EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2005/830/EC of 25 November 2005 amending Decision 2003/322/EC as regards the feeding of certain necrophagous birds with certain category 1 material
Entscheidung der Kommission vom 25. November 2005 zur Änderung der Entscheidung 2003/322/EG hinsichtlich der Fütterung bestimmter Aas fressender Vögel mit bestimmten Materialien der Kategorie 1 (2005/830/EG)
Kommisjonsvedtak av 25. november 2005 om endring av vedtak 2003/322/EF med hensyn til fôring av visse åtselfugler med kategori 1-materiale (Bare den spanske, greske, franske, italienske og portugisiske teksten har gyldig het) (2005/830/EF)
Commission Decision 2005/823/EC of 22 November 2005 amending Decision 2001/671/EC implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the external fire performance of roofs and roof coverings.
Entscheidung der Kommission vom 22. November 2005 zur Änderung der Entscheidung 2001/671/EG zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Dächern und Bedachungen bei einem Brand von außen (2005/823/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. nóvember 2005 um breytingu á ákvörðun 2001/671/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flokkun þaka og þakklæðninga eftir nothæfi með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi elds (2005/823/EB)
Kommisjonsvedtak 2005/823/EF av 22. november 2005 om endring av vedtak 2001/671/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av ytinga til tak og taktekkingsmateriale ved utvendig brannpåverknad
Commission Regulation (EC) No 1895/2005 of 18 November 2005 on the restriction of use of certain epoxy derivatives in materials and articles intended to come into contact with food
Verordnung (EG) Nr. 1895/2005 der Kommission vom 18. November 2005 über die Beschränkung der Verwendung bestimmter Epoxyderivate in Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1895/2005 frá 18. nóvember 2005 um takmörkun á notkun tiltekinna epoxýafleiðna í efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1895/2005 av 18. november 2005 om bruksrestriksjoner for visse epoksyderivater i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
COM(2004) 171
Recommendation 2005/865/CE of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on Film Heritage and the Competitiveness of related industrial activities
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2005 zum Filmerbe und zur Wettbewerbsfähigkeit der einschlägigen Industriezweige
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 16. november 2005 om filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet (2005/865/EF)
Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 der Kommission vom 15. November 2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2073/2005 frá 15. nóvember 2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency
Verordnung (EG) Nr. 1905/2005 des Rates vom 14. November 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 297/95 über die Gebühren der Europäischen Arzneimittel-Agentur
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1905/2005 frá 14. nóvember 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 297/95 um gjöld sem greiða ber til Lyfjamálastofnunar Evrópu
Rådsforordning (EF) nr. 1905/2005 av 14. november 2005 om endring av forordning (EF) nr. 297/95 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for legemiddelvurdering
Commission Decision 2005/513/EC of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs)
Entscheidung der Kommission vom 11. Juli 2005 über die harmonisierte Nutzung von Funkfrequenzen in den 5-GHz-Bändern für die Einführung drahtloser Zugangssysteme einschließlich lokaler Funknetze (WAS/Funk-LANs) (2005/513/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. júlí 2005 um samræmda notkun tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 5 GHz vegna innleiðingar á þráðlausum aðgangskerfum, þ.m.t. þráðlaus staðarnet (WAS/RLAN) (2005/513/EB)
Kommisjonsvedtak av 11. juli 2005 om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN) (2005/513/EF)
Commission Regulation (EC) No 1810/2005 of 4 November 2005 concerning a new authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs, the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of new uses of certain additives already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1810/2005 der Kommission vom 4. November 2005 über eine Neuzulassung eines Futtermittelzusatzstoffes für zehn Jahre, die Zulassung bestimmter Futtermittelzusatzstoffe auf unbegrenzte Zeit und die vorläufige Zulassung neuer Verwendungszwecke bestimmter in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1810/2005 frá 4. nóvember 2005 um nýtt leyfi til 10 ára fyrir aukefni í fóðri, varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun tiltekinna aukefna sem þegar er leyft að nota í fóður
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005 av 4. november 2005 om ny godkjenning for 10 år av et tilsetningsstoff, permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk av visse allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1811/2005 of 4 November 2005 concerning the provisional and permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1811/2005 der Kommission vom 4. November 2005 zur vorläufigen Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in Futtermitteln beziehungsweise zur Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in Futtermitteln auf unbegrenzte Zeit und zur vorläufigen Zulassung eines neuen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1811/2005 frá 4. nóvember 2005 um bráðabirgðaleyfi og varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri og bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun tiltekins aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1811/2005 av 4. november 2005 om midlertidig og permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede tillatt tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1812/2005 of 4 November 2005 amending Regulations (EC) Nos 490/2004, 1288/2004, 521/2005 and 833/2005 as regards the conditions for the authorisation of certain additives in feedingstuffs belonging to the groups of enzymes and micro-organisms
Verordnung (EG) Nr. 1812/2005 der Kommission vom 4. November 2005 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nrn. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 und 833/2005 hinsichtlich der Bedingungen für die Zulassung bestimmter zur Gruppe der Enzyme beziehungsweise der Mikroorganismen zählenden...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1812/2005 frá 4. nóvember 2005 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 og 833/2005 að því er varðar skilyrði fyrir leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri sem tilheyra flokkum ensíma og örvera
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1812/2005 av 4. november 2005 om endring av forordning (EF) nr. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 og 833/2005 med hensyn til vilkårene for godkjenning av visse tilsetningsstoffer som tilhører gruppen enzymer og mikroorganismer i fôrvarer
Commission Decision 2005/770/EC of 3 November 2005 amending Annexes I and II to Decision 2003/634/EC approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish
Entscheidung der Kommission vom 3. November 2005 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2003/634/EG zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. nóvember 2005 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2003/634/EB um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski...
Kommisjonsvedtak av 3. november 2005 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/634/EF om godkjenning av program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og...
Commission Decision 2005/773/EC of 3 November 2005 repealing Decision 2003/136/EC on the approval of the plans for the eradication of classical swine fever in feral pigs and emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever in Luxembourg
Entscheidung der Kommission vom 3. November 2005 zur Aufhebung der Entscheidung 2003/136/EG über die Genehmigung der Pläne zur Tilgung der klassischen Schweinepest und Notimpfung gegen die klassische Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in Luxemburg (2005/773/EG)
Kommisjonsvedtak av 3. november 2005 om oppheving av vedtak 2003/136/EF om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Luxembourg (2005/773/EF)
Commission Decision 2005/764/EC of 28 October 2005 amending Decision 93/52/EEC as regards the declaration that the province of Grosseto in the Region of Toscana in Italy is free of brucellosis (B. melitensis) and Decision 2003/467/EC as regards the declaration that France is free of bovine brucellosis
Entscheidung der Kommission vom 28. Oktober 2005 zur Änderung der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Erklärung, dass die Provinz Grosseto in der italienischen Region Toskana frei von Brucellose (B. melitensis) ist, und der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung...
Kommisjonsvedtak av 28. oktober 2005 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn til erklæringen om at provinsen Grosseto i regionen Toscana i Italia er fri for brucellose (B. melitensis) og vedtak 2003/467/EF med hensyn til erklæringen om at Frankrike er fritt for bovin...
COM(2004) 393
Directive 2005/65/EC of the European parliament and of the Council of 26 October 2005 on enhancing Port security
Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/65/EB frá 26. október 2005 um að efla hafnarvernd
Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/65/EF av 26. oktober 2005 om forbedret sikkerhet for havner
COM(2004) 162
Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the type-approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability and amending Council Directive 70/156/EEC.
Richtlinie 2005/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Typgenehmigung für Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG des Rates
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/64/EB frá 26. október 2005 um gerðarvið- urkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til endurnotanleika, endurvinnanleika og endurnýtanleika þeirra og um breytingu á tilskipun ráðsins 70/156/EBE
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/64/EF av 26. oktober 2005 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til mulighet for ombruk, resirkulering og gjenvinning, og om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF
Commission Decision 2005/755/EC of 25 October 2005 amending Decisions 2005/92/EC and 2005/93/EC concerning export to third countries of certain products
Entscheidung der Kommission vom 25. Oktober 2005 zur Änderung der Entscheidungen 2005/92/EG und 2005/93/EG hinsichtlich der Ausfuhr bestimmter Erzeugnisse in Drittländer (2005/755/EG)
Kommisjonsvedtak av 25. oktober 2005 om endring av vedtak 2005/92/EF og 2005/93/EF om eksport til tredjestatar av visse produkt (2005/755/EF)
Commission Decision 2005/752/EC of 24 October 2005 establishing an expert group on electronic commerce
Beschluss der Kommission vom 24. Oktober 2005 zur Einsetzung einer Expertengruppe „Elektronischer Geschäftsverkehr“ (2005/752/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. október 2005 um að koma á fót hópi sérfræðinga um rafræn viðskipti (2005/752/EB)
Kommisjonsavgjerd av 24. oktober 2005 om skiping av ei ekspertgruppe for elektronisk handel (2005/752/EF)
Commission Regulation (EC) No 1739/2005 of 21 October 2005 laying down animal health requirements for the movement of circus animals between Member States
Verordnung (EG) Nr. 1739/2005 der Kommission vom 21. Oktober 2005 zur Festlegung der Veterinärbedingungen für die Verbringung von Zirkustieren zwischen Mitgliedstaaten
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom medlemsstater
Commission Regulation (EC) No 1737/2005 of 21 October 2005 amending Regulation (EC) No 1726/1999 as regards the definition and transmission of information on labour costs
Verordnung (EG) Nr. 1737/2005 der Kommission vom 21. Oktober 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1726/1999 in Bezug auf Definition und Übermittlung von Informationen über Arbeitskosten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1737/2005 frá 21. október 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1726/1999 að því er varðar skilgreiningu og afhendingu upplýsinga um launakostnað
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1737/2005 av 21. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1726/1999 med hensyn til definisjon og oversending av opplysninger om arbeidskraftkostnader
Commission Regulation (EC) No 1738/2005 of 21 October 2005 amending Regulation (EC) No 1916/2000 as regards the definition and transmission of information on the structure of earnings
Verordnung (EG) Nr 1738/2005 der Kommission vom 21. Oktober 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1916/2000 in Bezug auf Definition und Übermittlung von Informationen über die Verdienststruktur
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1738/2005 frá 21. október 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1916/2000 að því er varðar skilgreiningu og afhendingu upplýsinga um launakerfi
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1738/2005 av 21. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1916/2000 med hensyn til definisjon og oversending av opplysninger om lønnsstrukturen
COMMISSION REGULATION (EC) No 1722/2005 of 20 October 2005 on the principles for estimating dwelling services for the purpose of Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003 on the harmonisation of gross national income at market prices
Verordnung (EG) Nr. 1722/2005 der Kommission vom 20. Oktober 2005 betreffend die Grundsätze zur Berechnung der Wohnungsvermietung für die Zwecke der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003 zur Harmonisierung des Bruttonationaleinkommens zu Marktpreisen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1722/2005 frá 20. október 2005 um meginreglur um mat á húsnæðisþjónustu að því er varðar reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1287/2003 um samræmingu vergra þjóðartekna á markaðsvirði
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1722/2005 av 20. oktober 2005 om prinsippene for beregning av boligtjenester med hensyn til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar
Commission Regulation (EC) No 1708/2005 of 19 October 2005 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards the common index reference period for the harmonised index of consumer prices, and amending Regulation (EC) No 2214/96
Verordnung (EG) Nr. 1708/2005 der Kommission vom 19. Oktober 2005 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf den gemeinsamen Bezugszeitraum für den Harmonisierten Verbraucherpreisindex und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2214/96
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1708/2005 frá 19. október 2005 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 að því er varðar sameiginlegt vísitölutímabil samræmdrar vísitölu neysluverðs og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2214/96
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1708/2005 av 19. oktober 2005 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til den felles referanseperioden for den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av forordning (EF) nr. 2214/96
Commission Regulation (EC) No 1688/2005 of 14 October 2005 implementing Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards special guarantees concerning salmonella for consignments to Finland and Sweden of certain meat and eggs
Verordnung (EG) Nr. 1688/2005 der Kommission vom 14. Oktober 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich zusätzlicher Garantien betreffend Salmonellen bei Sendungen bestimmten Fleischs und bestimmter Eier nach...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005 frá 14. október 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005 av 14. oktober 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til særlige garantier angående salmonella for forsendelser til Finland og Sverige av visse typer kjøtt og egg
Commission Decision of 13 October 2005 on compliance of certain standards with the general safety requirement of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and the publication of their references in the Official Journal (notified under document number C(2005) 3803) (1)
Entscheidung der Kommission vom 13. Oktober 2005 zur Übereinstimmung bestimmter Normen mit der allgemeinen Sicherheitsanforderung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Veröffentlichung der Normenverweise im Amtsblatt (2005/718/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. október 2005 um samræmi tiltekinna staðla við almennar öryggiskröfur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/EB og birtingu tilvísana til þeirra í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (2005/718/EB)
Kommisjonsvedtak av 13. oktober 2005 om visse standarders samsvar med det alminnelige sikkerhetskravet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF og offentliggjøring av henvisninger til disse i Den europeiske unions tidende (2005/718/EF)
Commission Regulation (EC) No 1654/2005 of 10 October 2005 amending Regulation (EC) No 874/2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration
Verordnung (EG) Nr. 1654/2005 der Kommission vom 10. Oktober 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1654/2005 frá 10. október 2005 breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 874/2004 um reglur um opinbera stefnu varðandi að taka í notkun .eu höfuðlénið og hlutverk þess ásamt meginreglum um skráningu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1654/2005 av 10. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 874/2004 om fastsetjing av allmenne retningslinjer for gjennomføringa av og verkemåten til toppnivådomenet .eu, og om prinsippa for registrering

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - EEA - Brussels 15 September 2020