EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 2006/10/EC of 27 January 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include forchlorfenuron and indoxacarb as active substances.
Richtlinie 2006/10/EG der Kommission vom 27. Januar 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Forchlorfenuron und Indoxacarb
Kommisjonsdirektiv 2006/10/EF av 27. januar 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av forklorfenuron og indoksakarb som aktive stoffer
COM(2003) 559
Directive 2006/1/EC of 18 January 2006 on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road
Richtlinie 2006/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006 über die Verwendung von ohne Fahrer gemieteten Fahrzeugen im Güterkraftverkehr (kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/1/EB frá 18. janúar 2006 um notkun ökutækja sem leigð eru án ökumanna til vöruflutninga á vegum
Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2006/1/EF av 18. januar 2006 om bruk av køyretøy som er leigde utan førar til godstransport på veg
Commission Directive 2006/13/EC of 3 February 2006 amending Annexes I and II to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feed as regards dioxins and dioxin-like PCBs
Richtlinie 2006/13/EG der Kommission vom 3. Februar 2006 zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über unerwünschte Stoffe in Futtermitteln in Bezug auf Dioxine und dioxinähnliche PCB
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/13/EB frá 3. febrúar 2006 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB um óæskileg efni í fóðri, að því er varðar díoxín og PCB-efni sem líkjast díoxíni
Kommisjonsdirektiv 2006/13/EF av 3. februar 2006 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer med hensyn til dioksiner og dioksinlignende PCB
Commission Directive 2006/16/EC of 7 February 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include oxamyl as active substance.
Richtlinie 2006/16/EG der Kommission vom 7. Februar 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Oxamyl
Kommisjonsdirektiv 2006/16/EF av 7. februar 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av oksamyl som aktivt stoff
Commission Directive 2006/17/EC of 8 February 2006 implementing Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain technical requirements for the donation, procurement and testing of human tissues and cells
Richtlinie 2006/17/EG der Kommission vom 8. Februar 2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich technischer Vorschriften für die Spende, Beschaffung und Testung von menschlichen Geweben und Zellen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/17/EB frá 8. febrúar 2006 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/23/EB að því er varðar tilteknar, tæknilegar kröfur varðandi gjöf, öflun og prófun vefja og frumna úr mönnum
Kommisjonsdirektiv 2006/17/EF av 8. februar 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF med hensyn til visse tekniske krav til donasjon, uttak og kontroll av vev og celler fra mennesker
Commission Directive 2006/19/EC of 14 February 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include 1-methylcyclopropene as active substance
Richtlinie 2006/19/EG der Kommission vom 14. Februar 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs 1-Methylcyclopropen
Kommisjonsdirektiv 2006/19/EF av 14. februar 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 1-metylsyklopropen som aktivt stoff
Commission Directive 2006/9/EC of 23 January 2006 amending Council Directives 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of diquat, fixed therein
Richtlinie 2006/9/EG der Kommission vom 23. Januar 2006 zur Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Diquat
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/9/EB frá 23. janúar 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leyfa fyrir díkvat sem þar eru sett
Kommisjonsdirektiv 2006/9/EF av 23. januar 2006 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for rester av diquat
Commission Directive 2006/20/EC of 17 February 2006 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 70/221/EEC concerning fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 2006/20/EG der Kommission vom 17. Februar 2006 zur Anpassung der Richtlinie 70/221/EWG des Rates über die Kraftstoffbehälter und den Unterfahrschutz von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/20/EB frá 17. febrúar 2006 um breytingu, að því er varðar aðlögun að tækniframförum, á tilskipun ráðsins 70/221/EB varðandi eldsneytisgeyma og undirakstursvörn að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 2006/20/EF av 17. februar 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 70/221/EØF med hensyn til drivstofftanker og underkjøringshinder bak på motorvogner og deres tilhengere
Directive 2006/11/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community
Richtlinie 2006/11/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft (kodifizierte Fassung)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/11/EF av 15. februar 2006 om forurensning forårsaket av visse farlige stoffer i Fellesskapets vannmiljø
Commission Directive 2006/15/EC of 7 February 2006 establishing a second list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 2000/39/EC
Richtlinie 2006/15/EG der Kommission vom 7. Februar 2006 zur Festlegung einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinien 91/322/EWG und 2000/39/EG
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/15/EB frá 7. febrúar 2006 um gerð annarrar skrár yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi við framkvæmd tilskipunar ráðsins 98/24/EB og um breytingu á tilskipunum 91/322/EBE og 2000/39/EB
Kommisjonsdirektiv 2006/15/EF av 7. februar 2006 om fastsetjing av ei andre liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 98/24/EF, og om endring av direktiv 91/322/EØF og 2000/39/EF
Commission Directive 2006/29/EC of 8 March 2006 amending Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exclusion or inclusion of certain institutions from the scope of application
Richtlinie 2006/29/EG der Kommission vom 8. März 2006 zur Änderung der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Ausschlusses bzw. der Aufnahme bestimmter Institute aus ihrem/in ihren Anwendungsbereich
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/29/EB frá 8. mars 2006 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB að því er tekur til þess hvort tilteknar stofnanir falli utan gildissviðs hennar eða undir það
Kommisjonsdirektiv 2006/29/EF av 8. mars 2006 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF med hensyn til visse institusjoners utelukkelse fra eller innlemmelse i dets virkeområde
Commission Directive 2006/30/EC of 13 March 2006 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for the benomyl group
Richtlinie 2006/30/EG der Kommission vom 13. März 2006 zur Änderung der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für die Benomylgruppe
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/30/EB frá 13. mars 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir benómýlflokkinn
Kommisjonsdirektiv 2006/30/EF av 13. mars 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder for gruppen benomyl
Commission Directive 2006/27/EC of 3 March 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Council Directives 93/14/EEC on the braking of two- or three-wheel motor vehicles and 93/34/EEC on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles, Directives of the European Parliament and of the Council 95/1/EC on the maximum design speed, maximum torque and maximum net engine power of two- or three-wheel motor vehicles and 97/24/EC on certain components and characteristics of two- or three-wheel motor vehicles.
Richtlinie 2006/27/EG der Kommission vom 3. März 2006 zur Anpassung der Richtlinien 93/14/EWG des Rates über Bremsanlagen für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge, 93/34/EWG des Rates über vorgeschriebene Angaben an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen, 95/1/EG...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/27/EB frá 3. mars 2006 um breytingu á tilskipunum ráðsins 93/14/EBE um hemlun vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum og 93/94/EBE varðandi lögboðnar áletranir á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum,...
Kommisjonsdirektiv 2006/27/EF av 3. mars 2006 om endring av rådsdirektiv 93/14/EØF om bremser for motorvogner med to eller tre hjul, rådsdirektiv 93/34/EØF om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul, europaparlaments- og rådsdirektiv 95/1/EF om største...
Commission Directive 2006/26/EC of 2 March 2006 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directives 74/151/EEC, 77/311/EEC, 78/933/EEC and 89/173/EEC relating to wheeled agricultural or forestry tractors.
Richtlinie 2006/26/EG der Kommission vom 2. März 2006 zur Anpassung der Richtlinien 74/151/EWG, 77/311/EWG, 78/933/EWG und 89/173/EWG des Rates über land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/26/EB frá 2. mars 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 74/151/EBE, 77/311/EBE, 78/933/EBE og 89/173/EBE um dráttar- vélar fyrir landbúnað eða skógrækt á hjólum í því skyni að laga þær að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2006/26/EF av 2. mars 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF med hensyn til jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul
Commission Directive 2006/28/EC of 6 March 2006 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directive 72/245/EEC of 20 June 1972 relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles and Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 2006/28/EG der Kommission vom 6. März 2006 zur Änderung der Richtlinie 72/245/EWG des Rates über die Funkentstörung (elektromagnetische Verträglichkeit) von Kraftfahrzeugen und der Richtlinie 70/156/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/28/EB frá 6. mars 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 72/245/EBE frá 20. júní 1972 um rafsegultruflanir (rafsegulsviðs- samhæfi) í ökutækjum og tilskipun 70/156 /EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum...
Kommisjonsdirektiv 2006/28/EF av 6. mars 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 72/245/EØF med hensyn til radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet) i kjøretøyer og rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning...
Commission Directive 2006/33/EC of 20 March 2006 amending Directive 95/45/EC as regards sunset yellow FCF (E 110) and titanium dioxide (E 171)
Richtlinie 2006/33/EG der Kommission vom 20. März 2006 zur Änderung der Richtlinie 95/45/EG hinsichtlich Gelborange S (E 110) und Titandioxid (E 171)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/33/EB frá 20. mars 2006 um breytingu á tilskipun 95/45/EB að því er varðar sólsetursgult FCF (E 110) og títandíoxíð (E171)
Kommisjonsdirektiv 2006/33/EF av 20. mars 2006 om endring av direktiv 95/45/EF med hensyn til paraoransje (E 110) og titandioksid (E 171)
Commission Directive 2006/34/EC of 21 March 2006 amending the Annex to Directive 2001/15/EC as regards the inclusion of certain substances
Richtlinie 2006/34/EG der Kommission vom 21. März 2006 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 2001/15/EG zwecks Aufnahme bestimmter Stoffe
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/34/EB frá 21.mars 2006 um breytingu á viðaukanum við tilskipun 2001/15/EB að því er varðar skráningu tiltekinna efna
Kommisjonsdirektiv 2006/34/EF av 21. mars 2006 om endring av vedlegget til direktiv 2001/15/EF med hensyn til oppføring av visse stoffer
Commission Directive 2006/37/EC of 30 March 2006 amending Annex II to Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of certain substances
Richtlinie 2006/37/EG der Kommission vom 30. März 2006 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme bestimmter Stoffe
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/37/EB frá 30. mars 2006 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB að því er varðar skráningu tiltekinna efna
Kommisjonsdirektiv 2006/37/EF av 30. mars 2006 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF med hensyn til oppføring av visse stoffer
Commission Directive 2006/39/EC of 12 April 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-methyl and triticonazole as active substances.
Richtlinie 2006/39/EG der Kommission vom 12. April 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Clodinafop, Pirimicarb, Rimsulfuron, Tolclofos-Methyl und Triticonazol
Kommisjonsdirektiv 2006/39/EF av 12. april 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofosmetyl og tritikonazol som aktive stoffer
Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC
Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden...
Directive 2006/31/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 amending directive 2004/39/EC on markets in financial instruments, as regards certain deadlines
Richtlinie 2006/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 zur Änderung der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente in Bezug auf bestimmte Fristen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/31/EB frá 5. apríl 2006 um breytingu á tilskipun 2004­/39/EB um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar tiltekna lokafresti
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/31/EF av 5. april 2006 om endring av direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til visse frister
Commission Directive 2006/45/EC of 16 May 2006 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the specification of the active substance propoxycarbazone.
Richtlinie 2006/45/EG der Kommission vom 16. Mai 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates hinsichtlich der Spezifikation des Wirkstoffs Propoxycarbazon
Kommisjonsdirektiv 2006/45/EF av 16. mai 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til spesifikasjonen av det aktive stoffet propoksykarbason
Commission Directive 2006/47/EC of 23 May 2006 laying down special conditions concerning the presence of Avena fatua in cereal seed
Richtlinie 2006/47/EG der Kommission vom 23. Mai 2006 zur Festlegung besonderer Voraussetzungen im Hinblick auf das Vorhandensein von Avena fatua in Getreidesaatgut (kodifizierte Fassung)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/47/EB frá 23. maí 2006 um sérstök skilyrði að því er varðar flughafra, Avena fatua, í sáðkorni
Kommisjonsdirektiv 2006/47/EF av 23. mai 2006 om fastsetjng av særlege vilkår for innhald av Avena fatua i såkorn
Commission Directive 2006/50/EC of 29 May 2006 amending Annexes IVA and IVB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market.
Richtlinie 2006/50/EG der Kommission vom 29. Mai 2006 zur Änderung der Anhänge IVA und IVB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/50/EB frá 29. maí 2006 um breytingu á IV. viðauka A og IV. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna
Kommisjonsdirektiv 2006/50/EF av 29. mai 2006 om endring av vedlegg IVA og IVB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Directive 2006/53/EC of 7 June 2006 amending Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine, and pyraclostrobin
Richtlinie 2006/53/EG der Kommission vom 7. Juni 2006 zur Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Fenbutatinoxid, Fenhexamid, Cyazofamid, Linuron, Triadimefon/Triadimenol, Pymetrozin und Pyraclostrobin
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/53/EB frá 7. júní 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir fenbútatinoxíð, fenhexamíð, sýasófamíð, línúrón, tríadímefón/tríadímenól, pýmetrósín og pýraklóstróbín
Kommisjonsdirektiv 2006/53/EF av 7. juni 2006 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av fenbutatinoksid, fenheksamid, cyazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pymetrozin og pyraklostrobin

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019