With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) No 859/2011 of 25 August 2011 on amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 859/2011 der Kommission vom 25. August 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit bezüglich Fracht und Postsendungen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 859/2011 frá 25. ágúst 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd að því er varðar flugfarm og flugpóst
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 859/2011 av 25. august 2011 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til luftfrakt og -post
Commission Implementing Regulation (EU) No 842/2011 of 19 August 2011 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Regulation (EC) No 1564/2005
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 der Kommission vom 19. August 2011 zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen auf dem Gebiet der öffentlichen Aufträge und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 842/2011 frá 19. ágúst 2011 um að taka upp stöðluð eyðublöð fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1564/2005
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 av 19. august 2011 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av forordning (EF) nr. 1564/2005
Commission Decision 2011/540/EU of 18 August 2011 on amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for greenhouse gas emissions from new activities and gases
Beschluss der Kommission vom 18. August 2011 zur Änderung der Entscheidung 2007/589/EG zwecks Einbeziehung von Leitlinien für die Überwachung und Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen aus neuen Tätigkeiten und Gasen (2011/540/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. ágúst 2011 um breytingu á ákvörðun 2007/589/EB að því er varðar að fella inn í hana viðmiðunarreglur um vöktun og skýrslugjöf vegna losunar gróðurhúsalofttegunda frá nýrri starfsemi og lofttegundum (2011/540/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 18. august 2011 om endring av vedtak 2007/589/EF med hensyn til innlemming av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser fra ny virksomhet og nye gasser (2011/540/EU)
Commission Implementing Decision C(2011) 5862 of 17.8.2011 amending Commission decision 2010/774/EU laying down detailed measures for the implementation of common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail (C(2011) 5862).
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/5862/EU av 17.8.2011 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til luftfrakt og -post
Commission Directive 2011/74/EU of 29 July 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures
Richtlinie 2011/74/EU der Kommission vom 29. Juli 2011 zur Anpassung von Anhang II der Richtlinie 96/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Methoden der quantitativen Analyse von binären Textilfasergemischen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/74/ESB frá 29. júlí 2011 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/73/EB um tilteknar aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna úr tveimur efnum í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2011/74/EU av 29. juli 2011 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger
Commission Implementing Regulation (EU) No 739/2011 of 27 July 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of officials controls on products of animal origin intended for human consumption
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 739/2011 der Kommission vom 27. Juli 2011 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 739/2011 frá 27. júlí 2011 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 739/2011 av 27. juli 2011 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på...
Commission Directive 2011/71/EU of 26 July 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include creosote as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/71/EU der Kommission vom 26. Juli 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Kreosot in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/71/ESB frá 26. júlí 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu kreósóti við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/71/EU av 26. juli 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av kreosot som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Implementing Decision 2011/438/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘International Sustainability and Carbon Certification’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung des Zertifizierungssystems „International Sustainability and Carbon Certification“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/438/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „International Sustainability and Carbon Certification“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «International Sustainability and Carbon Certification» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/438/EU)
Commission Implementing Decision 2011/439/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Bonsucro EU’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Bonsucro EU“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/439/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/439/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Bonsucro EU“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Bonsucro EU» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/439/EU)
Commission Implementing Decision 2011/440/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Round Table on Responsible Soy EU RED’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Round Table on Responsible Soy EU RED“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/440/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Round Table on Responsible Soy EU RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Round Table on Responsible Soy EU RED» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/440/EU)
Commission Implementing Decision 2011/435/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/435/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/435/EU)
Commission Implementing Decision 2011/437/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/437/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/437/EU)
Commission Implementing Decision 2011/436/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/436/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/436/EU)
Commission Implementing Decision 2011/441/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung des Programms „Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/441/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/441/EU)
Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2011 of 14 July 2011 supplementing Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards preventive health measures for the control of Echinococcus multilocularis infection in dogs
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1152/2011 der Kommission vom 14. Juli 2011 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich präventiver Gesundheitsmaßnahmen zur Kontrolle von Echinococcus-multilocularis -Infektionen bei Hunden
Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011 av 14. juli 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder
Commission Regulation (EU) No 677/2011 of 7 July 2011 laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions and amending Regulation (EU) No 691/2010
Verordnung (EU) Nr. 677/2011 der Kommission vom 7. Juli 2011 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen für die Funktionen des Flugverkehrsmanagementnetzes und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 691/2010
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 677/2011 frá 7. júlí 2011 um ítarlegar reglur um framkvæmd í tengslum við starfsemi neta fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 691/2010
Kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 av 7. juli 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010
Commission Implementing Regulation (EU) No 648/2011 of 4 July 2011 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the period of application of the transitional measures concerning the conditions for exempting certain animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 648/2011 der Kommission vom 4. Juli 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich des Zeitraums der Anwendung der Übergangsmaßnahmen im Hinblick auf die Bedingungen für die Ausnahme bestimmter Tiere vom Verbringungsverbot gemäß...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 648/2011 frá 4. júlí 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1266/2007 að því er varðar gildistímabil umbreytingarráðstafana varðandi skilyrðin fyrir því að undanþiggja tiltekin dýr brottfararbanninu sem kveðið er á um í...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 648/2011 av 4. juli 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 når det gjelder tidsrommet for overgangstiltak med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF
Commission Directive 2011/66/EU of 1 July 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/66/EU der Kommission vom 1. Juli 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/66/ESB frá 1. júlí 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 4,5-díklór-2-oktýl-2H-ísóþíasól-3-óni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/66/EU av 1. juli 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2011/67/EU of 1 July 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include abamectin as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/67/EU der Kommission vom 1. Juli 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Abamectin in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/67/ESB frá 1. júlí 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu abamektíni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/67/EU av 1. juli 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av abamektin som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2011/69/EU of 1 July 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include imidacloprid as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/69/EU der Kommission vom 1. Juli 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Imidacloprid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/69/ESB frá 1. júlí 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu imídaklópríði við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/69/EU av 1. juli 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av imidakloprid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Implementing Decision of 1 July 2011 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 1. Juli 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in TRACES (2011/394/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. júlí 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (2011/394/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 1. juli 2011 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2011/394/EU)
Commission Decision 2011/382/EU of 24 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to hand dishwashing detergents
Beschluss der Kommission vom 24. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Handgeschirrspülmittel (2011/382/EU)
Kommisjonsbeslutning av 24. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU?miljømerket til håndoppvaskmidler (2011/382/EF)
Commission Decision 2011/383/EU of 28 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to all-purpose cleaners and sanitary cleaners
Beschluss der Kommission vom 28. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Allzweck- und Sanitärreiniger (2011/383/EU)
Kommisjonsbeslutning av 28. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til allrengjøringsmidler og sanitærrengjøringsmidler (2011/383/EU)
Commission Regulation (EU) No 575/2011 of 16 June 2011 on the Catalogue of feed materials
Verordnung (EU) Nr. 575/2011 der Kommission vom 16. Juni 2011 zum Katalog der Einzelfuttermittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 575/2011 frá 16. júní 2011 um skrána yfir fóðurefni
Kommisjonsforordning (EU) nr. 575/2011 av 16. juni 2011 om katalogen over fôrmidler
Commission Decision 2011/337/EU of 9 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for personal computers
Beschluss der Kommission vom 9. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Tischcomputer (2011/337/EU)
Kommisjonsavgjerd av 9. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til personlege datamaskiner (2011/337/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

New EFTA House: Call for logo proposals