EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2293/1999 of 14 October 1999 extending the provisional authorisation of certain additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2293/1999 der Kommission vom 14. Oktober 1999 über die Verlängerung der vorläufigen Zulassungen bestimmter Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2293/1999 frá 14. október 1999 um að framlengja bráðabirgðaleyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2293/1999 av 14. oktober 1999 om forlengelse av midlertidige godkjenninger av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2161/1999 of 12 October 1999 imposing further testing requirements on the importers or manufacturers of a certain priority substance as forseen under Council Regulation 793/93 on the evaluation and control of the risks of existing substances
Verordnung (EG) Nr. 2161/1999 der Kommission vom 12. Oktober 1999 über weitere verpflichtende Prüfungen für Importeure oder Hersteller eines bestimmten Stoffes gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2161/1999 frá 12. október 1999 um frekari prófunarkröfur sem innflytjendum eða framleiðendum tiltekins forgangsefnis ber að uppfylla eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 um mat og eftirlit með áhættu skráðra efna
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2161/1999 av 12. oktober 1999 om krav til tilleggsprøving for importørar eller produsentar av eit visst prioritert stoff i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer
Commission Recommendation 1999/721/EC on the results of the risk evaluation and on the risk reduction strategies for the substances: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; 2(-2-methoxyethoxy)ethanol); Alkanes, C10-13, chloro; Benzene, c10-13-alkyl derivs.
Empfehlung der Kommission vom 12. Oktober 1999 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol Alkane, C10-13-, Chlor- und Benzol, C10-13-Alkylderivate (1999/721/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 1999/721/EB frá 12. október 1999 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna: 2-(2-bútoxýetoxý)etanól; 2-(2-metoxýetoxý)etanól; klóruð alkön (C10-13) og alkýlafleiður bensens (C10-13)
Commission Decision 1999/696/EC of 11 October 1999 recognising the fully operational character of the database of Northern Ireland for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 11. Oktober 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der Datenbank Nordirlands für Rinder (1999/696/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/696/EF av 11. oktober 1999 om anerkjennelse av at den nordirske databasen for storfe er i full drift
Council Regulation (EC) No 2166/1999 of 8 October 1999 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the treatment of products in the health, education and social protection sectors in the Harmonised Index of Consumer Prices
Verordnung (EG) Nr. 2166/1999 des Rates vom 8. Oktober 1999 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für die Behandlung der Produkte der Sektoren Gesundheitspflege, Erziehung und Unterricht und...
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2166/1999 frá 8. október 1999 þar sem mælt er fyrir um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla varðandi meðferð á vörum á heilbrigðissviði, fræðslusviði og sviði almannatrygginga í samræmdri...
Kommisjonsvedtak av 8. september 1999 om behandling av refusjoner av merverdiavgift til ikke-avgiftspliktige enheter og til avgiftspliktige enheter for virksomhet som er fritatt for merverdiavgift, med sikte på gjennomføring av rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering...
Commission Decision 1999/693/EC of 5 October 1999 recognising the fully operational character of the Swedish database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 5. Oktober 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der schwedischen Datenbank für Rinder (1999/693/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/693/EF av 5. oktober 1999 om anerkjennelse av at den svenske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision of 15 September 1999 on a common technical regulation for the attachment requirements for TETRA access to emergency services
Entscheidung der Kommission vom 15. September 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Anschaltebedingungen für den TETRA-Zugang zu Notrufdiensten (1999/645/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/645/EB frá 15. september 1999 um sameiginlega tækniforskrift fyrir tengikröfur fyrir TETRA-aðgang að neyðarþjónustu
Kommisjonsvedtak 1999/645/EF av 15. september 1999 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for TETRA-tilgang til naudmeldingstenester
Commission Decision 1999/608/EC of 10 September 1999 amending Annexes of Council Directive 90/429/EEC laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the porcine species
Entscheidung der Kommission vom 10. September 1999 zur Änderung der Anhänge der Richtlinie 90/429/EWG des Rates zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Samen von Schweinen und an dessen Einfuhr (1999/608/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/608/EF av 10. september 1999 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 90/429/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd
Commission Regulation (EC) No 1942/1999 of 10 September 1999 amending Annexes I, II and III of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1942/1999 der Kommission vom 10. September 1999 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1942/1999 frá 10. september 1999 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1942/1999 av 10. september 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk...
Commission Regulation (EC) No 1943/1999 of 10 September 1999 amending Annexes I, II and III of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1943/1999 der Kommission vom 10. September 1999 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1943/1999 frá 10. september 1999 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1943/1999 av 10. september 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk...
Commission Regulation (EC) No 1931/1999 of 9 September 1999 amending Annexes I, II and III of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1931/1999 der Kommission vom 9. September 1999 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1931/1999 frá 9. september 1999 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1931/1999 av 9. september 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk...
Commission Decision 1999/622/EC of 8 September 1999 on the treatment of repayments of VAT to non-taxable units for their exempt activities, for the purposes of implementing Council Directive 89/130/EEC, Euratom on the harmonisation of the compilation of gross national product at market prices.
Entscheidung der Kommission vom 8. September 1999 über die Behandlung von Mehrwertsteuer-Rückzahlungen an nichtsteuerpflichtige Einheiten und an steuerpflichtige Einheiten mit Bezug auf deren steuerbefreite Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung der Richtlinie 89/130/EWG...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/622/EB, KBE, frá 8. september 1999 um meðferð á endurgreiðslum virðisaukaskatts til ógjaldskyldra eininga og gjaldskyldra eininga vegna starfsemi sem nýtur undanþágu, að því er varðar framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/130/EBE, KBE um...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/1999 av 23. juli 1999 om endring av forordning (EF) nr. 2214/96 om delindekser under de harmoniserte konsumprisindekser
COMMISSION DECISION of 28 July 1999 recognising the fully operational character of the Austrian data base for bovine animals.
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der österreichischen Datenbank für Rinder (1999/571/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/571/EF av 28. juli 1999 om anerkjennelse av at den østerrikske databasen for storfe er i full drift
Commission Regulation (EC) No 1726/1999 of 27 July 1999 implementing Cuncil Regulation (EC) 530/1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs as regards the definition and transmission of information on labour costs.
Verordnung (EG) Nr. 1726/1999 der Kommission vom 27. Juli 1999 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates zur Statistik über die Struktur der Verdienste und der Arbeitskosten in bezug auf Definition und Übermittlung von Informationen über Arbeitskosten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1726/1999 frá 27. júlí 1999 um framkvæmd á reglugerð ráðsins (EB) nr. 530/1999 varðandi hagskýrslur um uppbyggingu launa og launakostnaðar með tilliti til þess að skilgreina og senda upplýsingar um launakostnað
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1726/1999 av 27. juli 1999 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader med hensyn til definisjon og oversending av opplysninger om arbeidskraftkostnader
Commission Decision of 26 July 1999 implementing Council Decision 1999/280/EC regarding a Community procedure for information and consultation on crude oil supply costs and the consumer prices of petroleum products.
Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 1999 zur Durchführung der Entscheidung 1999/280/EG des Rates über ein gemeinschaftliches Verfahren zur Unterrichtung und Konsultation über die Kosten der Versorgung mit Rohöl und die Verbraucherpreise für Mineralölerzeugnisse (1999/566/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/566/EB frá 26. júlí 1999 um framkvæmd ákvörðunar ráðsins 1999/280/EB um málsmeðferð við upplýsingar og samráð um kostnað við hráolíubirgðir og um neysluverð á jarðolíuafurðum í bandalaginu
Kommisjonsvedtak 1999/566/EF av 26. juli 1999 om gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om en fellesskapsframgangsmåte for utveksling av opplysninger og for konsultasjoner i forbindelse med forsyningskostnadene for råolje og prisene på petroleumsprodukter til forbruker
Commission Regulation (EC) No 1636/1999 of 26 July 1999 concerning the authorisation of new additives uses in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1636/1999 der Kommission vom 26. Juli 1999 zur Zulassung neuer Zusatzstoffe und neuer Verwendungszwecke für Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1636/1999 frá 26. júlí 1999 um að leyfa ný aukefni í fóðri og nýjar notkunarleiðir fyrir þau
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1636/1999 av 26. juli 1999 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer og ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1749/1999 of 23 July 1999 amending Regulation (EC) No 2214/96, concerning the sub-indices of the harmonized indices of consumer prices
Verordnung (EG) NR. 1749/1999 der Kommission vom 23. Juli 1999 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2214/96 über die Teilindizes des Harmonisierten Verbraucherpreisindexes
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/1999 frá 23. júlí 1999 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2214/96 varðandi undirvísitölur í samræmdri vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1617/1999 av 23. juli 1999 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av forsikring innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av kommisjonsforordning (EF)...
Commission Regulation (EC) No 1617/1999 of 23 July 1999 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 - as regards minimum standards for the treatment of insurance in the Harmonized Index of Consumer Prices and modifying Commission Regulation (EC) No 2214/96
Verordnung (EG) Nr. 1617/1999 der Kommission vom 23. Juli 1999 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für die Behandlung von Versicherungen im harmonisierten Verbraucherpreisindex und zur Änderung der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1617/1999 frá 23. júlí 1999 þar sem mælt er fyrir um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla varðandi meðferð trygginga í samræmdri vísitölu neysluverðs og um breytingu á...
Kommisjonsvedtak av 17. desember 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemaskiner
Commission Regulation (EC) No 1618/1999 of 23 July 1999 concerning the criteria for the evaluation of quality of structural business statistics.
Verordnung (EG) Nr. 1618/1999 der Kommission vom 23. Juli 1999 über die Kriterien für die Bewertung der Qualität der strukturellen Unternehmensstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1618/1999 frá 23. júlí 1999 um viðmiðanir við gæðamat á hagskýrslum um skipulag fyrirtækja
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1618/1999 av 23. juli 1999 om kriteriene for kvalitetsvurdering av statistikk over foretaksstrukturer
Commission Regulation (EC) No 1594/1999 of 20 July 1999 amending the conditions for the authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1594/1999 der Kommission vom 20. Juli 1999 zur Änderung der Bedingungen für die Zulassung eines Zusatzstoffs in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1594/1999 frá 20. júlí 1999 um breytingu á skilyrðum varðandi leyfisveitingu fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1594/1999 av 20. juli 1999 om endring av vilkårene for godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
COM(1999) 223
Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum standards for the protection of laying hens
Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen
Rådsdirektiv 1999/74/EF av 19. juli 1999 om fastsettelse av minstestandarder for vern av verpehøner
Council Resolution 1999/C 222/01 of 19 July 1999 on the situation of air traffic delays in Europe
Regulation (EC) No 1655/1999 of the European Parliament and of the Council of 19 July 1999 amending Regulation (EC) No 2236/95 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks
Verordnung (EG) Nr. 1655/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 1999 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2236/95 über die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1655/1999 frá 19. júlí 1999 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2236/95 um almennar reglur um fjárhagsaðstoð Bandalagsins á sviði samevrópskra neta
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1655/1999 av 19. juli 1999 om endring av forordning (EF) nr. 2236/95 om fastsettelse av alminnelige regler for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett
Commission Decision 1999/546/EC of 13 July 1999 recognising the fully operational character of the Dutch data base for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 13. Juli 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der niederländischen Datenbank für Rinder (1999/546/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/546/EF av 13. juli 1999 om anerkjennelse av at den nederlandske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) DECT/GSM dual-mode terminal equiment
Entscheidung der Kommission vom 7. Juli 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für bimodale DECT-/GSM-Endeinrichtungen (1999/497/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/497/EB frá 7. júlí 1999 um sameiginlega tækniforskrift fyrir aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT) — DECT/GSM samsettan endabúnað
Kommisjonsvedtak 1999/497/EF av 7. juli 1999 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av tobands DECT/GSM-terminalutstyr

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - EEA - Brussels 15 September 2020