EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1139 of 3 July 2019 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls on food of animal origin in relation to requirements concerning food chain information and fishery products and to the reference to recognised testing methods for marine biotoxins and to testing methods for raw milk and heat-treated cow's milk
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1139 der Kommission vom 3. Juli 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 in Bezug auf amtliche Kontrollen von Lebensmitteln tierischen Ursprungs hinsichtlich der Anforderungen an die Informationen zur Lebensmittelkette und an...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1139 frá 3. júlí 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert eftirlit með matvælum úr dýraríkinu í tengslum við kröfur sem varða upplýsingar um matvælaferlið og lagarafurðir og tilvísun í...
D061284/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1084 of 25 June 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the harmonisation of the list of approved or registered establishments, plants and operators and the traceability of certain animal by-products and derived products
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1084 der Kommission vom 25. Juni 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 hinsichtlich der Harmonisierung der Listen zugelassener oder registrierter Betriebe, Anlagen und Unternehmer sowie der Rückverfolgbarkeit bestimmter tierischer...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1084 frá 25. júní 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar samræmingu á skrá yfir samþykkt eða skráð fyrirtæki, stöðvar og rekstraraðila og rekjanleika tiltekinna aukaafurða úr dýrum og afleiddra...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1084 av 25. juni 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til harmonisering av listen over godkjente eller registrerte virksomheter, anlegg og driftsansvarlige samt sporbarheten for visse animalske biprodukter og...
C(2019) 4500
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1666 of 24 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards conditions for monitoring the transport and arrival of consignments of certain goods from the border control post of arrival to the establishment at the place of destination in the Union
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1666 Der Kommission vom 24. Juni 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Bedingungen für die Überwachung des Transports und des Eintreffens von Sendungen mit bestimmten Waren von der...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1666 frá 24. júní 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar skilyrði fyrir vöktun á flutningi og komu sendinga af tilteknum vörum frá landamæraeftirlitsstöð, sem er komustöð, til...
C(2019) 4448
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2090 of 19 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and Council regarding cases of suspected or established non-compliance with Union rules applicable to the use or residues of pharmacologically active substances authorised in veterinary medicinal products or as feed additives or with Union rules applicable to the use or residues of prohibited or unauthorised pharmacologically active substances
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2090 der Kommission vom 19. Juni 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf mutmaßliche oder festgestellte Verstöße gegen Unionsvorschriften über die Verwendung oder über Rückstände...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2090 frá 19. júní 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar tilvik þar sem grunur leikur á um eða staðfest er að ekki hefur verið farið að reglum Sambandsins sem gilda um notkun...
D061815/02
Commission Implementing Directive (EU) 2019/990 of 17 June 2019 amending the list of genera and species in Article 2(1)(b) of Council Directive 2002/55/EC, in Annex II to Council Directive 2008/72/EC and in the Annex to Commission Directive 93/61/EEC
Durchführungsrichtlinie (EU) 2019/990 der Kommission vom 17. Juni 2019 zur Änderung der Liste der Gattungen und Arten in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2002/55/EG des Rates, in Anhang II der Richtlinie 2008/72/EG des Rates und im Anhang der Richtlinie 93/61/EWG...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/990 frá 17. júní 2019 um breytingu á skránni yfir ættkvíslir og tegundir í b-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í II. viðauka tilskipunar ráðsins 2008/72/EB og í viðaukanum við tilskipun ráðsins 93/61/EBE
D054793/06
Commission Regulation (EU) 2019/962 of 12 June 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of two new functional groups of feed additives
Verordnung (EU) 2019/962 der Kommission vom 12. Juni 2019 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Festlegung von zwei neuen Funktionsgruppen für Futtermittelzusatzstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/962 frá 12. júní 2019 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 með tilliti til þess að fastsetja tvo nýja virka hópa fóðuraukefna
D060977/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1014 of 12 June 2019 to lay down detailed rules on minimum requirements for border control posts, including inspection centres, and for the format, categories and abbreviations to use for listing border control posts and control points
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1014 der Kommission vom 12. Juni 2019 mit detaillierten Bestimmungen betreffend die Mindestanforderungen an Grenzkontrollstellen, einschließlich Kontrollzentren, und das Format, die Kategorien und die Abkürzungen, die bei der Auflistung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1014 frá 12. júní 2019 um að mæla fyrir um ítarlegar reglur um lágmarkskröfur fyrir landamæraeftirlitsstöðvar, þ.m.t. skoðunarmiðstöðvar, og um snið, flokka og skammstafanir til að nota til að skrá landamæraeftirlitsstöðvar...
D061587/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/929 of 5 June 2019 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets (holder of authorisation Berg and Schmidt GmbH Co. KG)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/929 der Kommission vom 5. Juni 2019 zur Zulassung einer Zubereitung von Endo-1,4-beta-Xylanase (EC 3.2.1.8), gewonnen aus Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner und Absatzferkel (Zulassungsinhaber: Berg...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/929 frá 5. júní 2019 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur með Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og fráfærugrísi (leyfishafi er Berg and...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1125 of 5 June 2019 concerning the authorisation of zinc chelate of methionine sulfate as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1125 der Kommission vom 5. Juni 2019 zur Zulassung von Zinkchelat von Methioninsulfat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1125 frá 5. júní 2019 um leyfi fyrir sinkklósambandi af meþíónínsúlfati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1125 av 5. juni 2019 om godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D061597/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/899 of 29 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for lambs for fattening, dairy goats, dairy sheep, dairy buffaloes, horses and pigs for fattening and repealing Regulations (EC) No 1447/2006, (EC) No 188/2007, (EC) No 232/2009, (EC) No 186/2007 and (EC) No 209/2008 (holder of authorisation S.I. Lesaffre)
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/899 of 29 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for lambs for fattening, dairy goats, dairy sheep, dairy buffaloes, horses and pigs for fattening and repealing...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/899 frá 29. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 sem fóðuraukefni fyrir eldislömb, mjólkurhuðnur, mjólkurær, mjólkandi buffla, hesta og eldissvín og um niðurfellingu á reglugerðum (EB)...
D061601/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/898 of 29 May 2019 concerning the authorisation of the preparation of eugenol as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Lidervet SL)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/898 der Kommission vom 29. Mai 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus Eugenol als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Lidervet SL)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/898 frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með evgenóli sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (handhafi leyfis er Lidervet SL)
D061448/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/900 of 29 May 2019 concerning the authorisation of 8-mercapto-p-menthan-3-one and p-menth-1-ene-8-thiol as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/900 der Kommission vom 29. Mai 2019 zur Zulassung von 8-Mercapto-p-menthan-3-on und p-Menth-1-en-8-thiol als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/900 frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir 8-merkaptó-p-mentan-3-óni og p-ment-1-en-8-þíóli sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
D061600/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/901 of 29 May 2019 concerning the authorisation of riboflavin produced by Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produced by Bacillus subtilis (DSM 17339 and/or DSM 23984) and riboflavin 5′-phosphate sodium salt produced by Bacillus subtilis (DSM 17339 and/or DSM 23984) (sources of vitamin B2) as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/901 der Kommission vom 29. Mai 2019 zur Zulassung von Riboflavin, hergestellt aus Ashbya gossypii (DSM 23096), Riboflavin, hergestellt aus Bacillus subtilis (DSM 17339 und/oder DSM 23984), und Riboflavin-5′-phosphat Natriumsalz, hergestellt aus...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/901 frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir ríbóflavíni, sem er framleitt með Ashbya gossypii (DSM 23096), ríbóflavíni, sem er framleitt með Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eða DSM 23984) og ríbóflavín-5‘-fosfatnatríumsalti, sem er...
D061588/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/914 of 29 May 2019 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis DSM 28710 as a feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding and minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of authorisation HuvePharma NV)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/914 der Kommission vom 29. Mai 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus licheniformis DSM 28710 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masttruthühner, Zuchttruthühner sowie Mast- und Legegeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/914 frá 29. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus licheniformis DSM 28710 sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til undaneldis og aukategundir alifugla til eldis og sem aldar eru til varps (...
D061550/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/913 of 29 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of lanthanum carbonate octahydrate as a feed additive for cats and repealing Regulation (EC) No 163/2008 (holder of authorisation Bayer HealthCare AG)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/913 der Kommission vom 29. Mai 2019 zur Erneuerung der Zulassung von Lanthancarbonat-Octahydrat als Futtermittelzusatzstoff für Katzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 163/2008 (Zulassungsinhaber Bayer HealthCare AG)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/913 frá 29. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir lantankarbónatoktahýdrati sem fóðuraukefni fyrir ketti og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 163/2008 (leyfishafi er Bayer HealthCare AG)
D061545/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/892 of 28 May 2019 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for all pigs other than weaned piglets and sows and all minor porcine species (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/892 der Kommission vom 28. Mai 2019 zur Zulassung der Zubereitung aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Schweine außer Absetzferkeln und Sauen sowie alle Schweinearten von geringerer wirtschaftlicher...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/892 frá 28. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 sem fóðuraukefni fyrir öll svín önnur en fráfærugrísi og gyltur og allar aukategundir svína (leyfishafi er Danstar Ferment AG, fulltrúi er...
D061594/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/893 of 28 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Bacillus subtilis DSM 15544 as a feed additive for chickens for fattening and repealing Regulation (EC) No 1444/2006 (holder of authorisation Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, represented in the Union by Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/893 der Kommission vom 28. Mai 2019 zur Verlängerung der Zulassung von Bacillus subtilis DSM 15544 als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1444/2006 (Zulassungsinhaber: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/893 frá 28. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir Bacillus subtilis DSM 15544 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1444/2006 (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, fulltrúi...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/894 of 28 May 2019 concerning the authorisation of L-threonine produced by Escherichia coli CGMCC 7.232 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/894 der Kommission vom 28. Mai 2019 zur Zulassung von aus Escherichia coli (CGMCC 7.232) hergestelltem L-Threonin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/894 frá 28. maí 2019 um leyfi fyrir L-þreóníni, sem er framleitt með Escherichia coli CGMCC 7.232, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
D061593/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/857 of 27 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for dairy sheep and dairy goats and repealing Regulation (EC) No 226/2007 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/857 der Kommission vom 27. Mai 2019 zur Verlängerung der Zulassung von Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 als Futtermittelzusatzstoff für Milchschafe und Milchziegen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 226/2007 (Zulassungsinhaber Danstar...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/857 frá 27. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 sem fóðuraukefni fyrir mjólkurhuðnur og mjólkurær og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 226/2007 (leyfishafi er Danstar...
D061447/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/849 of 24 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1492 as regards the maximum content of cholecalciferol (vitamin D3) in feed for salmonids
Durchführungsverordnung (EU) 2019/849 der Kommission vom 24. Mai 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1492 hinsichtlich des Höchstgehalts an Cholecalciferol (Vitamin D3) in Futtermitteln für Salmoniden
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/849 frá 24. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1492 að því er varðar hámarksinnihald kólekalsíferóls (D3-vítamín) í fóðri fyrir laxfiska
D061453/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/804 of 17 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 and of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 as feed additives for all animal species and repealing Regulations (EC) No 1750/2006 and (EC) No 634/2007
Durchführungsverordnung (EU) 2019/804 der Kommission vom 17. Mai 2019 in Bezug auf die Erneuerung der Zulassung von Selen in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 und von Selenomethionin aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 als Zusatzstoffe in Futtermitteln...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/804 frá 17. maí 2019 um endurnýjun á leyfi fyrir seleni í lífrænu formi, sem er framleitt með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, og selenmeþíóníni, sem er framleitt með Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, sem...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 av 17. mai 2019 om fornyet godkjenning av selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle...
D061592/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/805 of 17 May 2019 concerning the authorisation of a preparation of muramidase produced by Trichoderma reesei DSM 32338 as a feed additive for chickens for fattening and minor poultry species for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd, represented in EU by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/805 der Kommission vom 17. Mai 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus Muramidase, gewonnen aus Trichoderma reesei DSM 32338, als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner und Mastgeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/805 frá 17. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með múramídasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei DSM 32338, sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og aukategundir alifugla til eldis (leyfishafi er DSM Nutritional...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/805 av 17. mai 2019 om godkjenning av et preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring (innehaver av...
D061598/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/781 of 15 May 2019 concerning the authorisation of a preparation of 3-phytase produced by Komagataella phaffii (CECT 13094) as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, laying hens and minor poultry species for fattening, for breeding and reared for laying (holder of authorisation Fertinagro Nutrientes S.L.)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/781 der Kommission vom 15. Mai 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus 3-Phytase, gewonnen aus Komagataella phaffii (CECT 13094), als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner, Junghennen und Legehennen sowie für Geflügelarten geringerer...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/781 frá 15. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með 3-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii (CECT 13094), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga eða kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur, varphænur og...
D061582/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/764 of 14 May 2019 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/764 der Kommission vom 14. Mai 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 und Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/764 frá 14. maí 2019 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 og Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/764 av 14. mai 2019 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 og Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D060007/02
Commission Regulation (EU) 2019/759 of 13 May 2019 laying down transitional measures for the application of public health requirements of imports of food containing both products of plant origin and processed products of animal origin (composite products)
Verordnung (EU) 2019/759 der Kommission vom 13. Mai 2019 mit Übergangsmaßnahmen zur Anwendung der hygienerechtlichen Anforderungen für die Einfuhr von Lebensmitteln, die sowohl Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs als auch Verarbeitungserzeugnisse tierischen Ursprungs enthalten (...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/759 frá 13. maí 2019 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar lýðheilsukrafna við innflutning á matvælum sem innihalda bæði afurðir úr jurtaríkinu og unnar afurðir úr dýraríkinu (samsettar afurðir)
Kommisjonsforordning (EU) 2019/759 av 13. mai 2019 om fastsetjing av overgangsføresegner om gjennomføring av folkehelsekrav ved import av næringsmiddel som inneheld både produkt av vegetabilsk opphav og foredla produkt av animalsk opphav (samansette produkt)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020