With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2007/589/EC of 18 July 2007 establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2007) 3416)
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 2007 zur Festlegung von Leitlinien für die Überwachung und Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen im Sinne der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Monitoring-Leitlinien) (2007/589/EG)
Kommisjonsvedtak av 18. juli 2007 om fastsettelse av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (2007/589/EF)
Commission Decision of 21 June 2007 amending Decisions 2001/689/EC, 2002/739/EC, 2002/740/EC, 2002/741/EC and 2002/747/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products (notified under document number C(2007) 3128) (Text with EEA relevance) (2007/457/EC)
Entscheidung der Kommission vom 21. Juni 2007 zur Änderung der Entscheidungen 2001/689/EG, 2002/739/EG, 2002/740/EG, 2002/741/EG und 2002/747/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens an bestimmte Produkte (2007/457/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. júní 2007 um breytingu á ákvörðunum 2001/689/EB, 2002/739/EB, 2002/740/EB, 2002/741/EB og 2002/747/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir tilteknar vörur (2007/457/EB)
Kommisjonsvedtak av 21. juni 2007 om endring av vedtak 2001/689/EF, 2002/739/EF, 2002/740/EF, 2002/741/EF og 2002/747/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2007/457/EF)
Commission Decision of 21 June 2007 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to soaps, shampoos and hair conditioners (notified under document number C(2007) 3127) (2007/506/EC)
Entscheidung der Kommission vom 21. Juni 2007 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Seifen, Shampoos und Haarspülungen, -kuren (2007/506/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. juni 2007 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam (2007/506/EF)
Commission Decision of 29 March 2007 amending Decisions 2001/405/EC, 2002/255/EC, 2002/371/EC, 2004/669/EC, 2003/31/EC and 2000/45/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products (notified under document number C(2007) 532)
Entscheidung der Kommission vom 29. März 2007 zur Änderung der Entscheidungen 2001/405/EG, 2002/255/EG, 2002/371/EG, 2004/669/EG, 2003/31/EG und 2000/45/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an bestimmte Produkte (2007...
Kommisjonsvedtak av 29. mars 2007 om endring av vedtak 2001/405/EF, 2002/255/EF, 2002/371/EF, 2004/669/EF, 2003/31/EF og 2000/45/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2007/207/EF)
Commission Decision of 22 March 2007 establishing a common format for the first report of Member States on the implementation of Directive 2004/42/EC of the European Parliament and the Council concerning the limitation of emissions of certain volatile organic compounds
Entscheidung der Kommission vom 22. März 2007 betreffend das einheitliche Format für den ersten Bericht der Mitgliedstaaten über die Durchführung der Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. mars 2007 um sameiginlegt snið fyrir fyrstu skýrslu aðildarríkja um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/42/EB um takmörkun á losun tiltekinna rokgjarnra, lífrænna efnablandna (2007/205/EB)
Kommisjonsvedtak av 22. mars 2007 om fastsettelse av et felles format for medlemsstatenes første rapport om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser (2007/205/EF)
Commission Decision of 15 December 2006 establishing revised ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to growing media
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 2006 zur Festlegung revidierter Umweltkriterien sowie der diesbezüglichen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für Kultursubstrate
Kommisjonsvedtak av 15. desember 2006 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til dyrkingsmedium (2007/64/EF)
Commission Regulation (EC) No 1784/2006 of 4 December 2006 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of processing agents
Verordnung (EG) Nr. 1784/2006 der Kommission vom 4. Dezember 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1784/2006 frá 4. desember 2006 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar notkun hjálparefna við vinnslu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1784/2006 av 4. desember 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til bruk av hjelpestoffer i produksjonsprosessen
Commission Decision of 13 November 2006 on avoiding double counting of greenhouse gas emission reductions under the Community emissions trading scheme for project activities under the Kyoto Protocol pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 13. November 2006 zur Vermeidung der doppelten Erfassung von im Rahmen des Europäischen Emissionshandelssystems erzielten Treibhausgasemissionsreduktionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bei...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. nóvember 2006 um að komast hjá því að tvíreikna skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda í kerfi Bandalagsins um viðskipti með heimildir til losunar, að því er varðar verkefnistengdar aðgerðir samkvæmt Kýótóbókuninni, í samræmi við...
Kommisjonsvedtak av 13. november 2006 om unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslippet innenfor rammen av Fellesskapets ordning for handel med utslippskvoter når det gjelder prosjektvirksomhet i henhold til Kyoto-protokollen, i samsvar med europaparlaments- og...
Commission Decision of 3 November 2006 establishing revised ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to soil improvers (2006/799)
Entscheidung der Kommission vom 3. November 2006 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien und der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bodenverbesserer (2006/799/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. nóvember 2006 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir jarðvegsbæti (2006/799/EB)
Kommisjonsvedtak av 3. november 2006 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel (2006/799/EF)
COM(2004) 555
Regulation (EC) No 1366/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 amending Regulation (EC) No 2037/2000 as regards the base year for the allocation of quotas of hydrochlorofluorocarbons with respect to the Member States that acceded to the European Union on 1 May 2004
Verordnung (EG) Nr. 1366/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 im Hinblick auf das Basisjahr für die Zuteilung der Quoten für teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe an die Mitgliedstaaten, die...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1366/2006 frá 6. september 2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar grunnár fyrir úthlutun kvóta fyrir vetnisklórflúorkolefni til þeirra aðildarríkja sem fengu aðild að Evrópusambandinu hinn 1. maí 2004
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1366/2006 av 6. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til basisåret for tildeling av kvoter av hydroklorfluorkarboner til medlemsstatene som tiltrådte Den europeiske union 1. mai 2004
Commission Decision of 20 July 2006 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 1999/13/EC during the period 2005-2007
Entscheidung der Kommission vom 20. Juli 2006 über einen Fragebogen zur Erstellung von Berichten der Mitgliedstaaten über die Durchführung der Richtlinie 1999/13/EG im Zeitraum 2005—2007 (2006/534/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. júlí 2006 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar 1999/13/EB á tímabilinu 2005-2007 (2006/534/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. juli 2006 om et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF i perioden 2005-2007 (2006/534/EF)
COM(2003) 493
Regulation 842/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on certain fluorinated greenhouse gases
Verordnung (EG) Nr. 842/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006 frá 17. maí 2006 um tilteknar, flúraðar gróðurhúsalofttegundir
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 om visse fluorholdige klimagasser
COM(2003) 731
Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste
Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Abfälle
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 2006 om avfall
Commission Decision of 2 March 2006 establishing a questionnaire relating to Council directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)
Entscheidung der Kommission vom 2. März 2006 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) (2006/194/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. mars 2006 um að útbúa spurningalista varðandi tilskipun ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (IPPC) (2006/194/EB)
Kommisjonsvedtak av 2. mars 2006 om opprettelse av et spørreskjema i tilknytning til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC) (2006/194/EF)
Commission Decision of 1 March 2006 laying down rules, under Regulation (EC) No 761/2001 of theEuropean Parliament and of the Council, on the use of the EMAS logo in the exceptional cases of transport packaging and tertiary packaging(2006/193/EC)
Entscheidung der Kommission vom 1. März 2006 zur Festlegung von Regeln, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates, für die Verwendung des EMAS-Zeichens für als Ausnahmefall geltende Transportverpackungen und Drittverpackungen (2006/193/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. mars 2006 um reglur, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 761/2001, um notkun kennimerkis umhverfis- stjórnunarkerfis Bandalagsins (EMAS) í undantekningartilvikum á flutningsumbúðir og þriðjastigsumbúðir (2006/193/EB)
Kommisjonsvedtak av 1. mars 2006 om fastsetjing av reglar i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om bruk av EMAS-logoen i unntakstilfelle på transportemballasje og tertiæremballasje (2006/193/EF)
Commission Decision of 20 February 2006 laying down a questionnaire to be used for reporting on the implementation of directive 2000/76/EC on the incineration of waste. (2006/329/EC)
Entscheidung der Kommission vom 20. Februar 2006 zur Festlegung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Durchführung der Richtlinie 2000/76/EG über die Verbrennung von Abfällen (2006/329/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. febrúar 2006 um spurningalista sem nota skal við skýrslugjöf um framkvæmd tilskipunar 2000/76/EB um brennslu úrgangs (2006/329/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av direktiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall (2006/329/EF)
Commission Decision of 9 February 2006 establishing the Community Eco-label working plan. (2006/402/EC)
Entscheidung der Kommission vom 9. Februar 2006 über einen Umweltzeichen-Arbeitsplan der Gemeinschaft (2006/402/EG)
Kommisjonsvedtak av 9. februar 2006 om fastsettelse av en arbeidsplan for EF-miljømerket (2006/402/EF)
Commission Regulation (EC) No 196/2006 of 3 February 2006 amending Annex I to Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council to take account of the European Standard EN ISO 14001:2004, and repealing Decision 97/265/EC
Verordnung (EG) Nr. 196/2006 der Kommission vom 3. Februar 2006 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgrund der Europäischen Norm EN ISO 14001:2004 sowie zur Aufhebung der Entscheidung 97/265/EG der Kommission
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 196/2006 frá 3. febrúar 2006 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 761/2001 með hliðsjón af Evrópustaðli EN ISO 14001:2004 og um niðurfellingu á ákvörðun 97/265/EB
Kommisjonsforordning (EF) nr. 196/2006 av 3. februar 2006 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 for å ta hensyn til europeisk standard EN ISO 14001:2004, og om oppheving av vedtak 97/265/EF
Commission Decision of 14 October 2005 amending Decisions 2001/689/EC, 2002/231/EC and 2002/272/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products (2005/783/EC)
Entscheidung der Kommission vom 14. Oktober 2005 zur Änderung der Entscheidungen 2001/689/EG, 2002/231/EG und 2002/272/EG zwecks Verlängerung des Geltungszeitraums der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an bestimmte Produkte (2005/783/EG)
Kommisjonsvedtak av 14. oktober 2005 om endring av vedtak 2001/689/EF, 2002/231/EF og 2002/272/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2005/783/EF)
COM(2003) 476
Directive 2005/33/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 amending Directive 1999/32/EC
Richtlinie 2005/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Änderung der Richtlinie 1999/32/EG hinsichtlich des Schwefelgehalts von Schiffskraftstoffen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/33/EB frá 6. júlí 2005 um breytingu á tilskipun 1999/32/EB að því er varðar brennisteinsinnihald skipaeldsneytis
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/33/EF av 6. juli 2005 om endring av direktiv 1999/32/EF med hensyn til svovelinnholdet i skipsdrivstoff
Commission Decision of 12 May 2005 amending Decisions 2000/45/EC, 2001/405/EC, 2001/688/EC, 2002/255/EC and 2002/747/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products (2005/384/EC)
Entscheidung der Kommission vom 12. Mai 2005 zur Änderung der Entscheidungen 2000/45/EG, 2001/405/EG, 2001/688/EG, 2002/255/EG und 2002/747/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für bestimmte Produkte (2005/384/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. maí 2005 um breytingu á ákvörðunum 2000/45/EB, 2001/405/EB, 2001/688/EB, 2002/255/EB og 2002/747/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir tilteknar vörur (2005/384/EB)
Kommisjonsvedtak av 12. mai 2005 om endring av vedtak 2000/45/EF, 2001/405/EF, 2001/688/EF, 2002/255/EF og 2002/747/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2005/384/EF)
Commission Decision of 26 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to lubricants (2005/360/EC)
Entscheidung der Kommission vom 26. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für Schmierstoffe (2005/360/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir smurefni (2005/360/EB)
Kommisjonsvedtak av 26. april 2005 om fastsettelse av miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for tildeling av fellesskapsmiljømerket til smøremidler (2005/360/EF)
Commission Decision of 14 April 2005 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to campsite service. (2005/338/EC)
Entscheidung der Kommission vom 14. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Campingdienste (2005/338/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. april 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir tjaldstæði (2005/338/EB)
Kommisjonsvedtak av 14. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til campingplasstenester (2005/338/EF)
Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to personal computers (2005/341/EC)
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für Tischcomputer (2005/341/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir einkatölvur (2005/341/EB)
Kommisjonsvedtak av 11. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til personlege datamaskiner (2005/341/EF)
Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to portable computers (2005/343/EC)
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für tragbare Computer (2005/343/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2005 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir handþvottaefni (2005/342/EB) 130 Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um...
Kommisjonsvedtak av 11. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til berbare datamaskiner (2005/343/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

New EFTA House: Call for logo proposals