EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Directive 95/23/EC of 22 June 1995 amending Directive 64/433/EEC on conditions for the production and marketing of fresh meat
Richtlinie 95/23/EG des Rates vom 22. Juni 1995 zur Änderung der Richtlinie 64/433/EWG über die gesundheitlichen Bedingungen für die Gewinnung und das Inverkehrbringen von frischem Fleisch
Council Directive 95/25/EC of 22 June 1995 amending Directive 64/432/EEC on health problems affecting intra- Community trade in bovine animals and swine
Richtlinie 95/25/EG des Rates vom 22. Juni 1995 zur Änderung der Richtlinie 64/432/EWG zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen
Directive 95/28/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 relating to the burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicle
Richtlinie 95/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 über das Brennverhalten von Werkstoffen der Innenausstattung bestimmter Kraftfahrzeugklassen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/28/EB frá 24. október 1995 varðandi brunaeiginleika efna sem eru notuð við innréttingar á ökutækjum í tilteknum flokkum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/28/EF av 24. oktober 1995 om forbrenningsegenskapene til materialer som benyttes til innvendig innredning av visse grupper motorvogner
Council Directive 95/29/EC of 29 June 1995 amending Directive 90/628/EEC concerning the protection of animals during transport
Richtlinie 95/29/EG des Rates vom 29. Juni 1995 zur Änderung der Richtlinie 91/628/EWG über den Schutz von Tieren beim Transport
Commission Directive 95/43/EC of 20 July 1995 to Council Directive 92/51/EEC on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC
Richtlinie 95/43/EG der Kommission vom 20. Juli 1995 zur Änderung der Anhänge C und D der Richtlinie 92/51/EWG des Rates über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/43/EB frá 20. júlí 1995 um breytingu á viðaukum C og D við tilskipun ráðsins 92/51/EBE um annað almennt kerfi til viðurkenningar á starfsmenntun og starfsþjálfun til viðbótar tilskipun 89/48/EBE
Kommisjonsdirektiv 95/43/EF av 20. juli 1995 om endring av vedlegg C og D til rådsdirektiv 92/51/EØF om annen generelle ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger
Commission Directive 95/49/EC of 26 September 1995 updating the list of entities covered by Directive 91/296/EEC on the transit of natural gas through grids
Richtlinie 95/49/EG der Kommission vom 26. September 1995 zur Fortschreibung des Verzeichnisses der zuständigen Gesellschaften gemäß der Richtlinie 91/296/EWG über den Transit von Erdgas über große Netze
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/49/EB frá 26. september 1995 um uppfærslu á skrá yfir fyrirtæki sem falla undir tilskipun 91/296/EBE varðandi gegnumflutning á jarðgasi um flutningskerfi
Kommisjonsdirektiv 95/49/EF av 26. september 1995 om ajourføring av listen over foretak som omfattes av direktiv 91/296/EØF om transitt av naturgass gjennom overføringsnett
Commission Directive 95/51/EC of 18 October 1995 amending Directive 90/388/EEC regarding the abolition of the restrictions on the use of cable television networks for the provision of already liberalised telecommunications services (Article 90 Directive)
Richtlinie 95/51/EG der Kommission vom 18. Oktober 1995 zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG hinsichtlich der Aufhebung der Einschränkungen bei der Nutzung von Kabelfernsehnetzen für die Erbringung bereits liberalisierter Telekommunikationsdienste
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/51/EB frá 18. október 1995 um breytingu á tilskipun 90/388/EBE að því er varðar afnám hafta á notkun kapalsjónvarpsneta þegar látin er í té fjarskiptaþjónusta sem búið er að gefa frjálsa
Kommisjonsdirektiv 95/51/EF av 18. oktober 1995 om endring av direktiv 90/388/EØF med hensyn til oppheving av begrensninger på bruk av kabelfjernsynsnett for yting av teletjenester som allerede er avmonopolisert
Council Directive 95/52/EC of 25 October 1995 amending Directive 90/675/EEC laying down the principles governing the organization of veterinary checks on products entering the Community from third countries
Richtlinie 95/52/EG des Rates vom 25. Oktober 1995 zur Änderung der Richtlinie 90/675/EWG zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen
Council Directive 95/53/EC of 25 October 1995 fixing the principles governing the organization of official inspections in the field of animal nutrition
Richtlinie 95/53/EG des Rates vom 25. Oktober 1995 mit Grundregeln für die Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrollen
Tilskipun ráðsins 95/53/EB frá 25. október 1995 um setningu meginreglna um skipulag opinberra skoðana á sviði dýrafæðu
Rådsdirektiv 95/53/EF av 25. oktober 1995 om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller på fôrvareområdet
Commission Directive 95/55/EC of 31 October 1995 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Richtlinie 95/55/EG der Kommission vom 31. Oktober 1995 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/55/EB frá 31. október 1995 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 95/55/EF av 31. oktober 1995 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Council Directive 95/57/EC of 23 November 1995 on the collection of statistical information in the field of tourism
Richtlinie 95/57/EG des Rates vom 23. November 1995 über die Erhebung statistischer Daten im Bereich des Tourismus
Tilskipun ráðsins 95/57/EB frá 23. nóvember 1995 um söfnun tölfræðilegra upplýsinga á sviði ferðaþjónustu
Rådsdirektiv 95/57/EF av 23. november 1995 om innsamling av statistiske opplysninger om turisme
Council Directive 95/61/EC of 29 November 1995 amending Annex II to Directive 90/642/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables
Richtlinie 95/61/EG des Rates vom 29. November 1995 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 90/642/EWG über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs, einschließlich Obst und...
Tilskipun ráðsins 95/61/EB frá 29. nóvember 1995 um breytingu á II. viðauka við tilskipun 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og matjurtum
Rådsdirektiv 95/61/EF av 29. november 1995 om endring av vedlegg II til direktiv 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker
Directive 95/62/EC of the European Parliament and the Council of 13 December 1995 on the application of open network provision (ONP) to voice telephony
Richtlinie 95/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1995 zur Einführung des offenen Netzzugangs (ONP) beim Sprachtelefondienst
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/62/EB frá 13. desember 1995 um frjálsan aðgang að netum (ONP) fyrir talsímaþjónustu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF av 13. desember 1995 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) på telefontjenesten
Council directive 95/64/EC of 8 December 1995 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
Richtlinie 95/64/EG des Rates vom 8. Dezember 1995 über die statistische Erfassung des Güter- und Personenseeverkehrs
Tilskipun ráðsins 95/64/EB, KBE frá 8. desember 1995 um gerð hagskýrslna í tengslum við vöru- og farþegaflutninga á sjó
Rådsdirektiv 95/64/EF av 8. desember 1995 om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs
Council Directive 95/68/EC of 22 December 1995 amending Directive 77/99/EEC on health problems affecting the production and marketing of meat products and certain other products of animal origin
Richtlinie 95/68/EG des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Änderung der Richtlinie 77/99/EWG zur Regelung gesundheitlicher Fragen bei der Herstellung und dem Inverkehrbringen von Fleischerzeugnissen und einigen anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs
Council Directive 95/69/EC of 22 December 1995 laying down the conditions and arrangements for approving and registrering certain establishments and intermediaries in the animal feed sector and amending Directives 70/524EEC, 74/63/EEC, 79/373/EEC and 82/471/EEC
Richtlinie 95/69/EG des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Festlegung der Bedingungen und Einzelheiten für die Zulassung und Registrierung bestimmter Betriebe und zwischengeschalteter Personen des Futtermittelsektors sowie zur Änderung der Richtlinien 70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/...
Tilskipun ráðsins 95/69/EB frá 22. desember 1995 um skilyrði og fyrirkomulag við að viðurkenna og skrá tilteknar fóðurstöðvar og milliliði og um breytingu á tilskipunum 70/524/EBE, 74/63/EBE, 79/373/EBE og 82/471/EBE
Rådsdirektiv 95/69/EF av 22. desember 1995 om fastsettelse av vilkår og regler for godkjenning og registrering av visse virksomheter og mellommenn på fôrvareområdet og om endring av direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 79/373/EØF og 82/471/EØF
Council Directive 95/70/EC of 22 December 1995 introducing minimum Community measures for the control of certain diseases affecting bivalve molluscs
Richtlinie 95/70/EG des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Festlegung von Mindestmaßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung bestimmter Muschelkrankheiten
Council Directive 95/71/EC of 22 December 1995 amending the Annex to Directive 91/493/EEC laying down the health conditions for the production and the placing on the market of fishery products
Richtlinie 95/71/EG des Rates vom 22. Dezember 1995 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 91/493/EWG zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeugung und die Vermarktung von Fischereierzeugnissen
European Parliament and Council Directive 95/2/EC of 20 February 1995 on food additives other than colours and sweeteners.
Richtlinie Nr. 95/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 1995 über andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/2/EB frá 20. febrúar 1995 um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Council Directive 95/5/EEC of 27 February 1995 amending Directive 92/120/EEC on the conditions for granting temporary and limited derogations from specific Community health rules on the production and marketing of certain products of animal origin
Richtlinie 95/5/EG des Rates vom 27. Februar 1995 zur Änderung der Richtlinie 92/120/EWG über die Gewährung von zeitlich und inhaltlich begrenzten Ausnahmen von den besonderen Hygienevorschriften der Gemeinschaft für die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter...
Commission Directive 95/6/EC of 20 March 1995 amending Annexes I and II to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Richtlinie 95/6/EG der Kommission vom 20. März 1995 zur Änderung der Anlagen I und II der Richtlinie 66/402/EWG des Rates über den Verkehr mit Getreidesaatgut
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/6/EB frá 20. mars 1995 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun ráðsins 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns
Kommisjonsdirektiv 95/6/EF av 20. mars 1995 om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn
Commission Directive 95/17/EC of 19 June 1995 laying down detailed rules for the application of Council Directive 76/768/EEC as regards the non-inclusion of one or more ingredients on the list used for the labelling of cosmetic products.
Richtlinie 95/17/EG der Kommission vom 19. Juni 1995 mit Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 76/768/EWG des Rates betreffend die Nichteintragung eines oder mehrerer Bestandteile in die für die Etikettierung kosmetischer Mittel vorgesehene Liste
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/17/EB frá 19. júní 1995 um reglur sem lúta að beitingu tilskipunar ráðsins 76/768/EBE að því er varðar undanþágu frá því að skrá innihaldsefni, eitt eða fleiri, í innihaldslýsingu sem notuð er við merkingu á snyrtivörum
Kommisjonsdirektiv 95/17/EF av 19. juni 1995 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 76/768/EØF med omsyn til fritak for oppføring av eitt eller fleire delemne i den lista som er fastsett for merking av kosmetiske produkt
Council Directive 95/22/EC of 22 June 1995 amending Directive 91/67/EEC concerning the animal health conditions governing the placing on the market of aquaculture animals and products
Richtlinie 95/22/EG des Rates vom 22. Juni 1995 zur Änderung der Richtlinie 91/67/EWG betreffend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur
Directive 95/1/EC of the European Parliament and of the Council of 2 February 1995 on the maximum design speed, maximum torque and maximum net engine power of two or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 95/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Februar 1995 über die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit sowie das maximale Drehmoment und die maximale Nutzleistung des Motors von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/1/EB frá 2. febrúar 1995 um hámarkshraða ákveðinn með hönnun, hámarkssnúningskraft og hámarksnettóhreyfilafl vélknúinna ökutækja á tveimur eða þremur hjólum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/1/EF av 2. februar 1995 om største konstruksjonshastighet samt motorens største dreiemoment og største netto effekt for motorvogner med to eller tre hjul

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020