EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Administrative Commission Decision No 195 of 23 March 2004 on the uniform application of Article 22(1)(a)(i) of Regulation (EEC) No 1408/71 as regards healthcare in conjunction with pregnancy and childbirth
Beschluss Nr. 195 , vom 23. März 2004, über die einheitliche Anwendung von Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer i) der Verordnung (EWG) Nr. 1408/72 im Zusammenhang mit Sachleistungen bei Schwangerschaft und Entbindung (2004/481/EG)
Ákvörðun nr. 195 frá 23. mars 2004 um samræmda beitingu i-liðar a-liðar 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 að því er varðar heilsugæslu í tengslum við meðgöngu og barnsburð (2004/481/EB)
Avgjerd nr. 195 av 23. mars 2004 om ein heilskapleg bruk av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 med omsyn til helsetenester under svangerskap og fødsel (2004/481/EF)
Administrative Commission Decision No 196 of 23 March 2004 on the interpretation of Article 22 (1a) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 for persons undergoing dialysis and persons undergoing oxygen therapy
Beschluss Nr. 196, vom 23. März 2004, in Anwendung von Artikel 22a (2004/482/EG)
Ákvörðun nr. 196 frá 23. mars 2004 samkvæmt a-lið 1. mgr. 22. gr. (2004/482/EB)
Avgjerd nr. 196 av 23. mars 2004 om tolking av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 for personar som får dialyse- eller oksygenbehandling (2004/482/EF)
Administrative Commission Decision No 197 of 23 March 2004 on the transitional periods for the introduction of the European Health Insurance Card in accordance with Article 5 of Decision No 191
Beschluss Nr. 197 vom 23. März 2004 zu den Übergangszeiten für die Einführung der Europäischen Krankenversicherungskarte gemäß Artikel 5 des Beschlusses Nr. 191 (2004/777/EG)
Ákvörðun nr. 197 frá 23. mars 2004 um aðlögunartímabil við innleiðingu evrópska sjúkratryggingakortsins í samræmi við 5. gr. ákvörðunar nr. 191
Avgjerd nr. 197 av 23. mars 2004 om overgangsperiodar for innføring av det europeiske helsetrygdkortet i samsvar med artikkel 5 i avgjerd nr. 191
Administrative Commission Decision No 198 of 23 March 2004 concerning the replacement and discontinuance of the model forms necessary for the application of Regulations (EEC) No 1408/71 and 574/72 of the Council (E 110, E111, E 111B, E 113, E 114, E 119, E 128 and E 128B)
Beschluss Nr. 198 vom 23. März 2004 über den Ersatz und die Aufhebung der Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 und E 128 B) (2004/562/EG)
Ákvörðun nr. 198 frá 23. mars 2004 um að skipta út og hætta notkun fyrirmynda að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 og E 128 B)
Beslutning nr. 198 av 23. mars 2004 om utskifting og oppheving av de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 og E 128 B)
Commission Decision 2004/477/EC of 29 April 2004 adapting Decision 2002/459/EC as regards additions to the list of units in the Traces computer network as a result of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Entscheidung der Kommission, vom 29. April 2004, zur Änderung der Entscheidung 2002/459/EG hinsichtlich Ergänzungen in der Liste der Einheiten des informatisierten Netzwerkes TRACES aufgrund des Beitritts der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens,...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um aðlögun ákvörðunar 2002/459/EB að því er varðar viðbætur við skrána yfir einingar í Traces-tölvukerfinu vegna aðildar Tékklands, Eistlands, Kýpur, Lettlands, Litháens, Ungverjalands, Möltu, Póllands, Slóveníu og Slóvakíu (...
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om tilpassing av vedtak 2002/459/EF med omsyn til tilføyingar i lista over einingar i datanettet TRACES som følgje av tilmeldinga av Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia (2004/...
Commission Decision 2004/453/EC of 29 April 2004 implementing Council Directive 91/67/EEC as regards measures against certain fish diseases in aquaculture animals
Entscheidung der Kommission, vom 29. April 2004, mit Maßnahmen zur Durchführung der Richtlinie 91/67/EWG des Rates hinsichtlich bestimmter Zuchtfischseuchen Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004)1679) (2004/453/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/67/EBE að því er varðar ráðstafanir gegn tilteknum sjúkdómum í eldisdýrum
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om gjennomføringen av rådsdirektiv 91/67/EØF om tiltak mot visse sykdommer hos akvakulturdyr
Commission Decision 2004/469/EC of 29 April 2004 amending Decision 2001/881/EC as regards the list of border inspection posts in view of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Entscheidung der Kommission, vom 29. April 2004, zur Änderung der Entscheidung 2001/881/EG hinsichtlich der Liste der Grenzkontrollstellen im Hinblick auf den Beitritt der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um breytingu á ákvörðun 2001/881/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum með tilliti til aðildar Tékklands, Eistlands, Kýpur, Lettlands, Litháens, Ungverjalands, Möltu, Póllands, Slóveníu og Slóvakíu (2004/...
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om endring av vedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar med sikte på tilmeldinga av Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia (2004/469/EF)
Commission Decision 2004/408/EC of 26 April 2004 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards changes and further additions to the list of border inspection posts
Entscheidung der Kommission vom 26. April 2004 zur Änderung der Entscheidungen 2001/881/EG und 2002/459/EG hinsichtlich der Änderung und Erweiterung des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2004/408/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. apríl 2004 um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB og 2002/459/EB að því er varðar breytingar og frekari viðbætur við skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (2004/408/EB)
Kommisjonsvedtak av 26. april 2004 om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til endringar og tilføyingar i lista over grensekontrollstasjonar (2004/408/EF)
Commission Decision 2004/446/EC of 29 April 2004 specifying the basic parameters of the ‘Noise’, ‘Freight Wagons’ and ‘Telematic applications for freight’ Technical Specifications for Interoperability referred to in Directive 2001/16/EC
Entscheidung 2004/446/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Bestimmung der Eckwerte der technischen Spezifikationen für die Interoperabilität der Bereiche Lärmemissionen, Güterwagen und Telematikanwendungen für den Güterverkehr gemäß der Richtlinie 2001/16/EG
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om fastsettelse av de grunnleggende parametrene i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedrørende «støy», «godsvogner» og «telematikkprogrammer for godstrafikk» nevnt i direktiv 2001/16/EF
Commission Decision 2004/373/EC of 13 April 2004 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 13. April 2004 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2002/308/EG zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. apríl 2004 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðis og/eða iðradreps
Kommisjonsvedtak av 13. april 2004 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse...
Commission Decision 2004/429/EC of 29 April 2004 amending Decisions 97/830/EC , 2000/49/EC, 2002/79/EC and 2002/80/EC as regards the points of entry through which the products concerned may only be imported into the Community
Entscheidung 2004/429/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Änderung der Entscheidungen 97/830/EG, 2000/49/EG, 2002/79/EG und 2002/80/EG hinsichtlich der Eingangszollstellen, über die die betroffenen Erzeugnisse in die Gemeinschaft eingeführt werden dürfen
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/429/EB frá 29. apríl 2004 um breytingu á ákvörðunum 97/830/EB, 2000/49/EB, 2002/79/EB og 2002/80/EB að því er varðar þá komustaði þar sem einungis má flytja viðkomandi vörur inn í Bandalagið (tilkynnt með númeri C(2004) 1594)
Kommisjonsvedtak 2004/429/EF av 29. april 2004 om endring av vedtak 97/830/EF, 2000/49/EF, 2002/79/EF og 2002/80/EF med omsyn til dei innførselsstadene som dei produkta som det gjeld, kan importerast gjennom til Det europeiske fellesskapet [meldt under nummeret K(2004) 1594]
Commission Decision 2004/440/EC of 29 April 2004 adopting a transitional measure in favour of certain establishments in the milk sector in Slovakia
Entscheidung 2004/440/EG der Kommission vom 29. April 2004 mit einer Übergangsmaßnahme zugunsten eines bestimmten Betriebs des Milchsektors in der Slowakei
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om vedtakelse av overgangstiltak til fordel for visse virksomheter i melkesektoren i Slovakia (2004/440/EF)
Decision 2004/387/EC of the European Parliament and of the Council on interoperable delivery of pan-European eGovernment services to public administrations, businesses and citizens (IDABC)
Beschluss der Kommission vom 28. April 2004 über den Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten zur Änderung von Anhang I des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/387/EB frá 21. apríl 2004 um rekstrarsamhæfða, samevrópska, rafræna þjónustu hins opinbera við opinberar stjórnsýslustofnanir, fyrirtæki og borgara (IDABC)
Europaparlaments- og rådsavgjerd 2004/387/EF av 21. april 2004 om samverkande yting av felleseuropeiske elektroniske offentlege tenester til offentlege forvaltingar, føretak og borgarar (IDABC)
Commission Decision 2004/517/EC of 21 June 2004 amending Commission Decision 2001/881/EC as regards the list of border inspection posts agreed for veterinary checks on animals and animal products from third countries
Entscheidung der Kommission vom 21. Juni 2004 zur Änderung der Entscheidung 2001/881/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern eingeführten Tieren und tierischen Erzeugnissen zugelassenen Grenzkontrollstellen (2004/517/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. júní 2004 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB að því er varðar skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir heilbrigðiseftirlit dýralæknis með dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum (2004/517/...
Kommisjonsvedtak av 21. juni 2004 om endring av kommisjonsvedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar som er godkjende til å føre veterinærkontroll med produkt og dyr frå tredjestatar (2004/517/EF)
Commission Decision 2004/539/EC of 1 July 2004 establishing a transitional measure for the implementation of Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals
Entscheidung der Kommission vom 1. Juli 2004 mit Übergangsmaßnahmen zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken (2004/539/EG)
Kommisjonsvedtak av 1. juli 2004 om innføring av eit overgangstiltak for gjennomføring av forordning (EF) nr. 998/2003 om krava til dyrehelse som skal nyttast på ikkje-kommersiell flytting av kjæledyr ( 2004/539)
Commission Decision of 14 May 2004 on the adequate protection of personal data contained in the Passenger Name Record of air passengers transferred to the United States’ Bureau of Customs and Border Protection
Entscheidung der Kommission vom 14. Mai 2004 über die Angemessenheit des Schutzes der personenbezogenen Daten, die in den Passenger Name Records enthalten sind, welche dem United States Bureau of Customs and Border Protection übermittelt werden (2004/535/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. maí 2004 um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga sem koma fram í farþegabókunargögnum sem send eru Tolla- og landamæraeftirliti Bandaríkjanna (United States’ Bureau of Customs and Border Protection) (2004/535/EB)
Kommisjonsvedtak av 14. mai 2004 om tilstrekkelig vern av personopplysninger som finnes i registre over flypassasjerer og som overføres til De forente staters toll- og grensekontrollmyndigheter (2004/535/EF)
Commission Decision of 6 April 2004 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to refrigerators and amending Decision 2000/40/EC
Entscheidung der Kommission vom 6. April 2004 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Kühlgeräte und zur Änderung der Entscheidung 2000/40/EG (2004/669/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/669/EB frá 6. apríl 2004 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir kæliskápa og um breytingu á ákvörðun 2000/40/EB
Kommisjonsvedtak av 6. april 2004 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap, og om endring av vedtak 2000/40/EF (2004/669/EF)
Commission Decision 2004/626/EC of 26 August 2004 amending Decision 98/320/EC on the organisation of a temporary experiment on seed sampling and seed testing pursuant to Council Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC and 69/208/EEC
Entscheidung der Kommission vom 26. August 2004 zur Änderung der Entscheidung 98/320/EG über die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs betreffend die Probenahme und Prüfung von Saatgut im Rahmen der Richtlinien 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG und 69/208/EWG des...
Kommisjonsvedtak av 26. august 2004 om endring av vedtak 98/320/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med prøvetaking og kontroll av frø i henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF
Decision No 787/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 amending Council Decision 96/411/EC and Decisions No 276/1999/EC, No 1719/1999/EC, No 2850/2000/EC, No 507/2001/EC, No 2235/2002/EC, No 2367/2002/EC, No 253/2003/EC, No 1230/2003/EC and No 2256/2003/EC with a view to adapting the reference amounts to take account of the enlargement of the European Union
Entscheidung Nr. 787/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Änderung der Entscheidung 96/411/EG des Rates und der Entscheidungen Nr. 276/1999/EG, Nr. 1719/1999/EG, Nr. 2850/2000/EG, Nr. 507/2001/EG, Nr. 2235/2002/EG, Nr. 2367/2002/EG, Nr. 253/...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 787/2004/EB frá 21. apríl 2004 um breytingu á ákvörðun ráðsins 96/411/EB og ákvörðunum nr. 276/1999/EB, nr. 1719/1999/EB, nr. 2850/2000/EB, nr. 507/2001/EB, nr. 2235/2002/EB, nr. 2367/2002/EB, nr. 253/2003/EB, nr. 1230/2003/EB og nr. 2256/...
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 787/2004 av 21. april 2004 om endring av rådsvedtak 96/411/EF og vedtak nr. 276/1999/EF, nr. 1719/1999/EF, nr. 2850/2000/EF, nr. 507/2001/EF, nr. 2235/2002/EF, nr. 2367/2002/EF, nr. 253/2003/EF, nr. 1230/2003/EF og nr. 2256/2003/EF med sikte...
Commission Decision of 14 September 2004 amending Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
Beschluss der Kommission vom 14. September 2004 zur Änderung des Beschlusses 2002/627/EG zur Einrichtung der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste(Text von (2004/641/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. september 2004 um breytingu á ákvörðun 2002/627/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu (2004/641/EB)
Kommisjonsbeslutning av 14. september 2004 om endring av beslutning 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester
Commission Decision 2004/693/EC of 8 October 2004 amending Decision 2004/233/EC as regards the list of laboratories authorised to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores
Entscheidung der Kommission vom 8. Oktober 2004 zur Änderung der Entscheidung 2004/233/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Laboratorien zur Überprüfung der Wirksamkeit der Tollwutimpfung bei bestimmten als Haustiere gehaltenen Fleischfressern (2004/693/EG)
Kommisjonsvedtak av 8. oktober 2004 om endring av vedtak 2004/233/EF med omsyn til lista over laboratorium som er godkjende for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande husdyr (2004/693)
Commission Decision 2004/762/EC of 12 November 2004 amending Decision 2003/828/EC as regards movements of animals from and inside a restricted zone in Spain and Portugal, in relation to outbreaks of bluetongue in Spain
Entscheidung der Kommission vom 12. November 2004 zur Änderung der Entscheidung 2003/828/EG hinsichtlich der Verbringung von Tieren aus und innerhalb einer Sperrzone in Spanien und Portugal im Hinblick auf Ausbrüche der Blauzungenkrankheit in Spanien (2004/762/EG)
Kommisjonsvedtak av 12. november 2004 om endring av vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger av dyr fra og innenfor en restriksjonssone i Spania og Portugal i forbindelse med utbrudd av Blue Tongue i Spania (2004/762)
Commission Decision 2004/775/EC of 18 November 2004 granting Slovakia the derogation provided for in Article 3(2) of Council Directive 92/102/EEC on the identification and registration of animals
Entscheidung der Kommission vom 18. November 2004 zur Gewährung einer Ausnahmeregelung für die Slowakei gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 92/102/EWG des Rates über die Kennzeichnung und Registrierung von Tieren (2004/775/EG)
Commission Decision 2004/832/EC of 3 December 2004 approving the plans for the eradication of classical swine fever in feral pigs and the emergency vaccination of such pigs in the Northern Vosges, France
Entscheidung der Kommission vom 3. Dezember 2004 zur Genehmigung der Pläne zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation und zur Notimpfung von Schwarzwild in den nördlichen Vogesen in Frankreich (2004/832/EG)
Kommisjonsvedtak av 3. desember 2004 om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin i dei nordlege delane av Vogesane, Frankrike (2004/832)
Commission Decision 2004/835/EC of 3 December 2004 approving plans for the approval of establishments for the purposes of intra-Community trade in poultry and hatching eggs
Entscheidung der Kommission vom 3. Dezember 2004 über die Genehmigung von Plänen für die Zulassung von Betrieben zum innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern (2004/835/EG)
Kommisjonsvedtak av 3. desember 2004 om godkjenning av planar for godkjenning av verksemder med sikte på handel med fjørfe og rugeegg innanfor Fellesskapet (2004/835)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020