EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D034884/03
Commission Decision (EU) 2015/801 of 20 May 2015 on reference document on best environmental management practice, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the retail trade sector under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Beschluss (EU) 2015/801 der Kommission vom 20. Mai 2015 über das Referenzdokument über bewährte Praktiken im Umweltmanagement, branchenspezifische einschlägige Indikatoren für die Umweltleistung und Leistungsrichtwerte für den Einzelhandel gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/801 frá 20. maí 2015 um tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, geirabundna umhverfisárangursvísa og árangursviðmiðanir fyrir smásölugeirann samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa...
D038606/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/750 of 8 May 2015 on the harmonisation of the 1452-1492 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union
Durchführungsbeschluss der Kommission (EU) 2015/750 vom 8. Mai 2015 zur Harmonisierung des Frequenzbands 1452-1492 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Union erbringen können
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/750 frá 8. maí 2015 um samræmingu á tíðnisviðinu 1452-1492 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita rafræna fjarskiptaþjónustu innan Sambandsins
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 av 8. mai 2015 om harmonisering av frekvensbåndet 1 452-1 492 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen
D039312/03
Commission Implementing Decision (EU) 2015/744of 8 May 2015 authorising the provisional measure taken by the Netherlands in accordance with Article 52 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council as regards additional packaging and labelling requirements for electronic cigarettes containing nicotine and refill containers
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/744 der Kommission vom 8. Mai 2015 zur Genehmigung der vorläufigen Maßnahme der Niederlande gemäß Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die zusätzlichen Verpackungs- und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/744 frá 8. maí 2015 um að leyfa bráðabirgðaráðstöfun, sem Holland greip til í samræmi við 52. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.1272/2008, að því er varðar viðbótarkröfur um umbúðir og merkingar á...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on bacterial cultures intended to reduce organic solids and to be placed on the market for that purpose
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/646 der Kommission vom 23. April 2015 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend Bakterienkulturen, die zur Verringerung organischer Feststoffe bestimmt sind und zu diesem Zweck...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/646 frá 23. apríl 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um bakteríuræktanir sem eru ætlaðar til að draga úr lífrænum föstum efnum og sem á að setja á markað í því skyni
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/646 av 23. april 2015 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til bakteriekulturer som er beregnet på å redusere organisk materiale, og som skal bringes i omsetning for...
D038558/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/655 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on a polydimethylsiloxane-based formulation placed on the market to control mosquitoes
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/655 der Kommission vom 23. April 2015 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend eine Formulierung auf der Basis von Polydimethylsiloxan, die zur Mückenbekämpfung in Verkehr...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/655 frá 23. apríl 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um samsetningar, að stofni til úr pólýdímetýlsíloxani, sem settar eru á markað til að verjast moskítóflugum
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/655 av 23. april 2015 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til en polydimetylsiloksanbasert utforming brakt i omsetning for å bekjempe mygg
D038425/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/567 of 7 April 2015 amending Annex I to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as an officially tuberculosis-free Member State as regards bovine herds
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/567 der Kommission vom 7. April 2015 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Anerkennung Litauens als in Bezug auf seine Rinderbestände amtlich tuberkulosefrei
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2015/567 av 7. april 2015 om endring av vedlegg I til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at medlemsstaten Litauen er offisielt fri for tuberkulose hjå storfebuskapar
D036445/03
Commission Decision (EU) 2015/547 of 1 April 2015 on the safety requirements to be met by European standards for alcohol-powered flueless fireplaces pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council on general product safety
Beschluss (EU) 2015/547 der Kommission vom 1. April 2015 über Sicherheitsanforderungen, denen europäische Normen für alkoholbetriebene abzuglose Feuerstellen gemäß der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit genügen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/547 frá 1. apríl 2015 um öryggiskröfur, sem uppfylla á með Evrópustöðlum, um eldstæði án loftrásar, sem brenna alkóhóli samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/EB um öryggi vöru
Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/547 av 1. april 2015 om sikkerhetskrav som skal oppfylles av europeiske standarder for etanolpeiser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet
D036361/01
Commission Implementing Decision (EU) 2015/411 of 11 March 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on cationic polymeric binders with quaternary ammonium compounds incorporated in paints and coatings
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/411 der Kommission vom 11. März 2015 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend kationische Polymerbindemittel mit quartären Ammoniumverbindungen in Anstrichfarben und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/411 frá 11. mars 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um plúshlaðin fjölliðubindiefni með fjórgreind ammóníumsambönd sem er blandað í málningu og yfirborðsmeðferðarefni
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/411 av 11. mars 2015 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til kationiske polymere bindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser som blandes i maling og andre overflatebehandlingsmidler
D037755/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/398 of 13 February 2015 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Hungary in the list of Member States or regions thereof free of Aujeszky's disease
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/398 der Kommission vom 13. Februar 2015 zur Änderung der Entscheidung 2008/185/EG zwecks Aufnahme von Ungarn in die Liste der Mitgliedstaaten bzw. Regionen, die frei von der Aujeszky-Krankheit sind
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/398 frá 13. febrúar 2015 um breytingu á ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar að bæta Ungverjalandi við á skrá yfir aðildarríki eða svæði þeirra sem eru laus við Aujeszkys-veiki
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/398 av 13. februar 2015 om endring av vedtak 2008/185/EF med hensyn til oppføring av Ungarn på listen over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies
D037639/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/296 of 24 February 2015 establishing procedural arrangements for cooperation between Member States on electronic identification pursuant to Article 12(7) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/296 der Kommission vom 24. Februar 2015 zur Festlegung von Verfahrensmodalitäten für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der elektronischen Identifizierung gemäß Artikel 12 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/296 frá 24. febrúar 2015 um verklag við samstarf milli aðildarríkjanna um rafræna auðkenningu skv. 7. mgr. 12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/295 of 24 February 2015 on the approval of the MELCO GXi efficient alternator as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/295 der Kommission vom 24. Februar 2015 über die Genehmigung des effizienten Generators MELCO GXi als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/295 av 24. februar 2015 om godkjenning av den effektive vekselstrømsgeneratoren MELCO GXi som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
Commission Implementing Decision (EU) 2015/279 of 19 February 2015 on the approval of the battery charging Asola solar roof as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/279 der Kommission vom 19. Februar 2015 über die Genehmigung des Solardachs zur Batterieaufladung von Asola als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/279 av 19. februar 2015 om godkjenning av Asolas solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
D037756/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/278 of 18 February 2015 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland, and the United Kingdom
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/278 der Kommission vom 18. Februar 2015 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich nationaler Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung bestimmter Wassertierkrankheiten in Teile Irlands, Finnlands und des Vereinigten Königreichs
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/278 frá 18. febrúar 2015 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar landsráðstafanir til að koma í veg fyrir að tilteknir lagardýrasjúkdómar berist til hluta Írlands, Finnlands og Bretlands
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2015/278 av 18. februar 2015 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre innføring av visse sjukdommar hjå vassdyr i delar av Irland, Finland og Det sameinte kongeriket
D035976/06
Commission Implementing Decision (EU) 2015/253 of 16 February 2015 laying down the rules concerning the sampling and reporting under Council Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine fuels
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/253 der Kommission vom 16. Februar 2015 zur Regelung der Probenahmen und der Berichterstattung gemäß der Richtlinie 1999/32/EG des Rates bezüglich des Schwefelgehalts von Schiffskraftstoffen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/253 frá 16. febrúar 2015 um reglur varðandi sýnatöku og skýrslugjöf samkvæmt tilskipun ráðsins 1999/32/EB að því er varðar brennisteinsinnihald skipaeldsneytis
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/253 av 16. februar 2015 om fastsettelse av regler for prøvetaking og rapportering i henhold til rådsdirektiv 1999/32/EF med hensyn til svovelinnholdet i skipsdrivstoffer
D037754/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/266 of 16 February 2015 recognising the Isle of Man as free of varroosis and amending the Annex to Implementing Decision 2013/503/EU
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/266 der Kommission vom 16. Februar 2015 zur Anerkennung der Insel Man als varroosefrei und zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2013/503/EU
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/266 frá 16. febrúar 2015 um að viðurkenna Mön sem lausa við varróaveiki og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarákvörðun 2013/503/ESB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/266 av 16. februar 2015 om anerkjennelse av Isle of Man som fri for varroatose og om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/503/EU
D037751/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/250 of 13 February 2015 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal States of Saxony, Saxony-Anhalt, Brandenburg, Berlin and Mecklenburg-Western Pomerania in Germany
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/250 der Kommission vom 13. Februar 2015 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2004/558/EG in Bezug auf den Status der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern als frei von der infektiösen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/250 frá 13. febrúar 2015 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar staðfestingu á því að sambandsríkin Saxland, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlín og Mecklenburg-Vorpommern í Þýskalandi hafi...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/250 av 13. februar 2015 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til de tyske deltstatene Sachsens, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Berlins og Mecklenburg –Vorpommerns status som fri for infeksiøs bovin...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/225 of 11 February 2015 amending Annexes I and II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/225 der Kommission vom 11. Februar 2015 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2009/861/EG betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/225 av 11. februar 2015 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i...
D036968/01
Commission Implementing Decision (EU) 2015/249 of 10 February 2015 extending the validity of Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/249 der Kommission vom 10. Februar 2015 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 2006/502/EG zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu treffen, damit nur kindergesicherte Feuerzeuge in Verkehr gebracht werden und das...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/249 frá 10. febrúar 2015 um framlengingu á gildistíma ákvörðunar 2006/502/EB þar sem þess er krafist að aðildarríkin geri ráðstafanir til að tryggja að einungis barnheldir kveikjarar verði settir á markað og banni að...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/249 av 10. februar 2015 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/206 of 9 February 2015 on the approval of the Daimler AG efficient exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/206 der Kommission vom 9. Februar 2015 über die Genehmigung der effizienten Außenbeleuchtung mit Leuchtdioden der Daimler AG als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/206 av 9. februar 2015 om godkjenning av Daimler AGs effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning...
D035875/04
Commission Implementing Decision (EU) 2015/261 of 6 February 2015 amending Decisions 2010/470/EU and 2010/471/EU as regards the animal health certification requirements for trade in and for imports into the Union of semen, ova and embryos of animals of the equine species
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/261 der Kommission vom 6. Februar 2015 zur Änderung der Beschlüsse 2010/470/EU und 2010/471/EU in Bezug auf die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Samen, Eizellen und Embryonen von Equiden innerhalb der Union sowie ihre Einfuhr...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/261 av 6. februar 2015 om endring av beslutning 2010/470/EU og 2010/471/EU med hensyn til krav til utstedelse av helsesertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien og import til...
D035973/01
Commission Decision (EU) 2015/191 of 5 February 2015 amending Decision 2010/670/EU as regards the extension of certain time limits laid down in Article 9 and Article 11(1) of that Decision
Beschluss (EU) 2015/191 der Kommission vom 5. Februar 2015 zur Änderung des Beschlusses 2010/670/EU zur Verlängerung bestimmter in Artikel 9 und Artikel 11 Absatz 1 des Beschlusses festgelegter Fristen
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/191 frá 5. febrúar 2015 um breytingu á ákvörðun 2010/670/ESB að því er varðar framlengingu á tilteknum tímamörkum sem mælt er fyrir um í 9. gr. og 1. mgr. 11. gr. þeirrar ákvörðunar
Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/191 av 5. februar 2015 om endring av beslutning 2010/670/EU med hensyn til forlengelse av visse tidsfrister fastsatt i artikkel 9 og artikkel 11 nr. 1 i nevnte beslutning
Commission Implementing Decision (EU) 2015/158 of 30 January 2015 on the approval of two Robert Bosch GmbH high efficient alternators as the innovative technologies for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/158 der Kommission vom 30. Januar 2015 über die Genehmigung von zwei hocheffizienten Generatoren der Robert Bosch GmbH als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/158 av 30. januar 2015 om godkjenning av to høyeffektive vekselstrømsgeneratorer fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr...
D037177/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/129 of 26 January 2015 amending Annex I to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of Cyprus as officially free of brucellosis (B. melitensis)
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/129 der Kommission vom 26. Januar 2015 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 93/52/EWG zur Anerkennung Zyperns als amtlich brucellosefrei ( B. melitensis )
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/129 frá 26. janúar 2015 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að Kýpur sé opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/129 av 26. januar 2015 om endring av vedlegg I til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av Kypros som offisielt fri for brucellose (B. melitensis)
D037181/03
Commission Implementing Decision (EU) 2015/130 of 26 January 2015 authorising laboratories in China to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/130 der Kommission vom 26. Januar 2015 zur Zulassung von Laboratorien in China für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/130 frá 26. janúar 2015 um leyfi fyrir rannsóknarstofur í Kína til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/130 av 26. januar 2015 om godkjenning av laboratorier i Kina med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020