliða í mjöðm, hné og öxl innan ramma tilskipunar ráðsins 93/42/EBE um lækningatæki
Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF av 11. august 2005 om omklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser innenfor rammen av rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr
Commission Directive 2005/62/EC of 30 September 2005 implementing Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards Community standards and specifications relating to a quality system for blood establishments.
Richtlinie 2005/62/EG der Kommission vom 30. September 2005 zur Durchführung der Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf gemeinschaftliche Standards und Spezifikationen für ein Qualitätssystem für Blutspendeeinrichtungen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/62/EB frá 30. september 2005 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/98/EB að því er varðar staðla og forskriftir Bandalagsins sem varða gæðakerfi fyrir blóðþjónustustofnanir
Kommisjonsdirektiv 2005/62/EF av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til fellesskapsstandarder og spesifikasjoner i forbindelse med et kvalitetssystem for blodbanker
Commission Directive 2005/72/EC of 21 October 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, and metiram as active substances.
Richtlinie 2005/72/EG der Kommission vom 21. Oktober 2005 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zur Aufnahme der Wirkstoffe Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Mancozeb, Maneb und Metiram
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/72/EB frá 21. október 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum klórpýrifosi, klórpýrifosmetýli, mankósebi, manebi og metírami
Kommisjonsdirektiv 2005/72/EF av 21. oktober 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, mankozeb, maneb og metiram som aktive stoffer
Commission Directive 2005/61/EC of 30 September 2005 implementing Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards traceability requirements and notification of serious adverse reactions and events.
Richtlinie 2005/61/EG der Kommission vom 30. September 2005 zur Durchführung der Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und die Meldung ernster Zwischenfälle und ernster unerwünschter Reaktionen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/61/EB frá 30. september 2005 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/98/EB að því er varðar kröfur um rekjanleika og tilkynningar um alvarlegar aukaverkanir og alvarleg meintilvik
Kommisjonsdirektiv 2005/61/EF av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til krav til sporbarhet og melding av alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser
Commission Directive 2005/76/EC of 8 November 2005 amending Council Directives 90/642/EEC and 86/362/EEC as regards the maximum residue levels of kresoxim-methyl, cyromazine, bifenthrin, metalaxyl and azoxystrobin fixed therein
Richtlinie 2005/76/EG der Kommission vom 8. November 2005 zur Änderung der Richtlinien 90/642/EWG und 86/362/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Kresoximmethyl, Cyromazin, Bifenthrin, Metalaxyl und Azoxystrobin
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/76/EB frá 8. nóvember 2005 um breytingu á tilskipunum ráðsins 90/642/EBE og 86/362/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir kresoxím-metýl, sýrómasín, bífentrín, metalaxýl og asoxýstróbín sem þar eru sett
Kommisjonsdirektiv 2005/76/EF av 8. november 2005 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF og 86/362/EØF med hensyn til grenseverdiene for rester av kresoksimmetyl, cyromazin, bifentrin, metalaksyl og azoksystrobin fastsatt i direktivet
Commission Directive 2005/79/EC of 18 November 2005 amending Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with food
Richtlinie 2005/79/EG der Kommission vom 18. November 2005 zur Änderung der Richtlinie 2002/72/EWG über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/79/EB frá 18. nóvember 2005 um breytingu á tilskipun 2002/72/EB um plastefni og -hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
Kommisjonsdirektiv 2005/79/EF av 18. november 2005 om endring av direktiv  2002/72/EF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
Commission Directive 2005/80/EC of 21 November 2005 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes II and III thereto to technical progress.
Richtlinie 2005/80/EG der Kommission vom 21. November 2005 zur Anpassung der Anhänge II und III der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/80/EB frá 21. nóvember 2005 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur, í því skyni að laga II. og III. viðauka við hana að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2005/80/EF av 21. november 2005 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling
Commission Directive 2005/83/EC of 23 November 2005 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes I, VI, VII, VIII, IX and X to Council Directive 72/245/EEC relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles.
Richtlinie 2005/83/EG der Kommission vom 23. November 2005 zur Änderung der Anhänge I, VI, VII, VIII, IX und X der Richtlinie 72/245/EWG des Rates über die Funkentstörung (elektromagnetische Verträglichkeit) von Kraftfahrzeugen zwecks ihrer Anpassung an den technischen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/83/EB frá 23. nóvember 2005 um breytingu á I., VI., VII., VIII., IX. og X. viðauka við tilskipun ráðsins 72/245/EBE um rafse- gultruflanir (rafsegulsviðssamhæfi) í ökutækjum í því skyni að laga þá að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2005/83/EF av 23. november 2005 om endring av vedlegg I, VI, VII, VIII, IX og X til rådsdirektiv 72/245/EØF om radiostøy fra kjøretøyer (elektromagnetisk kompatibilitet), for å tilpasse dem til den tekniske utvikling
Commission Directive 2005/78/EC of 14 November 2005 implementing Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending Annexes I, II, III, IV and VI thereto.
Richtlinie 2005/78/EG der Kommission vom 14. November 2005 zur Durchführung der Richtlinie 2005/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Emission gasförmiger Schadstoffe und...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/78/EB frá 14. nóvember 2005 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/55/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna um ráðstafanir sem ber að gera til að stemma stigu við losun mengandi lofttegunda og efnisagna frá...
Kommisjonsdirektiv 2005/78/EF av 14. november 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og...
Commission Directive 2005/63/EC of 3 October 2005 correcting Directive 2005/26/EC concerning the list of food ingredients or substances provisionally excluded from Annex IIIa of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council
Richtlinie 2005/63/EG der Kommission vom 3. Oktober 2005 zur Berichtigung der Richtlinie 2005/26/EG hinsichtlich des Verzeichnisses von Lebensmittelzutaten oder Stoffen, die vorläufig aus Anhang IIIa der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/63/EB frá 3. október 2005 um leiðréttingu á tilskipun 2005/26/EB sem varðar skrá yfir innihaldsefni í matvælum og efni sem er sleppt til bráðabirgða úr III. viðauka a við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB
Kommisjonsdirektiv 2005/63/EF av 3. oktober 2005 om retting av direktiv 2005/26/EF om lista over næringsmiddelingrediensar eller stoff som er mellombels utelatne frå vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF
Directive 2005/88/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 amending Directive 2000/14/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors.
Richtlinie 2005/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur Änderung der Richtlinie 2000/14/EG über die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/88/EB frá 14. desember 2005 um breytingu á tilskipun 2000/14/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða hávaðamengun í umhverfinu af völdum búnaðar til nota utanhúss
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/88/EF av 14. desember 2005 om endring av direktiv 2000/14/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om støyutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020